JUDr. Martin Bohman   

Kontrola policie a institut generální inspekce ve vybraných zemích EU a v České republice

 

1.      Kontrola Policie ČR v širším a užším slova smyslu

       Aby se předešlo možnosti zneužití policie ve prospěch určité skupiny (politické strany, policie samotné apod.) vyvinuly se v demokratickém právním státě mechanizmy, které tomu mají zabránit. Ty můžeme rozdělit do dvou rovin. V širším slova smyslu chápeme kontrolu policie jako kontrolu v rámci obecné (ústavní) dělby moci, tedy celé exekutivy (jíž je policie součástí). V užším vymezení je kontrolní systém zaměřen výhradně na policii a zabraňuje přesahování jejích pravomocí nad zákonný rámec (jak v dimenzi lidskoprávní, tak politické). Tuto úroveň označujeme jako občanskou kontrolu činnosti policie a vykonává ji zprostředkovaně zejména parlament. Vedle těchto vně systému stojících mechanizmů má své kontrolní procedury a instituty nastaveny i sama policie. V konkrétní rovině jde o následující procesy a kontrolní mechanizmy[1]:

*      legislativní proces – parlament schvaluje bezpečnostní politiku státu, včetně jednotlivých zákonů (zejména zák. o policii, zák. o služebním poměru), které bezprostředně činnost policie ovlivňují (úkoly, práva, příprava a zabezpečení příslušníků atd.).

*      schvalování rozpočtu – tím se zajišťuje průhlednost financování bezpečnostního aparátu státu a omezuje jeho velikost na takovou míru, která je adekvátní situaci a finančním prostředkům státu.

*      kontrola představitele resortu – tedy ministra vnitra, který podléhá kontrole parlamentu a je povinen ho informovat o činnosti resortu.

*      vlastní kontrolní orgán parlamentu – který je odpovědný za kontrolu bezpečnostních sil v zemi (v ČR – poslanecký Výbor pro bezpečnost a obranu).

*      další kontrolní orgány – ty mohou být zaměřené na konkrétní činnosti policejních orgánů (např. v ČR Stálá komise pro kontrolu používání operativní techniky) nebo na prověřování okolností konkrétních kauz.

 

1.1  Vnitřní mechanizmy kontroly Policie ČR

       Jak již bylo zmíněno i samotná PČR má k dispozici dozorující orgány, které jsou součástí policejní instituce, resp. resortu jako takového. V rámci policie jde o několikastupňovou kontrolní soustavu, v rámci resortu pak o inspekci ministra vnitra.

       Nejvyšší kontrolní instancí PČR je v souladu se ZP PP č. 110/2006 o obecné kontrole v Policii ČR ve znění ZP PP č. 174/2007 odbor vnitřní kontroly (dále OVK), který je kontrolním orgánem policejního prezidenta a součástí Policejního prezidia ČR (dále PP ČR). Tento odbor má všeobecnou působnost a v jeho kompetenci je jak dohled nad výkonem služby, tak souvisejícími činnostmi útvarů a příslušníků PČR v kompetenci policejního prezidenta. OVK řeší disciplinární přestupky a trestné činy policistů do tří let. Kontrolní soustava PČR je doplněna o oddělení kontroly a stížností na správách jednotlivých krajů a okresů.[2]

       Ve výše zmíněných právních předpisech jsou dále zakotveny, jako kontrolní orgány v rámci Policie ČR, další následující útvary:

*      kontrolní skupina hospodářské správy PP ČR,

*      kontrolní útvar Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, kterým je skupina vnitřní kontroly,

*      skupiny vnitřní kontroly oblastních ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie,

*      skupina vnitřní kontroly Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV,

*      oddělení vnitřní kontroly Správy hl. m. Prahy,

*      skupiny vnitřní kontroly správ policie na krajích,

*      skupiny vnitřní kontroly městských ředitelství policie,

*      skupiny vnitřní kontroly okresních (obvodních) ředitelství policie.

