JUDr. David Zámek

JUDr. Jan Kuržeja, Ph.D.

Ing. Vratislav Dvořák, Ph.D.

 

 

Odčerpávání výnosů - integrovaný postup Kriminálpolizaiinspektion mit Zentralafgaben Obervaly I.

 

Tato první část analytické studie navazuje na výzkumný projekt programu „Bezpečnostní výzkum“ VD20072010B19.

Studie je zaměřena na aktuální legislativní možnosti zajišťování odčerpávání majetku a výnosů z trestné činnosti v SRN. Účelem analýzy je v souladu s právem Evropských společenství zhodnotit stávající legislativní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v rámci tamní právní úpravy (zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu). Tato část studie také vyhodnocuje možnosti orgánů činných v trestním řízení a v návaznosti rozpracované legislativní opatření a činnosti z nelegálního majetkového prospěchu – bezdůvodného obohacení – v závislosti na porušení jiných než trestně právních norem.  

1 Odčerpávání výnosů

 

Přístup boje proti praní peněz se poprvé objevil ve Vídeňské úmluvě OSN v roce 1988 proti nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami. V EU následovala v roce 1991 EU směrnice pro zabránění využívání finančního systému pro účely praní peněz. Tato směrnice byla v Německu uplatněna a v posledních letech na EU úrovni a národní úrovni dále vylepšena. Koncept boje spočívá na zvažování, že organizovaní pachatelé tr. činů svoje ilegální peníze ve velkém rozsahu propašovávají do legálního finančního oběhu. Cílem zákonodárství bylo, dostat se pomocí kriminalizování praní peněz do struktur organizované kriminality a vzít organizované kriminalitě možnost akumulaci výtěžků. Pro tento účel přijaté zákony – zvláště zákon pro boj s ilegálním obchodováním s omamnými látkami a jinými projevy OK (BGBl 1992. S. 1302 ff.), zákon pro odhalení výnosů ze závažných trestných činů (tzv. zákon o praní peněz z 25. října 1993, BGBl 1993, S. 1770 ff), zákon na zlepšené boje s OK z 9. 5. 1998 (BGBl 1998 S. 845 ff.) – obsahují značná oprávnění zasahovat. Zákony byly v Německu zdůvodněny s paušálním poukázáním na zapojení se do hospodářství organizovaných skupin pachatelů tr. činů bez toho, aby bylo provedeno vyšetření skutečného chování v Německu organizovaných pachatelů.

 

Provedeným šetřením zemského kriminálního úřadu pro praní peněz a pro boj s praním peněz mělo za cíl, že na základě empirické analýzy získaly význam mnohé poznatky o způsobech práce organizovaných skupin pachatelů v pohledu na jejich finanční a investiční hospodářství a jejich hospodářský význam. Vycházejíc z hypotézy srovnatelnosti podnikání legálního hospodářství a organizovaných skupin pachatelů trestných činů, byl pro zjištění zvolen podnikově hospodářský přístup. Šetření přineslo parametry týkající se finančního chování legálního podnikání finančně hospodářské cíle, finanční organizace (výstavba/organizace), uplatňování prostředků (investiční politika a plánování, investice do výkonných oblastí, podniky ve finanční oblasti a jiné uplatňování prostředků), zakládání podnikání a podílnictví, volba právní formy, hospodářský prostor, financování a platební provoz (politika platebního styku a její provádění). Parametry byly převedeny do odpovídajících otázek. Vedle toho byla prozkoumána provádění a účinnost dosud zavedených opatření boje.

 

U malých skupin pachatelů přebírá zpravidla hlava skupiny sama správu peněz stejně jako řízení a organizaci inkasování a praní peněz. Velké organizované skupiny pachatelů, zvláště ty z drogové oblasti, vykazují hierarchickou stavbu (řídicí systém odshora dolů). U těchto se organizace financí vyznačuje rozsáhlým personálním a věcným dělením obvyklých funkčních oblastí (např. produkce, odbyt, transport) stejně jako rozdělení finančních úkolů jako financování, inkasování, praní peněz, správa a nakládání s inkriminovanými prostředky výtěžku. V protikladu k legálnímu podnikání je finanční hospodaření organizovaných skupin pachatelů tudíž netransparentní. Rozdělení finančně hospodářských úkolů a průběh organizace nejsou známy ani členům skupiny, kteří pracují v jiných oblastech uvnitř organizace, ani externím třetím osobám.

