JUDr. Martin Bohman

JUDr. David Zámek

 

Reforma Policie ČR jako součást zavádění managementu kvality   

 

Úvod do problematiky reformy Policie ČR

Od počátku 21. století se vedení Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR rozhodlo implementovat do práce policie prvky managementu kvality.[1] Od té doby se vyskytla v policejní praxi řada projektů, které s tímto záměrem více či méně korespondují. Většinu z nich přitom zastřešuje „Reforma Policie ČR“, která bylo odstartována koncem roku 2006, která stojí na následujících deseti pilířích:

1.      změny v působnosti a pravomocích Policie ČR, tedy tzv. odbřemenění policie;

2.      Policie ČR jako partner dalších orgánů – změna v územním a organizačním členění;

3.      racionalizace ekonomického postavení policie;

4.      zkvalitnění vnější i vnitřní kontroly;

5.      zefektivnění procesu vzdělávání policistů;

6.      racionalizace práce s lidmi, problematika služebního zákona;

7.      Projekt P 1000;

8.      restrukturalizace neuniformované policie;

9.      elektronizace policejní práce;

10. debyrokratizace.[2]

 

Tuto reformu lze charakterizovat jako největší transformaci policejního sboru za posledních 50 let. Její realizaci předcházela řada odborných studií a diskusí. Součástí těchto prací, zcela v duchu aplikace Modelu Excelence EFQM, byla také rozsáhlá komparativní studie zahraničních policejních sborů.[3] Jedním z hlavních nástrojů tohoto Modelu je totiž benchmarking, tedy proces srovnávání organizace s nejvýznamnějšími konkurenty, resp. odvětvovými lídry.

Srovnávací studie, realizovaná ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky MV ČR, odborem bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR a Národní jednotkou Europolu, byla využita i pro potřeby připravovaného nového zákona o Policii ČR, který platí od 1. ledna 2009. A právě na pozadí zjištění, která byla v průběhu této studie získán, budou v této stati vybrané pilíře reformy představeny.[4]

 

 

Proč reformovat?

 

Na úvod si však objasněme, proč je vlastně Policie ČR, podobně jako téměř všechny další zahraniční policejní a bezpečnostní sbory, třeba transformovat. Obecně lze říci, že důvody, které vedou k těmto procesům jsou následující:

a)     obecná racionalizace a efektivizace veřejné správy,

b)     potřeba reagovat na kvantitativní a kvalitativní změny v oblasti kriminality (zvyšující se nápad trestné činnosti, zejm. „nových forem“ a sofistikovaně páchané kriminality, globalizace celosvětových procesů, kriminální scénu nevyjímaje atd.),

c)      poměrně vysoká nedůvěra v policii a její problematická image (zejména v postkomunistických zemích).

Ad a) I nadále zůstává nejvýznamnějším a nejpodstatnějším referenčním objektem bezpečnosti, tedy jednotky, na jejímž základě a v jejíž prospěch je zajišťována bezpečnost a také tvořena bezpečnostní politika, národní stát. Není však již jediným objektem. Do popředí stále častěji vystupují i další sice nestátní nebo nadstátní, mimostátní, ale pro fungování státu velmi podstatné objekty.

To si vynucuje nové nahlížení na agendu vnitřní bezpečnosti. Její součástí je změna jak „státobezpečnostního systému“, tak i přizvání nových aktérů, kteří na zajišťování bezpečnosti budou rovněž efektivně participovat. Vystupují nám tak do popředí dvě témata, která provázejí vývoj v této oblasti v posledním období. Za prvé jde o neudržitelnost státního monopolu na bezpečnost a za druhé o nutnou reformu bezpečnostního sektoru. Z toho lze vyvodit, že 21. století se bude vyznačovat stále větším akcentem a prosazováním participačního modelu bezpečnostního systému, který je racionální, efektivnější.

     Výše uvedené argumenty tedy do značné míry dokládají premisu, že v podstatě jakýkoli prvek, který zvýší kvalitu a tím i důvěryhodnost policejního sboru v očích veřejnosti, je možno považovat a priori za přípustný, ba vhodný.

