doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

 

Dopravní úřad pražského policejního ředitelství a bezpečnost silničního provozu v hlavním městě

 

     Název článku může čtenáře poněkud mýlit. Nejde totiž o současný stav dopravní bezpečnosti v Praze, ale o historickou sondu z meziválečného období s úvahou kam až by se stav mohl dostat, kdyby nadějný vývoj nebyl přerušen válečnými událostmi.   Článek vychází ze studia historických dokumentů a publikovaných skutečností charakterizující stav z roku 1937, tedy z vrcholného období rozvoje motorismu a silniční dopravy krátce před obdobím 2.světové války.

    V tomto období se o bezpečnost silničního provozu v Praze starala v širokém rozsahu policie. K výkonu této policejní činnosti byl od počátku dvacátých let minulého století zřízen postupně se rozvíjející „Dopravní úřad pražského policejního ředitelství“. Vznik, obsahová náplň i název, jeho vybavení (motorizace) a rozvoj je životním dílem Vrchního policejního rady Josefa PŘÁDY, který jej vedl až do roku 1937, kdy odešel do zasloužené penze. Jeho nástupcem se stal vrchní policejní rada JUDr.WELLNER, který agendu dopravního úřadu dále rozvíjel a to v duchu svého předchůdce, jak sám prohlašoval.

    Dopravní úřad se ve svém rozsahu staral o řízení dopravy motorové i nemotorové na území celé tehdejší Velké Prahy a o celou rozsáhlou agendu s tím související. Dnes tuto činnost prakticky v totožném rozsahu provádí Magistráty a  jednotlivé obce s rozšířenou působností, tehdy se jednalo o politické okresy.  Policejní dopravní úřad měl k dispozici uniformovanou dopravní stráž pro dohled na silničního provoz, které v té době velel vrchní inspektor STANKO. Jeho činnost vycházela z provádění ustanovení tehdy účinné právní úpravy, dnes bychom mohli říci z celé oblasti „dopravního práva“. Především se jednalo o tyto právní normy :

 

*        Zákon č.81/35 Sb.z.a nař. o jízdě motorovými vozidly spolu s prováděcím nařízením č.203/35 Sb.

*       Zákon č.77/35 Sb.z. a nař. o dopravě motorovými vozidly s prováděcím nařízením č.153/35 Sb.  a dalšími právními předpisy aktuálními pro tehdejší období, jakými byl např. zákon o požadování motorových vozidel armádou, aj.

 

    Uváděná právní úprava byla pouhé dva roky stará a zcela aktuální, neboť se jednalo o ucelené právní normy vycházející z doporučení tehdejší Společnosti národů.  Vedle těchto právních norem však úřad dohlížel na dodržování uličního a jízdního řádu pro hl. město Prahu, jehož rozsáhlá novela byla právě v tomto roce policejním ředitelstvím připravována. Úřad, dnes bychom řekli prováděl správní řízení, trestal všechny závažnější přestupky z nedodržování ustanovení těchto zákonů a uličního řádu.

   Při seznámení s tehdejší správní agendou musíme vycházet opět z historické situace státu a z celé dopravně bezpečnostní situace a to nejen v Praze. Tento úřad byl pověřen vedením i celorepublikových agend z této oblasti. 

 

   Jaké agendy tedy dopravní úřad vedl ?

 

*       ústřední evidenci odepřených (tedy neudělených) a odňatých řidičských průkazů v rámci celého Československa,

*       rejstřík řidičů motorových vozidel i s příslušnými záznamy,

*       zasílání potřebných dat řidičů pro finanční a vojenské úřady a pro statistické účely statistickému úřadu hl.m.Prahy,

*       zvláštní rejstřík řidičů motorových vozidel pro veřejnou dopravu osob,

*       sledování a dohled nad periodickými prohlídkami řidičů vozidel pro veřejnou dopravu osob a provádění periodických prohlídek těchto vozidel (ve dvouletých lhůtách),   

*       vyjadřování se o spolehlivosti, zachovalosti a místní potřebě při žádostech o autodopravní koncese a licence.

