doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D

Historický exkurz do vyšetřování dopravních nehod

        Dopravní nehody jsou fenoménem současnosti. Stále můžeme sledovat snad ve všech sdělovacích prostředcích statistiky dopravních nehod, ve kterých se hrozivě šplhají sloupce následků včetně těch nejhroznějších, úmrtí. Celý policejní sbor, vědecké instituce, dopravní experti, hledají návody a postupy, jak snižovat dopravní nehody, jak předcházet jejich následkům a jak zvýšit bezpečnost v dopravě. Pokud budeme podrobně tyto skutečnosti sledovat a analyzovat dojdeme k závěru, že na komunikacích nám probíhají permanentní lokální války, neboť následky (např. za jeden víkend 12mrtvých), tomu odpovídají.

            Vyšetřování těchto nehod je velmi složité.  Přesto, že se jedná v drtivé většině o nedbalostní trestné činy, je velmi náročné, přesně vyhodnotit situaci, stopy a výpovědi a na základě této důkazní situace určit viníka dopravní nehody. Hustota dopravy v současné době je značná a mnohdy se v důsledku značné dopravy zničí stopy dopravních nehod, nebo naopak u dopravní nehody je tolik svědků, kteří různě popisují průběh dopravní nehody a vzájemně si odporují, že není možno rozhodnout, která výpověď je relevantní.

Je velmi zajímavé ale též poučné udělat retrospektivu do minulosti, kdy doprava byla s porovnáním se současností sice nepatrná a sledovat jak bylo prováděno vyšetřování dopravních nehod v minulosti a komparačním způsobem nalézat shodné či odlišné momenty ve vyšetřování dopravních nehod. Pro upřesnění je pak nutno ještě dodat, že dané pojednání bude zaměřeno na období třicátých let 20. století.   

Již ve třicátých létech minulého století Ústřední četnické pátrací oddělení v Praze, vydalo směrnici číslo 6720/29 z 15. června 1929 „Vyšetřování nehod způsobených motorovými vozidly“, neboť bylo nutno reagovat na problémy v silniční dopravě, které v důsledku nárůstu dopravy se stále prohlubovaly.

Ve směrnici se uvádí, že …. „ stále vzrůstající počet „silostrojů“ má za následek množení se nehod. Každá taková nehoda vyžaduje odborného vyšetření, při čemž se nesmí ničeho opomenouti, co by mohlo přispěti k objasnění případu    a zjištění viny nebo neviny. Ačkoliv se téměř vždy jedná o trestné činy z nedbalosti, nesmí se přehlédnouti, že může se jednati též o zločin nebo o případ na němž nemají viny ani řidič ani osoby přítomné ve vozidle, Zpravidla nedá se případ vyřešiti hned na místě, poněvadž je  nutno zavésti vyšetřování v různých směrech, což jistě bude vyžadovati delšího času. Má-li se na konec předložiti soudu úplně jasný obraz děje,musí každý orgán postupovati stejně a podle stejných směrnic. Vedle kriminalistických znalostí je třeba ovládati také veškeré zákony a nařízení vztahujících se k provozu ve městech i na venkově a znáti dobře předpisy o silostrojích.[1]

Z uvedeného je patrné, že již ve třicátých létech minulého století, kdy se rozvíjelo používání jednostopých a dvoustopých motorových vozidel, odpovědné orgány si byly vědomy, že vyšetřování dopravních nehod je závažný problém, který tak ohrožuje společnost, že je nutno se mu speciálně věnovat.

Vyšetřování dopravních nehod, v převážné míře prováděly „Pátrací stanice četnictva“, jejíž příslušníci byli odborně vyškoleni v oboru dopravy a kteří měli vědomosti o provozu „silostrojů“ jak se v tehdejší době nazývaly jednostopá a dvoustopá vozidla.