 

Ad b) Komparovat úroveň kriminality v zemích EU je s ohledem na do značné míry odlišnou právní úpravu, způsob vykazování a míru spolupráce policie s občany a jejich ochotu oznamovat trestné činy téměř nemožné. Jako příklad lze uvést fakta, která vychází ze statistik Eurostatu,[5] kde se uvádí, že nejvíce provinění proti zákonu v přepočtu na počet obyvatel evidují ve Švédsku. Na druhém místě jsou Belgičané a třetí Britové, kde se trestného činu dopustil téměř každý desátý občan. V tomto ohledu si suverénně nejlépe stojí Rumuni, Kypřané, Bulhaři a Litevci. V Rumunsku stejně jako na Kypru podle statistik porušil zákon téměř každý stý obyvatel, v Bulharsku každý šestapadesátý a v Litvě zhruba padesátý. Na Slovensku se porušení zákona dopustil zhruba každý sedmačtyřicátý občan.

Hovoříme-li však o konkrétních skutkových podstatách, dostáváme se k odlišným číslům. Vražd je tak například v přepočtu na 100 tisíc obyvatel spácháno jednoznačně nejvíce v Litvě, kde je každoročně zavražděno 302 obětí, což je téměř desetkrát vyšší průměr než v celé řadě zemí Evropské unie.[6]

Obecně lze však hovořit, po masivní hypertrofii kriminality v první polovině 90. let 20. století a v řadě zemí i v prvních letech 21. století, o postupné konsolidaci nápadu trestné činnosti v zemích EU, kde byl mezi lety 1995 – 2006 zaznamenán nárůst o 0,5 % (viz graf). Nárůst případů trestné činnosti je registrován zejména u sofistikované hospodářské kriminality (kriminalita bílých límečků) a dále drogové a násilné kriminality (viz graf).[7]

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/1/5192478.GIF

            Ad c) Výzkum Eurobarometru,[8] konkrétně zpráva „Eurobarometr 62 – Public Opinion in the European Union“, který byl zveřejněn v květnu 2005, se mj. zaměřuje na důvěru a spokojenost občanů jednotlivých zemí Evropské unie s vybranými organizacemi a institucemi, jako např. politické strany, vláda, parlament, ale také justice, armáda či policie.              

Průzkum ukázal propastný rozdíl u důvěry v policejní složky mezi „původní patnáctkou“ a „novou desítkou“ Evropské unie. Mezi obyvateli „patnáctky“ byla důvěra v policejní síly 68 % (nedůvěra 27%, neumí se rozhodnout 5 %), u obyvatel nových členských zemí činila důvěra v policejní sbory pouze 42% (nedůvěra až 50 %, nerozhodnuto 8 %).

Tabulka vyjadřuje důvěru občanů v policii ve vybraných členských a kandidátských státech EU (v %)[9] 

 

stát

důvěřuje

nedůvěřuje

není rozhodnuto

všechny státy EU (25)

64

31

5

 původní státy EU (15)

68

27

5

nové státy EU (10)[10]

42

50

8

Belgie

58

39

3

Dánsko

86

11

3

Německo

80

16

3

Francie

60

36

4

Irsko

64

30

6

Itálie

61

29

10

Nizozemsko

64

33

3

Rakousko

74

19

7

Finsko

91

9

0

Švédsko

69

24

7

Spojené království

73

24

3

Česká republika

37

58

6

Estonsko

60

33

7

Maďarsko

59

34

7

Lotyšsko

40

50

11

Litva

32

59

9

Polsko

39

52

9

Slovensko

34

59

7

Bulharsko

43

45

13

Rumunsko

35

56

9

Turecko

69

29

2

Chorvatsko

50

41

9

 

Následující graf znázorňuje vývoj důvěry občanů v Policii ČR mezi lety 1994 – 2007.[11]

 

http://img.ihned.cz/attachment.php/13698080/ObiQa1BWk0HpjR7IUxquwrePFDANVmnL/duvera_policie_cr.jpg

 

Za tento nežádoucí stav může celkové společenské klima, a to pravděpodobně nejen u české veřejnosti, ovlivněné zejména těmito faktory:

*      reziduum z naší totalitní historie, kdy byly tyto orgány více či méně poplatné vládnoucí garnituře,

*      v mnohých případech špatné zkušenosti občanů v každodenním kontaktu s nimi,

*      a také medializované kauzy korupce a prorůstání struktur organizovaného zločinu do těchto institucí. 

