JUDr. David Zámek

doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

 

Možnosti novelizace bodového systému a dopravních přestupků

 

V současné době se opět hovoří na kompetentních resortech a v jejich expertních  komisích o potřebě aktuální novelizace bodového systému a to po jeho obsahové i strukturální stránce, s přiblížením se k německému modelu. Přitom  je všeobecně konstatováno, že začlenění bodového systému do naší právní úpravy bylo a je  pozitivním přínosem pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Česká republika tak vstoupila mezi státy, které bodový systém uplatňují a jeho působením  pozitivně ovlivňují dopravní chování svých řidičů.   Až potud lze s uplatněním této metody pouze souhlasit. Je však několik zásadních problémů, které účinnost bodového systému zbytečně před širokou odbornou veřejností snižují a poskytují argumenty jeho odpůrcům a kritikům. Podívejme se na některé z nich :

a)  Bodový systém je dynamickou metodou a měl by pružně reagovat na zjištěné změny a nové jevy v silničním dopravním prostředí.  V zahraničí jsou tyto systémy po určité době podrobovány zkoumání a jsou částečně nebo zásadně novelizovány po obsahové i metodologické stránce a to zpravidla po několika letech nebo v rámci celkové novelizace právní úpravy (např. Německo, Anglie, Španělsko, atd.).  V České republice  od jeho zavedení v  r.2006 dosud k novelizaci nedošlo.

b)   Vývoj a hodnocení dopravní bezpečnosti  stále více ukazuje na potřebu hlubšího zkoumání jednotlivých homogenních  skupin účastníků provozu, jejich specifik, zatížení, dopravního chování a celkových odlišností v motivaci a v kilometrové roční účasti v silničním provozu.

c)   Každé dva roky by bylo účelné zhodnotit, doplnit, popř. vyloučit dopravní přestupky a trestné činy podléhající bodovému hodnocení, popř. změnit počty přidělených bodů.

d)   Vyřešit úzkou provázanost bodového systému s jednotlivými přestupky proti bezpečnosti silničního provozu a trestnými činy v silniční dopravě, s jejich výběrem, „škálováním“ a se správním trestáním, tedy s pokutami a zákazy činnosti (řízení).

e)   Některé přestupky proti bezpečnosti silničního provozu by měly být  označeny jako vysoce nebezpečné  a ohrožující.  Při jejich opakování do dvanácti po sobě jdoucích měsíců je spojit s násobkem bodů.  Uvedené a zapsané body za tyto  přestupky nebo trestné činy by nebylo možné z bodového konta řidiče odstranit a to ani po získání absolutního počtu bodů a udělení ročního zákazu činnosti.  

f)   Zvážit možnost, aby v případě přestupků řešených v rámci blokového řízení udělovala body Policie ČR a obecní policie.

g)   Uplatnění zpětné vazby pro řidiče. Každé udělené body řidiči oznamovat do 5 dnů po jejich připsání na bodové konto řidiče.

 

 

Možnosti změny bodového systému a trestání za spáchané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vzhledem k jednotlivým skupinám řidičů.

Tato úvaha a současně možný návrh reaguje na skutečnost, že dopad bodového systému ve své finální fázi, tj. získání plného počtu bodů, zakazuje na 1 rok řízení vozidla plošně všem řidičům silničních motorových vozidel.  Zde se nabízí otázka, zda je to v současné době citlivý a objektivní přístup. Argument, který není možné jednoduše odmítnout je výrazný nepoměr v počtech ujetých kilometrů. Řidiči z profese, řidiči nákladní a osobní dopravy jsou svými ročními projezdy kilometrů v rámci tuzemska i celé Evropy zcela v jiné dopravně bezpečnostní situaci, než řidiči osobních automobilů a motocyklů, kteří mají nízké roční projezdy, řidiči motocyklů i určitá část řidičů osobních automobilů dokonce projezdy pouze sezónní. Bodový systém však tuto obecně známou situaci nezohledňuje a lidově řečeno měří všem stejným metrem. V návaznosti na necitlivě řešený bodový systém je nutno připojit stejně neobjektivní správní trestání za některé přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, kde je vedle finanční pokuty vysloven i zákaz činnosti, tedy v našem případě zákaz řízení na určité časové období a to minimálně na 1 měsíc, zpravidla však na 6 měsíců až 1 rok. Tato sankce se přímo dotýká reálné ztráty zaměstnání řidiče, neboť řidič nemůže vykonávat činnost, na kterou byl přijat dopravcem do pracovního poměru.  Ten nemůže zcela objektivně takového pracovníka zaměstnávat a to bez ohledu na jeho jinak dobré pracovní kvality. Dopravce tedy zcela neočekávaně a nekoncepčně ztrácí zaměstnance a současně i možné dlouhodobě „nasmlouvané“ zakázky. Obtížné získávání nového kvalitního řidiče je nabíledni.

