Mgr. Zdeněk Chmela, Šárka Hořická

Fakulta bezpečnostně právní

Katedra bezpečnostních služeb

 

 

     Soukromé bezpečnostní služby a etické kodexy

 

Současná situace ve společnosti je charakterizována honbou za ziskem, výkonností a tradiční společenské hodnoty jako čest, dobré jméno a morálka jsou zcela odsunuty na periferii, jako něco nepotřebného, zbytečně brzdící rozvoj a to jak člověka, tak firmy. Úspěch, peníze a moc se staly jakýmsi zlatým byznysem, kterému lze obětovat prakticky cokoliv a jakékoliv, může být tímto jednáním omluveno. Tento ryze utilitaristický přístup se projevuje ve všech oborech lidské činnosti, nalezneme ho nejen v pracovním prostředí, ale bohužel často i v mezilidských vztazích, rodinných apod.

Podíváme-li se na tento problém z dlouhodobějšího hlediska, zjistíme, že jde o začarovaný kruh. Člověk se v práci chová zcela účelově a bez ohledu na druhé a pak tento návyk přenáší do prostředí, které mu má skýtat oporu, ale to reaguje na takové jednání shodným způsobem a dochází tak k frustraci. V mnoha případech se to snaží kompenzovat v zaměstnání a být ještě úspěšnější a bezohlednější. Postupné narůstání tohoto napětí může vést nejen k neetickému jednání k zákazníkovi a kolegům, ale dokonce i chování, které je zcela v rozporu s právním řádem. Zaměstnavatelé mají samozřejmě zájem na tom, aby jejich zaměstnanci dodržovali zákony a určitá pravidla, nejen z obav před možnými veřejnoprávními sankcemi, ale v dnešní době stále častěji se objevujícími soukromoprávními žalobami, kde hrozí za různá porušování nebo ohrožování práv na ochranu osobnosti značné finanční sankce. Bez ohledu na rozhodnutí soudu znamená pro firmu již samotné projednávání těchto problémů a jejich medializace značnou ztrátu prestiže, důvěryhodnosti na trhu a léta pracně budovaného dobrého jména. Taková škoda je často již nenahraditelná, a proto se mnohé firmy snaží těmto situacím předcházet různými způsoby. Jedním z nich je i stanovení firemního kodexu a tak stanovení jakýsi nadstandard pro správný a právně i mravně nenapadnutelný postup při výkonu jejich činnosti.

          V souvislosti s nastupující ekonomickou krizí bude docházet k velkým problémům v mezilidských vztazích, lidé se budou bát o práci, budou stresovaní což  jen malý krůček k nemorálnímu chování.

     Problematika etiky, morálky a právní normy při uplatňování v pracovním životě sehrávají významnou úlohu. Mravní a právní normy sice plní obdobné základní funkce regulativní, výchovnou, hodnotící, imperativní a komunikační, ale zásadně se od sebe liší prostředky, kterými dosahují svých cílů. Právo dosahuje svých cílů objektivizací, formalizací a institucionálním působením neboli donucením. K základním prostředkům morálky patří subjektivizace, neformálnost a neinstitucionální působení. Morálka se týká vnitřního přesvědčení člověka a právo vnějšího přinucení.[1]

Vztah soukromých bezpečnostních služeb k veřejnosti

  Veřejnost dnes chápe existenci soukromých bezpečnostních služeb jako potřebné doplnění systému ochrany bezpečnosti a pořádku v České republice. Veřejné mínění, ale i objektivní náročnost tohoto povolání vyžadují, aby do těchto služeb byli přijímáni občané s obdobnými požadavky na morálku a kvalifikaci jako např. k policii. Občané od pracovníků soukromých bezpečnostních agentur očekávají, schopnost logického úsudku, určitou výši intelektu, zvládnutí a správnou aplikaci právních norem, všestrannou bezúhonnost a zejména dobré komunikační schopnosti a slušné a vstřícné chování. Proto i občané požadují tolik potřebná zákonná opatření, která by přesně vymezovala pravidla této činnosti, zejména o přesném stanovení rozsahu pravomocí zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb a možností a forem používání prostředků pro výkon této služby. Současná právní úprava opírající se pouze o živnostenský zákoník je oprávněně pociťována jako nedostatečná.

