doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda Ph.D

Rekognice jako důležitá kriminalistická metoda 

 

Rekognici můžeme pojmout z hlediska trestněprávního nebo kriminalistického. Já jsem volil druhý případ. Jsem toho názoru, že policejní orgán musí pochopit rekognici právě z kriminalistického hlediska, aby ji mohl dokonale využít v procesu dokazování. Myslím že v posledních letech se na škodu věci opomíjely kriminalistické aspekty dokazování a pozornost směřovala stroze na aspekty trestněprávní. A přitom právě kriminalistická věda jako samostatný vědní obor dává náplň trestnímu právu, zvláště trestnímu právu procesnímu.

             Když jsem pracoval jako vyšetřovatel odboru vyšetřování v Plzni, vnímal jsem stejně jako ostatní moji kolegové, rekognici jako jeden z velmi důležitých přímých důkazních prostředků, na kterých mnohdy z velké části záviselo celé dokazování konkrétního případu. Pokud došlo k tomu, že byla rekognice nesprávně provedena již nikdy se k ní vyšetřovatel nemohl vrátit, neboť se jednalo o důležitý a neopakovatelný úkon.

            Rekognice je samostatnou metodou kriminalistické praktické činnosti, spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnění objektu.

            Používá se v případech, kdy je nutno ztotožnit osobu, zvíře nebo věc a kdy existuje osoba, která v souvislosti s vyšetřovanou událostí ztotožňovaný objekt vnímala a v její paměti zůstal zachován myšlenkový obraz tohoto objektu. Rekognice je zvláštní formou identifikace a její podstatou je znovupoznání.“[1]

            Znovupoznání osob a věcí pro účely dokazování v trestním řízení je jak shora uvedeno založeno na paměťové stopě trestného činu. Tato stopa je ideální obraz, který vznikl v příčinné souvislosti s událostí trestného činu. Hodnota paměťové stopy spočívá v jejím informačním obsahu.

            Poznávající osoba si vybavuje skutečnosti, které vnímala v minulosti a ztotožňuje osobu nebo věc, kterou vnímá v současnosti.

Vzhledem k uvedenému je nutno konstatovat, že rekognice jako metoda má své zvláštnosti, kterými se liší od ostatních kriminalistických metod:

1)     Je zde nezastupitelnost subjektu identifikace, neboť subjektem zde může být pouze osoba, která vnímala v minulosti osobu nebo věc, která je jí v současnosti předváděna.

2)     Ztotožňujícími objekty jsou paměťová stopa, tedy skutečnost, kterou poznávající osoba v minulosti vnímala a současný vjem předváděných objektů.

3)     Neopakovatelnost úkonu poté co poznávající osoba již jednou identifikovala ztotožňovaný objekt, neboť dochází k tomu, že ztotožňující osobě se vytváří  v paměti nový myšlenkový obraz předvedeného objektu a tento obraz je sto ovlivnit znovupoznání při opakované rekognici.

 

Zde bych chtěl pro názornost uvést i stanoviska dalších autorů. Autoři Miroslav Protivínský a Mircea Tiplica ve své monografii  „Teorie a praxe dokazování v trestním řízení znovupoznáním osob a věcí „  uvádí, dva druhy rekognice, kdy při první jsou ztotožňovány znovupoznáváním osoby a věci, které jsou poznávající osobě známé (např. poznávající osoba znovu poznává bývalého kolegu, který se vydává za jinou osobu, poznávající osoba znovu poznává svou věc, která jí byla odcizena apod.). Při druhé rekognici jsou ztotožňovány znovupoznáním osoby a věci, které poznávající osoba sice dříve vnímala, ale nejsou jí známy (poznávající osoba nezná pachatele, kterého viděla nebo slyšela mluvit, ani přijmením a jménem, ani bydlištěm, zaměstnáním apod.).

      První rekognice mohou být opakovány, neboť poznávající osoba znovu poznává jí dobře známý objekt (osobu, věc) a obraz objektu, vzniklý při předchozí rekognici nemůže být při další rekognici zaměněn za původní obraz objektu.

      Druhé rekognice nemohou být pro účely dokazování v trestním řízení opakovány. Nelze totiž dobře vyloučit, že poznávající osoba při další rekognici nezamění obraz objektu (osobu, věc) který vznikl v souvislosti s událostí trestného činu, s obrazem objektu vzniklým při prvé rekognici. Dojde-li k takovému omylu, nezískává policejní orgán důkaz o znovupoznání objektu, který byl vnímán v souvislosti s trestným činem, nýbrž o znovupoznání objektu vnímaného při předchozí rekognici.[2]

