JUDr. Martin BOHMAN

 

 

Aplikace managementu kvality do nizozemské policie

 

 

Policejní složky Nizozemska

 

V Nizozemsku působí jediný policejní sbor a tím je Policie (Politie).[1] V jeho řadách působí asi 55 000 zaměstnanců,[2] z nichž je 37 000 policistů, 3 500 aspirantů ve výcviku a asi 14 500 pracovníků „podpůrných“, pracujících v administrativních a technických složkách.

 

Tradičně je policie v Nizozemsku pod dvojím vedením (jak na celostátní, tak na místní úrovni), čímž je předcházeno případnému zneužití policejní síly. Na celostátní úrovni jde o rozložení kompetencí mezi Ministerstvo vnitra a královské záležitosti a ministerstvo spravedlnosti. Ústředním orgánem na vládní úrovni v problematice vnitřního pořádku a bezpečnosti je Ministerstvo vnitra a královských záležitostí. Za výkon policejní práce (a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni) odpovídá Ústřední ředitelství pro veřejný pořádek a bezpečnost. V případě, že se však činnost policie dotýká výkonu činnosti soudních orgánů (zejména trestní řízení), jsou rozhodnutí přijímána po konzultaci či se souhlasem Ministerstva spravedlnosti. Do kompetence resortu spravedlnosti patří také problematika imigrace, prevence kriminality, práce s mládeží a pochopitelně stanovování sankcí za kriminální a jiné delikty.[3]

Policie Nizozemska je jednotnou organizací, která má však 26 složek. 25 z nich tvoří regionální policejní síly (Regiokorpsen). Samostatně stojí Národní policejní úřad (Korps landelijke politiediensten, KLPD), složený z množství podpůrných divizí a skupin. KLPD spadá do působnosti Ministerstva vnitra a královských záležitostí[4] a je v něm zaměstnáno asi 4 500 zaměstnanců. KLPD zastává úlohy, které lze dělit do následujících čtyř kategorií:[5]

1)     nezávislá úloha – jako příklad této kategorie lze uvést např. vyšetřování či ochranu členů královské rodiny,

2)     podpůrná úloha – zajištění vybavení či techniky pro výkon policejních činností a dále poskytnutí materiální podpory při haváriích či bezpečnostních akcích většího rozsahu,

3)     koordinační úloha – příkladem může být např. tým pro identifikaci obětí katastrof či koordinace vyšetřování trestné činnosti meziregionálního rozsahu,

4)     kontrolní úloha.

Dalším dělícím kritériem Úřadu jsou jeho funkční složky, nazývané divize. Mezi ty řadíme:

*       dopravní policii – pod níž spadá i tzv. Jednotka přepravy a enviromentální kontroly, která kontroluje technický stav a splnění dalších zákonných podmínek nákladní přepravy a dopravu nebezpečných látek; součástí dopravní policie je také Jednotka motocyklové eskorty VIP osob,

*       železniční policie,

*       vodní policie – vykonávají svou pravomoc jak na vnitrozemských řekách, tak v teritoriálních vodách Severního moře,

*       letecká policie – zajišťuje jak monitoring masových událostí, pátrání po osobách, tak např. i vyšetřování všech leteckých nehod atd.,

*       jízdní policie a služba policejní kynologie (viz obrázek),

*       služba operační podpory a koordinace,

*       královská a diplomatická ochranná služba,

*       služba logistiky,

*       národní služba kriminálního zpravodajství (NRI) – zajišťuje servis v oblasti činnosti kriminální policie, včetně provozování policejních databází o pachatelích a jejich modech operandy a dále zajišťuje expertizní činnosti pro potřeby vyšetřování a v poslední řadě je odpovědná za televizní kriminální týdenník „Opsporing Verzocht“,

*       služba mezinárodní spolupráce - je zodpovědná za mezinárodní spolupráci (Interpol, Europol, bilaterální mezinárodní spolupráce) a Schengenský národní informační systém,

*       služba zvláštních vyšetřovacích aplikací – zajišťuje technologickou a technickou podporu (materiální, činnostní) pro potřeby boje s organizovaným zločinem; odpovídá také za výzkum a vývoj v této oblasti,