 

    Vzhledem k zajišťování vnitřní bezpečnosti státu a válečnému nebezpečí, vedl tento úřad celý referát  CPO (civilní a požární ochrany pro poplachové a evakuační úkoly).  Úřad úzce spolupracoval s řadou institucí, které měly k činnosti dopravního úřadu přímé nebo nepřímé vazby. Především se jednalo o ředitelství elektrických drah a městských autobusů ať již z důvodů periodicity prohlídek a kontrol způsobilosti řidičů (např. výsledků psychotechnických zkoušek) i technické způsobilosti autobusů nebo trolejbusů a výsledků jejich zákonných prohlídek, dále pak bezpečného rozmístění nebo změn zastávek a jejich označení z hlediska plynulosti provozu a přehlednosti komunikací. Přednosta úřadu byl účastníkem řady porad této instituce konaných v moderním paláci dopravních podniků.  Významnou úlohu však sehrával dopravní úřad i v rámci Dopravní komise magistrátu, ustanovené v roce 1931.  

    Naše čtenáře bude jistě zajímat i personální a odborné obsazení úřadu a objem jeho práce v uvedených činnostech. Tak tedy v roce 1937 měl úřad k dispozici pouhých 43 úředníků včetně přednosty úřadu a mimo počty uniformovaných  policistů zařazených k dopravní stráži. Tyto počty se do roku 1939 zvýšily až na 60 samostatných referentů. Bylo to dáno především rozsahem narůstající agendy řidičů a motorových vozidel. Práce tohoto úřadu byla oproti venkovským okresům výrazně rozdílná a to jak co do pestrosti agend, tak i co do objemu vytvářených rejstříků. V daném roce se jednalo o zaregistrování cca 70 000 řidičů – držitelů řidičských průkazů bydlících v Praze a cca 40 000 motorových vozidel evidovaných v hlavním městě.

    V té souvislosti je zajímavé, jak ve třicátých letech stoupal v Praze počet motorových vozidel :

 

    1934 -  cca 23 000

    1935 -     .   26 000

    1936 -     .   30 000

    1937 -     .   39 000

 

   Na počátku roku 1939 to již bylo kolem 60 000 motorových vozidel.  Rychlý nárůst motorových vozidel kladl vysoké nároky nejen na úřad samý, ale také na realizaci účinných opatření a to především v právní úpravě. Ta však nemohla být uplatněna cestou novelizace zákona, neboť se jednalo často o zcela specifická opatření, která        

byla poplatná především velkoměstské dopravní situaci, tedy Praze. O co v té době šlo především ?

 

Motorizace dopravní stráže

    Na prvním místě se řešila problematika rozsáhlé motorizace dopravní stráže a to tak, že za pomoci České zbrojovky Strakonice byli vycvičeni všichni policisté dopravní stráže v řízení motocyklu s použitím speciálního trenažéru sloužícího k nácviku vlastního ovládání motocyklu, se zajištěním stroje bez ztráty rovnováhy řidiče. Motocykly ovšem nebyly určeny ke stíhání přestupců jako tomu bylo např. v USA, ale především k hlídkové silniční službě a to zejména v okrajových částech města.

 

Světelná signalizace v řízení provozu

   Rozsáhlé osazování hlavních křižovatek semafory v centru města. Instalace světelné signalizace však nebyla bez problémů. Ty spočívaly především v oblasti finančních nákladů, neboť nákup a instalace šla na účet stráže bezpečnosti, čili z jejich přidělených finančních prostředků, bez účasti města, které však o tuto signalizace projevovalo značný zájem.

   Pokud se týče vlastní instalace na křižovatkách, upouštělo se od umisťování semaforů na sloupech ve středu křižovatek a přecházelo se k jejich zavěšování na ocelových lanech nad jejich středem. Případné úpravy průjezdu křižovatkou se řešily, jak je patrné z obrázku, dopravním značením (převážně přikázaným směrem jízdy) umístěným pod světly. Oprávněnou připomínkou motoristické veřejnosti však byla nepřiměřená výška jejich umístění nad křižovatkou, vzhledem k výhledu z vozidla a zornému poli jeho řidiče. Jako potřebná se již tehdy ukazovala signalizace řidiči  o době, po kterou bude svítit světlo na semaforu, tedy zda řidič ještě může bezpečně projet křižovatkou.  O instalaci tohoto zařízení užívaného v Německu dopravní úřad vážně uvažoval.                            

