Mgr. Bc. Jan Dalecký

MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH  ZEMÍCH[1]                                      

     Každá země v rámci Evropy má určité zkušenosti a problémy v rámci multikulturního prostředí. Stručně bych uvedl několik  příkladů. Anglie je velmi liberální stát, ve kterém žijí též obyvatelé jiné pleti a přistěhovalci. Dosud neřešila žádné problémy s etniky. Příslušníci etnik se však těžko dostávají do vyšší společnosti nebo do řízení státu. Francie v poslední době řeší velké problémy, zejména s arabským a muslimským obyvatelstvem. Ve Francii žije několikamiliónové etnikum, které své problémy řešilo i veřejnou neposlušností a stát měl velké problémy tyto nepokoje vyřešit – doposud je nevyřešil a stále zde je doutnající problém, který bude muset být v budoucnu komplexně řešen. V Holandsku žijí dvě početná etnika a to Marokánci a Surinamci. Obě tyto etnika se zapojily pomocí státu do běžného života a v součastné době je Holandsko zrcadlem multikultury v Evropě. Holandsko celý problém řešilo dobře připraveným multikulturním programem, který je funkční již pro tři generace. Ve Spolkové republice Německo /SRN/ žije několikamiliónové etnikum Turků, částečně muslimské, etnikum Romů a Vietnamců. V 80. a 90. letech minulého století mělo určité problémy s tureckým etnikem. Tyto problémy nekompromisně řešilo a zdá se, že se je podařilo vyřešit. Co se týče vietnamského etnika, tak převážná část těchto obyvatel byla v 90. letech minulého století SRN finančně vyplacena a tyto osoby se převážně odstěhovaly do ČSFR. S romskou komunitou nemají takové problémy, které by musely řešit. Španělsko též řešilo v poslední době určité problémy s etniky. Největší problém jsou Baskové a také organizace ETA, která má prvky terorismu. Co se týče Rómů, tak Španělsko převzalo holandský program a snaží se jej ve svých podmínkách realizovat. Program byl přizpůsoben na své vlastní podmínky.

V České republice[2] žije v současné době více etnik, a to zejména Vietnamci, se kterými do určité doby nebyl problém. V poslední době se ale situace vyhrotila a MV ČR muselo provést některé opatření k tomuto etniku, neboť se zde objevují prvky organizovaného zločinu. Je řešeno i po stránce vízové. Dále zde žije arabské etnikum převážně muslimského vyznání  a zde zatím nejsou negativní ohlasy. Dalším větším etnikem jsou lidé z Balkánu. Tyto osoby jsou zde zejména za získáním práce. Zde se ale již objevily případy týkající se organizovaného zločinu zejména v problematice drog. Nejpočetnějším etnikem jsou rusky mluvící obyvatelé z bývalého SSSR. Tyto osoby zde převážně pracují v mnoha případech bez pracovního povolení, čímž dochází k porušování zákonů a poškozování ekonomiky. Část podnikatelské sféry, zejména ve stavebnictví, však z těchto osob profituje. Druhá a nemalá část tohoto etnika se bohužel zabývá organizovaným zločinem. V ČR operuje několik organizovaných skupin, které páchají trestnou činnost ve všech oblastech života. Cílem je zisk peněz a dosahování maximálních zisků, pronikání do oficiálních společenských struktur a mezinárodní spojení a působení, se kterými bojuje PČR a do budoucna to bude jako jeden velký problém a nejen pro Českou republiku, ale i pro další státy EU. Dále v ČR v současnosti žije početné etnikum Rómů, ke kterému se podrobněji vyjadřuji. Využil jsem všech dostupných zdrojů, zkušeností ze stáží v zahraničí a snažím se vysvětlit policistům, co je multikulturní prostředí a jak navázat kontakt policisty ČR v romské komunitě.

 

2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ

 

*      KULTURA, PŘEDSUDEK

*      DISKRIMINACE, STEREOTYP

*      IDENTITA                 

KULTURA: v klasickém antropologickém pojetí je definována jako všechny nebiologické mechanismy a prostředky, kterými se společnosti adaptují na vnější přírodní prostředí. Kultura je chápána jako specifická lidská sféra reality, tedy něco, co člověka odlišuje od zbytku živočišné říše. Kultura žádným způsobem nesouvisí s tělesnými parametry člověka, //např. rasou//, je negenetická//nedědí se// a získává se výchovou. V užším smyslu se jedná o soubor návodů pro život, čili norem a vzorců chování, které sdílejí členové určité společnosti. Kulturní vzorce jsou často neuvědomované – jejich nositelé podle nich jednají, ačkoli si jich nejsou plně vědomi. //Obdobně je tomu s jazykem – sestavujeme věty podle gramatických pravidel jazyka, aniž bychom museli tato pravidla v obecné rovině znát//.