Posledně uváděný důvod lze opět dokladovat mezinárodním výzkumem, který se zabýval korupčním klimatem v zemích EU (provedla agentura GfK v roce 2006). V tomto výzkumu byla policie označena jako druhé nejzkorumpovanější prostředí v České republice (označilo ji tak 13% respondentů). Tento výsledek je nejen horší, než-li v zemích západní Evropy (4%), nýbrž i než v zemích Visegrádu (8%).[12]

Na jednu stranu lze s některými daty tohoto výzkumu polemizovat, a to zejména o míře zkorumpovanosti v oblastech, které nejsou tak otevřené jako policie a jsou tvořeny uzavřeným okruhem aktérů (zdravotnictví, armáda, podnikatelská sféra). Na druhou stranu však tato čísla přejít bez povšimnutí a nepokusit se o jejich vychýlení ku prospěchu policie není možné.     

 

Transformace Policie ČR – oblasti změn

            Je možné hovořit o tom, že proces reformy Policie ČR je jakýmsi vyústěním déletrvající snahy po změně v rámci policejního sboru. Za připomenutí stojí jistě dříve započaté projekty jako např. projekt Strategie,[13] Projekt Vize 2015, zavádění principů community policing do praxe. Významnými kroky byly v tomto smyslu také vytvoření Etického kodexu Policie České republiky či zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.[14]

            Reforma policie, která je jedním z bodů programového prohlášení vlády a jednou z priorit Ministerstva vnitra ČR, pak řadu těchto projektů zastřešuje a zároveň doplňuje o nové transformační aspekty. Jak již bylo řečeno, reforma stojí na 10 pilířích, které souvisí s následujícími oblastmi.[15]

1.      Změny v působnosti a pravomocích Policie ČR, tedy tzv. odbřemenění policie

Podle současného zákona o Policii ČR[16] jsou úkoly policie vymezeny rozsáhlým jmenovitým výčtem, který však v některých případech vystihuje spíše pravomoci policie. Skladba úkolů policie navíc není logická a systematická. Policie ČR má v porovnání s ostatními evropskými policejními sbory relativně vysoký počet pracovníků[17] (viz tabulka), nicméně do okruhu úkolů, které policie a její pracovníci musí plnit, spadají i takové, které lze v podstatě označit jako služby pro privátní či veřejný sektor (tzv. „nepolicejní služby“), což jde na úkor výkonu služby v daném teritoriu. Mezi takové činnosti patří např.: asistence exekutorům, suplování pořadatelské služby na kulturních, sportovních a dalších společenských akcích, doručování zásilek soudů, doprovody peněžních transportů či rozměrného nebo nebezpečného nákladu. 

Tabulka značí tzv. „policejní hustotu“ ve vybraných státech EU.

 

stát

počet policistů na 100 tis. obyv.

počet policistů na 1 km2

Bulharsko

346

0,23

Česká republika

442

0,58

Dánsko

203

0,26

Estonsko

243

0,07

Finsko

211

0,28

Francie

378

0,40

Irsko

306

0,20

Itálie

498

0,95

Litva

334

0,17

Lotyšsko

357

0,13

Maďarsko

440

0,47

 

Německo

 

50/322

 

0,11/0,57[18]

Nizozemsko

337

1,33

Polsko

311

0,38

Portugalsko

424

0,48

Rakousko

332

0,78

Rumunsko

286

0,26

Řecko

455

0,38

Slovensko

363

0,40

Slovinsko

443

0,44

 

Spojené království

 

268/466

 

0,94/1,64[19]

Španělsko

434

0,38

Švédsko

278

0,06

 

 

Jak je to s vybranými „ne/policejními“ činnostmi v zahraničí:

 

1.     Asistuje policie u sportovních a jiných společenských utkání?

 

Ano

Ne

Bulharsko

Belgie

Dánsko

Irsko

Finsko

Estonsko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Německo

Malta

Polsko

Nizozemsko

Rakousko

Řecko

Slovensko

Španělsko

Slovinsko

Švédsko

Spojené království

 

 

 

 

Dopad reformy: Reforma je v této oblasti zaměřena na vymezení přesné působnosti a pravomocí policie s maximálním zaměřením na zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti a odstranění servisních služeb pro jiné subjekty. V takových případech nový zákon striktněji uplatňuje princip subsidiarity. Dalším usnadněním v tomto ohledu je přesun některých činností převážně administrativního charakteru na občanské zaměstnance policie. Důsledkem by mj. mělo být méně policistů v úřadovnách a více v ulicích.

