doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.

JUDr. David Zámek

 

Moderní formy a prostředky spolupráce Policie České republiky s obcemi, právnickými a fyzickými osobami

 

1 Obecná východiska a výklad základních pojmů

Služba pořádkové policie Policie České republiky představuje výkonný článek policejní organizace, neboť převážná část jejich sil plní úkoly bezprostředně v terénu, v přímém kontaktu s osobami, a to každodenně a nepřetržitě.[1]  Uvedené vymezení již svým charakterem v podstatě determinuje nezbytnost spolupráce dané služby s dalšími subjekty. Rovněž koncepce úkolů, které jsou ukládány službě pořádkové policie téměř předurčuje, či vyžaduje zapojení a spolupráci se subjekty vně systému Policie České republiky, resp. Ministerstvo vnitra České republiky. Předtím, než se blíže zamyslíme nad konkrétními možnostmi spolupráce služby pořádkové policie s obcemi, právnickými a fyzickými osobami, musíme si ujasnit obsah jednotlivých pojmů, které budeme dále používat.

Při svých úvahách vycházíme z myšlenky, že spolupráce s uvedenými subjekty je objektivní nutností, neboť izolované působení a postup služby pořádkové policie v rámci plnění úkolů je do značné míry odsouzeno k neúspěchu, či mimořádnému snížení efektivnosti výkonu služby.

Na druhé straně nelze ztratit ze zřetele určité skutečnosti, které spolupráci limitují. Především se jedná o fakt, že ani tu nejužší spolupráci není možné chápat jako předávání některých funkcí policejních orgánů služby pořádkové policie jiným státním orgánům, či organizacím, orgánům místní samosprávy, právnickým nebo fyzickým osobám. Tento fakt je zcela zřejmý zejména na úseku kriminality a při plnění úkolů v trestním řízení. Zde vystupují dané orgány služby pořádkové policie jako orgány činné v trestním řízení a jsou tedy zcela nezastupitelné, což však spolupráci neznemožňuje ani nevylučuje. Nezastupitelnost vyplývá ze zákonné právní úpravy, tj. trestního řádu a je logicky podpořena odbornými a morálními požadavky na výkon této profese.

Významným faktorem, jenž rovněž ohraničuje prostor spolupráce, je nutnost utajení některých prostředků, metod a forem práce Policie České republiky, tedy včetně služby pořádkové policie.[2] Požadavek vyplývá z poznání, že příliš podrobné seznamování veřejnosti, v celé její struktuře s konkrétními postupy a opatřeními, zejména těch, jež jsou připraveny k realizaci, potencionálně ohrožují výslednost výkonu služby.

Samozřejmě, že takto prezentovaný názor neznamená volání po konspiraci činnosti Policie České republiky, ale upozorňuje na fakt, že při uskutečňování spolupráce může dojít k vyzrazení utajovaných skutečností[3], se všemi právními důsledky, které z toho vyplývají. Vždy je třeba zvažovat komu a za jakým účelem jsou informace týkající se forem a metod práce, či výkonu služby vůbec, podávány. Podle stanovených kritérií potom vymezit "hladinu" informací, které jsou potřebné k zajištění spolupráce nebo naplnění požadavku informovanosti veřejnosti.

K tomu, aby spolupráce služby pořádkové policie s jinými orgány, organizacemi a občany byla efektivní, je nezbytné postupně vytvořit adekvátní podmínky, umožňující její rozvinutí v potřebné šíři a kvalitě. Zcela evidentně se jedná o dlouhodobý proces, v němž zainteresované subjekty získávají, mnohdy obtížně a se zatížením řadou předsudků, postupně vzájemnou důvěru, bez níž je nemožné dosáhnout společně vytýčených cílů.

