JUDr. David Zámek

Fakulta bezpečnostně právní

Katedra bezpečnostních služeb

Policejní akademie ČR v Praze

 

JUDr. et Ing. Marek Blažejovský

Národní protidrogová centrála  SKPV

 

Drogy v silniční dopravě

            V úvodu je nutno uvést, že tato stať je dílčím výstupem z výzkumného úkolu Fakulty bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“ a to dílčího projektu pod názvem „Hromadné akce“a „Vývojové směry a utváření dopravně bezpečnostních opatření na základě požadavků a potřeb“..

            Problematika pak úzce souvisí s již publikovanými pracemi pod názvem „Nelegální návykové látky na hromadných akcích“ a „Alkohol na  hromadných akcích“,  publikované ve třetím a čtvrtém čísle časopisu Bezpečnostní teorie a praxe v roce 2007 a je vlastně jejím pokračováním. Článek se konkrétně zabývá problematikou drog v dopravě v souvislosti s odjezdem účastníků akcí typu technoparty.

Úvod

            Omamné a psychotropní látky provází lidstvo od pradávna. Celá staletí ovlivňovaly látky schopné působit na psychiku člověka jeho život a souhrn činností, které vykovával během svého života. Člověk si také uvědomil, že omamné a psychotropní látky mohou při vhodných příležitostech příjemně ovlivnit jeho psychické rozpoložení[1], ale také mohou v situacích, kdy je to nejméně vhodné, psychiku člověka ovlivnit nepříznivě. Za takové situace lze považovat ty, při kterých člověk vykonává činnost, při které musí být koncentrovaný a soustředěný na vykonávání jednotlivých úkonů. Tyto činnosti (při nichž je žádoucí nebýt pod vlivem návykové látky) lze rozdělit do dvou kategorií.

            V té první kategorii činností jsou ty, kdy jedinec v případě, že bude pod vlivem některé z omamných nebo psychotropních látek, nebude vykonávat tak kvalitně a výkonnostně dobře, jak by je vykonával, nebyl-li by pod vlivem návykové látky. Za takové činnosti lze považovat např. hudebníkův koncert, sportovcův výkon, herecké představení, malířův obraz nebo fotografovy snímky. S nekvalitním výkonem tohoto druhu činností pod vlivem omamné či psychotropní látky vyplývají negativa pouze pro dotyčného jedince a není s tím spjato omezení či dokonce ohrožení druhých. Společnost (zejména ta česká[2]) užívání omamných nebo psychotropních látek, ať již legálních (alkohol) či nelegálních[3], při vykovávání shora uvedeného druhu činností toleruje a nijak neomezuje.

            Vedle výše uvedené kategorie činností stojí druhá, která zahrnuje činnosti, při jejichž nekvalitním či nesprávném vykonávání by mohlo dojít k omezení nebo dokonce k ohrožení jiného. Takovouto činností může být např. výkon lékaře na operačním sále, bezpečnostního technika v jaderné elektrárně, strojvůdce vlaku, pilota aerolinek, ale hlavně činnost, kterou může vykonávat téměř kdokoliv, řídit vozidlo v běžném silničním provozu. A je nemyslitelné, aby nekvalitní či špatný výkon těchto činností byl zapříčiněn vlivem omamné nebo psychotropní látky na jedince vykonávající tuto činnost. Proto společnost takové jednání, spočívající ve vykonávání určitých činností pod vlivem návykové látky, netoleruje a legislativně omezuje (jak bude rozvedeno dále).

1. Legislativa

     Jak jsme již uvedli výše, jednou z činností, při které je nežádoucí, aby byl člověk pod vlivem omamné nebo psychotropní látky, je řízení vozidla v silničním provozu. Jedná se o činnost, při níž člověk může ohrozit nejen život, zdraví a majetek své osoby, ale životy a zdraví a též majetek ostatních účastníků silničního provozu. Legislativně je toto jednání vymezeno hned v několika normách:

*      obecně je zákaz požívání návykových látek před vykonáváním i během vykonávání shora uvedené činnosti uveden v zákoně č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), konkrétně v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a, b), kde stanoveno, „že řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy; a dále řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem“

*      striktně je výše uvedené omezení stanoveno v zákoně č. 140/1961 Sb. (Trestní zákon) ustanovením § 201[4], ve kterém je uvedena sankce za porušení dispozičního jednání za dané hypotézy trest odnětí svobody až na tři léta