*       národní služba kriminálního vyšetřování – disponuje zhruba tisícem zaměstnanců, kteří mají za úkol vyšetřovat případy organizovaného zločinu (obchodování s drogami, obchod s lidmi, terorizmus apod.) a další závažné formy kriminality (kriminalita bílých límečků, válečné zločiny aj.), které mají meziregionální či nadnárodní charakter; v oblasti ekonomické kriminality uzce spolupracuje s dalšími ne-policejními institucemi jako např. Finanční informační a vyšetřovací službou (FIOD) či Ekonomickou vyšetřovací službou (ECD), které spadají pod Správu daní a cel a dalšími.[6]

Velikost regionálních policejních sil záleží na zalidnění teritoria, urbanizaci, úrovni kriminality apod. Nejpočetnější regionální policií je Amsterdam-Amstelland, která má přes 5 000 příslušníků a zajišťuje bezpečnost téměř 900 tisíc obyvatel. Na každého policistu tak připadá 170 obyvatel. Nejmenším sborem je naopak Gooien Vechtstreek, kde v oblasti se zhruba 250 tisíci obyvateli slouží necelých 600 policistů. Zde vychází poměr jednoho každého policisty na 445 obyvatel.[7]

Regionální síly se dále dělí teritoriálně na oblasti (obvody, okresy) či divize a personálně na základní jednotky (Basiseenheden) a týmy.

Jak již bylo naznačeno, vedení policie leží na několika autoritách. Na (územní) základní úrovni je policie v pravomoci starosty. Opatření většího rozsahu (provinciální úrovně) nařizuje a řídí královský komisař, který také plní kontrolní funkci. Na problematiku týkající se vyšetřování dohlíží státní zástupce, popř. Rada vrchního státního zástupce.

Samotný regionální policejní sbor řídí náčelník (Korpschef), jemuž náleží hodnost vrchního komisaře (Hoofdcommissaris). Rozhodnutí zásadnějšího charakteru však mají konzultativní charakter a jsou přijímána v rámci Regionální rady, tzv. trojúhelníku (Driehoek).  Rada je složena z komisaře, starosty a státního zástupce.[8]

Primární policejní činnost na místní úrovni se zaměřuje na community policing. Za tímto účelem se také tvoří malé tzv. sousedské týmy, které zajišťují bezprostřední kontakt s obyvateli dané lokality a spolupracují s nimi na řešení záležitostí místního veřejného pořádku. Mezi každodenní úkoly základních jednotek, které jsou zajišťovány 24 hodin denně, patří:

*       patrolování (hlídkovými vozy, motocykly, na kolech, pěší hlídkou či na koních),

*       asistence při záchranných činnostech,

*       přijímání oznámení o spáchání trestného činu,

*       vedení vyšetřování,

*       kontakt s institucemi, veřejností, sousedskými asociacemi a dalšími zájmovými skupinami,

*       mediace různých občanských sporů a výkon dalších forem asistence,

*       preventivní činnost, včetně osvěty o zabezpečování majetku apod.,

*       dohled nad bezpečností silničního provozu,

*       dohled nad dodržováním zákona o ochraně životního prostředí,

*       výkon dalších činností, zejména v oblasti licencí, zásobování, zbraní a střeliva, hráčství apod.

Nizozemská policie, resp. každý regionální sbor, pro případy zvládnutí občanských nepokojů většího rozsahu, ale i pro další úkoly disponuje 45 mobilními jednotkami (jednotky na zvládání nepokojů, riot squads). Každý region disponuje jednou či více takovými jednotkami. Každá jednotka má zhruba 50 členů a vlastní zatýkací tým. Nejčastějším důvodem nasazení jednotek bývají fotbalové a další sportovní události. K jednotce může být povolán jakýkoli člen policejního sboru. Činnost jednotky řídí starosta. V případech masového narušování veřejného pořádku jsou nasazovány zvláštní pořádkové síly, které dohromady čítají přes 2 000 policistů. Do těchto jednotek může být povolán kterýkoli policista.[9]