 

Nový dopravní řád pro Prahu

    Z hlediska právní úpravy se úřad zásadním způsobem podílel na zpracování nového „Řádu pro dopravu na veřejných ulicích, silnicích a cestách v hlavním městě Praze“, který nahrazoval stávající „Uliční a jízdní řád pro hl.město Prahu“, vydaný v roce 1931.  Jeho autory byli zejména dopravně bezpečnostní odborníci rada JUDr.Rosenbach, vrchní policejní rada JUDr.Wellner a vrchní inspektor Stanko.

 

  Tato nová právní úprava plně reagovala na tehdejší dopravní situaci v hlavním městě a vycházela z regulace pomocí „mezinárodních tabulek“ tedy mezinárodního dopravního značení v podobě svislých dopravních značek a světelné signalizace. Nový řád řešil také otázku parkování a to tehdejší mezinárodní značkou „zákaz parkování“. přímo na značce byla vyznačena časová lhůta platnosti tohoto zákazu. Dalším problémem bylo stanovení povinnosti dodržování „mírné rychlosti“ na nebezpečných místech, která byla v řádu již taxativně vyjmenována. Ta již nebyla stanovena číselně jako v předchozím předpisu,tj. 15 km/hod., ale tak, aby vozidlo mohlo být zastaveno na co nejkratší vzdálenosti a to bez jeho uvedení do smyku. Jako nebezpečné místo byly označeny školy, v době příchodu a odchodu dětí, jízda kolem divadel v době zahájení a ukončení představení, nádraží, tržiště, jízda přes vyznačené přechody pro chodce pomocí kovových knoflíkových řad.

    Řád řešil i otázku přednosti na křižovatkách, předjíždění rychlých a pomalých vozidel,aj. Nezapomeňme, že se ještě v tomto období jezdilo vlevo.

 

Začínající problémy nákladní dopravy v hlavním městě

    Vedle hromadné dopravy osob, kde probíhala významná změna v podobě zařazení nového dopravního prostředku – trolejbusu a otevírání prvních trolejbusových linek, se začínají řešit i aktuální problémy nákladní silniční dopravy, která začíná nabývat na objemu a omezuje jednak plynulost dopravy a jednak zvyšuje její hlučnost. Tu způsobovala  absence a nízká účinnost tlumičů výfukového potrubí těžkých vozidel, především však dosud tolerované používání plných pryžových obručí u nákladních vozidel a tažných traktorů. Jejich hlučnost na kamenném dláždění ulic byla v té době již neúnosná. Proto úřad bojoval o zákaz těchto kol a prosazoval pro město zásadní používání pouze bezhlučných gumových kol, tedy klasických pneumatik. Je nutno říci, že tato opatření se netýkala pouze motorových nákladních vozidel, ale i nákladních koňských potahů, které používaly v té době nejen plné pryžové, ale především kovové obruče.

    Dopravní úřad se zabýval i vlečnými vozy, jejichž stanoviště bylo v obvodu hlavního města. Vozy vyrobené po 1.listopadu 1935 již musely mít svůj „technický průkaz“, v té době v podobě potvrzení vydaném výrobcem s tím, že vlečný vůz vyhovuje ustanovení § 115, vl. nař.č.203/1935. V potvzení musí být uvedeny rozměry vozidla, počet kol a rozměry ráfků a pneumatik. Doklad musel být ověřen dopravním úřadem a byl součástí dokladů, který musel mít řidič u sebe a které předkládal ke kontrola dopravní stráži.

       

   

    Tento krátký historický exkurz ukazuje na úspěšný vývoj nejen motorizace předválečné společnosti, ale i na vývoj tehdejší administrativy a dopravního práva v dané oblasti. Bohužel, promyšlená  a dobře tvůrčími osobnostmi nastartovaná organizace správního řízení celé motorizace i regulace velkoměstského provozu byla přerušena okupací tehdejšího Československa.