 

Podle odborné kvalifikace a rozsahu připadajících ilegálních příjmů přebírá „hlava“ resp. „výbor“ (1. úroveň) skupiny pachatelů provádění finančně hospodářských úkolů a přijímá strategická investiční rozhodnutí. Řízení již zmíněných funkčních oblastí je všeobecně svěřováno jen úzce důvěrným osobám (2. úroveň). Jedná se totiž často o odborně kvalifikované rodinné příslušníky, úzce důvěrné ve skupině pachatelů nebo jinak „hlavě“ zavázané osoby. Poslední jsou – zvláště u zahraničních (např. tureckých, kolumbijských, italských a asijských) skupin pachatelů -  zásadně stejného etnického původu jako hlava skupiny pachatelů a jeho rodina. Jen v několika jednotlivých případech – podle výsledku průzkumu – dochází k tomu, že obchodně spojené jiné skupiny pachatelů, které např. disponují lepší logistikou praní peněz, přebírají za odměnu nebo za jiný výkon praní peněz jiné skupiny pachatelů. V těchto případech se osobně znají hlavy dotyčných skupin a cítí se zvláště k sobě zavázáni. Osoby odpovědné za funkční oblast na 2. úrovni jsou co nejvíce oddělováni od osob jednajících v jiných funkčních oblastech tak, aby pokud možno nezískali žádný přehled o jejich úkolech.

 

Vedoucí jednotlivých funkčních oblastí nasazují k provedení svých úkolů „spolupracovníky“ (3. úroveň), např. při inkasování (výběrčí peněz a kurýři) nebo při praní peněz (pro každý úsek praní peněz jiná nastrčená osoba (Strohperson), kurýři), kteří jsou absolutně nezávislí ve svém chování. Tito spolupracovníci nepatří k úzkému kruhu skupiny pachatelů. Na této úrovni zařazení spolupracovníci vědí jen o jejich přenesených úkolech. Při investování v zahraničí – aby to nebylo nápadné – se dbá na možnost, aby nasazení „panáci“, kteří vystupují vůči legálnímu podnikání a musí vést jednání, měli dostatečné znalosti o dané zemi a jejím jazyce, atd. Částečně jsou proto jako „panáci“ získávány domácí osoby. Pro „zaparkování“ peněz na konta jsou stále častěji nasazovány - navenek - bezúhonné důvěrné osoby z úzkého kruhu známých nebo rodinného kruhu „hlavy“ organizace jako „Strohleute“, aniž by měli aspoň plnou moc pro bankovní konta[1].

 

Dotazování expertů ukázalo, že ilegální obchody jsou skoro výhradně financovány pomocí nahospodařenému výtěžku v ilegální oblasti. Jako finanční prostředky slouží v první řadě nevyprané peníze. Vyprané peníze jsou investovány jen tehdy, když je bezprostředně nutné, např. když organizovaná skupina pachatelů vystupuje obchodně vůči legálnímu podnikání, aby uzavřela obchody, při kterých není placení v hotovosti obvyklé. V drogové oblasti je možno v jednotlivých případech konstatovat, že drogovým mezi-obchodníkům je poskytována splatnost za prodané zboží od jednoho do tří měsíců. Pro investice do legální oblasti nevzniká větším organizovaným skupinám pachatelů zpravidla žádná potřeba pro cizí kapitál.