            Z charakteristiky procesu spolupráce se logicky odvíjí první podmínka jeho efektivnosti a to: tvorba vhodného společensko etického klimatu činnosti služby pořádkové policie. V nejširším slova smyslu sem řadíme působení a vztahy služby pořádkové policie a celé společnosti. Příznivé klima se projevuje navenek optimálním výkonem a plněním úkolů profesionální činnosti, reálným souladem zájmů a morálních hodnot s celospolečenskými hodnotami, vhodnou stimulací a rozvojem dané profese. Z pohledu veřejnosti to znamená akceptaci, resp. ztotožnění se s posláním a úkoly Policie České republiky, respektování forem a metod práce a připraveností zapojit se do boje s trestnou činností či ochrany veřejného pořádku. Tento stav však do značné míry předpokládá soulad hodnotové orientace spolupracujících subjektů, ať se již jedná o spolupráci na úrovni základních organizačních článků služby pořádkové policie České republiky nebo jejich řídících orgánů.

Spolupráci není možné efektivně provádět či dále rozvíjet bez tzv. psychické připravenosti policistů, což v podstatě znamená jejich ochotu ke spolupráci, pramenící z poznání její nutnosti a efektivnosti. Mnohdy se policisté ke spolupráci proklamativně hlásí, ale na druhé straně při praktické realizaci často hledají a "nalézají" překážky, které ji omezují nebo nějakým způsobem zabraňují. Překonávání těchto psychických bariér opět znamená delší proces, ale bez naplnění této podmínky je iluzorní hovořit o rozvoji spolupráce.

V neposlední řadě chápeme jako významnou podmínku spolupráce rovněž vzájemnou informovanost spolupracujících subjektů. Tato podmínka je pouze ve zdánlivém rozporu s požadavkem utajenosti prostředků, metod a forem práce služby pořádkové policie. Uvedený požadavek nelze chápat absolutně. Především se jedná o otázku stupně informovanosti konkrétního subjektu (rozdíly budou např. ve vztahu k "laické" veřejnosti, než ke státnímu zastupitelstvu apod.). Druh a kvalita informace je evidentně závislá na charakteru subjektu a jeho postavení, či úloze v dané formě spolupráce. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že vzájemnou informovanost je třeba vždy posuzovat v konkrétních souvislostech a vztazích.

Dosud uvedené podmínky a limitující faktory vytvářejí rámec determinující obsah spolupráce služby pořádkové policie s jinými orgány, organizacemi a občany. Pod ním rozumíme koordinaci činnosti více subjektů mezi systémem služby pořádkové policie a subjekty, které se nacházejí vně tohoto systému. Subjekty v okolí bezpečnostního systému jsou někdy ne zcela přesně označovány jako veřejnost, která je mnohdy ještě dále dělena na "laickou" a "odbornou". Pro naši potřebu takto označujeme systém subjektů, tj. dalších státních orgánů, organizací, orgánů místní samosprávy, právnických a fyzických osob. Takto široce chápán systém subjektů spolupráce se v plné šíři projevuje směrem k celému bezpečnostnímu systému Policie České republiky. Ve vztahu ke službě pořádkové policie si potom v další části rozebereme formy spolupráce s těmi subjekty, které z pozice plnění úkolů dané služby nejčastěji připadají v úvahu.

Účelem spolupráce, který je do značné míry analogický jako u součinnosti, je sladění realizovaných činností, a to jak obsahové, časové i prostorové, s cílem splnit úkoly, zejména na úseku ochrany veřejného pořádku a boje s trestnou činností.

            Na rozdíl od součinnosti, netvoří subjekty spolupráce tak homogenní systém. Zejména tzv. "občanský prvek" má specifické postavení, neboť spolupráce s občany, či občanskou veřejností v sobě subsumuje jak dobrovolnost, tak i (za podmínek stanovených obecně závazným právním aktem) právní povinnost.