Regionální sbory lze dělit i do dalších jednotek či týmů, přičemž některé mají svůj celostátní ekvivalent. Mezi takové týmy řadíme např.:

*       zatýkací tým (těch je v zemi cekem 8 a jde o ekvivalent zásahové jednotky),

*       „infiltrační“ tým (využívaný při sběru důkazů v rámci vyšetřování),

*       pozorovací tým (sledování),

*       zvláštní podpůrná jednotka (jde o zvláštní jednotku nasazovanou v případech braní rukojmí a teroristických útoků,

*       tým kriminálního vyšetřování (skládají se na základě jednotlivých případů),

*       tým pro odhalování sexuálně motivované trestné činnosti,

*       dopravní jednotky,

*       týmy specializující se na ochranu životního prostředí.[10]

V rámci regionu funguje také vyšetřovací služba (centrální, resp. regionální oddělení kriminálního vyšetřování), která má své zastoupení na každé policejní služebně (oddělení kriminálního vyšetřování).  Součástí vyšetřovací služby je také služba forenzních věd, která zajišťuje rozličné kriminalistické expertízy.

Při vyšetřování trestné činnosti v regionu zastávají policejní složky i tzv. zpravodajské činnosti. Ty mají v zásadě dvojí charakter:

*       sběr a zpracování „tvrdých“ dat, které nějakým způsobem souvisí s konkrétní trestnou činností (fotografie pachatele, otisky prstů aj.),

*       druhá sekce (CIEs) je spíše orientována na sběr „soft“ dat, které mají více preventivní charakter a jsou zaměřeny na sběr informací např. k rizikovým lokalitám či skupinám jedinců.

Regionální týmy kriminálního vyšetřování spolupracují s Národní kriminální zpravodajskou službou (NRI), která je součástí KLPD, a to zejména v případech supraregionálního rozsahu, či případech závažné či organizované trestné činnosti. O případech, kdy budou založeny meziregionální zpravodajské týmy, rozhoduje tzv. Meziregionální vyšetřovací forum.

Pro úplnost se lze zmínit i o existenci cizinecké policie, která od roku 2003 nese název Imigrační a naturalizační služba a spadá do kompetence Ministerstva spravedlnosti a samosprávy.

Informační servis mezi regiony a mezi regiony a centrální vládní úrovní zajišťuje Agentura pro informační a komunikační technologie. Institucionálně tuto oblast zastřešuje Řídící rada pro informační a komunikační technologie (Regieraad ICT).  

Pro úplnou představu o policejních složkách Nizozemska dodejme, že vedle policie zde působí i vojenská organizace, která by se dala volným překladem nazvat jako královské četnictvo, resp. Královská vojenská policie (Koninklijke Marechaussee, KMar), která v mírových časech napomáhá plnit vybrané policejní úkoly v zemi (viz obrázek).

Královská vojenská policie byla založena v roce 1814 a přes 150 let své existence splňovala podmínky pro zařazení do kategorie „četnictvo“. A to proto, že šlo o jízdní sbor, složený z vojáků, kteří žili v kasárnách. Dnešní postavení KMar se dá srovnat např. s italskými carabiniéry, španělskou civilní gardou či francouzskou gendarmerie.

Královská vojenská policie plní jak civilní, tak vojenské úkoly. Mezi ty civilní patří:

*       ochrana členů královského domu a to ve spolupráci královskou a diplomatickou službou KLPD,

*       zajišťuje ochranu letišť,

*       plní ve spolupráci s policií vymezená úkoly na poli veřejného pořádku a další úkoly státního donucení pro potřeby trestního zákona, včetně boje s přeshraniční kriminalitou,

*       plní úkoly v rámci imigrační legislativy, jako jsou hraniční kontroly, asistuje při vyřizování žádostí o azyl, provádí deportace apod.,

*       provádí přepravu pro potřeby Nizozemské centrální banky,

*       provádí policejní činnost související s ochranou oficiálního sídla předsedy vlády.