*      trestní zákon postihuje i jednání, které spočívá v jednání, kterého se jedinec dopustí pod vlivem návykové látky[5], v takovém případě hrozí sankce odnětí svobody na 3 až 8 let

*      a stejné jednání je postihováno v zákoně č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích), kdy v ustanovení 30 odst. 1 písm. g) až ch)[6]

*      za zmínku stojí ještě legislativní úprava pojmu návyková látka. V obecné rovině pro účely trestního řízení vycházíme z ustanovení § 89 odst. 10 trestního zákona, který uvádí, že:Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

     Z uvedené legislativní úpravy vyplývá povinnost jednotlivce nevykonávat činnost spočívající v řízení vozidla (analogicky i v činnostech podobných) v silničním provozu pod vlivem návykové látky.

2. Vliv návykové látky na ovládací a rozpoznávací schopnosti člověka

            Je obecně známo, že omamné a psychotropní látky ovlivňují psychiku člověka. Omamných a psychotropních látek existuje celá řada a každá z nich ovlivňuje psychiku člověka rozdílně. S tím souvisí i rozdílné chování respektive je rozdílně ovlivněna psychika jedince v závislosti na konkrétním druhu omamné nebo psychotropní látky po jíž je ovlivněn.

            V souvislosti s vývojem drogové scény v České republice po r. 1990, se mění i spektrum zneužívaných návykových látek mezi populací. V této souvislosti se mění i druhy návykových látek pod jejichž vlivem řidiči řídí vozidla v silniční dopravě. Zatímco před rokem 1990 se v silniční dopravě nejčastěji zneužíval alkohol, v současné době vedle alkoholu, který i nadále je primárně nejvíc zneužívanou návykovou látkou, se na scéně zneužívaných látek objevují kanabionidy (marihuana, hašiš), amfetaminové drogy (extáze, pervitin),opioidy (heroin) aj. V následující pasáži je zevrubně popsán vliv těch nejčastěji zneužívaných návykových látek v dopravě na chování člověka respektive řidiče. Jedná se pouze o stručný výčet pro účely tohoto článku, neboť podrobné popsání účinků jednotlivých látek a jejich vliv na psychiku člověka by bylo téma na samostatnou vědeckou práci.

2.1. Alkohol

            I nadále zůstává alkohol hlavní zneužívanou návykovou látkou dopravě. Jeho vliv na bezpečnost silniční dopravy je všeobecně znám. Nicméně je na místě, abych zde připomenul jeho vliv na lidský organismus a potažmo na rozpoznávací a ovládací schopnosti člověka.

            Obecně má požití alkoholu účinek útlumu centrálního nervového systému. Zprvu dochází po jeho požití k uvolnění napětí, zábran a úzkosti. Rozšíří se kožní cévy, dojde k zrudnutí kůže a subjektivně e zvýší pocit tepla. Po větší míře konzumace se dostavuje porucha koncentrace, snižuje se schopnost artikulace, může se dostavit i nevolnost, dvojité vidění, ztráta rovnováhy. Dochází též ke ztrátě soudnosti, chování může vyústit až v agresivitu. Na konec může dojít k poruchám vědomí a dýchání, ztrátě vědomí a k hrožení života.

            Z pohledu řízení motorového vozidla má alkohol za následek snížení koncentrace a pozornosti. Dochází též k prodloužení reakční doby. Řidič pod vlivem alkoholu špatně a nekriticky vyhodnocuje situaci v provozu a podceňuje rizika. To může vést u některých řidičů k rychlé a agresivní jízdě a ignorování ostatních účastníků silničního provozu. Při vysokém obsahu alkoholu v organismu může dojít k tak velkému útlumu centrálního nervového systému, že řidič naopak ohrožuje pomalou jízdou, kdy není schopen udržet směr jízdy a nereaguje na podněty z okolí v provozu.

            Policisté při kontaktu s jedince pod vlivem alkoholu by měli odhadnout nakolik je řidič pod vlivem této návykové látky, jaké má reakce, jak vnímá policisty a jejich pokyny a z uvedeného by měli být schopni stanovit další postup. Na paměti by měli mít především potencionální agresi vyplývající z ovlivnění alkoholem.