     Chápání národa se liší v různých kulturních oblastech. Ve střední Evropě /např. v Německu// převládá etnické pojetí národa – je zdůrazňována ,,SPOLEČNÁ KREV“, jazyk, kultura. V západní Evropě, zejména ve Francii a Velké Británii, je národ chápán jako společenství lidí, které spojuje příslušnost k jednomu státnímu útvaru //anglické NATIONALITY – tedy neznamená národnost, ale státní příslušnost//. Francouzem je možné se stát přijetím státního občanství, Němci národnost chápou tak, že se jako Němec člověk musí narodit““. Příslušnost k národu tedy můžeme chápat OBJEKTIVISTICKY//jako danou narozením, jazykem apod/. 

 SUBJEKTIVISTICKY /příslušníkem národa jen ten, kdo se za takového příslušníka považuje// a nebo STÁTOOBČANSKY //příslušníkem národa je státní občan bez ohledu na původ//.

     V právním řádu ČR je dáno čistě  SUBJEKTIVISTICKÉ pojetí /každý má právo být považován za člena etnické či národnostní skupiny, kterou si vybere/                                                 

 

NÁRODNOST: je v ČR považována jako označení příslušnosti k etnickému, nikoli politickému národu. Pojem národnostní menšina je definován podle zákona č.273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin. Evidence národnosti se u jednotlivých osob nevede – ani v občanském průkazu ani v cestovním dokladu se neuvádí údaj o národnosti. Informace o národnosti a rasovém původu považuje zákon za citlivé informace a zacházet s takovými údaji se smí pouze na základě povolení daného zákonem nebo souhlasu dané osoby.

                                                    

PŘEDSUDKY:[3] Je zřejmé, že není v lidských silách ověřit si vlastní zkušenosti alespoň větší část z představ, o okolním světě a o lidech, kteří v něm žijí spolu s námi.

     V současné české společnosti se vztahují generalizující představy, ať již na základě etnicity, náboženském přesvědčení či vzhledu.  Romové, Vietnamci, muslimové či ,,blondýnky“ jsou často spojováni s negativními stereotypy, což může mít fatální dopad i na ty z nich, kteří svým životem dokazují pravý opak toho, ,,co se o nich traduje“!!!

 

DISKRIMINACE: byla stanovena Evropskou unií ve směrnici rady 2000/43/EC z června roku 2000, provádějící zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ. Podle této směrnice je diskriminace rozdělena na několik oblastí:

Přímá diskriminace – pokud je s jednou osobou zacházeno méně příznivě než s osobou jinou ve srovnatelné situaci z důvodů rasového nebo etnického původu

Nepřímá diskriminace – je vymezena jako situace, kdy zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium nebo postup určitým způsobem znevýhodňuje osoby určitého rasového nebo etnického původu v porovnání s jinými osobami.

 

Diskriminace: k níž dochází v důsledku obtěžování, je nežádoucí jednání týkající se rasového nebo etnického původu za účelem nebo s následkem snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, potupného, ponižujícího nebo urážejícího prostředí.

 

IDENTITA: každý má svoji vlastní identitu ve společnosti  //existence// Psychologie, pocit svébytnosti, jedinečnosti a odlišitelnosti individua od druhých. Vědomí smysluplné entity a nepřerušovaného bytí jedince, jež není pouhým souhrnem dílčích identifikací, ale nově vzniklou kvalitou vlastností a postojů, projevů a sebeuvědomění.

 

3. KULTURY A JEJICH VZORCE

                                                                                                                                    

KULTURA:                INTEGROVANÁ

                         ADAPTIVNÍ

                         NEGENETICKÁ  

                                    SDÍLENÁ

                                    SYMBOLICKÁ

 

 

INTEGROVANÁ:  není pouhým souborem na sobě nezávislých jevů či oblastí, ale tvoří vnitřně provázaný systém. To znamená, že jednotlivé složky kultury jsou ve vzájemných vztazích, tvoří určitý systém  - strukturu. Např. uspořádání rodiny či příbuzenských vztahů úzce souvisí se způsobem hospodaření, tedy ekonomikou, ale i s tím, jak je v dané společnosti utvářen statut jednotlivce, jak je vdané společnosti dělena moc, tedy se sférou politiky. V případě, že nastane změna nebo v jedné z kulturních složek nastane posun a pohyb celého kulturního vzorce- celé kultury.