Mezi úkoly vojenského charaktery řadíme:

*       policejní činnosti v rámci Nizozemských ozbrojených sil a vojáky cizích států na území Nizozemska (vojenská policie),

*       policejní činnosti v rámci ministerstva obrany.[11]

 

Spolupráce policejních složek s občany

 

Vedle uvedených dvou státních policejně bezpečnostních orgánů v Nizozemí najdeme také dva typy podpůrných dobrovolnických skupin občanů, podílející se na veřejném pořádku a bezpečnosti.

1)     Městské hlídky (hlídače, strážce)

Městské hlídky čítají v Holandsku cca 4.000 strážců, kteří jsou nápomocni holandské policii při hlídkové činnosti na veřejných prostranstvích. Jde v podstatě o zvyšování viditelnosti policejních (resp. bezpečnostních) pracovníků „na ulici“, zlepšení informačního servisu pro občany apod. V podstatě jde o odlehčení vytíženosti policie od těchto činností. Strážci jsou uniformovaní. Svou činnost provádějí na základě lokálních bezpečnostních priorit a většinou v rámci některého z bezpečnostních programů.

Strážci jsou pod kontrolou operačního střediska, popř. přímým dozorem policistů. Nemají žádné zvláštní pravomoci, v případě nutnosti jsou oprávněni volat přes vysílačku o policejní podporu.

2)     Policejní dobrovolníky

Zhruba 2.000 policejních dobrovolníků zastává v Holandsku poměrně významnou úlohu. Dostává se jim stejného výcviku jako standardním policistům a mohou zastávat v podstatě většinu činností, které zastává policista (pochůzkář – tedy na nižších hodnostech). V případě, že dobrovolník splňuje daná kriteria  a je mu uděleno povolení od příslušného policejního funkcionáře, smí zastávat i penzum úkolů, které náleží policistovi v hodnosti konstábla.

Možnosti využití jsou však do určité míry odvislé na regionu (v některých případech jsou dobrovolníci oprávněni činit i vyšetřovací úkony).

Dobrovolníkům za jejich činnost náleží plat (symbolický); jejich postavení je řešeno odděleně od statusu policisty.

Kvůli opadání zájmu o dobrovolnou činnost v posledních letech se chystají určité změny, které by měly dobrovolnictví zatraktivnit.[12]

 

Na preventivní činnosti se v rámci své působnosti podílí i ministerstvo spravedlnosti, které vyhlásilo čtyři základní pilíře prevence kriminality: vyrovnaná výchova, kontrola sociálního prostředí, situační prevence a odstrašení prostředky trestního práva.[13]

Mezi další preventivní aktivity patří informační kampaně např. jak zajistit svůj majetek proti vloupání či odcizení či jak učinit svou čtvrť bezpečnější.[14] Se zajímavým projektem přišlo také Policejní muzeum v Apeldoornu, které zahájilo informační výukové programy pro děti na středních školách, kde se mohou seznámit s činností policie, její organizací či s úlohou policejního sboru v demokratické společnosti. V rámci tohoto programu bylo také natočeno několik tématických filmů a publikováno množství informačních tiskovin.[15]

Stává se vcelku běžnou praxí, že se policie, v rámci své prezentace, přibližuje veřejnosti i představováním velmi rychlých automobilů v policejním „kabátu“ (jako je např. Spyker C8 Spyder). Podobně jako například italská, německá a další dálniční policie i nizozemská Politie neopomíná tuto P. R. stránku výkonu své činnosti.[16]

Tabulka se statistickými údaji holandské policie[17]

Počet příslušníků policie na 100 tisíc obyvatel

337

Počet příslušníků policejních složek na 1 km2

 1, 33

 

Podíl žen v policejních složkách (celkem u policie, ve služebním poměru)

 18 %

Podíl civilních zaměstnanců

  26 %

Podíl policistů, kteří pochází z rodiny imigrantů 

   6 %.

 

 

 

Nizozemská policie a aplikace managementu kvality

 

        Nutno předeslat, že tato pasáž vychází především z osobní komunikace s policejním komisařem Jelte Bulthuisem, MSM, hlavním poradcem pro otázky managementu kvality z Kanceláře pro kvalitu v nizozemském policejním sboru (Kwaliteitsbureau Politie) a jím poskytnutých podkladů.