 

2.      Policie ČR jako partner dalších orgánů – změna v územním a organizačním členění

Stávající organizační struktura policie odpovídá v podstatě územnímu členění státu z roku 1960,[20] které ČR dělilo na 8 krajů a 76 okresů. Policie ČR se tak dělí na:

*      76 okresních ředitelství,

*      4 obvodní ředitelství (Praha),

*      8 krajských správ.

 

Nicméně k 31.12.2002 byly okresy zrušeny a nové územní uspořádání ČR je následující:

*      205 obcí s rozšířenou působností,

*      394 obcí s pověřeným obecním úřadem,

*      14 samosprávných krajů.[21]

 

Tato disproporce způsobuje, že ne pro všechny krajské ředitele existují jednoznační partneři pro spolupráci se samosprávou, což komplikuje ujednocení místních bezpečnostních priorit. Jako příklad může posloužit situace v okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Semily, které patří do jiného kraje a jiné krajské policejní správy.

Značnou komplikací je také současné územní uspořádání ve vztahu k justičním orgánům, tedy soudům[22] a státním zastupitelstvům,[23] které v podstatě ctí členění podle zákona č. 36/1960 Sb.  

 

Dopad reformy: Řešením tohoto problému je postupné ustavení 14 policejních krajských ředitelství, jejichž teritorium se kryje s obvody samosprávných krajů. Nový policejní zákon stanoví, že cílového stavu má být dosaženo k 1. 1. 2012. Kromě toho zavádí zákon o policii institut koordinačních dohod, které zakotví společný postup obcí a Policie ČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a jasně vymezuje oblasti spolupráce Policie ČR s fyzickými a právnickými osobami. Do policejní práce jsou již také v rámci některých krajských správ Policie ČR zavedeny principy tzv. community policing. Jedná se zejména o různé formy spolupráce mezi Policií ČR a samosprávami, nevládními organizacemi a občany.

 

3.      Racionalizace ekonomického postavení policie

Z pohledu ekonomiky policie nemá „právní“ subjektivitu. V majetkoprávních vztazích vystupují její funkcionáři pouze s delegovanou pravomocí jednat, a to od ministerstva vnitra. Policie tak nemá právně ani fakticky vlastního statutárního zástupce pro oblast ekonomiky. Ekonomické procesy v rámci policie jsou navíc dosti centralizovány, což značně svazuje ruce odpovědným velitelům na útvarech s územně vymezenou působností. Navíc jejich odpovědnost není doprovázena disponibilitou ekonomických zdrojů. 

 

Dopad reformy: Bude provedena racionalizace ekonomických procesů v policejní organizaci, včetně změn v tzv. programovém financování. Nový model je založen na ekonomické samostatnosti krajských správ Policie ČR. Krajské správy policie budou nově ze zákona organizačními složkami státu a účetními jednotkami.

 

4.      Zkvalitnění vnější i vnitřní kontroly

Kromě obecných kontrolních mechanizmů (legislativa, rozpočet, interpelace ministra vnitra, výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu[24] a další kontrolní orgány[25]) má i samotná PČR k dispozici dozorující orgány, které jsou součástí policejní instituce, resp. resortu jako takového. V rámci policie jde o několikastupňovou kontrolní soustavu, v rámci resortu pak o inspekci ministra vnitra.

Nejvyšší kontrolní instancí PČR je odbor vnitřní kontroly (OVK), který je kontrolním orgánem policejního prezidenta a součástí PP ČR. Tento odbor má všeobecnou působnost a v jeho kompetenci je jak dohled nad výkonem služby, tak souvisejícími činnostmi útvarů a příslušníků PČR v kompetenci policejního prezidenta. OVK řeší disciplinární přestupky a trestné činy policistů do tří let. Kontrolní soustava PČR je doplněna o oddělení kontroly a stížností na správách jednotlivých krajů a okresů.

Další vnitřní kontrolní větví je Inspekce ministra vnitra (IMV), která plní úkoly vyplývající z trestního řádu a zákona o PČR. Hlavním úkolem je odhalování a vyšetřování, resp. prověřování trestných činů spáchaných policisty. Vyšetřování trestných činů policistů vede státní zástupce, který však může ukládat IVM jednotlivé vyšetřovací úkony.  

V tomto ohledu se jeví jako problematická zejména případná vazba Inspekce na osobu ministra vnitra.