 

ADAPTIVNÍ:[4] konkrétní podoba té které kultury je výsledkem adaptace na konkrétní přírodní prostředí, které uvedené společenství obývá. Příkladem adaptace kultury na přírodní prostředí může být víra v posvátnost hovězího dobytka v Indii. Indickým rodinám slouží krávy jako tažná síla a zdroj mléčné potravy. Na živých kravách tedy přímo závisí přežití členů rodiny.

 

NEGENETICKÁ: k jejímu předávání dochází výhradně v procesu učení. Jinak řečeno, dítě narozené rodičům, kteří jsou nositeli jedné kultury, je od narození  vychováváno náhradními rodiči z kultury druhé, je nositelem kultury těch rodičů, kteří je vychovali. Dokladem toho, že kulturní kompetence se získávají učením a nikoli genetickým přenosem, mohou být případy tzv. VLČÍCH DĚTÍ“!! Děti, které se v raném dětství ztratily v divoké přírodě a odkojily je ,,vlčí matky“, si plně osvojily způsoby a chování a komunikaci vlků. Jejich genetický fond z nich neudělal nositele lidské kultury. Po objevení a při pokusech adaptace na lidskou kulturu tyto děti velice strádaly a umíraly.

 

SDÍLENÁ: že jednotlivci tvořící určité kulturní společenství jsou nositeli stejného kulturního vzorce. Sdílení tohoto společného kulturního vzorce umožňuje jejich vzájemnou komunikaci, která je založena na sdílení významů, symbolů a jednání lidí- rozumíme v rámci jedné kultury shodně. Např. mohou sloužit odlišná gesta pro vyjadřování souhlasu a nesouhlasu sdílená nositeli BULHARSKÉ KULTURY.

 

SYMBOLICKÁ: kultura je chápána jako síť významu, do níž je člověk zapleten. Je tedy uspořádanou soustavou symbolů //něco co nese význam//, které tvoří kód naší komunikace. Když např. sevřeme ruku v pěst a necháme trčet pouze prostředník, pro člověka, který nesdílí naší kulturu, a není mu známa síť našich významů, to vůbec nic neznamená. Ale člověk, který ví, že toto cosi symbolizuje, je schopen tomuto porozumět a odpovědět.

4. KDO JE ROM[5]

 

-TŘI MOŽNÉ OKRUHY ZNAKŮ:

 1/   ETNICKÁ IDENTITA – Rom je ten, kdo se považuje za příslušníka ROMSKÉHO NÁRODA –ETNIKA. Národní a etnická identita není ničím původním, vrozeným odjakživa daným, ale je výsledkem výchovného, osvětového a politického působení. V kontextu tradiční romské  kultury je skupinová identita /neboli pocit sounáležitosti/ odvozován zejména od rodové  příslušnosti, nikoliv od členství v etnické skupině.

 

 2/    FYZICKÁ CHARAKTERISTIKA – ROM je jen ten, kdo má charakteristické fyziologické znaky – fyzické nebo biologické znaky, barva pleti, vlasů, očí apod. Podle kriteria fyziologických znaků jsou Romové jak ti, kteří jednají, myslí a chovají se stejně jako členové většinové společnosti/jsou  tedy kulturně součástí majority/, tak i ti , kteří sdílejí hodnoty tradiční romské kultury a jednají a myslí podle naprosto odlišných hodnot a vzorců.

 

3/   KRITERIUM KULTURY – Rom je ten, kdo sdílí tradiční romskou kulturu, jiný způsob člověka. V tomto smyslu není největší rozdíl mezi Romy a majoritní společností barva pleti ani identita, ale systém hodnot, norem a způsobu řešení problémů, odlišné principy sociální organizace.

  Identita a fyziologické znaky se vzájemně nepřekrývají, někdy se dokonce vylučují. Kultura se získává výhradně učením, nikoli geneticky.                                                                       

5. HISTORIE   ROMŮ[6]

     Romové žijí v Evropě více než sedm století a postupně se rozšířili do všech jejich koutů. Hranice států vnímají jen v souvislosti s odlišností protiruských opatření, kterých se jim v té které zemi dostalo. V dobách celoevropského vyhánění Romů se jejich komunity přísně uzavřely před okolním světem, staly se jejich jediným útočištěm a zároveň obrannou jednotkou. Romové žijí svým vlastním životem, jehož součástí bývalo i parazitování na všech, kteří do komunity nepatřili- tedy na příslušnících majority. Začlenit se do již hotových ekonomických struktur evropských zemí bylo velmi obtížné. Většinová společnost zase naopak brala Romy na vědomí jen jako exotické cizince nebo notorické podvodníky, před kterými je třeba zamykat svá obydlí. Tak se stalo, že majorita a Romové, ač žijící do raného středověku ve stejném prostoru, vlastně nikdy nežili spolu, ale jen vedle sebe.