2.2. Kanabionidy

            Jsou po alkoholu nejčastěji zneužívanou návykovou látkou v silniční dopravě. Souvisí to s poměrně velkým rozšířením tohoto druhu návykových látek mezi populací, zejména ve věku do 30ti let. Nejznámější kanabionidovou drogou je marihuana. Účinnou psychotropní látkou obsaženou v marihuaně je THC[7], kdy se jedná o halucinogen[8]. Po požití marihuany nastupuje za velmi krátkou dobu toxický efekt, který trvá minimálně dvě hodiny. Mění se vnímání, myšlení a cítění. Charakteristické jsou změny nálad, na který má vliv prostředí a situace.

            Požití marihuany se na řidiči projevuje celkovým útlumem. Řidič působí ospalým dojem, má zpomalené reakce, nerespektuje ostatní účastníky silničního provozu, stejně tak přehlíží dopravní značení. Dochází k ovlivnění schopnosti odhadu vzdálenosti a času, což ve svém důsledku vede k tomu, že řidič není schopen vozidlem udržet správný směr jízdy, zejména v zatáčkách, křižovatkách a při parkování.

2.3. Halucinogeny

            V případě halucinogenů se může jednat jednak o syntetické drogy (LSD) tak o přírodní drogy (halucinogenní houby – lysohlávka; jiné rostliny – durman atd.). Akutní intoxikace se projevuje dezorientací, poruchami hybnosti, potížemi s artikulací, halucinacemi, rozšířenými zornicemi, zvýšením krevního tlaku a pulsu, třesem. Po použití halucinogenní drogy může dojít k rozvoji psychóz různého typu trvající i několik měsíců s nutností hospitalizace.

            U řidičů, kteří jsou intoxikovaní halucinogenním typem drogy dochází ke ztrátě pozornosti, poruchám koordinace, mohou nastat zrakové a sluchové halucinace. Nejsou často schopni rozlišovat realitu od svých představ. Řízení vozidla za těchto stavů není vůbec možné.

            S halucinogeny je spjato ještě navíc riziko tzv. „flash backů“, kdy se psychotropní látka po aplikaci ukládá v tuku organismu (zejména podkožním) a vlivem stresové situace (např. při řízení vozidla) se opět vyplavuje do organismu a navozuje stav stejný či podobný tomu při intoxikaci. Člověk, který si tak aplikoval halucinogenní drogu, může být i po delším čase (v domnění, že jej již droga neohrožuje) znovu pod vlivem této drogy se všemi důsledky.

2.4. Stimulační drogy

            Jedná se v tomto případě zejména o syntetické drogy (vyjma kokainu), z nichž nejčastěji zneužívaný v České republice je metamfetamin, známější pod názvem pervitin. Intoxikace stimulační drogou zejm. pervitinem se projevuje zvýšenou aktivitou, potřebou překotné činnosti, nervozitou, podrážděností vyúsťující až v agresivitu. Chronické užívání pervitinu vede ke zvyšování tolerance na drogu (zvyšování dávek). Po skončení účinků drogy se dostavují pocity deprese, vyvíjí se paranoidní chování které může vyúsťovat v pocity pronásledování a z tohoto důvodu, v případě že řídí vozidlo, může se uchýlit k agresivní jízdě s úmyslem „setřást“ vozidlo, které jej dle jeho úsudku pronásleduje.

            S intoxikací pervitinu souvisí i pocity zvýšeného sebevědomí a sebejistoty. Řidiči pod vlivem pervitinu se mohou snadno stát nápadnými svou agresivní, bezohlednou a rychlou jízdou hraničící s hazardem. Jsou nedostatečně pozorní a přeceňují své síly a schopnosti při řízení vozidla. Se zvýšeným sebevědomím ztrácejí smysl pro realitu a dopouštějí se mnoha chyb.

            Na metamfetamin vzniká poměrně za krátkou dobu psychický návyk, kvůli němuž toxikoman je nucen aplikovat si drogu opakovaně. V případě, kdy se mu droga nedostává který má za následek při absenci, dochází k nastoupení abstinenčního syndromu. Ještě před tím, kdy účinek pervitinu v organismu se pomalu vytrácí, může dojít k útlumu, kdy hrozí i usnutí za volantem. Příčinnou toho je skutečnost, že jedinec pod vlivem pervitinu vydržel mnoho hodin nespát, nejíst a organismus tak vyčerpal.