            Připomeňme, že v Nizozemí mají s aplikací EFQM mnohaletou zkušenost a to nejen v oblasti policejního sboru.[18] Pro tyto potřeby v Nizozemsku existuje a funguje Holandský národní institut kvality (Instituut Nederlandse Kwaliteit), který poskytuje výcvik a podporu při zavádění EFQM do organizací a napomáhá jim při vytváření sebehodnotících zpráv. Tento institut také provozuje Nizozemský program ceny za kvalitu. V Nizozemsku je zároveň provozována celá řada dalších institucí a programů, které zastřešují tu či onu oblast společenských vztahů, do kterých je implementován management kvality.[19]

            V rámci nizozemské policie tyto činnosti zajišťují především dvě instituce:

1.     Policejní inspektorát (angl. Police Inspectorate),

2.     Agentura pro kvalitu v policejních činnostech (angl. Police Quality Agency).

 

Tyto dvě instituce dohlíží na to, aby veškeré policejní činnosti byly poskytovány za dodržení stanovených standardů, a také se starají o „náležitý a uspokojivý rozvoj systému kvality“.[20] V rámci nizozemské policie je využíván tzv. manažerský model INK, který je odvozen od klasického EFQM modelu. Správné používání tohoto modelu a kontrola plnění jeho kritérií je zajišťována výše zmíněnými institucemi, resp. jejich „audit týmy“, které provádí audity kvality u všech policejních složek každé čtyři roky (viz obrázek). Vždy následující rok po provedení auditu jsou zjištěné skutečnosti ověřovány Revizní komisí (Review Committee). Výsledkem je identifikace oblastí, ve kterých je zapotřebí dosáhnout zlepšení. Revizní zprávy se zasílají také na ministerstvo vnitra a královských záležitostí.

 

Spokojenost občanů je ověřována rozsáhlým výzkumem tzv. „policejním monitorem“, který se zabývá pohledem široké veřejnosti na kvalitu služeb policie a spokojeností s těmito službami. Výzkum je provázen každé dva roky, a to mezi občany, kteří v tomto období přišli do kontaktu s policií. Není od věci zmínit, že tento model, tedy provádění „crime mappingu“ obohaceného o výzkum spokojenosti s prací policie přímo mezi občany (client satisfaction survey), je vcelku běžnou součástí kriminální statistiky v celé řadě zemí. Jedním z typických příkladů je např. Spojené království. Původně zde byla policejní statistika vedena výhradně policií. Problémem však byla nedostatečná standardizovanou, resp. přílišná pestrost možností, jak zjištěné údaje interpretovat. Zlom nastal v 60. letech 20. století, kdy se začínají více využívat výzkumy veřejného mínění. Rozdílnost výsledků mezi policejní statistikou a výzkumy veřejného mínění vedla k založení platformy v rámci Home Office,[21] nazvané British Crime Survey (BCS, Přehled zločinnosti v Británii). Tento subjekt nyní slouží jako alternativní zdroj vedle nadále existujících statistik, vytvářených jednotlivými policejními silami.[22] Statistika BCS např. uvádí, že ve statisticky započítávaném období let 2005-2006 bylo v Británii spácháno téměř 11 milionů trestných činů, což představuje dvojnásobek oproti „klasické“ policejní statistice RDS.[23]   

            Manažerský model INK, který je odvozen od původního EFQM, byl v Nizozemsku vyvíjen od roku 1992.[24] Zhruba od této doby byl také postupně do holandských policejních sil implementován management kvality, nejprve tedy v podobě EFQM. Prvním výstupem, ve kterém se promítly i výsledky managementu kvality je rok 1994, kdy je nizozemská policie reorganizována. Hlavními, byť obecnými, body reformy byly:

*       zvýšení výkonnosti (efficiency),

*       zvýšení účinnosti (effectivity),

*       zvýšení kvality (quality).