Tím se dostáváme k otázce, jakými vnějšími znaky se projevuje spolupráce:

  1. Spolupráce služby pořádkové policie s dalšími subjekty se pouze rámcově opírá o normativní právní akty (především zákony), interní normativní instrukce, koordinační smlouvy, dohody apod., avšak v řadě případů je realizována především na bázi dobrovolnosti, zejména na úseku spolupráce se zájmovými sdruženími a občany.
  2. Subjekty spolupráce jsou, až na výjimky ze zákona, zcela autonomní; neexistují zde vztahy nadřízenosti a podřízenosti, naopak typické jsou vztahy vzájemného respektování, uznání specifik a jistých omezení, resp. hranic možností, které daný subjekt má a jež vyplývají z jeho postavení a úlohy v celkovém systému.
  3. Zajištění vzájemné informovanosti jednotlivých spolupracujících subjektů, je nejen charakteristickým znakem, ale jak bylo vysvětleno dříve, i nutnou podmínkou efektivní spolupráce. Musíme však mít na mysli limitující fenomény, předurčující rámec dalším úvahám týkajícím se této otázky.
  4. Cílem spolupráce je zabezpečit splnění úkolů, které jsou postaveny před službu pořádkové policie, Policie České republiky, při využití prostředků a možností jednotlivých orgánů a organizací (v rámci svěřené pravomoci a kompetence), státních i nestátních, zájmových sdružení občanů nebo občanů samotných.

           

            Na základě toho, co bylo dosud řečeno, je možné vymezit následující pojem:

            Spolupráce je sladění činností všech zainteresovaných subjektů, realizované převážně na základě dobrovolnosti, ke splnění úkolů služby pořádkové policie PČR.

 

Hlavní směry spolupráce:

*      informační zabezpečení, či vzájemně účelná výměna informací, týkající se činnosti služby pořádkové policie,

*      zapojení subjektů spolupráce do preventivní a represivní činnosti[4],

*      podíl jiných orgánů, organizací a občanů na policejních opatřeních a úkonech,

*      vytváření vhodného společensko etického klimatu činnosti služby pořádkové policie

*      účast na realizaci integrovaného záchranného systému České republiky,

*      zvyšování úrovně právního vědomí veřejnosti.

            Konkrétní formy realizace spolupráce budou vzhledem ke specifice a různorodosti prvků zkoumaného systému rozebírány dále, a to ve vztahu k jednotlivým subjektům.

 

2 Organizace a systém subjektů spolupráce služby pořádkové policie

             S přijetím zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky jsou úkoly Policie České republiky [5] v současné době vymezeny pouze obecně a odkazují se především na trestní řád a další zvláštní zákony, související předpisy Evropských společenství a ratifikované mezinárodní smlouvy.

       Policie České republiky je jedním z hlavních výkonných prvků bezpečnostního systému České republiky,[6] a služba pořádkové policie je nejpočetnější službou v rámci Policie České republiky. Zároveň je rozsah jejích úkolů natolik široký, že je zapotřebí při jejich zajišťování využít spolupráci s dalšími subjekty, zejména samosprávou, resp. dalšími výkonnými prvky bezpečnostního systému České republiky, aby výkon činností Policie České republiky byl patřičně efektivní. Jde o uplatňování zásady sdílené odpovědnosti.

       V rámci spolupráce policie zejména upozorňuje orgány a osoby uvedené v § 14 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Ustanovení § 15 zák. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky de facto specifikuje[7] a akcentuje preventivně výchovnou[8] složku práce policie, jejíž činnost musí být v prvé řadě zaměřena na předcházení trestné a jiné protiprávní činnosti tak, aby k ní pokud možno vůbec nedocházelo. Jedná se zejména o upozornění orgánů a dalších subjektů na nedostatky, závady a případná pochybení, která by mohla mít za následek ohrožení bezpečnosti osob a majetku či porušení veřejného pořádku, nebo vést k trestné činnosti.

