JUDr. Libor Kovárník, Ph.D.

 

Otázky a odpovědi – vymezení pojmu zbraň

 

 

Otázka čtenáře:

 

       Jak jsou vymezeny pojmy zbraň a střelivo?

 

Zbraň lze definovat jako nástroj, popřípadě zařízení  přizpůsobené k ranivému účinku na živý organismus nebo k ničení  objektů.

 

Zbraň můžeme vymezit z hlediska trestního práva takto:

 

Zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším [1].

 

Z hlediska správního práva pak vymezuje pojem zbraň příloha zvláštního zákona [2].

 

Klasicky lze zbraně dělit dle způsobu jímž je ranivá energie předávána cíli. V tomto případě dělíme zbraně takto:

 

 a) Chladné

 b) Úderné

 c) Střelné

 

a) Chladná zbraň

 Jedná se o ostrou, bílou nebo studenou zbraň. Na zvěř nebo  člověka působí bodnutím čepele, vedenou jílcem nebo ratištěm,  popřípadě topůrkem. Jde o oštěp, dýku, meč, sekeru, kopí apod..

 

 b) Úderná zbraň

 Působí na zvěř nebo člověka přeměnou pohybové energie na  destrukci zasaženého místa. Jde o mlat, kyj, palcát apod..

 

 c) Střelná zbraň

 Vymršťuje na dálku střelu rozrušující svou dopadovou energií  zasažený cíl.

 

Nejvíce chyb se pak vyskytuje když je používáno pojmu střelná zbraň. Střelné zbraně se totiž dále dělí podle několika hledisek, z nichž nejdůležitější hledisko je podle zdroje energie (pohybu) k vymetení střely ze střelné  zbraně. Dle tohoto hlediska se střelné zbraně dělí na:

 

*       mechanické - k vymrštění střely využívají mechanickou energii.  Např. luk, kuše - pružného prvku, obléhací prak  - polohovou energii závaží popř. starověký točivý  prak - odstředivé síly,

 

*       plynové - k vymrštění střely využívají tlaku vzduchu nebo  jiného plynu, nejčastěji oxidu uhličitého,

Plynové zbraně se dále dělí na:

 - větrovky: vzduch je předem stlačen v tlakové nádobě zbraně  umístěné v předpažbí, nadpažbí nebo pažbě zbraně,

 - vzduchovky: vzduch se stláčí nárazem pístu v okamžiku  výstřelu,

 - plynovky - plyn (zpravidla oxid uhličitý) je stlačen ve  výměnných tlakových nádržkách (bombičkách). Do této kategorie patří i domorodé foukačky.

 

*       palné - k uvedení střely do pohybu využívají uvolnění chemické energie výmetné náplně nebo samotné zápalkové slože.

 

Dle již uvedeného zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších právních předpisů dělíme zbraně a střelivo takto:

a) zbraně 

 

1. Střelná  zbraň  -  zbraň,  u   které  je  funkce  odvozena  od okamžitého  uvolnění energie  při výstřelu,  zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.

 

2. Palná  zbraň -  střelná zbraň,  u které  je funkce odvozena od okamžitého uvolnění  chemické energie.

 

3. Plynová zbraň -  střelná zbraň, u které je  funkce odvozena od okamžitého  uvolnění  energie  stlačeného  vzduchu nebo jiného plynu.

 

4. Mechanická zbraň  - střelná zbraň, u  které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie.

 

5. Expanzní  zbraň  -  střelná  zbraň,  jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.

 

6. Expanzní přístroj  - pracovní zařízení,  u něhož je  primárním zdrojem  energie  výbušná  látka   obsažená  ve  střelivu  pro  expanzní přístroje.

 

7. Kulová  zbraň -  palná zbraň  s hlavní  (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji  nebo kulovými střelami,  případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.

 

8. Broková zbraň  - palná zbraň  s hlavní (hlavněmi)  pro střelbu brokovými  náboji,  případně  speciálními  náboji pro brokovou zbraň.

 

9. Kombinovaná  zbraň  -  palná  zbraň  s  hlavní  (hlavněmi) pro střelbu  brokovými  náboji  nebo  kulovými  střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro  kulovou zbraň      a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu  brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.

 

10. Krátká zbraň - palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300  mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.

 

11. Dlouhá zbraň - palná zbraň, která není krátkou zbraní.

 

12. Samočinná  zbraň -  palná zbraň,  u níž  se opětovné  nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů         na jedno stisknutí spouště.

 

13. Samonabíjecí  zbraň -  palná zbraň,  u níž  se opětovné nabití, napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u  které  konstrukce  neumožňuje   více  výstřelů  na  jedno stisknutí spouště.