  Zákonem o potulných Cikánech z roku 1927  měla  prvorepubliková legislativa poskytnout vlastní společnosti ochranu před Cikány, nikoliv řešit jejich situaci. Přes rozličné překážky již o něco dříve usilovali někteří jedinci z řad Cikánů zanechat únavného kočování a okusit něco z civilizace, kterou pozorovali mimo cikánský svět. Jen některým vytrvalým se podařilo vklínit mezi NEROMY tj. mezi majoritní společnost a pak měli šanci sladit krok s příslušníky majority a například poprvé začít chodit do školy.

Před 2. světovou válkou žilo na území ČR asi 6 000 českých a moravských Cikánů. Ti,kteří neuposlechli vládního nařízení o trvalém usazení /rok 1939/ ,byli po roce 1942 transportováni do cikánských táborů Osvětim, Buchenwald a dalších. Válku přežilo necelých 600 lidí.

     Důsledná nacistická realizace rasistických teorií způsobila, že z původních českých a moravských Cikánů přežili jen jednotlivci, kteří následně ve své většině cíleně splynuli s českou společností. Po 2. Světové válce jejich místo zaujali převážně Cikáni z cikánských osad na Slovensku.

Zákon č.74/1958 Sb. o trvalém usídlení kočujících osob je státem řízené usazování. Ukládá všem osobám žijícím kočovným nebo polokočovným způsobem života zanechat dosavadního způsobu života a usadit se na stálém místě. [7]                                                        

Šlo o zásadní změnu:     Charakter bydlení /stálé místo/,

                                        pravidelně pracovat a dostávat mzdu v penězích,

                                         komunikace, úřední jazyk a kulturní zvyky.

OBDOBÍ roků 1960 -1989: Byly uskutečněny pokusy o řešení cikánské otázky a to formou organizovaným rozptýlením Cikánů ze Slovenska /východní část/ do okolí Kladna,Mostu, Pardubic, Ústí nad Labem, Prahy, Plzně, Brna, Olomouce, Ostravy,Chebu, Tachova  apod.

 

      Rok 1965 představoval vlnu stěhování pod nátlakem a to při uplatňování Usnesení vlády ČSFR č. 502 z října 1965. Usnesení řešilo likvidaci cikánských osad, čtvrtí a ulic.

 

OBDOBÍ roku 1968:  

Autority bývalého komunistického bloku proklamovaly národnostní politiku zaručující všem národnostem stejná práva.  Cikáni však podle tehdejších hledisek nesplňovali povinné znaky národa podle definice, že národ je historicky vzniklé společenství lidí, jehož znaky jsou společné území a jeho trvalost v čase, společná řeč, kultura a hospodářský život. Základem společnosti je rodina a povinná pracovní povinnost. V Československu byli Cikáni vyloučeni z možnosti mít svá národnostní práva, dostali nálepku sociální skupiny s odumírající etnicitou a oficiálním názvem ,,OBČAN CIKÁNSKÉHO PŮVODU, V bývalé ČSSR se Cikáni poprvé oficiálně prezentovali názvem R O M na půdě SVAZU CIKÁNŮ  - ROMŮ, který vznikl během  Pražského jara 1968 a trval do března 1973. V roce 1973 v době normalizace byla tato organizace zrušena. V listopadu roku 1989 se ustavila Romská občanská iniciativa ROI a připojila se k Občanskému fóru.

 

     V době silné federalizace tj. 70 léta, kdy byl presidentem Gustav Husák, též docházelo  k stěhování romských rodin do ČR a to zvláštním způsobem. Starostové obcí a měst na Slovensku dostávali finanční prostředky  ze státního rozpočtu, kdy za tyto peníze nakupovali  nemovitosti /rodinné domky, byt. jednotky apod./ v ČR a formou darů tyto předávají romským rodinám a tak je inteligentní a promyšlenou cestou vystěhovávají zejména  z /východního Slovenska/ a jejich osady plošně boří těžká technika a na úřadech dochází k jejich odhlašování. Jde o další příliv romských osob do ČR V této době byl počet Romů v ČR asi 180 000 až 250 000.                                                             

 

     Na mezinárodním fóru se název ROM poprvé objevil v dubnu 1971, kdy jej účastníci I. mezinárodního kongresu  Romů v Londýně včlenili do názvu organizace R I J, dnes I R U. Představitelé Romů tehdy poprvé deklarovali na mezinárodní úrovni oficiální název příslušníků romského etnika. V březnu 1979 se I R U stala členem O S N. Do roku 1971 se tedy Romové označovali nejrůznějšími názvy jako CIKÁNI, CYGANĚ, ZIEGEUNER, ZINGAN, TSIGANES, GYPSIES, TATTARE, BOHEMIENS apod.

