JUDr. David Zámek

 

Otázky a odpovědi – prokazování totožnosti

 

Otázka čtenáře:

           

            Zajímalo by mě, zda jsou policisté oprávněni kdykoliv kontrolovat mé osobní doklady a to i přes to, že jsem se ničeho nedopustil?

 

Prokázání totožnosti upravuje § 63 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění doplňků a novel. Důvody pro zjištění totožnosti jsou uvedeny v odstavci druhém zmíněného paragrafu. Prokázání totožnosti je policista oprávněn požadovat z důvodů, kdy osoba:

 

*       je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

*       zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,

*       bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

*       od níž je požadováno vysvětlení,

*       odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

*       vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,

*       která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

*       zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,

*       která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu

*       která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

*       na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo

*       při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

 

Policista je tedy oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost jen v zákoně taxativně stanovených případech. V praxi mnohdy dochází k tomu, že policista zjišťuje totožnost osoby i v jejím vlastním zájmu. Může se jednat o osoby, které jsou určitým způsobem indisponované (osoby staré, nemocné) a tudíž nejsou schopny říct, kde se nacházejí nebo jak se jmenují apod. V takové situaci je policista oprávněn, ale i povinen provést úkony ke zjištění totožnosti osoby, aby zjistil kam osoba patří, kdo se oni může postarat, kam ji může zavést apod.

Osobou přistiženou při jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku nemusí být pouze osoba přistižená policistou, ale i občanem, městskou policií, soukromou bezpečnostní agenturou apod.

Osobou přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, se rozumí:

*       osoba přistižená bezprostředně při činu,

*       osoba těsně po činu pronásledovaná a dostižená,

*       osoba přistižena za jiných okolností, které odůvodňují její účast na trestném činu nebo přestupku, např. má u sebe věci, kterými byl čin spáchán nebo nese jiné znaky (na těle nebo oděvu), které odůvodňují její účast na skutku apod.

Hledanou osobou se rozumí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno pátrání.

Pohřešovanou osobou, se rozumí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání.

 

Doufám, že takto koncipovaná odpověď na Váš dotaz je dostatečně srozumitelná a vnese trochu světla do této otázky.

 

Literatura:

HORZINKOVÁ E., ČECHMÁNEK B. Zákon o Policii České republiky a související právní předpisy, 2. doplněné vydání, Právní úprava k 1.1.2002, Eurounion,  Praha 2001

FILÁK A., a kol.  Zákon o Policii České republiky s komentářem podle právního stavu k 12.1.2009, Police history, Praha 2009