 

       Dalším kontrolním orgánem je Inspekce Policie ČR (dále inspekce). Tento útvar je v přímé podřízenosti ministra vnitra, který je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídících struktur Ministerstva vnitra. Její příslušníci jsou policisté, povolaní k plnění úkolů v ministerstvu a zaměstnanci zařazeni v inspekci. V čele inspekce stojí ředitel. Toho jmenuje po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny, příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel odpovědný vládě, která ho též odvolává.[3] 

       „Hlavním předmětem činnosti je odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista nebo zaměstnanec Policie ČR. Inspekce v rámci své působnosti zejména provádí operativně pátrací činnosti, zjišťuje kontrolními metodami, zda se policisté nebo zaměstnanci Policie ČR nedopustili trestného činu. Vyřizuje ve své působnosti petice nebo stížnosti na policisty povolané k plnění úkolů v ministerstvu, policejního prezidenta a jeho náměstky, ředitele středních policejních škol ministerstva, pokud jsou policisty, podílí se na tvorbě a realizaci koncepce a programů předcházení a odhalování trestné činnosti páchané policisty, spolupracuje na mezinárodní úrovni s obdobně postavenými útvary a institucemi jiných států a spolupracuje s ministerstvem při zajišťování informovanosti veřejnosti. Inspekce dále provádí zkoušku odolnosti vůči protiprávnímu jednání ("zkouška spolehlivosti").[4]

       Veškerá činnost inspekce jakožto policejního orgánu je pod přímým dozorem státních zástupců příslušných Okresních státních zastupitelství, a to v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu.“[5]

       V roce 2007 inspekce evidovala celkem 839 trestních spisů, prověřováno bylo 1 030 trestních věcí.[6]

1.2 Občanská kontrola činnosti policie

       Vedle parlamentního a vnitřního systému kontroly nalézáme i další mechanizmy občanské kontroly mezi které můžeme řadit:

a)     samotné občany – kteří skrze svá podání (o porušení pravomocí policie,  porušení jejich práv atd.) u nadřízených orgánů, jsou významným indikátorem činnosti policie. Podobnou funkci mají např. výzkumy veřejného mínění,

b)     nevládní organizace – ty monitorují jak dodržování lidských práv v rámci činnosti policie (v ČR např. Helsinský výbor, Amnesty International), tak i některé případné další negativní jevy, jako je korupce (např. Růžový panter, Transparency International),

c)      masmédia – která svou činností rovněž provádí kontrolu policejně bezpečnostních složek a svým zpravodajstvím vytváří jejich obraz a ovlivňují tak významně jejich vnímání u veřejnosti,

d)     ombudsmana – který jako ochránce lidských práv je jednou z instancí kontroly policejní činnosti (v některých státech je dokonce zřízena tato funkce speciálně k problematice porušování lidských práv bezpečnostními složkami),

e)     další kontrolní instituce – nachází se mimo policejní strukturu, mohou být zřízeny státem, nespadají do kompetencí resortu vnitra a jsou nezávislým civilním orgánem.

 

2.      Kontrola policie ve vybraných státech EU

2.1 Belgické královstí

            Generální inspekce (dále GI, pův. Algemene Inspection, Inspection Générale) je jedním z institucionálních článků kontroly policie (místní i federální). Do soustavy těchto institucí patří také tzv. administrativní kontrola, kterou provádí příslušné ministerstvo, soudní kontrola a parlamentní kontrola, kterou provádí parlamentní komise či výbory. Vedle těchto obecných kontrolních mechanizmů belgická policie podléhá také všeobecné vnější kontrole, která je prováděna zejména skrze odbory, vědecké instituce a tisk.

Logo Generální inspekce v sobě prolíná dvojjazyčnost svého názvu

Zdroj: http://www.aigpol.be/en/index.html

            GI byla založena a její základní rysy (činnost, organizace, personálie) jsou postiženy v Královském výnosu z 20. července 2001.[7] Podobně jako policie je i GI podřízena dvojí autoritě, a to Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti. MV nese odpovědnost za dohled nad „každodenní činností“ managementu Inspekce, kdežto Ministerstvo spravedlnosti dohlíží na procesní záležitosti a záležitosti informačních toků.[8]

            V čele organizační struktury Inspekce stojí generální inspektor, který má dva zástupce. Vrchní velitelství GI se nachází na Boulevard du Triomphe 174, 1160 Brusel (Auderghem). Další čtyři velitelství, každé vždy se specificky vymezenou působností, a sice centrální, inspekční, vyšetřovací a pro statutární kompetence, jsou proporcionálně rozmístěny na území celé Belgie (viz mapka).[9]

 

 

 

Zdroj: http://www.aigpol.be/en/index.html

            Samotná inspekční služba je pak dále dělena na jednotlivé decentralizované inspekční stanice. V GI slouží jak „policejní úředníci“, tak civilní personál.[10]

 

2.2 Irsko

        Na základě poměrně vysokého množství stížností na příslušníky Gardy, které se týkaly např. neprofesionálního chování, obtěžování a porušování osobních svobod policisty, zabavování majetku občanů ve vlastní prospěch, používání agresivních donucovacích metod či křivopřísežnictví ze strany policistů se v rámci organizačních změn a kontroly policie, přistoupilo na určitá opatření, která mají vést ke zmírnění těchto jevů.