 

Rámcově nastíněný problém u řidičů z profese upozorňuje na situaci, která bude mít jistě řadu možných variant. Pokusme se ukázat na několik možností, které si neosobují právo na jediná   možná  realizovatelná řešení. Mají však ukázat na problém, který již nelze opomíjet a který je současně z pohledu této skupiny profesionálních účastníků silničního provozu zdrojem zbytečné kritiky této právní úpravy. 

 

Mezi možné navrhované varianty by mohlo patřit  např. :

Uplatnění bodového hodnocená a zákazu řízení u spáchaného přestupku spojeného s tímto zákazem a body u řidičů z profese až při jeho opakování v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců.

Toto řešení by se však nevztahovalo na přestupky nebo trestné činy spojené se zjištěním alkoholu a jiných zakázaných návykových  látek při řízení vozidla, rovněž jako na dopravní přestupky, které by bezprostředně a prokazatelně ohrožovaly bezpečnost silničního provozu.  Tyto přestupky by stejně jako dnes při jejich zjištění podléhaly správnímu řízení, avšak při správním řízení by bylo možno uplatnit správní uvážení při vyhodnocení podmínek a celé dopravní situace při spáchání přestupku a od zákazu řízení ustoupit. Oproti tomu by však byla uplatňována finanční pokutu v horní části sazby. Současně by bylo možno u těchto řidičů ustoupit od bodového hodnocení při prvním spáchání daného, bodovaného přestupku.  Toto řešení navrhujeme zejména pro níže uvedené přestupky :

-          Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky. Možnost vyloučení bodu (1 bod), avšak udělení pokuty nejméně od 1 000.- Kč až do 2 000.- Kč a to od prvního případu spáchání tohoto přestupku.

-          Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Při prvním spáchání přestupku upustit od udělení 2 bodů, pokutu však udělit od 1 500.- Kč. Při opakovaném přestupku v době dvanácti po sobě jdoucích měsíců od spáchání prvního přestupku  již udělit i body.

-          Porušení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 km/h1 v obci. Poprvé přestupek řešit bez bodového hodnocení (2 body). V případě spáchání tohoto přestupku v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců body uplatnit. Pokud by se jednalo o několik stejných přestupků řešených ve společném řízení, neuplatňovat body, ale udělit stanovenou pokutu za každý spáchaný přestupek, za každé porušení rychlosti. Při opakovaném společném řízení však již body uplatnit.

-          Držení telefonního přístroje nebo jiného záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem. Při prvním zjištěném přestupku ustoupit od bodového hodnocení. Body uplatnit při opakovaném přestupku v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců.

-          Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zakázáno. Při prvním prokázání tohoto přestupku upustit od uložení zákazu činnosti (řízení vozidla) i udělení bodů. Tento postup však uplatnit až po prošetření přestupku ve správním řízení, tedy konkrétní dopravní situace při které byl přestupek spáchán s přihlédnutím k bezúhonnému průběhu předchozí řidičské praxe. V opačném případě by byl přestupek řešen standardním způsobem. Uvedený možný postup řešení by se však nevztahoval na finanční pokutu, která by byla naopak uložena v maximální výši. Na opakovaný přestupek spáchaný v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců by se však uvedené úlevy již nevztahovaly (nevztahovalo by se na řidiče přepravy podle dohody ADR).

 

Uvedený příklad řešení by mohl být aplikován i v případě rozšíření bodů na 18. Při řešení dalších přestupků by již tento postup  mohl narážet na vysokou nebezpečnost přestupků vzhledem k úrovni bezpečnosti provozu.  Upuštění od bodového hodnocení v případě prvního přestupku by však objektivně hodnotilo vysoký kilometrový projezd těchto řidičů.