 

2.1 Spolupráce s obcemi

            Pro službu pořádkové policie jsou jejích každodenním partnerem v rámci spolupráce orgány obcí. Dle dikce § 16 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky může útvar policie určený policejním prezidentem uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Účelem tohoto ustanovení[9] je, jak název institutu („koordinační dohoda“) napovídá, zkoordinovat činnosti Policie České republiky v oblasti veřejného pořádku s výkonem samostatné působnosti obcí v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku[10] Smyslem pak má být takový skutkový stav věci, při kterém bude více policistů v přímém výkonu, zejména v rámci veřejnopořádkové činnosti, a samospráva bude disponovat efektivním prostředkem, jak identifikovat a specifikovat problémové oblasti, na kterých je potřeba s Policií České republiky spolupracovat intenzivněji. Přímými partnery jsou přitom organizační článek policie určený policejním prezidentem [obvodní (místní) oddělení a další útvary a organizační články určené ředitelem krajského ředitelství policie a ředitelem útvaru policie s celostátní působností[11] na straně jedné a obec, resp. její orgány, na straně druhé.[12]  Zvláštní úprava platí pro hlavní město Prahu[13], kde je místně příslušným partnerem samosprávy pro uzavření koordinační dohody přímo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.

            V rámci plnění úkolů, které má služba pořádkové policie v rámci vztahů spolupráce s orgány obcí je její činnost uskutečňována v následujících formách:

*      vzájemná výměna informací, poznatků a zkušeností z realizace preventivních opatření,

*      společná analýza a hodnocení příčin a podmínek trestné činnosti, zkoumání osobnosti recidivistů a osob, jejichž chování vyvolává oprávněné obavy, že se mohou zabývat trestnou nebo jinou protiprávní činností, společný postup při resocializaci těchto osob,

*      společné plánování preventivních opatření,

*      provedení některých preventivních opatření společnými silami.[14]

 

2.2 Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami

            Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami[15] si vyžaduje všeobecný vývoj v oblasti vnitřní bezpečnosti. Je totiž nutné reagovat na navyšující se kvantitativní a kvalitativní nároky na zajištění ochrany a bezpečnosti i takových referenčních objektů, které dříve v okruhu zájmů policejních či bezpečnostních orgánů nebyly vůbec, či jim nebyla přikládána taková váha.

Jako příklad lze uvést významné hodnoty (ochrana lidských práv, ochrana práv národnostních a etnických menšin, popř. dalších minoritních sociálních skupin[16]), životní prostředí či důležité objekty (komunikační infrastruktura, systémy informačních technologií apod.). Stát, potažmo policie, tak zůstává i nadále dominantním či spíše primárním poskytovatelem bezpečnosti, v současné době je však nucen využít i další zdroje (subjekty), které jsou schopny a ochotny na bezpečnosti participovat, navíc v mnoha případech efektivněji a ekonomičtěji. A právě tyto procesy jsou logicky doprovázeny reformou bezpečnostního sektoru, při čemž je upřednostňován tzv. participační model bezpečnostního systému.

            V této souvislosti a v návaznosti na podporu vzájemné intenzivnější interakce mezi policií a veřejností, resp. jednotlivými občany se často hovoří o zavádění a uplatňování prvků community policing[17] do dobré policejní praxe.  Mezi oblasti, ve kterých se takováto spolupráce osvědčila lze řadit právě např. primární, sekundární i terciární prevenci kriminality, ať již jde o pedagogicko-výchovné či volnočasové aktivity, pomoc obětem trestné činnosti, práce s pachateli trestné činnosti či rizikovými sociálními skupinami.

 

2.3 Spolupráce se zájmovými sdruženími a občany

            Dosud stále ještě zůstává zanedbávaným úsekem činnosti služby pořádkové policie spolupráce se zájmovými sdruženími občanů. Jedná se hlavně o odborové a společenské organizace, pracovní kolektivy a církve. Nejčastěji bývá spolupráce s nimi zužována na posílení výchovného působení trestního řízení nebo pouhé vyžadování informací a zpráv. Stranou zůstávají možnosti spolupráce při předcházení trestné činnosti a porušování veřejného pořádku. Zde jsou rezervy především v činnosti základních útvarů služby pořádkové policie; zejména policejních inspektorů, určených k výkonu služby v okrscích. Ať se již týkají tvorby podmínek výchovného působení na osoby podmíněně odsouzené, propuštěné a po výkonu trestu odnětí svobody, nebo společného projednání a zvážení nabídky převzetí záruky za obviněného[18], případně podílu na dovršení nápravy odsouzeného. V rámci spolupráce lze projednávat otázky příčin a podmínek trestné a jiné protiprávní činnosti ve vazbě na konkrétní teritorium, podnik, sídlištní aglomeraci, zájmové skupiny mládeže apod.