 

Dopad reformy: Základním prvkem tohoto pilíře je posílení osobní zodpovědnosti každého policisty, ale také odpovědnosti příslušného vedoucího funkcionáře, včetně potřeby změny stylu vedení a kontroly svých podřízených. Další změnou by mělo být zavedení kontroly Inspekce policie ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V budoucnu by také měla být zřízena Generální inspekce bezpečnostních sborů, která bude pod dozorem státního zástupce prověřovat a vyšetřovat trestnou činnost příslušníků všech bezpečnostních sborů.

 

5.      Zefektivnění procesu vzdělávání policistů

Každý nově přijatý policista je povinen absolvovat základní odbornou přípravu (tzv. ZOP) v délce trvání až 9 měsíců, z čehož 6 měsíců představuje teoretická část a 3 měsíce řízená praxe ve školním policejním středisku příslušné správy kraje. Nově též policista skládá služební zkoušku. Základní policejní výcvik provádí střední policejní školy MV ČR. Následný specializovaný výcvik (pro SKPV, službu dopravní policie, operativu apod.) zajišťují další detašovaná vzdělávací zařízení. Resortní vzdělávání univerzitního typu provádí Policejní akademie ČR (bakalářský, magisterský a doktorský studijní program), která je otevřena jak policistům, tak civilním uchazečům. Součástí vzdělávání jsou i speciální kurzy, mezinárodní semináře, konference a další výukové aktivity, na kterých krom zmíněných subjektů participuje i Evropská policejní akademie (CEPOL). Za policejní vzdělávání a výcvik je zodpovědný odbor vzdělávání a středního policejního školství MV ČR.

Jako nejproblematičtější oblasti takto nastaveného systému se jeví stále se zkracující délka ZOP (původně byla stanovena její délka na 18 měsíců), nedostatečná jazyková vybavenost, chybějící systém plánování a řízení lidských zdrojů, roztříštěnost policejního vzdělávání (mezi PA ČR, PP ČR a MV ČR), nedostatky v činnosti PA ČR, chybějící institut rotace kádrů ve vzdělávacích institucích, což vede k odtržení pedagogických pracovníků ve vzdělávacích institucích od reality běžného výkonu.

Dopad reformy: Policisté budou motivováni k permanentnímu zvyšování kvalifikace, k čemuž se budou také uzpůsobovat podmínky v rámci vzdělávacího procesu. Od 1. 12. 2007 existuje nová osnova základní odborné přípravy policistů a od 1. 1. 2008 je zaveden vzdělávací program pro absolventy vysokých škol, který umožňuje jejich urychlený nástup ke sboru. Při středních policejních školách vznikly vyšší odborné školy se zaměřením na další odborné vzdělávání policistů. Policejní akademie je nově složena ze dvou fakult a nabízí nové studijní programy.

 

6.      Racionalizace práce s lidmi, problematika služebního zákona

Současná struktura systemizovaných pracovních míst neodpovídá reálným potřebám každodenní policejní práce. Problematická je především složitost, resp. hypertrofie velící struktury policie. To rozmělňuje osobní zodpovědnost vedoucích pracovníků, prodražuje systém a znemožňuje jednoduché a efektivní řízení organizace. Jako problematická se z tohoto úhlu pohledu jeví i strategická úroveň řízení policie, která zcela přesně nenaplňuje své poslání (chybí vize pro jednotlivé konkrétní útvary, která by operativně navazovala na reformu; chybí jasně definovaná „firemní kultura“; nevydefinovanost systému řízení lidských zdrojů; nejsou definovány klíčové procesy a klíčové výsledky apod.) jak vyplývá i ze sebehodnotící zprávy podle modelu Excelence EFQM.[26] Otázku do diskuze tvoří i poměr žen v policii, jejichž podíl činí zhruba 13 %.

Dopad reformy: Tento pilíř si klade za cíl optimalizování dopadů služebního zákona v praxi. Cílem je upozadit čárkový (kvantitativní) systém hodnocení a klást důraz na kvalitu odvedené práce. Měla by být eliminována přemíra vedoucích pracovníků, kteří by měli ve větší míře aplikovat efektivní, interaktivní a manažerský styl řízení.