            Další hrozba pro zakročující tkví v tom, že pervitin si v mnoha případech uživatelé aplikují nitrožilně a s intravenózní aplikací souvisí i rozšiřování nákazy hepatitidy B,C a viru HIV. Proto by měli být policisté obezřetní a při zákroku používat ochranné rukavice. Rukavice by měly být nejlépe odolné vůči proříznutí, aby tak zamezily poranění jehlou.

            Ke stimulačním drogám nesyntetického původu lze přiřadit ještě kokain. Jedná se o drogu, která do nedávné doby nebyla v České republice až tak rozšířena, nicméně počet uživatelů v současnosti narůstá. Kokain stimuluje centrální nervový systém podobně jako pervitin. Intoxikace se projevuje euforií, povznesenou náladou, hyperaktivitou, zrychlením pulsu a frekvencí dýchání. Může se dostavit i špatná nálada, paranoia, halucinace a rozvoji depresivních stavů. Je patrné zvyšování tolerance na drogu a s tím související snaha o zvyšování dávek. Řidič pod vlivem kokainu má často potřebu zvyšovat výkon, jet rychle, agresivně. Zároveň se snižuje jeho pozornost, přeceňuje své schopnosti.

            V neposlední řadě lze ke stimulačním drogám přiřadit i tzv. extázi. Jedná se o syntetickou návykovou látku amfetaminového typu, která se nejčastěji vyskytuje ve formě tablet, které se užívají perorálně.

            Po intoxikaci extáze se uživatel cítí uvolněně s pocitem spokojenosti, má zvýšenou potřebu komunikace, pociťuje silnou empatii s okolními lidmi. Při tanci se může dostat o stavu podobnému transu. Nebezpečí extáze tkví zejména v tom, že jedinec pod jejím vlivem necítí pocit žízně a může dojít k dehydrataci organismu. Ve vztahu k dopravě se extáze může projevovat stejně jako ostatní amfetaminové drogy. Nicméně jedinec pod jejím vlivem zpravidla nebývá agresivní.

2.5. Opioidy

            Nejčastěji zneužívaným opioidem v České republice je heroin (diacetylmorfinu). Vedle něj je dále zneužíván buprenorfin (obsažený např. v léčebném přípravku Subutex), která je primárně určen k léčbě drogové závislosti  na opiátech.

            Opioidy centrální nervový systém utlumují. Akutní intoxikace se projevuje pocitem vyvrcholení přecházejícího do pocitu prožívání a končící pocitem vyrovnání. Následně přichází pocit chybění drogy, který je tak intenzivní, že nutí jedince si aplikovat drogu opětovně. Na opiátech vzniká rychle silná závislost jak psychická, tak fyzická[9]. Po aplikaci dochází ke stavu, který se dá vyjádřit pocitem tupé euforie. Dochází k útlumu bolesti, centrálnímu útlumu, útlumu dýchání hrozící i zástavou. Následně dochází k prodloužení reakčního času, ospalosti až ke ztrátě vědomí.

            Řidič pod vlivem opioidů je utlumen, má zpomalenou motoriku, je apatický, dochází u něj k extrémnímu zúžení zornic (mióza) a  následně k zhoršenému vidění za šera. Řidič dlouhodobě závislý na opioidech může se pod jejich  vlivem zdát klidný a vyrovnaný, to zejména v době, kdy vzhledem ke své závislosti si aplikuje drogu se záměrem dosáhnout alespoň přiměřeně stavu schopného normálního života. Naopak, když se mu drogy nedostává, dochází k abstinenčnímu syndromu, ve kterém není toxikoman schopen jakékoliv činnosti (tedy ani řízení vozidla)a to přesto, že momentálně de facto žádnou drogu v těle nemá.

            Stejně jako v případě pervitinu, hrozí u uživatelů opioidů, kteří si aplikují drogu v drtivé většině intravenózně, přenosu infekce hepatitidy B,C a HIV. Obezřetnost policistů při provádění služebních zákroků je na místě.