Dalším zlomovým bodem byl rok 1996, kdy byl do policejní praxe implementován už přímo INK Model. Součástí zavedení tohoto modelu byly také následující kroky: jednak založení Kanceláře pro kvalitu nizozemské policie (CSF), dále stanovení jasných standardů pro aplikaci INK Modelu a také zavedení systematické aplikace těchto standardů (quality circle) do všech regionálních policejních složek (tzv. Korpsen). Ve stejném roce byla též založena Kancelář pro kvalitu v policejním sboru (Kwaliteitsbureau Politie). Její hlavní náplní je usnadňování a částečně i provádění auditů kvality a celková ochrana systému kvality v policii. V roce 1996 byl založen také Inspektorát policie, který spadá přímo pod ministerstvo vnitra a monitoruje využitelnost a efektivitu celého systému. O tři roky později se systém kvality dostává i do nizozemského právního řádu.

První kolo evaluačních zpráv a jejich vyhodnocování proběhlo v roce 1997/1998, druhé kolo pak v období 2002/2003.[25] Třetí a prozatím poslední sebehodnocení proběhlo v období 2006/2007. Na tuto zprávu navazuje např. dokument Rozvoj vizí systémového managementu u nizozemské policie (Development of a vision on the management system of the Dutch police), vytvořený pro období let 2007 – 2008.[26]

INK model je založen na třech paradigmatech kvality:

1.      základní prvky:

*       profesionalita,

*       vášeň a energie (passion and drive),

*       učení se a permanentní zlepšování,

*       uplatňování standardů Excellence,

*       „dobrý život“ (good life) v rámci organizace,

*       orientace na externality.

2.      inovace:

*       Six Sigma,

*       Benchmarking.

3.      kontrola a ověřování:

*       certifikace ISO,

*       vyvážené výsledky,

*       kvantitativní indikátory,

*       kontrola/inspekce.

 

 

 

            Hlavním přínosem zavádění systému kvality je ustálení pojmového aparátu a ukotvení a uvědomění (strong awareness) si potřebnosti zlepšovat kvalitu v rámci všech součástí policie. Systém přispívá zároveň k větší transparentnosti policejní práce a organizace jako takové. Dále také napomáhá lepší výměně informací ohledně nejlepší praxe (best practice) mezi jednotlivými policejními složkami a intenzivnějšímu zaměření se na výsledky. „Systém kvality zkrátka zlepšuje službu holandské policie pro a v komunitě.“[27]

 

 

 

Reforma policejní práce v Nizozemsku aneb EFQM jinou optikou[28]

 

Na přelomu tisíciletí zahájená vládní strategie, nazvaná Směrem k bezpečnější společnosti začala být v zrcadle nepokojů po zabití režiséra van Gogha radikálně přehodnocována. Její aktuální rozpracování obsahuje obraty ještě donedávna nemyslitelné, respektive takové, které by byly ještě před několika málo lety označeny za populistické a extremistické.

Bylo otevřeně konstatováno, že míra takové trestné činnosti, jako jsou loupeže, násilná trestná činnost obecně, vandalismus, narušování veřejného pořádku a tzv. „protispolečenské chování“, je v zemi neúnosná a znamená pro společnost značné materiální a psychologické náklady. Výslovně jsou zmíněny fenomény prostituce a „cofee-shops“, které na sebe, na rozdíl od zbytku „liberální“ Evropy, „nabalují“ další „zbytečné“ kriminální či pololegální aktivity. Je proto třeba důsledněji přikročit k vynucování dodržování určitých pravidel (nutných například pro získání licence k provozování prostituce či cofee-shopů).

Stav, kdy policejní složka může vyhodnotit konkrétní hlášení o spáchání trestného činu za „nehodné další aktivity“, se stal předmětem kritiky. Veřejnost špatně snášela stav, kdy bylo ročně zhruba 80 000 hlášení o spáchání či důvodném podezření ze spáchání trestného činu uloženo ad acta bez jakýchkoli procesních úkonů (stav z roku 2003).