 

7.      Projekt P 1000

Jako problematický bylo možné označit zejména stav některých policejních objektů, do jejichž sanace byly vkládány poddimenzované prostředky. Podmínky tak byly v řadě případů nevyhovující jak pro personál, tak pro občany. Odhady „podinvestovanosti“ jenom v oblasti stavebně technického stavu policejních služeben zapříčiněná jejich dlouhodobým zanedbáváním se v září roku 2006 pohybovaly okolo 3,5 miliardy Kč. Podobná situace byla i v oblasti dopravních prostředků policie.

Dopad reformy: Ve druhém pololetí roku 2006 byla proto zahájena I. etapa modernizace policejních služeben, jejímž cílem je vytvoření optimálních podmínek „služby občanům“ t.j. zejména pro svědky, oběti trestné činnosti a oznamovatele trestné činnosti. Proto byla za tímto účelem operativně uvolněna částka 632 milionů Kč, která byla využita na opravu a údržbu více než 500 objektů, vnitřní vybavení služeben, nákup výpočetní techniky a komunikačních technologií (notebooky, počítačové tiskárny, videokamery apod.) a bylo zajištěno připojení policejních služeben k síti Internet.

V roce 2007 proběhla II. etapa s  přibližně stejným rozpočtem jako v roce 2006. V letech 2008 – 2013 bude být realizován III. krok, který již bude zčásti financován ze strukturálních fondů Evropské unie (až do výše 4 miliard Kč).

Konkrétně např. v roce 2006 bylo rekonstruováno 19 recepcí, vycházejíc z tzv. vzorové služebny. V minulém roce bylo obnoveno cca 55 dalších recepcí, v roce 2008 by mělo být rekonstruováno dalších 81 recepcí, oboje z vlastních prostředků Ministerstva vnitra, v roce 2009 dalších 136 a v roce 2010 dalších 138, přičemž financování těchto dvou roků, závisí na financích z Integrovaného operačního programu (IOP) z rozpočtu EU.

Součástí Projektu 1000 je také vytvoření podmínek pro zefektivnění operačního řízení, čehož se dosáhne vybudováním 14 operačních středisek (centralizace z 80 uzlů).

 

Zároveň bude pořízeno cca 800 nových policejních vozidel, což bude představovat zásadní obměnu vozového parku policie. Ve všech vozidlech v policejních barvách budou instalovány navigační systémy služebních vozidel (GPS), které budou operačnímu středisku ukazovat, kde se služební vozidla pohybují, což zjednoduší a zefektivní adekvátní rozmístění jednotlivých hlídek v terénu a jejich vysílání operačním střediskem.

Dalším podpůrným projektem bude projekt „Dopravní nehody“, kdy centrální server (hardware) bude sdružovat data o nehodách z celé republiky, jejich analýzy, rozbory a exporty. Výjezdová skupina bude při své činnosti na místě dopravní nehody využívat komplexní informační systém.[27]

8.      Restrukturalizace neuniformované policie

Obecně lze ke stavu před reformou policie uvést, že podíl funkcionářů pobírajících příplatek za vedení na celkovém počtu policistů služby kriminální policie a vyšetřování je jednoznačně vyšší, než by svědčilo efektivní operativní i procesní práci policie v trestním řízení. Tito vedoucí pak zbytečně vedou poměrně malé součásti policie a chybí v přímém výkonu. V některých případech také stále nefunguje týmová práce mezi operativci a procesualisty, tedy přetrvává mezi nimi nedostatečná kooperace. Další problémovou oblastí je fakt, že doposud neexistovalo jednotné metodické vedení trestního řízení v policii, neboť za něj takto odpovídali nejen Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, ale i ředitelství služeb pořádkové a služby železniční policie, ředitelství služby dopravní policie, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia. Problematická je také práce s informacemi, a to zejména v následujících oblastech:

a)     sjednocení informačních systémů policie,

b)     elektronizace spisového a jiného materiálu,

c)      vybudování analytického informačního systému.

 

Dopad reformy: Racionalizaci postupů v oblasti přípravného řízení trestního a práce s informacemi. Odstranění stavu, kdy v policii existuje velké množství separátních, neprovázaných a vzájemně nekompatibilních informačních systémů a zároveň neexistují pravidla pro výměnu informací mezi jednotlivými útvary. Mělo by vzniknout tzv. Integrované informační prostředí, které bude představovat jednotný informační systém policie. Kromě toho, dojde také k zesílení spolupráce mezi jednotlivými útvary Služby kriminální policie a vyšetřování, především na úrovni celorepublikových útvarů. Zvažována je i případná reorganizace těchto útvarů.