3. Drogová scéna a silniční doprava

       Jak jsme již zmínili v úvodu, na rozdíl od dob nedávno minulých, dochází v současnosti ke zneužívání daleko širšího spektra omamných a psychotropních látek a to v celé společnosti. To s sebou přináší i negativní důsledky na chod společnosti silniční dopravu nevyjímaje. Užívání návykových látek (ať už legálních či těch ilegálních) je spjato s příjemnými zážitky a od toho se vyvíjí i příležitosti, vhodné k aplikaci těchto látek. Pomineme-li problematické uživatele[10] nelegálních omamných a psychotropních látek a osoby závislé na alkoholu, tak užívání návykových látek je spojeno s příležitostí, při které je užívání návykových látek považováno za normální, běžné či dokonce žádoucí (v případě alkoholu – oslava příchodu Nového roku, výročí, oslava narozenin, svatby, pohřeb apod.) či příležitostí, kdy si chce jedinec umocnit nějaký zážitek (v případě těch nelegálních drog – party, hudební produkce, techno festivaly apod.). A právě z takovýhle akcí se běžný občan vrací například do místa svého bydliště zpravidla prostřednictvím vozidla. V nemálo případech i jsou řidiči těchto vozidel pod vlivem právě některé z návykových látek a mohou tak ohrozit životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

            Kontrola police je apriori zaměřená na kontrolu alkoholu v těle organismu řidiče. Policisté si uvědomují, že zejména ve víkendových dnech, o svátcích či výročích se vybízejí vhodné příležitosti, při nichž je konzumován alkohol a to i jedinci, kteří poté budou řídit vozidlo. Zpravidla je proto jejich kontrola cíleně zaměřena na dobu, kdy je zvýšený předpoklad výskytu takto alkoholem ovlivněných řidičů v silničním provozu. Na co se ale zapomíná, je skutečnost, že alkohol zdaleka není jedinou návykovou látkou, pod jejímž vlivem mohou řidiči být. Mnoho řidičů s touto znalostí operuje a užívá jiné návykové látky než je alkohol a kontrolou policistů jednostranně zaměřené na alkohol bez problémů projdou a ohrožují bezpečnost provozu dále.

            V následující části článku se budeme proto zabývat pouze s problematikou nelegálních návykových látek v silniční dopravě.

3.1. Znalost policistů drogové scény ve svém teritoriu

     Policisté provádějící silniční kontrolu jsou zpravidla policisté ze služby dopravní policie a také ze služby pořádkové policie. Vzhledem k tomu, že na dopravních inspektorátech jednotlivých okresních, městských a obvodních ředitelství policie není taková dostatečná personální kapacita, aby bylo možné pokrýt veškerá místa, kde se pohybují řidiči pod vlivem OPL a ve všech časech, kdy se v těchto místech pohybují, je nutná úzká spolupráce se jednotlivými obvodními a místními odděleními služby pořádkové policie. I tak nemůže dojít k pokrytí všech exponovaných míst, kde je v určité době zvýšený výskyt řidičů jezdících pod vlivem OPL.

     Zde je na místě, aby dotyční policisté úzce spolupracovali s příslušníky Služby kriminální policie a vyšetřování, zejména s policisty z oddělení odhalování obecné kriminality zabývajících se problematikou omamných a psychotropních látek. Takto mohou policisté získat cenné informace, zejména o místech, kde dochází ke zvýšené konzumaci nelegálních návykových látek (restaurace, bary, diskotéky, kluby apod.).  Mohou tak cíleně rozmístit dopravní hlídka na exponovaní místa a zároveň dobře načasovat provádění samotné silniční kontroly. Zejména čas hraje důležitou roli, neboť v souvislosti se shora uvedenými účinky jednotlivých nelegálních návykových látek na lidský organismus lze odhadnout, v jakou dobu budou místem projíždět uživatelé amfetaminových drog (zpravidla až k ránu) či uživatelé marihuany. Nemusí tak na jednom místě stát hlídka zbytečně dlouhou dobu a může provádět kontrolu jinde a s jiným zaměřením (např. na alkohol).

            Také mohou získat informace, jaké z nelegálních látek se na konkrétním místě nejčastěji zneužívají. Zda se v blízkosti nachází např. rockový klub, kde je nejčastěji zneužívána marihuana či zda je na trase house klub a je předpoklad, že řidiči budou pod vlivem pervitinu nebo extáze. To má význam nejen na načasování kontroly, ale též na policistou předpokládané chování řidičů, zda bude agresivní či naopak v útlumu.