      V  praxi se většinou setkáváme s druhým případem rekognice a zde je nutno vycházet z tr.ř., kdy v ustanovení § 104b odst. 2 se uvádí, že osoba nebo věc, která má být poznána, jim nesmí být před rekognicí ukázána. Tedy nelze znovu opakovat rekognici neboť při opakované rekognici by osobě již podruhé byla ukázaná poznávaná osoba. Svého času se v praxi stávalo, někdy se to stává i v současnosti (a někdy to vyžadoval i státní zástupce), že poznávaná osoba byla ve skupině osob a měla číslo např.3. Poznávající osoba ji označila, skupina odešla na chodbě si vyměnili čísla a znovu předstoupili před poznávající osobu, nyní poznávaná osoba s číslem pět. Jednalo se o metodu tehdejšího NDR a ČSSR k ní přistoupila, kdy zastánci této metody tvrdili, že nejde o opakování rekognice jako trestněprocesního úkonu, nýbrž jen o opakování znovupoznávacího aktu v průběhu téže rekognice ( v odborné literatuře NDR se doporučovalo měnit pořadí osob ve skupině, ale ponechat  původní pořadové číslo. V naší praxi se při druhém znovupoznávacím aktu, resp. dalších aktech, zpravidla měnilo především pořadové číslo a většinou i pořadí osob ve skupině). Toto bylo dle mého názoru naprosto špatně, a odporovalo to i trestnímu řádu.  Poznávající osoba ztotožňuje  poznávanou osobu, nikoliv číslo a v tomto případě se nahrává obhajobě, která znevěrohodní rekognici jako důkaz před soudem a v důsledku toho, přesto, že obviněný se skutku dopustil, ztrácíme důležitý důkazní prostředek a může dojít k zprošťujícímu rozsudku. Je zde na místě si opětovně uvědomit to co již shora uvádíme a to, že rekognice se provádí v případě když poznávající osoba poznávaný objekt v minulosti viděla a uchovala si jej v paměťové stopě. Jsem toho názoru, že „ opakování znovupoznávacího aktu v průběhu téže rekognice“, z tohoto hlediska zcela pozbývá smysl a dovolím si tvrdit i důkazní hodnotu.  Bude  velmi zajímavé sledovat postup pokud poznávající osoba v opakované rekognici určí jinou osobu.(i pokud ukáže stejnou osobu nemá tato rekognice smysl). Zde bych si dovolil citovat autora z nejpovolanějších Doc.JUDr.Zdeňka Konráda CSc.:

       „Bohužel pracovníci kriminalistické praxe nezřídka zcela automaticky postupují při provádění rekognice podle doporučení komentáře trestního řádu. Na tuto skutečnost poukazuje i M. Protivinský, který se zabýval analýzou provádění rekognice na útvarech SKPV PČR, když uvádí: "V některých případech však činí tento postup dojem, že nejde o identifikaci, ale hádání." Toto vyjádření M. Protivinského považuji za pregnantní vyjádření situace. Lze totiž vyslovit otázku: Domnívají se výše uvedení autoři a pracovníci kriminalistické praxe, kteří takové doporučení realizují, že poznávací svědek, který při prvním rekogničním aktu jednoznačně identifikoval ztotožňovanou osobu, za několik málo minut by již nedokázal poznat osobu, kterou při prvém rekogničním aktu označil, jenom proto, že osoba změnila místo v řadě přivzatých osob a je označena jiným číslem? „[3]

      Je nutno, jak uvádím dále velkou pečlivost věnovat přípravě rekognice, neboť tím můžeme zabránit všem skutečnostem, které namítají příznivci „druhého znovupoznávacího aktu“. Například vyloučení náhodnosti můžeme zabránit pečlivým výslechem apod. 

Příprava rekognice

      Vzhledem k tomu, že jak již shora uvedeno, kriminalistická metoda rekognice, je v podstatě neopakovatelný úkon, jsou kladeny značné nároky na její důkladnou obsahovou a organizační přípravu

Sem zařazujeme:

1)     Plán rekognice

2)     Výslech poznávající osoby ve kterém jsou uvedeny identifikační znaky podle kterých by osoba mohla znovu poznat ztotožňující objekt, tento výslech je nutno provádět velmi pečlivě a podrobně aby byly zadokumentovány všechny skutečnosti věci se týkající,které má osoba zafixovány v paměti.

3)     Zajištění skupiny osob či věcí, které jsou podobné (rodově shodné) ztotožňovanému subjektu, je vhodné aby osoby byly z podobné skupiny ve které ztotožňovaná osoba žije. Bylo napadáno ze strany obhajoby, pokud ztotožňovaná osoba byla postavena mezi skupinu policistů.

4)     Zajištění podobných podmínek, ve kterých poznávající osoba vnímala ztotožňovanou  osobu či věc (např. podobné osvětlení ve kterém poznávající osoba skutečnost vnímala, používání brýlí pokud je měla v konkrétní situaci apod.).