     Náhled do některých etických kodexů upravující činnost soukromých bezpečnostních služeb

Etický kodex Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky

 

     Tento materiál je určen všem subjektům působícím v oboru ochrany majetku a osob a je závaznou normou chování pro členy Asociace a jejich zaměstnance. Slouží rovněž jako informace pro odbornou i laickou veřejnost o zásadách a normách, které společnosti a podnikatelé dobrovolně přijali a hodlají je akceptovat prostřednictvím etické samoregulace.[2]

     Vztahu k zákazníkům je velmi podstatný v tom, že členové Asociace svojí podnikatelskou činností poskytují optimální ochranu majetku nebo osob a nikdy nezneužijí odborné neznalosti zákazníka, poskytnou pravdivé informace, seznámí jej s možnostmi kvalitního, komplexního a systémového přístupu k zajištění majetku a osob. Ve svých nabídkách, projektech, výrobcích a službách nabízejí vždy dobrou kvalitu odpovídající potřebě zákazníka a jeho možnostem. Tento deklarovaný prvek lze hodnotit jako obzvláště naplňující etické hodnoty, ale zároveň je ve zřejmém rozporu s běžně chápaným účelem podnikání, protože odporuje cíli prodat co nejvíce služeb-produktů, bez ohledu na to, zda je zákazník potřebuje či nikoli.

     Jako morální a profesní zásady etického chování zaměstnanců se uplatňuje zdvořilé jednání, korektní přístup k zákazníkům, jeho zaměstnancům i hostům, poskytování odborných, nezkreslených informací o bezpečnostní situaci u zákazníka a návrhy opatření k odstranění nedostatků nebo předkládání námětů na zvýšení bezpečnosti, zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se seznámí u zákazníka, a to i po skončení smluvního vztahu a nezneužívání svých odborných znalostí a dovedností ke škodě zákazníka ani jeho zaměstnanců nebo obchodních partnerů.

     Nejsou opomenuty ani vzájemné vztahy uvnitř firem, zaměstnavatelé se zavazují respektovat zákonná práva zaměstnanců a dle možností firmy řešit též jejich opodstatněné požadavky, vytvářet podmínky pro odborný a bezpečný výkon pracovní činnosti a organizovat zvyšování odbornosti.

     Jsou řešeny také vztahy mezi bezpečnostními službami navzájem, které jsou motivovány příslušností k profesnímu sdružení a z něho vyplývajícími společenskými zájmy, proto v obchodní konkurenci a soutěži platí, že při hospodářské soutěži, vyhlášených výběrových řízeních a vlastních nabídkových řízeních jsou respektována zákonná pravidla v duchu dobrých mravů soutěže, bez možnosti přivodit újmu jinému soutěžiteli nebo zákazníkovi.

Security Club - profesionální a etická pravidla a jejich význam

     Cílem je dobrovolné dodržování profesionálních i etických standardů, které spolu s přísným respektováním legislativy přispějí k růstu vážnosti a společenské prestiže bezpečnostních agentur. Členové Security Clubu vytvořili základní jednotná pravidla pro zabezpečování fyzické ostrahy majetku a osob ve standardní kvalitě a ve své činnosti vždy důsledně respektují a dodržují zákony a legislativu České republiky. Zaměstnanci členských agentur musí splňovat minimálně tyto základní požadavky: jsou plně způsobilí k právním úkonům, jsou bezúhonní a spolehliví a jsou odborně a zdravotně způsobilí.[3]

     Občanská a morální bezúhonnost se prokazuje čistým výpisem z rejstříku trestů, spolehlivost je zajišťována formou čestného prohlášení nebo posudku.

     Nezbytností je rovněž, v rámci zakázky, vhodný zdravotní stav potvrzený lékařem a produktivní věk. Také je požadováno minimálně střední odborné vzdělání, odpovídající vzhled a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru. Pro potřeby výkonu vybraných funkcí také absolvování psychologického vyšetření a doporučení psychologa.

Etický kodex České komory detektivních služeb

     Velmi stručně řečeno jsou v kodexu vyzdviženy cíle této organizace, zejména se uvádí snaha o zvyšování uznání, image a respektu své profese i profesního sdružení a podle toho se chovat nejen ve své profesní činnosti, ale i v soukromém životě.

     Důraz je kladen na soustavné úsilí o vysokou profesionalitu a odbornou způsobilost a její neustálé zvyšování.