Ve shodě v podstatě celého politického spektra byl v létě 2006 vypracován ministerstvem spravedlnosti návrh zákona o disciplíně (Code of Discipline). Podle návrhu se zpřísňuje disciplinární stránka výkonu služby a sankce za nedodržování z toho plynoucích povinností. Za vážná porušení je komisař oprávněn i hromadně propustit policisty, kteří svým chováním (např. neúnosným porušováním práv dalších osob) vrhají na sbor špatné světlo či jinak poškozují jeho pověst.[11]

Pro účely nastavení a implementace nových disciplinárních standardů byla jmenován „Civilní řídící a poradní team“. Team má na starosti problematiku změn v managementu, leadershipu, firemní kultuře a plánování. Tým je složen ze senátora, bývalého ředitele strategického plánování a risk managementu pojišťovny, bývalého člena správní rady Bank of Ireland a zástupce generálního ředitele Institutu pro veřejnou správu.

Dalším disciplinárním a kontrolním orgánem je Inspektorát Gardy (Garda Inspectorate), jehož činnost je zakotvena v článku 115 zákona o Gardě. Inspektorát (inspekce) je složena ze 3 členů, které jmenuje vláda. Náplň Inspektorátu spočívá v následujícím:

*      na žádost či se souhlasem ministra spravedlnosti provést inspekci či prošetření operativních či administrativních úkonů Gardy,

*      předkládá ministrovi zprávy o takových inspekcích a prošetřeních,

*      je ministrovým poradním orgánem ve věcech nejlepší policejní praxe.[12]

 

  Nově zavedeným institutem je policejní ombudsman, resp. Komise ombudsmana Gardy (Garda Ombudsman Commission), který nahrazuje původní systém podávání stížností na činnost policie skrze Radu pro stížnosti (the Garda Síochána Complaints Board). Ombudsman se od doby započetí své činnosti (9. 5. 2007) zabývá zejména:

*      nezávislým vyšetřováním stížností proti členům Gardy,

*      vyšetřováním událostí, proti kterým sice nebyla podána stížnost, nicméně okolnosti nasvědčují, že se Garda dopustila přestupku či jiného jednání, které by zavdávalo příčinu z zahájení disciplinárního řízení,

*      vyšetřováním a odstraňováním negativních vlivů praxe, taktiky nebo postupů Gardy, které by mohly zavdat příčinu k podání stížnosti.[13]

 

2.3 Rakousko

Jednou za čtvrt je zasílána ministerstvem vnitra zpráva o finančních a majetkových poměrech na ministerstvo financí. Dalšími nezávislými kontrolními institucemi jsou Národní rada (legislativní orgán Rakouska), Rakouský účetní dvůr a Federální účetní agentura, které provádějí příležitostné finanční kontroly. Svou úlohu hraje i Poradní výbor pro lidská práva a sice v případech, které nespadají pod jurisdikci klasických trestních soudů.

Významným kontrolním orgánem je též Rakouský federální úřad pro vnitřní záležitosti (BIA)[14], který je součástí ministerstva vnitra a byl založen koncem roku 2000. BIA operuje mimo klasické kontrolní struktury, což znamená zejména mimo působnost Generálního ředitelství pro národní bezpečnost, které dohlíží na činnost všech rakouských policejních sil. BIA je nezávislá, autonomní organizační jednotka, která, zjednodušeně řečeno, provádí policejní vyšetřování v případech nedbalosti státních úředníků. Konkrétně se jedná o:

*      prověřování a vyšetřování obvinění a stížností proti zaměstnancům Federálního MV a jemu podřízených složek, tedy i policie,

*      kompetence vůči zaměstnancům jiných ministerstev či místní samosprávy v případě, že spravují agendu bezpečnostní administrativy nebo kriminálního vyšetřování,

*      vyšetřování případů vážného protiprávního jednání na pracovišti (např. sexuálního harašení),

*      prověřování a vyšetřování jakéhokoli korupčního jednání jak ve státní správě, tak v samosprávě a dokonce i v soukromém sektoru,

*      preventivní a výchovné programy v potírání korupce ve společnosti.