 

14. Opakovací  zbraň  -  palná  zbraň  se  zásobníkem  nebo  jiným podávacím ústrojím,       u níž se  opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu  děje  v  důsledku  ručního  ovládání  závěru  nebo mechanického otočení revolverového válce.

 

15. Jednoranová  zbraň -  palná  zbraň  bez zásobníku  nebo jiného podávacího  ústrojí,       u  níž  se  opětovné  nabití děje ručním vložením náboje  do nábojové komory,  hlavně nebo nábojiště  a napnutí bicího mechanismu se  děje v důsledku ručního ovládání závěru.

 

16. Víceranová  zbraň  -  palná  zbraň  bez  zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, s 2 nebo  více hlavněmi, u níž se opětovné    nabití děje ručním vložením nábojů                   do nábojových komor, hlavní    nebo nábojišť  a napnutí bicích mechanismů  se děje         v důsledku    ručního ovládání závěru.

 

17. Vojenská  zbraň  -  palná  zbraň,  která  je  určena  k vedení námořní, letecké nebo pozemní války.

 

18. Sportovní  zbraň -  střelná zbraň,  určená pravidly  sportovní  střelby pro národní             a mezinárodní disciplíny.

 

19. Lovecká  zbraň  -   jednoranová,  víceranová,  opakovací  nebo  samonabíjecí kulová,  broková nebo kombinovaná  dlouhá zbraň s    výjimkou perkusní zbraně, s pažbou           s neměnnou délkou, která je    určena  k odstřelu  zvěře podle  zvláštního právního  předpisu  (zákon o myslivosti).

 

20. Paintbalová zbraň - plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.

 

21. Signální  zbraň  -  jednoúčelové  zařízení  na principu krátké  zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 19 mm.

 

22. Historická zbraň - střelná zbraň, jejíž model byl vyvinut nebo  vyroben, kromě  výjimek, před 1.  lednem 1870, pokud  ji nelze    nabíjet střelivem určeným pro zbraně, které jsou zakázány nebo    podléhající povolení.

 

23. Hlavní části  střelné zbraně -  hlaveň, vložná hlaveň,  vložná nábojová  komora, rám,  válec revolveru,  pouzdro závěru  nebo    tělo a závěr.

 

24. Znehodnocená  zbraň -  střelná zbraň,  která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem.

 

25. Řez  zbraně -  je  úprava  střelné zbraně  postupem stanoveným  právním předpisem, při níž se alespoň částečně odkryje vnitřní    konstrukce zbraně.

 

 

    b) střelivo

 

1. Střelivo  -  souhrnné  označení  nábojů,  nábojek  a  střel do  střelných zbraní.

 

2. Střelivo  přebíjené -  střelivo, které  využívá již  použitých  nábojnic.

 

3. Střelivo zkušební  - střelivo, určené  pro úřední přezkušování   zbraní podle zvláštního právního předpisu.

 

4. Vojenská  munice -  munice, včetně  střeliva, určená  k vedení    námořní, letecké  nebo pozemní války,  pokud není ověřena  pro civilní použití.

 

5. Střela -  předmět  vystřelený  ze  střelné  zbraně,  určený k  zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.

 

6. Jednotná střela - těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání  jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.

 

7. Hromadná  střela  -  těleso  nebo  látka  ve skupenství tuhém,   kapalném nebo  plynném, určená k  zasažení cíle nebo  vyvolání    jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.

 

8. Průbojná  střela -  střela, jejíž  jádro nebo  celá střela  je  tvořena tvrdým materiálem.

 

9. Výbušná střela  - složená plášťová  střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje.

 

10. Zápalná střela  - složená plášťová  střela obsahující zápalnou slož, která se po styku      se vzduchem nebo po nárazu vznítí.

 

11. Šoková střela - jednotná střela,  se špičkou ve tvaru komolého kužele,  který  je  na   vrcholu  opatřen  otevřenou  válcovou  dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť je na okrajích podélně naříznut.

 

12. Náboj -  celek určený ke vkládání  (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně  nebo zvláštní zbraně, skládá  se z nábojnice,    zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně  a střely.

 

13. Nábojka  - celek  určený  ke  vkládání (nabíjení)  do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z    nábojnice,  zápalky  nebo   zápalkové  slože,  může  obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku.

 

14. Znehodnocené  střelivo  -  střelivo  na  kterém byly provedeny   nevratně úpravy, které znemožňují další použití pro střelbu.

 

15. Řez střeliva  - je nevratně  znehodnocené střelivo, na  kterém byly provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně  vnitřní konstrukci střeliva. 

 

 

 [1] § 118, zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

[2] Příloha č. 1 zák.č. 119/2002 Sb., o střelných z braních a střelivu, ve znění pozdějších právních předpisů.