            Vhodné je i společné provádění besed a přednášek nejen k páchání kriminality a porušování veřejného pořádku, ale i poslání a úloze služby pořádkové policie (resp. Policie České republiky), způsobům ochrany majetku a nejčastějším nedostatkům, které se zde vyskytují, možnostem spolupráce při výkonu služby, eventuelně k dalším tématům. Nemalý výchovný vliv má projednávání drobných porušení veřejného pořádku v příslušné organizaci. Nedoceněný je rovněž význam výchovného působení církví, které zde ještě stále hledají svůj prostor.

            Spolupráce s občany představuje fenomén, který je organicky spjatý s dalším demokratickým vývojem společnosti. Jeho význam je akcentován principem demokratismu a humanismu[19]. Již bylo řečeno, že podmínkou úspěšné spolupráce služby pořádkové policie s veřejností je příznivé společensko etické klima. Toto klima je postupně vytvářeno a dále upevňováno právě v rámci spolupráce. Uvědomíme-li si, že výkon služby probíhá převážně před zraky veřejnosti, která na něj také adekvátním způsobem reaguje, je evidentní, proč tuto otázku znovu zdůrazňujeme.

            Specifickým druhem spolupráce je spolupráce s nevládními organizacemi. Činnost nevládních organizací se kterými služba pořádkové policie spolupracuje spočívá zejména v pomoci obětem trestné činnosti. Mezi tyto organizace patří zejména LA-Strada[20], Bílý kruh bezpečí[21] a další.

            Praktické formy spolupráce služby pořádkové policie s občany jsou různorodé, avšak na základě zobecnění dosavadních zkušeností je možné vymezit určité specifické zásady, které se jednotlivými formami prolínají:

jedná se o zásadu:

a)     dobrovolnosti,

b)     podzákonnosti,

c)      přiměřeného právního vědomí,

d)     nepřetržitosti a dynamičnosti,

e)     právní ochrany.

           

            Zásada dobrovolnosti spočívá v dobrovolném a aktivním vystoupení občana, s cílem přispět k ochraně veřejného pořádku. Za určitých okolností má, však občan povinnost poskytnou Policii České republiky pomoc. Jedná se o případy realizace oprávnění policisty podle ustanovení § 18 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky požádat v případě nebezpečí bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku každého o pomoc. Poskytnutí pomoci může odmítnout pouze za podmínek stanovených zákonem.

            Podzákonnost spolupráce s občany vyjadřuje skutečnost, že občané účastnící se na ochraně veřejného pořádku jsou při svém jednání povinni důsledně dodržovat zákony a jiné normativní právní akty. Jinak řečeno, dobrovolnost účasti neznamená a ani nedává prostor k uplatnění libovůle. V krajním případě je jednání občana posuzováno ve smyslu ustanovení § 13 trestního zákona o nutné obraně, či § 14 trestního zákona o krajní nouzi.

            Zásada přiměřeného právního vědomí předpokládá u občanů alespoň přiměřenou úroveň znalostí právních norem z oblasti ochrany veřejného pořádku.

Nepřetržitost a dynamičnost ve spolupráci s občany znamená neustálé využívání a zapojování občanů do veřejnopořádkové činnosti služby pořádkové policie. Jedná se o snahu učinit ze spolupráce trvale probíhající proces a neomezovat ji pouze na jednorázový akt.

            Zásada právní ochrany je výrazem zájmu státu na zapojování občanů do správy veřejných záležitostí; se současným poskytnutím příslušných garancí. Zejména se jedná o ochranu osoby, která vystoupila na podporu nebo na ochranu veřejného činitele. 

            Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v hlavě XII. rovněž řeší tyto otázky a blíže vymezuje problematiku náhrady škody, která občanům v souvislosti s poskytnutím pomoci vznikla.

            Formami spolupráce s občany, resp. účasti občanů na plnění úkolů služby pořádkové policie, rozumíme určitý způsob jejich zapojení do procesu ochrany veřejného pořádku. I když se při praktické realizaci jednotlivé formy prolínají, můžeme si z didaktického hlediska provést jejich schematické členění následujícím způsobem:

Formy účasti občanů podle:

1. charakteru jednání osoby:

 a) aktivní forma,

 b) pasivní forma,

2. stupně závaznosti:

a) dobrovolná,

                        b) požadovaná,

3. četnosti:

                        a) forma příležitostná,

                        b) forma soustavná.

 

            Ad 1) Jak je zřejmé, účast občanů může mít různé vnější projevy. Může se jednat o aktivní formu, kdy se občan rozhodne k vystoupení na ochranu veřejného pořádku sám, bez vnějšího podnětu. Typickým a nejčastějším příkladem je napomenutí jiného občana, který ruší veřejný pořádek, popř. zabránění v pokračování tohoto jednání, oznámení příslušnému orgánu apod. O aktivní formu jde i v případech, byl-li občan k účasti vyzván, ať již formou podání vysvětlení, poskytnutí přímé pomoci zakročujícímu policistovi apod.

            Z hlediska teoretického rozpracování, ale i vlastní praktické činnosti na daném úseku nelze opomenout ani tzv. pasivní formu účasti občanů. Její podstata spočívá v důsledném dodržování právních a ostatních společenských norem v oblasti ochrany veřejného pořádku. Občané, aniž by si to mnohdy uvědomovali, tak pozitivně působí i na ostatní občany, nacházející se v daném místě a čase.

            Ad 2) Z hlediska stupně závaznosti je nejvíce žádoucí forma dobrovolná. Svým dobrovolným vystoupením na ochranu veřejného pořádku však občan bere na sebe určité povinnosti, ale zároveň je mu poskytována právní ochrana, tak jak o ní bylo hovořeno v rozboru jednotlivých zásad spolupráce. Mimo přímá osobní vystoupení se poměrně často setkáváme s oznámením od občanů, ať se již jedná o různé podněty k zahájení trestního stíhání nebo o upozornění na opakující se porušování veřejného pořádku nebo páchání jiné protiprávní činnosti. Tato forma účasti občanů umožňuje včasné a efektivní nasazení sil a prostředků služby pořádkové policie. V mnoha případech znamená bezprostřední zajištění rušitele veřejného pořádku nebo pachatele trestné činnosti.

            Požadovaná forma účasti spočívá nejčastěji v požadování vysvětlení s cílem přispět k objasnění "... skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, ..."  Oprávnění požadovat při plnění úkolů služby pořádkové policie potřebné podklady a informace, eventuelně požádat v případech nebezpečí bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku každého o pomoc, upravuje hlava XII zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Osobě, která poskytne pomoc policii nebo policistovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím, je hrazena případná škoda podle § 95 téhož zákona.

            Ad 3) Základem pro stanovení tohoto kritéria je fakt, že ne u všech občanů je právní vědomí zformováno na dostačující úrovni. Řada z nich se snaží o uplatnění pouze jedné ze stránek demokracie, kterou je realizace svých práv a zájmů, avšak své povinnosti vůči společnosti neplní. Tito občané se účastní na ochraně veřejného pořádku pouze příležitostně. Tato jejich jednorázová vystoupení mají v řadě případů účelový charakter, zejména v tom směru, že se ohrožení nebo narušení veřejného pořádku dotýká bezprostředně jejich práv a zájmů. Do této formy však můžeme řadit i vystoupení občanů majících pozitivní vztah k práci policejních orgánů a kteří se příležitostně zapojí s ohledem na konkrétní situaci a potřebu, ať již z vlastního popudu, či na požádání pracovníků služby pořádkové policie.