 

2.4 Lucembursko

 

            Generální policejní inspekce (fr. Inspection Generale de la Police, IGP) vznikla v Lucembursku v souvislosti s komplexní reorganizací policejních složek v zemi k 1. lednu 2000, a to jako nezávislá veřejná instituce externí kontroly policie.[15]

 

Zdroj: http://www.igp.public.lu/index.html

 

            Obecně lze oblast činnosti Inspekce vymezit jako kontrolu kvality a zákonnosti policejních činností a vyšetřování trestné činnosti policistů. Mezi čtyři základní oblasti zájmu IGP patří:[16]

*      dohled a vyšetřování případů, ve kterých je možné předpokládat pochybení policie,

*      příprava, provedení a zpracování závěrečné zprávy[17] – auditů, které se zaměřují na zlepšování efektivity policejní organizace a jejích činností,[18]

*      na vyžádání soudních orgánů a dle příslušných předpisů (zejména trestního řádu), provádět vyšetřování trestných činů údajně spáchaných policisty,

*      provádět právní poradenství v oblasti návrhů zákonů, které se dotýkají personálních náležitostí policie.[19]

            Vývoj počtu případů, ve kterých Generální inspekce v letech 2002 – 2007 zahájila soudní vyšetřování

Zdroj: http://www.igp.public.lu/statistiques/stat_travail/nb_judic/index.html

 

Inspekce je podřízena hierarchicky i funkčně Ministerstvu spravedlnosti (fr. Ministre de la Justice). Funkčně jsou navíc pro IGP autoritou také soudní orgány (fr. Autorites Judiciaires) a generální prokurátor, tedy vrchní státní zástupce (fr. Procureur General) viz schéma.

 

Zdroj: http://www.igp.public.lu/organisation/organisation_generale/index.html

 

Vnitřní struktura je vcelku prostá. Vedle právní kanceláře jsou zde dva odbory. První z nich se zaměřuje na vyšetřování, druhý zas na provádění dohledu, zpracování odborných studií a posudků a výzkum veřejného mínění.[20]

 

 

3.      Jak by mohla vypadat budoucí Generální inspekce bezpečnostních sborů České republiky

3.1 Dosavadní kontrolní orgány bezpečnostních sborů v Česku

            Krom výše uvedených kontrolních orgánů, které provádí dohled a supervizi nad Policií ČR, můžeme v Česku pozorovat také další kontrolní orgány, které obdobnou činnost provádí v rámci jiných bezpečnostních sborů. Mezi takové patří:

*      inspekce celní správy, resp. Samostatné oddělení (SO 050) Inspekce generálního ředitele a dále oddělení (010) Inspekce a vnitřní kontroly na celních ředitelstvích,

*      inspekce vězeňské služby, resp. oddělení prevence a stížností ve vazebních věznicích a věznicích; oddělení prevence odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby,

*      inspekční orgány zpravodajských služeb, tedy Úřadu pro zahraniční styky a informace (pověření pracovníci), Bezpečnostní informační služby (odbor inspekce BIS) a Vojenského zpravodajství (odbor kontroly a vnitřní bezpečnosti).

 

            Mnohočetnost kontrolních orgánů, nemožnost zajištění jejich plné nezávislosti, kvalita kontrolních orgánů a fakt, že samotné vyšetřování provádí státní zástupce, který je při opatřování důkazů v podstatě odkázán na policejní orgán, kterému uděluje pokyny, to jsou důvody pro to, aby byla založena samostatná kontrolní instituce, která na jednu stranu bude ve svých pravomocech (oproti současnému stavu) posílena, nicméně se bude moci pyšnit také větší nezávislostí a samostatností.