             Zmíněná směrnice se upozorňovala mj. na to, že nehoda vždy přivábí větší množství zvědavců a není při žádném jiném trestném činu většího nebezpečí, že místo činu bude změněno, stopy zničeny a na svědky učinkováno, jako zde. Četnictvo má se proto na místo činu dostaviti co nejrychleji, je zabezpečiti  a postupovati  podle všech pravidel platících pro vyšetřování větších trestných činů. Uzavření místa provede se co možná v největším okruhu, aby byly zachovány i vzdálenější stopy. Jde-li o místo značně frekventované, má se uvážiti, nebude-li, nebude-li nutno provoz prozatím zaříditi jiným směrem. Kde to není možné, dbá se, aby provozy projížděly kolem místa činu co možná nejvzdálenějším okrajem silnice. Byl-li někdo zraněn, zpraví se o nehodě také lékař. Kromě případů kde mají býti vyproštěny zraněné osoby, musí na nehodě zúčastněná vozidla zůstati v nezměněné poloze. Kromě vozidel náleží k místu činu i veškeré předměty v okolí po různu rozházené jako : součástky vozidla a nákladu, části oděvu a veškeré předměty  jež mohly nehodu zaviniti (kameny, přeražené sloupy, poškozené zábradlí, telegrafní tyče, stromy atd.), na místě se mohou najíti stopy od kolejí, smyku, brzdění a vymrštění. Důležité jsou i stopy od oleje. Z polohy vozidel, jejich poškození, z kolejí, z poruch na budovách, stromech, zdech, plotech, sloupech apod. získá se přibližný obraz děje a musí se zabrániti každé jejich změně. Stopy musí se co nejpečlivěji zajistiti a chrániti před vlivem povětrnosti. Káždá stopa se poznamená v celém jejím průběhu proužky papíru nebo praporky. Praporek zhotoví se a do nichž zasadím list bílého papíru v rozměrech asi 10 cm. Aby nebyly zachyceny falešné stopy, sledují se veškeré stopy bezprostředně od kol vozidla, ne opačným směrem.[2]

            Takto připravené místo činu se z několika stran fotografuje. Chceme-li při každém snímku veškeré vyznačené body zachytiti, obrátíme pouze praporek s bílou plochou papíru směrem k aparátu, aniž bychom hůlku přemístili. Ostatní práce pozůstává ve zhotovení náčrtků, náčrtky zhotovují se přesně podle měřítka a mají spolu s fotografiemi dáti vysvětlení o poloze vozidel, o cestě, kterou vozidla bezprostředně před nehodou projela, o stopách a o silnici s příslušenstvím v bezprostředním okolí mista činu. (Zábradlí, sloupy, kameny, příkopy, můstky, hromady štěrku). Do náčrtku zakreslí se též stanovisko svědků. Jeden z hlavních důkazů jest silostroj sám s ostatním příslušenstvím, případně i druhé vozidlo, které nehodu zavinilo. Proto nesmějí tyto předměty majitelům býti vydány, přivodila-li nehodu nějaká vada silostroje, dokud soud k vydání vozidla nesvolil.

Unikl-li pachatel se silostrojem, mají se vzory otisknutých pneumatik fotografovati a odlíti.[3]

Jako v současné době i v době vzniku četnické směrnice si byl tvůrce vědom, že nejdůležitější je ohledání místa činu a zajištění stop. Uplatňovala se zásada, že přesné zadokumentování místa nehody, je z hlediska důkazní situace nejdůležitější.

            Závažnost nehody můžeme posuzovati jednak podle výše způsobené škody, jednak podle toho jakého rázu jest poškození osob, tedy jakého druhu jsou zranění a v jaké míře byl poškozen majetek nebo jaké nebezpečenství hrozilo pro osoby nebo cizí majetek. Nedají-li se přesná data o škodě hned zjistiti, ponechá se jejich zjištění na dobu pozdější. Četník má však okamžitým dotazem u lékaře nebo v nemocnici, kam byli zranění dopraveni, opatřiti si informace o všeobecném rázu zranění. Je dostatečně známo, že za účelem získání vyššího pojistného nebo odškodného se později předstírá těžší zranění anebo úmyslně se zranění zhoršuje. Totéž platí o materielní škodě.