            Dobrým přehledem daného teritoria a drogové scény v něm je předpokladem dobře načasované a zacílené akce, která šetří nejen personální vytížení policejních jednotek, ale také finanční a materiální zatížení. Materiální proto, že policisté mají k orientační detekci drog v organismu testery buď multifunkční[11], který je však nákladnější (cca 500,- Kč), nebo testy identifikující pouze jeden konkrétní druh OPL[12] (jehož cena se pohybuje v řádech desítek korun). Policista tak na základě místních a osobních znalostí a znalostí vlivů jednotlivých OPL na chování člověka, může celkem dobře odhadnout, pod jakou konkrétní návykovou látkou kontrolovaný řidič je.

3.4. Znalost policistů typických uživatelů OPL

            Policisté provádějící silniční kontrolu mohou již před samotným zastavením vozidla odhadnout pod jakým druhem návykové látky může dotyčný řidič vozidla být. Jednak vychází z informací o místu a čase uvedených výše a jednak by měl mít v povědomí, jak se uživatelé jednotlivých návykových látek projevují. Od toho by se měl odvíjet i následující taktický postup policistů nejen při orientační zkoušce na přítomnost OPL v organismu, ale i postup při jednání policisty s osobou pod vlivem OPL.

3.4.1 Uživatel Opiátů

            Typickým uživatel opioidů pokud už vůbec řídí vozidlo, tak se zpravidla jedná o vozidlo staršího data výroby, ve špatném technické stavu a malé hodnoty. Pro lidi závislých na opiátech je typické, že se zbavují veškerého svého hodnotnějšího majetku za účelem získání finanční hotovosti pro nákup drogy. Nelze tedy předpokládat, že by takovýto uživatel řídil hodnotnější vůz. Stejně tak nelze předpokládat, že uživatel heroinu by řídil vozidlo těsně po aplikaci drogy. Pokud už vůbec bude vozidlo řídit, tak to bude v době, kdy si bude chtít obstarávat drogu samotnou nebo finance na nákup drogy. Tudíž v době, kdy zpravidla není přímo pod vlivem drogy. Pokud však je pod vlivem drogy – opioidů, je ve stavu značného útlumu. To má vliv jednak na zhoršené vnímání a také na snížený práh bolestivosti. Pokud bude policista s takovýmto jedincem komunikovat, měl by mu pokládat jasné stručné otázky a povely a to i opakovaně. Měl by se vyvarovat dlouhých a složitých souvětí, neboť osoba pod vlivem opioidů by na konci policistou vyřčené složité věty si neuvědomovala, co říkal na jejím začátku. Z hlediska použití donucovacích prostředků (pokud je bude policista, vzhledem k situaci, nucen použít) měl by mít na paměti snížený práh bolestivosti jedince pod vlive opioidů a provádět zákrok s větší razancí tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem. Zejména při použití donucovacích prostředků úderů a kopů však musí policista šetřit život a zdraví osoby proti níž zakročuje.

            U uživatele opioidů zpravidla však nehrozí zvýšená agresivita vůči zakročujícím policistům a stejně tak pokus o útěk. Tito uživatelé zpravidla nepracují a jejich jediným zdrojem příjmu jsou sociální dávky. Aby měli finanční prostředky, uchylují se tito uživatelé např. k prostituci a hlavně páchají sekundární drogovou trestnou činnost[13]. Často se tak může stát, že tito uživatelé ve svém vozidle převážejí věci, které odcizili a hodlají zpeněžit. Proto by policisté měli věnovat i zvýšenou pozornost věcem, které se nacházejí v kontrolovaném vozidle, zda nepocházejí z trestné činnosti.

3.4.2. Uživatel stimulačních drog

            Jinak je tomu u uživatelů pervitinu. V silničním provozu se jedná zejména o osoby mladšího věku, jezdících velmi agresivně, na křižovatkách prudce akcelerujících a zatáčky projíždějících nezřídka s kvílejícími pneumatikami. Například provádí-li policista kontrolu v místech, kde se vyskytují taneční kluby s techno hudbou a čase, který se blíží rannímu rozednění, lze předpokládat, že řidiči budou ovlivněni některou ze stimulačních drog, zejména pervitinem a též extází.

     Pokud takto ovlivněný řidič vůbec policejní hlídce zastaví (nezřídka jsou to právě ti řidiči, co policistům ujíždějí, kdy si vzhledem ke svému vlivem stimulační drogy zvýšenému sebevědomí myslí, že jsou schopni policistům hravě ujet) tak se projevují překotnou gestikulací, zvýšenou komunikací a značnou nervozitou a netrpělivostí a chováním vyúsťující až v agresivitu namířenou proti policistům.