 

      Jako velmi důležitý je zde vnímán plán rekognice, kde je nutno se zaměřit zejména na:

*      určení  času a místa provedení rekognice,

*      určení subjektu rekognice,

*      určení podmínek vnímání které je nutno zachovat,

*      určení ztotožňovaného objektu

*      určení způsobu předvedení ztotožňovaného objektu,

*      určení počtu přivzatých objektů jejich výběr,

*      zajištění přítomnosti přivzatých objektů i ztotožňovaného objektu,

*      určení způsobu přípravy přivzatých objektů i objektu ztotožňovaného,

*      určení taktických záměrů při provádění rekognice (např. zajištění oddělení subjektu rekognice od objektů jednocestným zrcadlem nebo jiným způsobem, rozhodnutí, zda ztotožňující svědek vysloví závěr o totožnosti před ztotožňovanou osobou atp.)

*      určení technických prostředků, zejména prostředků dokumentace,

*      určení osob, které budou rekognici přítomny a jejich rozmístění v místě provádění rekognice (obhájce, psycholog, lékař, rodiče nezletilce atp.)[4]

 

Taktické okolnosti provádění rekognice

Při provádění rekognice je důležité respektovat následující taktická pravidla:

1.      Osobu, která se bude ztotožňovat, je nutno předvést ve skupině dalších osob. Pravidlo je že  minimální počet osob ve skupině jsou čtyři.

2.      Přibrané osoby, ve skupině musí být  podobné ( např.vousy, střih a barva vlasů, přiměřená velikost a podobně)

3.      Ztotožňovaná osoba a přibrané osoby se předvádějí současně ve skupině. Zde je důležité aby předváděné osoby byly v zorném poli subjektů rekognice a aby byly umístěny tak, že mohou být současně pozorovány z jednoho místa. Za pozornost stojí i přihlížení ke konkrétnímu subjektu rekognice. Dospělým osobám je možno předvádět najednou až osm osob současně. Dětem a osobám vyššího věku se doporučuje předvádět nejvíce pět osob ve skupině. Vhodný počet osob ve skupině umožňuje pozorovat všechny objekty současně a porovnávat momentální vjem se znovu vybaveným obrazem dříve vnímaného objektu.

4.      Pokud v téže věci identifikujeme několik osob, je třeba provést několik rekognicí postupně, vždy tak aby ve skupině mezi přizvanými osobami, byla jenom jedna ztotožňovaná osoba.

5.      Po skončení vlastního aktu rekognice, se ztotožňující osoba vyslechne ke znakům, podle kterých znovu poznala předvedenou osobu, případně se zaprotokolují námitky ztotožňované osoby apod. V případě, že ztotožňovaná osoba tvrdí, že jí ztotožňující osoba zahlédla v kanceláři, či na chodbě, je nutno v protokolu vysvětlit, zda k zahlédnutí skutečně došlo, nebo mohlo dojít  ( zda byli obviněný a svědek v týž okamžik v téže místnosti na téže chodbě apod.) V pozitivním případě je třeba od důkazu rekognicí upustit. Bez vysvětlení námitky obviněného zůstávají pochybnosti, které budou zřejmě svědčit v prospěch obviněného.

            Průběh rekognice se ve většině případů dokumentuje a to provedením fotodokumentace, nebo pořízením videozáznamu.  V důležitých případech je doporučeno provádět dokumentaci vždy. Tím předejdeme pozdějším námitkám obviněného a jeho právního zástupce. Musíme si uvědomit, že jak již uvedeno, rekognice je důležitý a neopakovatelný důkazní prostředek a bude vždy ze strany obviněného a jeho advokáta podrobován detailnímu zkoumání, neboť v případě, že se najde sebemenší chybička v konání policejního orgánu, je možno celou rekognici zpochybnit  a tím narušit celý proces dokazování.

            Při rozboru kriminalistické metody – rekognice, bychom mohli hovořit o mnoha dalších věcech, jako je spontánní znovupoznání, skrytá rekognice, rekognice mrtvoly, rekognice movitých věcí, o důsledcích porušení předepsaného procesního postupu při rekognici apod. Ale vzhledem k tomu, že jsme limitováni rozsahem publikace není možno tyto skutečnosti dále rozvádět. V případě zájmu, je možno se k těmto věcem v budoucnu vrátit.

 

Použitá literatura:

Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika, 2 přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H. Beck, 2004, 606 s.

Protivínský, M., Tiplica, M., Teorie a praxe dokazování v trestním řízení znovupoznáním osob a věcí,  Acta Universitatis Carolinae IURIDICA Monographia XLVI – 1986.

Konrád, Z., Po velké novele trestního řádu objevujeme v kriminalistické taktice nové problémy? Kriminalistika č. 2/2006.[1] Musil,J., Konrád, Z.,Suchánek, J. Kriminalistika. 2. Přepracované a doplněné vydání str. 345, Praha : C.H.Beck, 2004, 606 s.

[2] Protivínský,M,.Tiplica, M., Teorie a praxe dokazování v trestním řízení znovupoznáním osob a věcí. Acta Universitatis Carolinae IURIDICA Monographia XLVI – 1986.

[3] Konrád,Z., Po velké novele trestního řádu objevujeme v kriminalistické taktice nové problémy? – Kriminalistika 2/2006

[4] Musil,J., Konrád.,Z, Suchánek, J. – tamtéž str. 347-348