 

Podle „obchodního stupně“ (např. při obchodu s drogami) probíhají platby při uzavírání ilegálních obchodů v hotovosti nebo bezhotovostně. Na nejnižším stupni a na stupni mezi-obchodníků u obchodu s drogami probíhají obchody většinou v hotovosti. Na úrovni velkoobchodu (např. úrovni producentů a drogových velkoobchodníků v jednotlivých zemích - nazýváni také rezidenti) mohou být v přibývající míře zjišťovány bezhotovostní platby. Částečně jsou uzavírány také bardové obchody (kompenzační obchody), při kterých je dodáváno ilegální zboží výměnou za jiné legální nebo ilegální zboží (např. když kupující kvůli devizovému omezení nemá dost deviz). Na nižších úrovních obchodníků jsou obchody uzavírány ve všech měnách. Ilegální obchody na vyšších úrovních probíhají však zásadně na bázi „tvrdých“ mezinárodně obchodovatelných měn.

 

Celkově se organizace finanční oblasti u větších organizovaných skupin pachatelů vyznačuje centralizací a provázáním úzkými příbuzenskými a přátelskými kruhy, dělením úkolů, závislostí chování, oddělováním a povinnou odpovědností.

 

Šetření ukázalo, že organizované skupiny pachatelů jednají cílevědomě ve smyslu, aby byli zaměřeni plánovaně zaměřeni na cíl, tržně orientováni a s úmyslem dosáhnout cíle s výtěžkem. Proto si vtvořili výše uvedené struktury. Jejich celkové chování je tím určeno cílem znemožnění odhalení a zabavení výnosu. Vede to zvláště k nutnosti praní pomocí ilegálních obchodů dosažených příjmů.

 

Organizované skupiny pachatelů uplatňují své finanční prostředky v první řadě pro zajištění průběžného ilegálního obchodu. V druhé řadě jsou peníze vydávány pro rozšíření průběžného ilegálního obchodu. Diverzifikace do jiných ilegálních oblastí obchodu není pro tyto skupiny pachatelů bez dalšího možná, neboť je pro ně nutný skrytý způsob chování. Způsob diverzifikace závisí na kontaktech, které jsou získány. Vedle investicí do ilegální oblasti vydávají organizované skupiny pachatelů velmi hodně peněz za luxus. Pokud jsou k dispozici i další peníze – což je v zásadě jen u pachatelů resp. skupin pachatelů vyšší úrovně hierarchie, jsou vkládány nebo investovány do legálního hospodářství.

 

Při volbě způsobu vložení resp. objektu kam mají být vloženy, je upřednostňován cíl vyhnout se rizikům (riziko odhalení) před cílem maximálního výnosu. Výsledky šetření ukazují, že snaha o výnosy dřívějších hlav větších organizací pachatelů skupin pro investování do legálního hospodářství byla menší než investování do ilegální oblasti. Legální investice slouží primárně zajištění na stáří a zajištění výnosů stejně jako tiché rezervě pro ilegální obchod a pro podporu logistiky v ilegální oblasti[2].

 

            Pomocí odčerpání výnosů by měli být pachatelé, účastníci nebo také třetí osoby, které získaly prospěch či zisk protiprávním jednáním, právoplatně přivedeni zpět na Status quo před daným skutkem.

 

            Postiženým a všeobecně by mělo být očividně jasné, že se provinění proti právnímu pořádku finančně nevyplácí. Zde by měli být dostiženi především ti, kteří vědomě zvažují odhalení a potrestání činu v naději, že se budou moci později částečně podílet i na části výnosu či majetkového prospěchu, nebo zvýhodní třetí osoby.

            Proto předpisy o propadnutí slouží v neposlední řadě znovu nastolení porušeného právního pořádku.            Po všech zkušenostech se pachatelé (dlužníci) snaží představovat se v hlavním projednávání tak jako že nic nezískali. Pomocí zajištění získaných hodnot na začátku otevřené fáze procesu vyšetřování by mělo být dosaženo, aby dotyčné osoby nemohly až do konečného rozhodnutí soudu přesunout či zakrýt získaný prospěch.

 

2 Praní peněz

 

Velké organizované skupiny pachatelů, které pracují profesionálně (např. kolumbijské drogové kartely), je praní peněz často dlouhodobě připravováno (po více let) a pečlivě organizováno, např. pomocí výstavby falešných a nastrčených firem stejně jako využívání tímto získaných obchodních spojení k jiným osobám a jinému podnikání.