     Policisté by proto měli být obzvláště obezřetní před těmito jedinci zejména z důvodu jejich napadení. Detekovat agresivitu těchto jedinců lze jednak z jejich nonverbální komunikace, postoji  a verbálnímu vulgárnímu napadání policistů. U těchto jedinců je také zvýšená pravděpodobnost možnosti pokusu o útěk i během služebního zákroku. Dále je třeba, aby policisté počítali i se zvýšenou razancí případného útoku ze strany takto drogou ovlivněných řidičů.

3.4.3. Uživatel kokainu

     Kokain nebyl do nedávné doby v České republice příliš rozšířenou nelegální drogou. Bylo tomu hned ze dvou důvodů. Jednak je jeho cena vyšší[14] a dále na české drogové scéně existuje pervitin, což je taktéž stimulační drogy s podobným účinkem a mnohem nižší cenu. Proto uživatelé stimulačních drog dávají přednost pervitinu před kokainem, mj. také proto, že jeho účinky jsou dle jejich slov intenzivnější a dlouhodobější. Nicméně i v poslední době dochází k poklesu ceny kokainu.

     Kokain byl a je doménou hlavně lidí, kteří jej vnímají nejen jako drogu pozdvihující jejich náladu a umocňující jejich zážitky, ale také jako jistý důkaz jejich solventnosti, dokázat, že na něj mají. Je to typické chování pro některé lidi z tzv. „High society“. Z těchto znalostí a ze znalostí prostředí (zábavné podniky, kde se tato společnost schází a baví) musí policista vycházet při plánování dopravních kontrolních akcí zaměřených na uvedené osoby. Policisté mohou předpokládat, že tato specifická společnost lidí, užívajících kokain, se vzhledem k osobní a finanční situaci bude v silničním provozu pohybovat ve vozech luxusních značek, tedy úplně odlišných než ty, ve kterých jezdí uživatelé opioidů.

     Chování jedinců pod vlivem kokainu je jako všeobecně u stimulačních drog impulzivní, hraničící s agresivitou. Shora uvedení lidé (High society)  bývají i v normálním životě vůči státním orgánům a policistům zvláště mnohdy arogantní. Lze předpokládat, že účinky kokainu tento postoj ještě více umocní.

3.4.5. Uživatel extáze

     Typický uživatel drogy extáze nepáchá sekundární trestnou činnost, neprovozuje prostituci, zpravidla nepáchá trestnou činnost v souvislosti s užíváním této drogy (vyjma jednání o němž tento článek pojednává). Jedná se buď o studenty střední či vysoké školy, nebo zaměstnance i majitelé firem, kteří přes všední dny řádně chodí do školy, do práce, ale ve dnech pracovního volna vyhledávají příležitosti jak si „povyrazit“ a to i s pomocí drogy extáze.

     Policisté se tak mohou setkat s těmito uživateli v dopravě o víkendech v nočních hodinách v blízkosti disko a house klubů a také zejména po skončení velkých hudebních produkcí typu Dance festivalů, House festivalů, Open air festivalů a akcí typu Czech tech.

Závěr

            V případě, že se pořádá takováto akce v daném teritoriu, je na místě, aby management místní organizační složky policie naplánoval bezpečnostní akci s využitím všech složek policie. Tedy dopravní a pořádkové služby, služby SKPV a dále spolupráce s Městskou policií a místní samosprávou. Cílem akce má být nejen zabránění narušování veřejného pořádku, zabránění omezování něčích práv (obsazení pozemku), ale také zabránění v jízdě řidičům, kteří jsou pod vlivem návykové látky.

     Návykovou látkou se však nerozumí pouze alkohol, nýbrž i další nelegální omamné a psychotropní látky. Je z hlediska policejní taktiky nevhodné po skončení takových akcí provádět orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v krvi u řidičů, kteří o to požádají! Je na uvážení každého jedince a je to jeho zodpovědnost, zda bude konzumovat alkohol v takové míře, že i následující den má v krvi tzv. zbytkové stopy alkoholu. Tato „služba“ občanům ze strany policie je o to víc nesmyslná, že řidiči odjíždějící z těchto akcí s kontrolou na přítomnost alkoholu počítají a proto užívají celou škálu jiných omamných a psychotropních látek, jejichž přítomnost v organismu však policisté již netestují. Ze strany těchto uživatelů – řidičů je to pouhá kalkulace, jak obelstít policejní kontroly. Je s podivem, že se jim to poměrně daří, neboť policie jim to dost usnadňuje! Podrobný popis taktického postupu policistů při provádění orientační detekce návykových látek bude předmětem dalšího navazujícího článku.