Fakta svědčící o nedostatek policistů, soudců a vězeňských kapacit už nesmí být užívány jako omluva či výmluva pro nečinnost. Konkrétně viditelná pochůzková činnost je nyní prioritou. Konkrétně justice musí zrychlit vyřizování případů a „stlačit skluz“ nejméně o 40 000 čísel jednacích. Zakládání ad acta je třeba minimalizovat. Je třeba vyvinout tlak, aby byl případ uzavřen do 6 měsíců od jeho předání státnímu zástupci. Ač dosud byla za takové jednání kritizována spíše policie, v této době je pozornost čím dál tím více upírána na justici.

Jako problémový se jeví rovněž fenomén, jak vykázat úspěch. Země, která Českou republiku učila o tom, že hodnocení policejní práce nemůže být založeno na čárkování nebo tvrdých datech, ale na spokojenosti veřejnosti, nyní sama přistupuje k takovým krokům, jako je deklarování nutnosti snížit nápad trestné činnosti v oblasti narušování veřejného pořádku o 20 až 25 % v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005. Z konkrétních prvků Strategie lze např. uvést:[29]

*       Protispolečenské chování je třeba podchytit v zárodku a rezolutně. Tato aktivita je zacílena převážně na mladistvé přestupce a prvopachatele mladého a mladšího věku. Rychlá represe se může ukázat jako nejefektivnější prevence dalšího protispolečenského jednání. Další specifickou cílovou skupinou jsou recidivisté, pro které jsou tresty zpřísněny tak, aby působily odstrašujícím dojmem.

*       Dále se bude rozvíjet síť tzv. kuratelního dozoru nad mladistvými delikventy na svobodě, jejichž počet se v Nizozemsku pohybuje kolem 30 tisíc.[30]

*       Výsledky, a to jak spokojenosti veřejnosti, tak i tvrdá data, je třeba co nejčastěji vyhodnocovat (v celostátním, regionálním i obecním měřítku).

*       Volnost policistů při rozhodování v postupu při řešení případů musí být omezena. Kritéria, podle nichž se policie bude nebo nebude zabývat konkrétním případem, a stejně tak i pravidla pracovního postupu, budou rámcově jasná a srozumitelná i laikům.

*       Budou učiněna opatření, jak pro hlubší zapojení nevládního neziskového sektoru, tak i soukromých firem, jejichž aktivity se vztahují k bezpečnostní oblasti (výzkumné ústavy, pojišťovny, výroba prostředků pasivní ochrany majetku, možnosti sponzoringu policejních stanic atd.).

*       Je třeba zbavit policii administrativní práce, tak aby se mohla více věnovat pochůzkové činnosti a vyšetřování.

*       Pro bezpečnější využití je třeba maximálně využívat nejnovějších poznatků vědy a techniky (např. kamerové systémy).

 

Závěrem

 

Hlavním přínosem zavádění systému kvality je ustálení pojmového aparátu a ukotvení a uvědomění (strong awareness) si potřebnosti zlepšovat kvalitu v rámci všech součástí policie. Systém přispívá zároveň k větší transparentnosti policejní práce a organizace jako takové. Dále také napomáhá lepší výměně informací ohledně nejlepší praxe (best practice) mezi jednotlivými policejními složkami a intenzivnějšímu zaměření se na výsledky.

 

 

Literatura

BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: M ČR, 2009. 232 s.

BLOK, C. Policing in the Netherlands. Haag: Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2004. 52 s.

BULTHUIS, J. 12 years of Dutch Police Organizational Development. In the Perspective of Quality Management. PwP prezentace. 2007.

DAS, D., K. PALMITTO, M., J. World Police Encyklopedia – Volume II. New York: Tylor & Francis Group, LLC, 2006. 875 s.

KRULÍK, O. Nizozemí a aktuální vývoj v oblasti potírání kriminality aneb není „nizozemská cesta“ a aplikace EFQM už minulostí?. In: Policista, 3/2007, s. 39.