 

9.      Elektronizace policejní práce

Současná policejní organizace je charakterizována relativně vysokým stupněm vybavenosti klasickými prostředky výpočetní techniky. Existuje významný počet koncových zařízení (tj. pracovních stanic, resp. PC), značná část z nich je připojena do resortní datové sítě Intranet, mající celostátní charakter. Datová síť je vystavěna dílem na bázi pevných nekomutovaných linek (propojení centrální, krajské a okresní úrovně a části základních útvarů), dílem prostřednictvím telefonních linek (část základních útvarů). Faktory, bránící v efektivnímu využití zmíněné techniky jsou v první řadě problémy hardwarové, tj. technická zastaralost části počítačů na všech úrovních organizace. Prostředky, pořízené mnohdy v minulosti v rámci různých rozvojových programů (např. PHARE) nebo z darů, jsou tak používány jako lepší psací stroje, neboť aktuální rozpočtové podmínky policie neumožňují provádět jejich obměnu v dostatečném objemu a potřebných časových intervalech. Neméně významnými problémy jsou propustnost datové sítě a vybavenost kvalitními servery. Ty nabývají významu se zvyšujícím se počtem uživatelů a díky čím dál větší náročnosti používaných aplikací. Odezvy při zadávání nebo vytěžování údajů z policejních databází se tak neúměrně prodlužují. Stav, kdy je policista nucen tentýž údaj zadávat opakovaně, vede jednak k určité nechuti existující databáze využívat, dále ke zvýšené chybovosti způsobené mechanickým přepisováním stejných údajů a konečně k nemalým časovým ztrátám. Ty se v konečném důsledku promítají do včasnosti a kvality služby, poskytované lidem jak na služebnách, tak i v území. Vybavenost policistů při výkonu služby v terénu byla do nedávné doby minimální. Pokud v terénu disponují přenosnými počítači různých typů (notebook, palmtop apod.), jsou obvykle používány off-line. Datové přenosy, včetně možnosti lustrací v evidencích formou krátkých textových zpráv prostřednictvím služebních radiostanic, dosud běžně nefungují. Webové stránky zřízené v rámci resortní sítě Intranet nemají jednotnou podobu, odkazový aparát a není ani garantována jejich aktuálnost a relevantnost. Do nedávné doby neexistoval v policii až na výjimky elektronický spisový řád, především v oblasti trestního řízení. Dosud není zavedeno zasílání elektronického trestního spisu mezi policií, státními zastupitelstvími a soudy. Problematická je také oblast vedení policejních statistik.

Dopad reformy: Postupné odstraňování překážek (HW i SW), které brání efektivnějšímu využití techniky. Zrychlení, automatizace, resp. elektronizace policejních „kancelářských“ činností, a to např. zavedením systému elektronického vedení spisů. Od ledna 2008 jsou připojena na systém elektronického trestního řízení všechna okresní ředitelství. Projekt je součástí elektronizace státní správy a justice.

 

10. Debyrokratizace

Do značné míry se tento pilíř prolíná s problematikami většiny výše uvedených okruhů (agenda s vyřizováním „nepolicejních činností“, formální styl řízení a komunikace – často skrze písemná oznámení, pokyny apod., formální kvantitativní hodnocení kvality práce policisty – tzv. čárkový systém, policejní statistika atd.). Nynější stav lze charakterizovat tím, že styl řízení spočívá v opisování postupů policejní činnosti (zejm. skrze tzv. interní akty řízení), namísto obecného vymezení cíle a ponechání způsobu dosažení daného cíle na aktivitě, kreativitě a iniciativě policisty.

 

Dopad reformy: V současné době je prováděn audit a probíhá průběžné snižování počtu interních aktů řízení Policejního prezídia, které nejsou bezpodmínečně nutné k řízení procesů v policii a neodpovídají principu podpory osobní iniciativy.

    

Literatura

BALABÁN, M., DUCHEK, J., STEJSKAL, L.(eds.)  Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2007. 427 s. (kapitola o Policii ČR, s. 143-170)

BOHMAN, M. Policejní sbory vybraných států Evropské unie. Praha: OBP MV ČR, 2008. 202 s.

BRZOSKA, M. The Concept of Security Sector Reform. Brief 15, BICC, 6/2000, s. 6-12.