            Společensky prospěšnější bude zřejmě soustavné zapojování občanů; avšak nemáme na mysli organizovanou formu účasti, pro kterou současná právní úprava neposkytuje adekvátní prostor. Realizační podoba této formy spočívá v zapojení občanů, u kterých narušení veřejného pořádku či jiné oblasti společenských vztahů vyvolává vždy odpovídající reakci, tj. buď provedení přímého zákroku na ochranu veřejného pořádku, oznámení věci příslušnému orgánu nebo provedení dalších potřebných opatření (poskytnutí pomoci zraněným osobám apod.).

            Obecně lze konstatovat, že právní základy účasti občanů na ochraně veřejného pořádku korespondují s dosaženým stupněm rozvoje společnosti. S problémy se však lze setkat i při praktickém zapojování občanů do ochrany veřejného pořádku a dalších úkolů plněných služby pořádkové policie, ať již v kterékoliv naznačené formě. Zde je nutné hledat další rezervy ke zkvalitňování a zefektivňování činnosti pracovníků služby pořádkové policie při ochraně veřejného pořádku a v boji s trestnou činností.

 

2.4 Spolupráce s ostatními státními orgány

            Již bylo řečeno, že uvedený systém tvoří subjekty, které jsou specifické a svým postavením, či úlohou různorodé. To se samozřejmě odráží i v diferencovaných možnostech spolupráce. Tento fakt nám současně neumožňuje pojednat o formách, v nichž je realizována spolupráce komplexně, ale vždy ve vztahu ke konkrétnímu subjektu. Vzhledem ke značnému množství subjektů, které přicházejí v úvahu při zkoumání otázek spolupráce, zaměříme svoji pozornost jen na ty nejtypičtější a tedy nejfrekventovanější.

            Vedle orgánů obce jsou velice významné vztahy služby pořádkové policie ke státnímu zastupitelství a soudům. Na rozdíl od jiných subjektů, což je dáno jejich postavením jako orgánů činných v trestním řízení, mohou dávat pokyny policejním orgánům služby pořádkové policie k provedení opatření a úkonů, které jsou nezbytné k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele (§ 157 odst. 2 trestního řádu).

            V některých případech se stává ze spolupráce pouze jednostranný vztah, jehož označení jako spolupráce nebo součinnost je zcela neadekvátní.[22] Především se to týká dozoru státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Kromě oprávnění uvedených v § 157 odst. 2 tr.ř. má podle § 174 odst.2 tr. řádu státní zástupce řadu oprávnění, např. zúčastnit se provádění úkonů policejního orgánu nebo je osobně provést, vyžadovat od něj různé spisy, dokumenty, materiály a zprávy, rušit nezákonná a neodůvodněná rozhodnutí a opatření  policejního  orgánu  služby  pořádkové policie, Policie  České republiky atd. Na druhé straně však i ve vztahu k těmto orgánům zůstává prostor k určité spolupráci. Máme na mysli zejména pořádání meziresortních porad k problematice boje s trestnou činností a ochraně veřejného pořádku. Zde je možné za účasti zástupců služby pořádkové policie (resp. Policie České republiky), soudu, státního zastupitelství, případně dalších státních orgánů, orgánů místní samosprávy apod., projednat společné problémy v dané oblasti a navrhnout jejich řešení. Jsou uskutečňovány buď v pravidelných termínech, nebo před konáním důležitých bezpečnostních opatření (akcí), jež předpokládají sladění činností participujících orgánů.

Dále připadají, vzhledem k vysoké odbornosti pracovníků soudů a státního zastupitelství, v úvahu různé semináře a konzultace k profesním otázkám zajímajícím obě strany. Nabízí se možnost spolupráce při tvorbě komplexních plánů boje s trestnou činností a hromadným narušováním veřejného pořádku[23], společné analytické činnosti, vzájemné výměně informací, zkušeností a dalších poznatků, rozboru bezpečnostní situace, stavu ochrany veřejného pořádku apod.