            Aby byla zjištěna příčina nehody, musí se bráti vyšetřování různými směry. V prvé řadě věnuje se pozornost silostroji. Stroj mohl míti poruchu již před nastoupením cesty, proto nutno učiniti dotaz též v místě jeho pravidelného stanoviska. Poruchy mohly také povstati teprve za jízdy. V obou případech budiž zjištěno, jakého druhu vady byly a pokoušel-li se je řidič odstraniti. Poruchy mohly povstati nešetřením předpisů o výzbroji nákladu a osvětlení a vina může býti kladena nejen řidiči, nýbrž i majiteli. Tento neměl připustiti, aby řidič s porouchaným vozidlem odejel. Nehoda mohla povstati též zlomením péra, nápravy, poruchou v řízení, selháním brzdy, prasknutím pneumatiky.[4]

            Zde vidíme, jaká pozornost se věnovala technickému stavu vozidla, a na podkladě těchto skutečností se rozvíjela kriminalistická mechanoskopie a možná zde je základ Ústavu soudního inženýrství.

Pokud jde o řidiče samého, musí se zjistiti, je-li k řízení oprávněn, platí-li toto oprávnění pro dotčený typ silostroje, kdy a kterým úřadem byly listiny vyhotoveny, je-li řidičem z povolání a stala-li se nehoda v době když provozoval toto povolání. Neméně důležitou povinností bude přezkoušeti, je-li řidič oprávněným majitelem shora uvedených listin, nenáleží-li listiny snad jiné osobě a nebylo-li použito silostroje bez vědomí majitele. Avšak i majitele může stihnout vina, jelikož mohl úmyslně nebo z nedbalosti svěřiti řízení neoprávněnému řidiči, nebo jde o řidiče  jemuž byl již dříve vůdčí list odňat.

            Jde-li o silostroj, k jehož řízení není třeba vůdčího listu, dlužno to zvláště poznamenati. Nesmí se též přehlédnouti, že silostroj mohl být odcizen.[5]

            Vinu na nehodě může mít řidič sám, proto přezkoušejme ihned, byl-li střízlivý nebo v jakém stupni opilosti se nalézal, v kterých hostincích se zastavil a jaké množství alkoholických nápojů požil, nebo nenastala-li duševní a tělesná zemdlenost následkem únavy, nevyspání nebo choroby. Přezkoušen má býti také sluch a zrak řidiče a zjištěno,nečiní-li jiná tělesná vada řidiče nezpůsobilým k výkonu povolání.

            Vina řidiče může spočívati v nedbalém řízení, proto se musí také zjistiti, jakou jel rychlostí, jel-li s náležitou opatrností, zachovával-li předpisy o jízdě vlevo o vyhýbání se jiným vozidlům, předjíždění, změně směrů jízdy, objížděl-li náležitým obloukem do prava a malým záhybem do leva, dával-li znamení při změně směrů jízdy, jakým způsobem, v jakém rozsahu a v které chvíli a dbal-li sám na  znamení  jemu daná.

Stane-li se nehoda za tmy, zjistí se též jaká osvětlení používal a nepoužil-li snad vrhačů světel, čímž oslepil zvířata i lidi. Vliv na nehodu může míti i počasí, proto se také zjistí, byla-li mlha, pršelo ebo sněžilo-li a byl-li snad rozhled znesnadněn rozvířeným prachem, kouřem, či jinými okolnostmi a smí-li se na cestě, kde nehoda se stala, vůbec jezditi silostrojem. Pro posouzení viny přijde v úvahu též stav silnice. Uvede se proto také, jaká jest vrchní stavba silnice, její celková šířka a šířka jízdní dráhy, jaké jest postranní ohraničení ,( stromy a jejich vzdálenost, telegrafní tyče, sloupy, příkopy, zábradlí), je-li silnice zůžena štěrkovými hromadami, je-li silnice poškozena, jakož i jaký vliv mělo počasí na stav silnice.[6]

            Značná pozornost se při vyšetřování dopravních nehod věnovala i komunikačním závadám což při stavu tehdejších vozovek je pozoruhodné. Bylo by zajímavé vědět, jak byly tyto skutečnosti závažné v rámci celkové důkazní situace.

            Přihodila-li se nehoda na přechodu dráhy, má se zjistit-ti, je-li přechod hlídán, uzavírán, opatřen dobře znatelnými výstražnými znameními a v jaké vzdálenosti jsou tato znamení od kolejí.