NABITZ, U., KLAZINGA, N., WALBURG, J. The EFQM Excellence model: European and Dutch experiences with the EFQM approach in health care. Dostupné na www: http://intqhc.oxfordjournals.org/cgi/reprint/12/3/191.pdf. k 15.6.2009.

http://cs.wikipedia.org/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko

http://www.haalrijbewijs.nl

http://www.klpd.nl

http://www.hardjono.nl

http://theocornelissen.sp.nl/weblog/2004/12/24/politie-rotterdam-rijnmond-bang-of-bureaucratisch/

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_the_Netherlands

http://www.nrc.nl/

http://www.politie.nl

htt://www.minjust.nl

http://www.home-3.tiscali.nl

http://www.blog.mhproductions.org/weblog/2006/10/15/politie-spyker-voor-flevoland/

http://www.crimestatistics.org.uk/output/page54.asp

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/crime-statistics-independent-review-06.pdf;

INK, writing brochure Introduction,phfilosofy, kontent and application of the INK managementmodel (Dutch vision of the EFQM managementmodel).

Dutch Police, evaluation eight years applying INK managentmodel (dutch vision EFQM), Pwp presentation. 2004.

Policing in the Netherland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004. 52 s.

 [1] http://www.haalrijbewijs.nl

[2] V publikaci Policing in the Netherland, s. 8, se uvádí počet zaměstnanců policie koncem roku 2002 52 500 (bez aspirantů). Na stránkách elektronické encyklopedie Wikipedia je uváděn stav 55 000 osob.

[3] Blíže: Policing in the Netherland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004. s . 9-11.

[4] Viz http://www.klpd.nl

[5] Blíže: DAS, D., K. PALMITTO, M., J. World Police Encyklopedia. New York: Tylor & Francis Group, LLC, 2006. s. 599-600.

[6] Blíže: Policing in the Netherland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004. s. 22-29.

[7] Příklad organizační struktury regionální policie Rotterdam-Riijmond viz.: http://theocornelissen.sp.nl/weblog/2004/12/24/politie-rotterdam-rijnmond-bang-of-bureaucratisch/

[8] Blíže: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_the_Netherlands

[9] Zdroj: http://www.nrc.nl/

[10] Blíže: http://www.politie.nl

[11] Blíže: Policing in the Netherland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004. s. 31-32.

[12] Blíže: Policing in the Netherland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004. s. 21-22.

[13] Více na: http://www.minjust.nl

[14] Více na: http://www.politie.nl/Overige/Preventie/

[15] Viz. http://www.home-3.tiscali.nl

[16] Zdroj: http://blog.mhproductions.org/weblog/2006/10/15/politie-spyker-voor-flevoland/

[17] Zdroj: BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: M ČR, 2009. s. 92.

[18] NABITZ, U., KLAZINGA, N., WALBURG, J. The EFQM Excellence model: European and Dutch experiences with the EFQM approach in health care. Dostupné na www: http://intqhc.oxfordjournals.org/cgi/reprint/12/3/191.pdf. k 15.6.2009.

[19] Např.: Jellinek Centre a další.

[20] Viz: BLOK, C. Policing in the Netherlands. Haag: Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2004. s. 48.

[21] Home Office je Ministerstvo vnitra Spojeného království.

[22] Viz: http://www.crimestatistics.org.uk/output/page54.asp

[23] Více informací o kriminální statistice ve Spojeném království např. na: http://www.crimestatistics.org.uk; http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/crime-statistics-independent-review-06.pdf; popř. BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: MV ČR, 2009. s. 130-131.

[24] Viz: INK, writing brochure Introduction,phfilosofy, kontent and application of the INK managementmodel (Dutch vision of the EFQM managementmodel).

[25] Za zmínku v této souvislosti jistě stojí dokument: Dutch Police, evaluation eight years applying INK managentmodel (dutch vision EFQM), 2004.

[26] Viz: http://www.hardjono.nl

[27] Viz: BLOK, C. Policing in the Netherlands. Haag: Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2004. s. 49.

[28] Viz: KRULÍK, O. Nizozemí a aktuální vývoj v oblasti potírání kriminality aneb není „nizozemská cesta“ a aplikace EFQM už minulostí?. In: Policista, 3/2007, s. 39; BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: M ČR, 2009. s. 89-90.

[29] Cit.: BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: M ČR, 2009. s. 90.

[30] Jedná se o odhad z roku 2006.