 

a)         Fáze umístění

 

Ve fázích umístění jde o první uvedení inkriminovaných hotových peněz do legálního hospodářského oběhu bez toho, aby bylo rozhodnuto o jejich konečné manipulaci. Inkriminované hotové peníze – což při drogovém obchodě připadá především na střední a nižší obchodní úrovně – jsou ve vnitrozemí a v zahraničí vkládány do bank, směnáren stejně jako jsou používány transfery peněz na konta nebo jsou částečně měněny na cizí měnu. Místo resp. země umístění se řídí na prvním místě podle toho, kde dotyčná organizovaná skupina pachatelů disponuje s lepšími logistickými strukturami. Pokud v některé zemi nejsou prováděny téměř žádné státní kontroly nebo nejsou účinné, je výstavba logistických struktur pro umístění hotových peněz jednodušší než ve státech s přísnými kontrolami.

 

Pro umístění peněz pomocí vkládání např. na bankovní konta v Německu jsou na základě kontrol používány pro zamaskování stále více nastrčené osoby. Jedná se o fyzické osoby (např. od jednoduchých kurýrů až po st. zástupce) a především o právnické osoby (nastrčené podnikání) a stínové firmy. U právnických nastrčených osob se jedná ve fázi umístění v první řadě o hotovostně intenzivní podnikání jakéhokoli druhu. Dalším jsou cíleně vypracovány legendy a pracují pomocí falšování (např. od falšování pasů až po falšování podnikatelských dokumentů, přefakturováním, atd.). Skutečné strany peněžního oběhu, tzn. vlastní peněžní dlužníci a příjemci peněz jsou tímto způsobem skryti co nejdále.

 

Částečně jsou inkriminované peníze převáděny také přes tzv. banky podsvětí (např. u asijských skupin pachatelů) do zahraničí a teprve tam uloženy střednědobě do nějaké banky. V některých případech jsou v Německu použity hotové peníze také přímo pro účely získání nemovitostí nebo nákup menších podniků.

 

b)       Fáze zastírání

 

V této fázi praní peněz jde o zastření původu ilegálních peněz. Stane se to – podle výsledku studie – v první řadě pomocí předisponování peněz do zahraničí nebo pomocí transferování peněz přes různá konta nastrčených osob rovněž často do zahraničí. Častěji mohou být pozorovány - tak uvedli dotázaní experti – řetězové transakce. Peníze jsou předtím, než jsou transferovány do cílové země (např. domovské země) organizované skupiny pachatelů, roztroušeny na kontech po celém světě a nakonec shromážděny na určitých cílových kontech. Takovéto roztroušení je konstatováno mezi jiným u tureckých heroinových obchodních skupin a především u kolumbijských kokainových obchodních skupin. Transferování je prováděno přes banky, směnárny a agentury provádějící převody peněz.

 

U bank probíhají transakce v první řadě pomocí převodů, pak pomocí šeků a v řídkých případech pomocí proplácení předem zřízených kreditů. Převod do zahraničí jsou – jak je to u bank obvyklé – prováděny pomocí SWIFT. V několika málo ojedinělých případech – podle výpovědí expertů – jsou prováděny platby také pomocí akreditivu.  Pokud dojde k převodu pomocí směnáren, je možno často provedení účetních úkonů zjistit přes tzv. CpD-konta (conto pro divers).

 

Německo je jak výchozím bodem pro řetězové převody, tak i mezistanicí pro transfery. V jakém rozsahu je v Německu příliv nebo odliv inkriminovaných peněz, nebylo možno zjistit.