     Samozřejmě není opomenuta nutnost vykonávat profesi vždy v souladu s tuzemským i mezinárodním právem a profesní etikou.

     Z konkrétních požadavků na praktickou pracovní činnost se uvádí, že před rozhovorem s klientem i vytěžovanými osobami se jim mají poskytnout pravdivé a relevantní informace o sobě a své firmě a je nutné plně respektovat všechny požadavky na profesionalitu detektivní činnosti a na zachování důvěrnosti informací.

     Předcházet situacím, kdy by při plnění úkolů docházelo ke konfliktu zájmů, být seriózní ve své činnosti a poskytovat pouze realistická doporučení a pravdivé závěry.

     Prostor je také věnován poměrně široce pojaté loajalitě, která se požaduje ve vztahu ke své detektivní kanceláři a přesnému dodržovat její politiky, cílů a doporučení a také ke klientům, pro něž detektivní kancelář poskytuje služby.

     Členům se také dává povinnost prosazovat tento etický kodex ve své detektivní kanceláři, mezi členy České komory detektivních služeb a mezi všemi, kdo tuto profesi praktikují.[4] Tento bod shledávají zajímavým, protože vystavuje i nečleny České komory detektivních služeb jistému tlaku a nepřímo je tak zavazuje k dodržování určitého profesního standardu.

 

 Morální a profesní charta Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky

 

    Tento dokument obsahuje základní etická pravidla, která jsou zmíněna v již dříve uvedených etických kodexech, a proto se v následujícím textu uvádí pouze popis některých specifických požadavků na jeho členy.

     Za zajímavý lze považovat bod, který ukládá členům povinnost doporučovat služby, činnosti a výrobky dalších členů Komory klientům, kteří projeví poptávku a poskytnout na tyto členy kontakt, zejména je-li tato poptávka mimo vlastní zájem či možnosti doporučujících členů. Na první pohled se jeví toto ustanovení jako ryze komerční, zajišťující zakázku jinému členovi s cílem dobré prosperity nejen této jednotlivé firmy, ale i Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky jako celku. Ale lze v tom spatřovat i významný projev etického chování, protože jeho dodržením se dotyčná firma vlastně vzdává zakázky, kterou by nebyla schopna pro zákazníka kvalitně realizovat, a neprovádí tak klamání zákazníka. Druhým aspektem tohoto projevu je, že zcela v rozporu s všeobecným trendem získání maximálního zisku bez ohledu na etičnost použitého způsobu a prostředků k jeho dosažení dochází dokonce k předání zakázky konkurenci.

     Je zde zmíněn také závazek manažerů vést a soustavně působit na své zaměstnance, aby vůči zákazníkům dodržovali základní etické normy, zachovávali mlčenlivost a byli dostatečně odborně připraveni na plnění smluvních úkolů.

     Charta také vyzdvihuje obecné působení členů ve prospěch zákazníků jako článku systému prevence kriminality a klienty v tomto smyslu upozorňovat na rizika a předávat jim poznatky a informace. Jako samozřejmost je uvedena nutnost spolupracovat v potřebném rozsahu s veřejnoprávními bezpečnostními službami.

     Členové rovněž nesmějí přijímat zakázky, u kterých by mohlo při provozování bezpečnostních služeb docházet k potlačení lidských práv a svobod.

     Ve vztahu k zaměstnancům je uvedena velmi konkrétní úprava školení, před prvním nasazením zaměstnanců k přímému výkonu služby je stanovena povinnost provést nástupní školení v rozsahu nejméně šestnácti hodin a praktický zácvik v rozsahu nejméně jedné směny, čímž by mělo být dosaženo znalostí nejméně na úrovni „Evropského výcvikového modulu pro základní výcvik bezpečnostního pracovníka“. Po úspěšném ukončení zkušební doby pak provádět další školení a přípravu nejméně v rozsahu 27 hodin za rok.[5]

Jak se v praxi projevují následky porušování stanovených pravidel

     Soukromé bezpečnostní služby se snaží porušování svých pravidel řešit v rámci individuální i generální prevence nevhodného chování svých zaměstnanců. Využívají k tomu relativně širokou škálu prostředků, které se snaží nejen trestat, ale i poučit zaměstnance z jejich chyb.