 

3.2 Plánovaná jednotná Generální inspekce

            Pravděpodobně nejelegantnějším a v současnosti také nejreálnějším řešením je tak vznik kontrolního orgánu s působností na všechny bezpečnostní sbory, který by byl nezávislým orgánem, v podstatě jakýmsi samostatným bezpečnostním sborem. Nejčastěji je takovýto orgán nazýván, hovoří-li se o něm v ČR, ale i v řadě dalších států (viz kapitola 2.), kde již taková instituce existuje, jako Generální inspekce (dále GI). V tomto smyslu také vláda přijala usnesení č. 149 ze dne 25. února 2008, ve kterém zadala dotčeným ministerstvům, aby do konce tohoto roku vypracovaly návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

            GI by měla tedy být v dohledné době zřízena jako nový nezávislý ozbrojený bezpečnostní sbor, v jehož čele by měl stát ředitel jmenovaný přímo vládou. Dohled nad tímto orgánem by měl zajišťovat Parlament ČR, resp. nově zřízený orgán vnější parlamentní kontroly, podobně jako tomu je např. u kontroly činnosti Bezpečnostní informační služby. GI by měla být složena z ústředí, které by mj. obsahovalo i oddělení s celorepublikovou působností, které by v případě potřeby i s dalšími orgány (např. Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu) vyšetřovalo složitější případy a dále z krajských expozitur a expozitury pro hl. m. Prahu.

 

     Literatura:

DANICZ, Š. Vybrané problémy z politologie II., Praha: PA ČR, 2005.

FILÁK, A. Zákon o Policii ČR s komentářem podle právního stavu k 12.1.2009. Praha: Police History, 2009.

HRUDKA, J., BOHMAN, M. Zkouška spolehlivosti – nové oprávnění Inspekce?!. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/CESES-76-version1-Bohman.pdf

http://www.gardaombudsman.ie

http://www.gardaombudsman.ie/gsoc-garda-ombudsman-about-us.htm

http://www.bia-bmi.at

http://www.igp.public.lu/legislation/index.html

http://www.polis.osce.org/countries/details?item_id=32

http://www.igp.public.lu/statistiques/index.html

http://www.igp.public.lu/publications/index.html

http://www.igp.public.lu/missions/index.html

http://www.igp.public.lu/organisation/organisation_interne/index.html

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Garda_Siochana

http://www.aigpol.be/en/rapport%20annuel%20EN%20-%20Synthese.pdf

http://www.aigpol.be/en/index.html

http://www.policie.cz/clanek/odbor-vnitrni-kontroly-policejniho-prezidia-ceske-republiky.aspx

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=7768&doctype=ART&lang=cs[1] Viz. DANICZ, Š. Vybrané problémy z politologie II., Praha: PA ČR, 2005. s. 95-96.

[2] Srov.: http://www.policie.cz/clanek/odbor-vnitrni-kontroly-policejniho-prezidia-ceske-republiky.aspx

[3] Blíže: FILÁK, A. Zákon o Policii ČR s komentářem podle právního stavu k 12.1.2009. Praha: Police history, 2009. s. 210 a násl.

[4] Podrobněji např.: HRUDKA, J., BOHMAN, M. Zkouška spolehlivosti – nové oprávnění Inspekce?!. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/CESES-76-version1-Bohman.pdf

[5] Cit.: http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=7768&doctype=ART&lang=cs

[6] Zdroj: PP ČR

[7] Prozatím jediná výroční zpráva z fungování GI (za rok 2002) je dostupná na: http://www.aigpol.be/en/rapport%20annuel%20EN%20-%20Synthese.pdf

[8] Blíže: http://www.aigpol.be/en/index.html

[9] Blíže: http://www.aigpol.be/en/index.html

[10] Blíže: http://www.aigpol.be/en/index.html

[11] Viz. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Garda_Siochana

[12] Aktuální personální složení Garda Inspectorate a další zajímavosti lze nalézt na: http://en.wikipedia.org/wiki/Garda _Siochana

[13] Více informací viz: http://www.gardaombudsman.ie; informace ohledně jejího personálního složení viz: http://www.gardaombudsman.ie/gsoc-garda-ombudsman-about-us.htm

[14] Blíže viz. http://www.bia-bmi.at

[15] Veškeré právní předpisy týkající se Generální inspekce jsou dostupné na: http://www.igp.public.lu/legislation/index.html

[16] Viz: http://www.polis.osce.org/countries/details?item_id=32

[17] Několik stručných statistických výstupů GIP viz: http://www.igp.public.lu/statistiques/index.html

[18] Vybrané výstupy a publikace GIP: http://www.igp.public.lu/publications/index.html

[19] Podrobně k úkolům IGP: http://www.igp.public.lu/missions/index.html

[20] Podrobnosti na: http://www.igp.public.lu/organisation/organisation_interne/index.html