           [1] viz. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 110/2008 o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční policie

[2] MACEK P., a kol. Pořádková činnost policie, druhé upravené vydání, Praha: Police History 2008, s. 44

[3] viz. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

dále také

MACEK P., a kol. Pořádková činnost policie, druhé upravené vydání, Praha: Police History 2008, s. 44

[4] MACEK,P. a kol. Pořádková činnost policie. Zvláštní část. 3. přeprac. vyd. Praha: PA ČR, 2000. s. 99

[5] srovnej ust. § 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[6] viz. Bezpečnostní strategie ČR 2003.

[7] viz ust. § 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[8] viz. MACEK P., a kol. Pořádková činnost policie, druhé upravené vydání Police History, Praha 2008 s. 55

[9] Toto ustanovení k 1. lednu 2009, kdy nabývá účinnost tento zákon, nahrazuje dosavadní úpravu vztahů policie k orgánům obcí a obecní policii, která byla vtělena do nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii, viz § 121 tohoto zákona.

[10] srovnej např.  § 10, § 35, § 103 odst. 4 písm. d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení).

[11] viz. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 211 ze dne 29. prosince 2008 o zavedení metody community policing do praxe u Policie České republiky.

     dále také:

     BRÁZDA, J. Zavádění projektu "Community policing" do praxe Policie České republiky.  Bezpečnostní teorie a praxe, 2007, č. 1, s. 23.

[12] K problematice veřejnoprávních smluv v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které mezi sebou mohou uzavírat jednotlivé obce srovnej § 1 odst. 6 a § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

[13] viz. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění doplňků a novel

     dále také:

     BRÁZDA, J. Je „Metropolitní policie“ řešením pro Prahu?. Bezpečnostní teorie a praxe, 2008, č. 3, s. 8.

[14] viz. MACEK P., a kol. Pořádková činnost policie, druhé upravené vydání Praha: Police History, 2008 s. 54.

[15] srovnej ust. § 54 zákona o obcích.

[16] srovnej: ústavní zák. č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svodob, ve znění doplňků a novel

[17] ZÁMEK D., Služba pořádkové policie a projekt Community policing , Bezpečnostní teorie & praxe, č. 1, s. 45

    dále také:

    ZÁMEK D., Public Order Police and Community Policing Project

    http://edoc2.iuscrim.mpg.de/display.epl?mode=doc&id=6801&col=29&grp=17

[18] srovnej ust. § 4 zák. č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění doplňků a novel

[19] viz. MACEK P., a kol. Pořádková činnost policie, druhé upravené vydání Praha: Police History, 2008 s. 37

[20] srovnej: http://www.strada.cz/cz/prevence/

[21] srovnej: http://www.bkb.cz/news.php?action=showNews&id_categoryNode=507

[22] např. autorka L. OTTOVÁ v článku Některé aspekty vztahů Policie ČR k jiným orgánům, Bezpečnostní teorie a praxe č. 4 roč. 2007 s. 3 uvádí „… při praktické aplikaci správního řízen, se často setkávám s nepřesným výkladem obsahového pojmu součinnost a spolupráce. Právnické ani obecné slovníky u těchto termínů neprovádí jejich obsahový výklad, zřejmě z toho důvodu vznikají nejasnosti. Nesprávné užití výkladu může v důsledku vést ke kázeňské, případně až trestní odpovědnosti policisty. Pro účely tohoto článku důsledně vycházím z legálního pojmu (v zákoně uvedeného) součinnost, zejména charakterizovaného v § 135 z.č.500/2004 Sb.  správní řád…..“

    dále srovnej např.  §§ 60, 127 a 135 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění doplňků a novel

    dále také

    KOVÁRNÍK, L. Mimoresortní bezpečnostní služby. Praha: Policejní
akademie  ČR, 2008. s.131 ISBN 978-80-7251-277-5

[23] MACEK. P., ZÁMEK. D. Policie a Hromadné narušení veřejného pořádku, Praha: PA ČR 2007 s.23