     Často se uděluje ústní napomenutí, pokud neúmyslná nedbalost způsobí problém. Zaměstnanci pak bude poskytnuta rada a bude mu navržen správný postup k jeho vyřešení. Správný přístup vedoucího pracovníka je zárukou, že zaměstnanci pochopí svou chybu a v budoucnu ji nebude opakovat. Neúmyslné chyby řadových zaměstnanců jsou obvyklým jevem, protože pro člověka s minimálním právním vzděláním je často obtížné orientovat se ve složité problematice řádného výkonu bezpečnostní činnosti.

     Písemné napomenutí pak přichází na řadu, je-li nutné udělit opakované napomenutí a zaměstnanci se založí do osobního spisu.

     Dočasné snížení ohodnocení v důsledku vážných nebo opakujících se přestupků má za následek, že zaměstnanec sice není propuštěn z práce, ale přichází pouze o osobní ohodnocení nebo o jeho část za určené období.

     Výpověď ze strany zaměstnavatele může nastat v důsledku vážného porušení pravidel, standardů, postupů, zásad nebo metod a také za opakované disciplinární problémy s méně vážným charakterem.

     Důvody pro okamžité propuštění mohou být odmítnutí práce, rvačka v práci, opilost v práci nebo nástup do práce ve stavu opilosti (i léky, narkotika jiné látky, které zpomalují reakce a snižují ostražitost a ty, které mění normální lidské chování). Mezi těmito důvody se objevuje i krádež, úmyslné poškození majetku klienta nebo zaměstnavatele, neoprávněné nebo nedbalé použití střelné nebo jiné zbraně, zlomyslné trápení spolupracovníků, zaměstnanců klienta nebo veřejnosti, žertování nebo jiná činnost s možnými vážnými následky jako zranění nebo poškození majetku, jiné závažné aktivity, které by omezovaly zaměstnance ve vykonávání svěřené práce, neomluvená absence, poškození dobrého jména zaměstnavatele u klienta nebo na veřejnosti.

Cílem autorů bylo podat informaci, že podnikání i ve sféře soukromých bezpečnostních služeb jsou využívána etická pravidla ve vztahu k zákazníkovi.

 

Použitá literatura:

Macek, P., Novák, F. Privátní bezpečnostní služby. 1.vyd. Praha : Police history, 2005. 316s. ISBN 80-86477-23-1

Herzogová, Z. Základy filosofie a profesní etiky.1.vyd. Praha : PA ČR, 1997. ISBN 80-85981-42-4

Brabec, F., Látal, I., Musil, R., Urban, M., Vejlupek, T., Pilný, I. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vyd. Praha : Public History, 2001. 400 s. ISBN 80-86445-04-06

Brabec, F. Soukromé detektivní služby. 1. vyd. Praha : Eurounion, 1995. 199 s. ISBN 80-85858-16-9

Brabec, F. Ochrana bezpečnosti podniku. 1. vyd. Praha : Eurounion, 1996. 203 s. ISBN 80-85858-29-0

Prameny z internetu

Etický kodex ASBS. [cit. 12.2.2009]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.asbs.cz/index.php?p=rubrics&id=10>

Profesionální a etická pravidla Security Clubu. [cit. 12.2.2009]. Dostupné na World Wide Web:  <http://www.securityclub.cz>

ASIS informace o organizaci. [cit. 12.2.2009]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.asiscz.org/>

Česká komora detektivních služeb [cit. 12.2.2009]. Dostupné na World Wide Web:<http://www.ckds.cz>

Morální a profesní charta Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky [cit. 12.2.2009]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.kpkbcr.cz>

 [1] Herzogová, Z. Základy filosofie a profesní etiky.1.vyd. Praha : PA ČR, 1997.

    ISBN 80-85981-42-4. s. 102.

[2] Etický kodex ASBS. [cit. 12.2.2009]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.asbs.cz/index.php?p=rubrics&id=10>

[3] Profesionální a etická pravidla Security Clubu. [cit. 12. 2. 2009]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.securityclub.cz/?action=rules>

[4] Etický kodex ČKDS. [cit. 12.2.2009]. Dostupné na World Wide Web:

<http://www.ckds.cz/index.php?nid=3729&lid=CZ&oid=458839>

[5]Morální a profesní charta Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky [cit. 12.2.2009].

  Dostupné na World Wide Web: <http://www.kpkbcr.cz/charta.htm>