 

c)        Integrační fáze – investice

 

V této fázi jde o konečné vložení inkriminovaných a přepraných peněz do regulérního hospodářského oběhu. Při analýze chování při vkládání je možno rozlišovat mezi „soukromým vkládáním“ a obchodním vkládáním“. „Soukromé vkládání“ slouží zajištění na stáří a zajištění majetku, např. pomocí vložením přepraných peněz do pevných peněz nebo do tendenčně spíše konzervativních cenných papírů. Typické v této fázi je také odklonění od životních pojistek pro účel osobního zajištění ve stáří. V prvé řadě je možno označit vkládání do nemovitostí. „Soukromé peníze“ jsou také vkládány do hodnotově stálých věcí. „Obchodní vkládání“ slouží výstavbě struktury pro ilegální obchody ve formě finančních zařízení (v první řadě pevné peníze) pro probíhající obchody. Vedle toho jsou pro vytvoření tiché rezervy nakupovány nemovitosti (v Turecku např. hotely) stejně jako malé podniky, které jsou využívány pro provádění ilegálních obchodů a/nebo k praní peněz. Celkově je možno konstatovat, že je snaha ukládat inkriminované peníze tak, aby byly krátko až střednědobě znovu k dispozici. Podle finančně hospodářských znalostí hlavy organizované skupiny pachatelů je jejich politika ukládání a investiční chování profesionální.

 

Větší investice inkriminovaných peněz do ilegálního hospodářství jsou v Německu dosud zřejmě zřídka, neboť pachatelé vyšší hierarchie (např. při drogovém obchodu) většinou žijí ve své domovské zemi a tudíž vklady pro zajištění majetku nebo udržení tichých rezerv provádějí pokud možno v domovské zemi nebo v jejich blízkosti. Je to také proto, že v domovské zemi jsou často vystaveni menšímu tlaku trestního stíhání a tam si po dlouhá léta vybudovali dobré zastírací struktury. Upřednostňované investování peněz v domovských zemích se zdá být také bližší proto, že investice (podle vkladů na bankovní konta) v zahraničí předpokládají přesné znalosti jejich právních, daňových a sociálních předpisů, což nemůže být zaručeno experty žijícími v těchto zemích. Pokud tudíž v Německu již došlo k investicím do podnikatelské oblasti, jedná se ve většině případů o (poměrně jednoduché) převzetí menších nebo středních podniků, které slouží provádění praní peněz (zde zvláště hotovostně intenzivnímu podnikání) nebo ilegálnímu „základnímu podnikání“. Zřídka dochází k podílení se na větších majetkových projektech např. jako stavebnictví. Něco jiného však platí tehdy, pokud hlava organizované skupiny pachatelů v Německu žije a zde je zakořeněna. Je třeba dodat, že k převzetí nebo k podílení se na investování do bank nebo pojišťovnictví organizovanými skupinami pachatelů v Německu dosud nedošlo. V jednom případě mohlo být konstatováno založení směnárny.

 

Nejoblíbenější právní formu založenou, zakoupenou nebo ovládané podnikání organizovanou skupinou pachatelů v Německu, představuje s.r.o., neboť zaručuje vysokou míru anonymity stejně jako omezené ručení a také je silně rozšířena v legálním hospodářství Německa. Zahraniční stínové podnikání zapojené organizovanými skupinami pachatelů, vykazuje běžné právní formy v jejich zemích, při kterých zůstává zaručena anonymita. Jak ve vnitrozemí, tak i v zahraničí je jedná zvláště o právní formu AG nebo GmbH (všeobecná společnost nebo s.r.o.). V Lichtenštejnsku je obvyklá forma nadace.

 

 

3 Problémy boje s praním peněz

 

Hlavní potíže se přitom nechají popsat především se slovy „Neutralita peněz“ a „Problém rozeznatelnosti“. Přístup k boji vychází z rozeznatelnosti transakcí praní peněz a možnosti a zpětného pronásledování činu, ze kterého peníze pochází. Čím dále se peníze již vzdálily od trestného činu, tím těžší je odhalit kriminální pozadí. Další problémy při tomto přístupu k boji se nechají označit následujícími slovy „kriminalita bez oběti“, „racionalizace platebního oběhu“, „hotové peníze jako běžný platební prostředek v hospodářství“ a „přibývající bez-hotovostní platby např. u vyšších obchodních úrovní v oblasti drogového obchodu“.