 

Použitá literatura:

 

MACEK, P., ZÁMEK, D. Policie a hromadná narušení veřejného pořádku,1 vyd. Praha: PA ČR v Praze 2007, 110 s. ISBN 978-80-7251-264-5

ZÁMEK, D. Policie a hromadná narušení veřejného pořádku v systému vysokoškolské přípravy policistů, In. Úloha policejně bezpečnostních disciplín v systému vysokoškolské přípravy policistů, Praha: Police History, 2006 s.74-76. 

ISBN  80-86477-34-7

ZÁMEK, D. K aspektům hromadného narušování veřejného pořádku v současnosti In. Služba pořádkové a dopravní policie na Prahu 21. století Praha: Police History 2005 s. 88-93. ISBN 80-86477-30-4

FELCAN, M. Bezpečnosť cestnej dopravy v dopravnej politike Európskej únie Bratislava : Akadémia PZ, 2002. 94 s. ISBN 80-8054-241-4

FELCAN, M. Dokumentovanie miesta cestnej dopravnej nehody Bratislava : Akadémia PZ, 2003. 112 s. ISBN 80-8054-285-6

FELCAN, M. Cestné dopravné nehody - počiatočné a neodkladné úkony a opatrenia In: Perspektivy rozvoje policejních disciplín a bezpečnostní vědy : Mezinárodní konference 24.11.2003-25.11.2003 Praha: Police History 2003. s. 81-92.  ISBN 80-86477-19-3.

BOLEHOVSKÝ, J. Kriminalistika, 2002, roč. 35 č. 4. s. 241-254.

 [1] Užívání omamných a psychotropních látek obecně je pro člověka příjemné, to je také ten hlavní důvod, proč lidstvo drogy užívá. Nepříjemnosti nastávají až v souvislosti s koncem účinku požité látky a následným abstinenčním syndromem, což je často příčinou opakované aplikace návykové látky a následném vzniku závislosti. (pozn. autora)

[2] V České republice dle platné legislativní úpravy není samotné užívání omamných nebo psychotropních látek trestné respektive protiprávní, trestné je až vykonávání určitých činností pod vlivem návykové látka

[3] Látky uvedené v příloze zákona č. 167/1998 Sb. (O návykových látkách)

[4] Trestný čin: Ohrožení pod vlivem návykové látky

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

      (2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

    a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn,

    b) byl-li za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech postižen,

    c) způsobí-li takovým činem havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

   d) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek.

[5]  Trestný čin: Opilství

Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak znaky trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším

 

[6] Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi:

          Přestupku se dopustí ten:

g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písm. g),

ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

 

[7] THC – delta 9 tetrahydrocannabinol

[8] Omamné a psychotropní látky se podle účinku dělí do 4 základních skupin:

1)       halucinogeny (mezi nimi i konopné drogy, které však někdy jsou členěny do samostatné skupiny)

2)       stimulancia

3)       opiáty

4)       těkavé látky

[9] S fyzickou závislostí je spjato nebezpeční selhání organismu, proto je nutné převézt toxikomana závislého na opiátech na specializované pracoviště (Detox), kde je mu podávána pod lékařským dohledem náhražka drogy. To by měli mít policisté vždy na paměti, zejména  při zadržení takové osoby.

 

[10] Problematický uživatel: osoba dlouhodobě závislá na omamných nebo psychotropních látkách zpravidla aplikující si je nitrožilně – definice dle EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)

[11] Pro potřeby Policie ČR byl schválen multifunkční tester zn. Drugwipe 5

[12] např. Dynex Test

 

[13]Sekundární drogová trestná činnost spočívá v trestné činnosti páchané pod vlivem návykových látek, či za účelem získání návykových látek

[14] V závislosti na prodávaném množství a teritoriu se cena v roce 2007 pohybovala kolem 2000,- Kč/gram (zdroj: Výroční zpráva Národní protidrogové centrály  2007), v současnosti však dochází k poklesu ceny kokainu na černém trhu, lze spekulovat, že důvodem je jednak snaha dealerů kokainu získat nové „zákazníky“ a dále přetáhnou uživatele pervitinu na kokain