            Silniční řády obsahují též předpisy o povinnostech i řidičů obyčejných povozů, jezdců na koních, honců dobytka, cyklistů i jednotlivých chodců. Srážka mohla povstati jejich vinou, nebo vinou osob, jež táhly nebo tlačily ruční nebo dětské vozíky, kola, trakaře atd. Takový povoz jel na nesprávné straně, se značnou rychlostí, zahýbal nesprávně, vozka spal, byl opilý, neměl povoz osvětlený, neuposlechl výstražných znamení atd. Jednotlivý chodec ztratil duchapřítomnost, přivodil svým jednáním zmatek, dal příčinu k náhlému zabrzdění silostroje, čímž povstal smyk, vymrštění stroje nebo najelo následující vozidlo na náhle zastavený silostroj. I jiná nahodilá událost mohla způsobiti nehodu na náhle zastavený silostroj. I jiná náhodilá událost mohla způsobiti nehodu, na příklad, splašené koně, oslepení slunečními paprsky, střelná rána, náhlý skok zvířete do jízdní dráhy atd.

            K doplnění zprávy o ohledání místa činu náleží výpověď svědků. Za svědky nemají se uváděti pouze osoby, jež seděly ve vozidlech, neboť tyto vypovídají zpravidla ve prospěch svého řidiče. Avšak i výpovědi jiných svědků musí se přijmout s opatrností, poněvadž leknutí a rozčílení, jakož i rychlost, s kterou se takové nehody odehrávají, snižují správný postřeh. Mnozí jsou zaujati proti silostrojům, vypovídají zkresleně a málokdy mohou podati správný úsudek o provinění řidiče. Zpravidla chybí nahodilým svědkům správné měřítko pro posouzení rychlosti.[7]

            U výpovědi svědků se věnovala značná pozornost psychologickým aspektům, které mohly výpověď zkreslit. Je zřetelná snaha eliminovat tyto skutečnosti, aby nenarušily relevantnost výpovědi.   

            Podaří-li se se řidiči se silostrojem uniknouti a podaří-li se rychle zjisti-ti popis vozidla a osob v něm sedících, zahájí-li se ihned pátrání telefonicky nebo telegraficky ve směru útěku. Zjistí-li se v hotelích, garážích atd. podezřelý silostroj, zkoumá se čas a vzdálenost od místa činu. Okolnost že vozidlo ujíždělo se značnou rychlostí ze směru místa činu. Okolnost, že vozidlo ujíždělo značnou rychlostí ze směru místa činu, poškození nebo jiné stopy srážky, mohou pátrajícím orgánům zavdati příčinu k zabavení. Pak nesmí se také dovoliti, aby stroj byl opravován a čištěn.

            Uvědomte prostřednictvím okresních četnických velitelů veškeré četnické stanice svého obvodu, aby vám byly telegraficky nebo telefonicky hlášeny takové nehody, kde váš zákrok a odborné vyšetření jsou nutny.[8]

Důležitým aspektem vyšetřování dopravních nehod, je samozřejmě i pátrání po vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě a řidič s vozidlem místo činu opustil před příchodem vyšetřujících orgánů. Autor směrnice vycházel z tehdejších možností, tedy telefonu a telegrafu. Stejně jako dnes si byly odpovědné orgány vědomy, že j nutno co nejrychleji informace o dopravní nehodě sdělit dalším policejním stanicím a všem, kteří byli schopni podat relevantní informaci.

Ve svém článku, jsem chtěl poukázat na složitost vyšetřování dopravních nehod, na to, že tuto složitost si uvědomovali i četnické útvary ve třicátých létech minulého století a proto, věnovali značnou pozornost všem aspektům nehod se týkajících, ať již jde o technický stav vozidla, psychologické aspekty výpovědi apod.

 

Použitá literatura:

Erhart,J.: Rukověť četnictva, vyd. Praha-Hodkovičky, 1937

           [1] Erhart,J.: Rukověť četnictva vyd. Praha-Hodkovičky, 1937

[2] Tamtéž

[3] Tamtéž str. 187

[4] Tamtéž

[5] Tamtéž

[6] Tamtéž

[7] Tamtéž strana 189

[8] Tamtéž