 

S přístupem k boji jsou sledovány dva odporující si cíle. Represivní přístup představuje boj proti organizované kriminalitě. Preventivní přístup je směrován na to, aby bylo zabráněno, že banky a jiné finanční služby poskytující instituce nebyly zneužívány pro praní peněz. Oba cíle se v praxi jen stěží sjednocují. Preventivní myšlení vede k tomu, aby banky přerušily ve vlastním zájmu vztahy s podezřelými zákazníky, neboť jinak jsou pracovníci banky vystaveni nebezpečí trestnému praní peněz. Toto chování bank však odporuje zájmům vyšetřovatelů, neboť tím je znemožněno sledování stop toku peněz.

 

Přidává se k tomu dosavadní problém země přesahující účinné využívání dat předaných pomocí oznámení o podezření. Využívání dat se v Německu zlepšilo vytvořením místa pro „Centrální analýzu a informace pro oznámení podezření“.

 

V minulosti byly od oznamovací povinnosti podle GwG zproštěny profesní skupiny jako notáři, státní zástupci a jiní správci majetku a důvěrníci stejně jako majetkoví makléři, které využívaly organizované skupiny pachatelů pro provádění obchodů v legálních oblastech hospodářství. Toto se nyní změnilo přijetím změny zákona pro zlepšení boje s praním peněz a bojem s financováním terorismu (zákon o boji s praním peněz BGBl 2002, 3105 ff). Problematické ale může být kontrolování osob pro dodržování v  GwG obsažených ustanovení.

 

3.1 Praní peněz je mezinárodní a národní komplexní negativní jev 

 

            Boj vyžaduje národně a mezinárodně koncentrovaný přístup. Samotná oblast policejní spolupráce a justiční právní pomoci je měřítkem, které často dává vyjádření o „úspěchu“ či „neúspěchu“ vyšetřování. Představujeme si, že finanční transakce pro účely zastření ilegálního původu peněz mohou být provedeny během jednoho dne v různých zemích, pomocí zapojení prostředníků, použitím mrtvých schránek firem v offshore oblastech. Zároveň musí být každá jednotlivá transakce uzavřena cestou mezinárodně provedené právní pomoci a důkazním řetězcem k předcházejícím činům. Chybí-li jediný element, když např. selže právní pomoc nebo není provedena včas, zhroutí se provedení důkazů způsobem dominového efektu. Klasické tři fáze praní peněz (umístění – rozložení – integrace) nemohou být plně prokázány.

 

Mezinárodně nesouladné chování se však také musí oprostit od jednotlivých vyhodnocování nebo jednotlivých procesů vyšetřování, které se koná v určitém „politickém“ prostředí. Jen tak je možno vytvořit rámec, ve kterém je možná nutná mezinárodní spolupráce.

 

Koncem 80-tých let vytvořená Finanční Task Force (FATF) – legitimovaná pomocí požadavku G-7 států -  se mezitím etablovala jako mezinárodní grémium. Se svými 40 doporučeními pro boj s praním peněz – doplněných osmi doporučeními pro znemožnění financování terorismu v roce 2001 – se podařilo vytvořit mezinárodně uznávaný rámec. Seznamy, na kterých se nespolupracující státy znovu nalézají, vedou k výraznému politickému tlaku ve státech, které toto téma doposud přehlížely. Nejmladším příklady jsou Lichtenštejnsko a aktuálně také Rusko.

 

Zásadní pro evropský společný vývoj jsou také směrnice a předpisy EU. Zmíněna zde může být EU směrnice z konce 2001 „ke znemožnění využití finančního systému pro účely praní peněz“ (směrnice 2001/97/EG Evropského parlamentu a Rady ze 4. 12. 2001), podle které jsou zavázány EU státy vytvořit nové profesní skupiny pro boj s praním peněz nebo závěr Rady EU „pro spolupráci centrálních míst“ pro oznámení podezření ze 17. 10. 2000. Jsou v něm úpravy pro zřízení mezinárodní spolupráce tzv. FIUs – Finanční zpravodajské jednotky. Mezinárodní nástroje se ukázaly jako nezastupitelné a podléhají stálé optimalizaci a potřebě dalšího vývoje.

 

Koncentrovaný přístup v oblasti boje s praním peněz má však také národní aspekty. Je nutné, aby různé orgány, které má kompetence v této oblasti, působily společně. Samozřejmě je tím míněna také každodenní běžná spolupráce. Čím jednodušeji tento požadavek zní, tím obtížněji je to uskutečňovat v praxi.