FILÁK, A., BOHMAN, M. Policie evropských zemí a mezinárodní policejní spolupráce (vybrané aspekty). Praha: PA ČR, 2007. 123 s.

HENDRICKSON, D., KARKOSZKA, A. The Challenges of Security Sector Reform. In: Sipri Yearbook. Oxford: Oxford University Press, 2002

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (účinný od 1.1.2009)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a předpisy související.

Reforma Policie ČR (aktuální stav realizace k 1. lednu 2008) – zpracováno pro informaci hejtmanů.

Personální situace v Policii ČR. Analýza situace, vývoj, příčiny, výhled. Praha, listopad 2007 - zpracováno pro jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

http://www.mvcr.cz/

http://www.europa.eu.int/com/public_opinion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Projekt Phare CZ01/IB/JH/04 „Zavádění modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do Policie České republiky“ byl v podstatě pokračováním projektu Phare CZ 98/IB/JH/02 „Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro českou policii - program odborného vzdělávání pro příslušníky policie a pracovníky Ministerstva vnitra“, v jehož rámci byl na Okresním ředitelství Policie ČR v Jindřichově Hradci pilotně vyzkoušen model EFQM řízení kvality.

[2] Viz. Důvodová zpráva k návrhu zákona o Policii České republiky.

[3] Studie byla publikována: BOHMAN, M. Policejní sbory ve vybraných zemích Evropské unie. Praha: MV ČR, 2008. 202 s.

[4] Jedná se o připravovanou publikaci: BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policení sbory v zemích EU – inspirace pro Českou republiku. Praha: MV ČR, 2009. cca 350 s.

[5]Viz:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=3073,67701349,3073_69767077&_dad=portal&_schema=PORTAL

[6] V Česku je spácháno 1,25 vraždy na 100 tisíc obyvatel.

[7] Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=3073,67701349,3073_70186012&_dad=portal&_schema=PORTAL

[8] Eurobarometr průběžně shromažďuje názory o evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a dvakrát ročně je zveřejňuje formou národních zpráv.

[9] V době, kdy byl průzkum prováděn, bylo Bulharsko a Rumunsko pouze kandidátskými zeměmi.

[10] Jedná se o: Česko, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

[11] Zdroj: http://www.domaci.ihned.cz (zpravodajský server Hospodářských novin)

 

[12] Viz: Materiál Ministerstva vnitra ČR „Reforma Policie České republiky a související problematiky vnitřní bezpečnosti.“, s. 36.

[13] Tento projekt  reaguje  na  rizika  a výzvy etnicky a národnostně pestré  společnosti,  dále na zvýšený příliv  cizinců, migrantů a žadatelů o azyl do České republiky a je příspěvkem  k aktivní imigrační politice. Poskytuje nám též odpověď na společenskou objednávku strategického  dokumentu  týkajícího   se   policejní   práce  ve   vztahu   k  etnickým a národnostním menšinám a v neposlední řadě reaguje  na výzvy  mezinárodních  organizací, požadující  zapojení  členů  etnických a národnostních menšin do práce policejních sborů.

[14] Viz: zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Blíže: Důvodová zpráva k

[16] Viz: zákon č. 283/1991 Sb., o  Policii České  republiky,  ve  znění  pozdějších předpisů.

[17] Cca 44 tisíc policistů a 11 tisíc občanských zaměstnanců.

[18] V Německu veřejný pořádek a bezpečnost zajišťuje jednak Federální policie (BPLO) a jednak zemská policie pro tu kterou spolkovou zemi. Čísla uvedená v tabulce představují stav BPOLu vůči celému (obyvatelstvu a území) Německu  a dále stav ve spolkové zemi Bavorsko.

[19] První číslo uvádí poměr vůči počtu policistů, druhý údaj představuje poměr vůči počtu zaměstnanců všech policejních složek v zemi.

[20] Viz: zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

[21] Viz: ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb. Ústava ČR.

[22] Viz: zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudnictví, ve znění pozdějších předpisů.

[23] Viz: zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

[24] Jedná se o Výbor pro bezpečnost a obranu PSP ČR.

[25] Viz např. Stálá komise pro kontrolu používání operativní techniky.

[26] Viz: Analýza silných stránek a oblastí pro zlepšení dle jednotlivých úrovní řízení a v rámci celé Policie ČR. PP ČR, 2008. s. 9-10.

[27] Viz: Informace o průběhu reformy Policie ČR, MV ČR, 2008.