 

Na národní úrovni se v boji s praním špinavých peněz ukázaly následují  požadavky. Zapojit se musí také orgány dohledu, např. pro banky a pojišťovny. Pomocí těchto orgánů jsou závazně upravovány určité otázky pro bankovní a pojišťovací praxi. Tím je také regulována preventivní stránka boje s praním peněz i v tom smyslu, aby nedocházelo k praní peněz v bankách, finanční služby poskytujících institucích nebo v oblasti pojišťovnictví. Ne vždy je harmonizována na tomto místě represe a prevence, např. při otázce zda konto, přes které proběhly podezřelé transakce, bylo oznámeno nebo kvůli sledování je dále udržováno. Takovéto konflikty zájmů se mohou vztahovat na vyřešení jednotlivých konkrétních případů a je zapotřebí jejich přesné zvažování.

 

Ještě nejmenovaným, ale důležitým partnerem v rámci účinného boje proti praní peněz jsou instituce a profesní skupiny, které jsou povinné podle německého zákona o praní peněz z roku 1992. Náleží jim identifikace osob při transakcích od výše 15 000 EUR. Dále je nutné oznamovat podezření při podezřelých transakcích nezávisle na výši transakce.

 

Pro účinný boj s praním peněz – a nově také boj s financováním terorismu – je nevyhnutelný úzký dialog s těmito profesními skupinami. Přitom nejde jen o to, aby bylo prováděno školení jak je možno poznat praní peněz, ale také o to, jak rozumět stávajícím strategiím získávání podezření, feed back pro podaná podezření, o společné řešení a sladění požadavků.

 

Jak již bylo zmíněno, s platností od 15. 8. 2002 byla navržena celá řada nových profesních skupin pro všeobecnou identifikaci a povinnost oznamování podle zákona o praní peněz. Stalo se to při uplatňování EU směrnice z konce roku 2001 „pro zabránění využívání finančního systému pro účely praní peněz“ (směrnice 2001/97/EG Evropského parlamentu a Rady ze 4. 12. 2001).

 

Nové profesní skupiny zahrnují:

*       právní zástupce, právnické pomocníky, patronátní právní zástupce a notáře;

*       hospodářské a účetnické auditory, daňové poradce a daňové pověřence;

*       majetkové makléře;

*       herny resp. zákazníky, kteří kupují nebo prodávají hrací žetony v hodnotě 1 000 EUR a více;

*       jiné provozy nebo osoby, které spravují cizí majetek při přijímání hotovosti 15 000 EUR nebo více (při výkonu jejich činnosti).

 

Také u těchto nových profesních skupin je nutné, aby prováděly odpovídající informační vytěžení. Na základě jejich tzv. gatekeeper funkce, která je zásadní součástí, jsou v neposlední řadě přijímány strategie boje. U těchto profesních skupin je třeba upozornit, že mohou být na základě své profesní dispozice zneužity pro účely praní peněz a zataženy do rozsáhlé strategie boje s praním peněz.

 

 

4    Finanční zpravodajská jednotka (FIU)

 

S novelizací zákona o praní peněz z 15. 2. 2002 vznikl v Německu právní podklad pro vytvoření Finanční zpravodajské jednotky (FIU) v BKA. Tato „centrála pro podávání oznámení o podezření“ je policejní FIU a od 15. 2. 2002 také „skutečně funguje“ se 14 pracovníky.

 

Jak víte, Německo je organizováno spolkově, tzn., že kompetence vyšetřování – až na malé výjimky – mají policie zemí. Tím jsou – vedle státních zastupitelství – „příslušnými orgány“, které provádí clearing oznámení o podezření a dané další vyšetřování. Dosud chybělo v Německu centrální místo, které by disponovalo se všemi oznámeními o podezření a tyto analyzovalo. Dále chybělo centrální místo, které by provádělo výměnu informací se zahraničními FIUs. Pro vyrovnání se s mezinárodními standardy, byla vytvořena „centrála pro podávání podezření“.

 

V praxi to znamená, že oznámení o podezření dostanou i nadále „příslušné orgány“, tedy zemské kriminální úřady resp. státní zastupitelství, avšak adresáti GwG zároveň zasílají kopii každého oznámení o podezření FIU. V souladu s mezinárodně politickými požadavky byly § 5 GwG „centrále pro podávání podezření“ v BKA přiděleny následující úkoly:

*       shromažďování a vyhodnocování všech podle § 11 GwG podaných oznámení o podezření;

*       intenzivní a včasná výměna informací s orgány trestního stíhání spolku a zemí;

*       statistické vyhodnocování oznámení o podezření;

*       zveřejňování roční zprávy;

*       školení adresátů GwG o typologii a metodách praní peněz;

*       spolupráce s příslušnými centrálami jiných států.

 

Jedním z úkolů FIU je vyhodnocování a analýza oznámení o podezření a s tím spojené případy praní peněz. Pro tento účel byla vytvořena nová databanka, ve které jsou udržována všechna oznámení o podezření. Pomocí odpovídajících softwarových nástrojů analýzy je snaha poznat nové typologie a metody praní peněz. Poznatky jsou okamžitě předávány zemským kriminálním úřadům a také bankám, finančním institucím, pojišťovnám a jiným.

 

Pro zvládnutí jedno-dimenzního policejního pohledu a zvládnutí stávajících úkolů možným profesionálním a odpovídajícím způsobem, zvolila německá FIU multidisciplinární přístup. Cílem je využít odborné znalosti i mimo policii. Proto se postupuje tzv. „poradenským konceptem“ dvoustupňové:

 

a) pomocí smluvního ujednání s odpovědným orgánem za praní peněz, kterým je německá banka, která by měla hrát „zprostředkovatelkou roli“ mezi policejním a bankovním pohledem;

 

b) zavázáním mezinárodně činné společnosti zkoumající hospodářství pomocí rámcové smlouvy. Umožňuje to FIU zasáhnout a řešit speciální otázky ad hoc pomocí expertních znalostí.

 

Od rozdílného pohledu na formy projevu, metody a typologii praní peněz k možno očekávat zvláště pro vyhodnocování stejně jako pro vytvoření situačních obrazů silně hodnotící obsahy a diferencované zprávy mající velkou hodnotu. Dále mohou být pomocí expertů zodpovězeny ad hoc obtížné otázky, které leží mimo znalosti orgánu.

 

Poradenská kompetence, která je k dispozici v BKA, je také k dispozici zemským policiím, aby byly také podporovány clearing procesy.

 

Také mezinárodně je nová „centrála pro oznámení podezření“ v BKA užitečná pro kooperaci: může si se svými zahraničními partnerskými FIU vyměňovat informace nezávisle na právní povaze těchto FIUs. Proto nehraje žádnou roli, zda zahraniční FIU je organizována administrativně, justičně, policejně nebo jako „smíšená forma“.

 

Vytvořením „centrály pro oznámená podezření“ je také umožněno být přijat do tzv. Egmonta skupiny – což je mezinárodní sdružení mezitím 69 FIUs na celém světě – a tím důležité „neformální“ fórum pro výměnu informací s jinými zahraničními FIUs.

 

V současné době je také zkoumáno, jak je možno se zapojit do tzv. FIU sítě.

 

Závěr Rady EU ze 17. 10. 2000 ke „spolupráci mezi centrálami členských států při výměně informací“ zavazuje členské státy zajistit přiměřené a zabezpečené způsoby hlášení mezi centrálními místy hlášení. Ze strany Nizozemí je pro tento účel prováděn projekt „FIU síť“, na kterém se v současné době podílí pět států EU.

 [1] Srov. EU seminář Metody a způsoby práce v boji s organizovanou kriminalitou 2. – 4.prosince 2002 v Mainz (organizoval BKA), str. 22 – 25.

 

 

[2] Srov. EU seminář Metody a způsoby práce v boji s organizovanou kriminalitou 2. – 4.prosince 2002   Mainz (organizoval BKA), str. 28 – 33.