 

ROMOVÉ PO ROCE 1989

Změny ve společnosti po roce 1989 se též dotkly i romské komunity:

 

A/ Vznik Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

    .  Zakládání romských občanských sdružení a politických stran

    .  Vytváření romské elity

    .  Uznání národnostní menšinou

     . Základní práva garantovaná Ústavou

     .  Vznik právních norem upravující postavení menšin

 

B/ Rozšíření TČ – lichva:/užera/[8]

   .  Zhoršení ekonomického a společenského postavení

  .   Prohlubování sociálních nerovností ve společnosti

  .  Těžko se zařadit do pracovního procesu /není zájem o nekvalifikovanou prac. sílu/

  . Ztráta zaměstnání, závislost na systému státní sociální podpory /povinnost pracovat  zrušeno/

  .  Bydlení v holobytech, neplacení nájmů, užívání drog apod.

 

6. VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ ROMŮ

                                                            

 Velký problém v oblasti ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁNÍ A MIGRACE:                                                   

    Mnozí Romové mají problém se začleňováním do společnosti. Jsou mezi nimi i funkčně negramotní i přesto, že prošli pomocnou /speciální/školou. Děti ze sociálně vyloučených lokalit obvykle navštěvují speciální /dříve pomocné /školy. Prostředí základní školy je pro děti z chudých romských rodin cizí a vyžaduje jiné chování, než děti znají z domova. Většinou hovoří romským etnolektem češtiny a je pro ně obtížné učitelům – pedagogům a vykládané látce porozumět. Převážná část dětí chodí do speciálních škol a tím mají malou šanci získat jakoukoliv kvalifikaci, která je nyní tak potřebná na trhu práce. Trh práce se po roce 1989 zcela změnil. Romové již nemají možnost získávat kopáčskou práci, která byla do roku 1989 uměle vytvářena při Okresních národních výborech. Často proto ani nenastupují do zaměstnání, neboť v tržním hospodářství bez kvalifikace nemají možnost získat práci. Podnikatelé mají na trhu práce více možností a dávají přednost kvalifikované pracovní síle. V převážné většině jsou závislými na sociálních dávkách. Počet osob bez vzdělání se zvětšuje a procento nezaměstnanosti roste. Téměř 70 procent Romů je nezaměstnaných. Tímto dochází k dluhům na nájemném/elektřině, plynu, vodném apod./ Berou si nerozumné půjčky a dostávají se do značných majetkových problémů a dluhů, z čehož pramení lichva= úžera na vysoký až stoprocentní úrok. Velice často oplácí nezájem společnosti vlastním egocentrismem, kdy se zajímají pouze o svoji komunitu a k ostatním se chovají hostilně.

     Romové pociťují a těžce nesou diskriminaci ze strany gadžů,[9] naproti tomu gadžové odmítají Romům přístup s odůvodněním, že Romové nedodržují společenské normy.Možným řešením je multikulturní výchova celé společnosti a spolupráce s Romy na všech záležitostech, které se jich týkají, i na těch, které se týkají ostatních, naučit se chápat a respektovat jinou než vlastní kulturu a odstranit hlavně jazykovou barieru, tak jak se toto daří řešit v Holandsku.

     Ve většině rodin se potřeba vzdělání dětí stává okrajovou záležitostí. Rodiče tento problém neřeší a nechávají tomu volný průběh, opak je v  rodinách majority. Tím, že nemají práci nebo si práci nehledají, sociálně vyloučení ztrácejí snahu o řešení své situace, stávají se lhostejnými, propadají různým formám závislostí a mnohdy se snaží svoji situaci řešit trestnou činností / krádeže, podvody, lichva, prostituce, kuplířství, prodej drog apod/.

     Dalším specifickým problémem je nabývání a pozbývání českého občanství /upravuje zákon 40/1993 Sb./ Řada Romů nebyla schopna se orientovat v administrativním systému, nebo o vyřízení občanství nepožádali. A toto byl problém, protože bez úředně potvrzeného občanství nemohli být zaměstnáni, dostávat sociální dávky a bez financí docházelo k velkému zadlužování rodin. Část Romské populace si zvykla na sociální dávky a další výhody společnosti a přestala mít zájem pracovat, zejména mladší generace. Tuto skutečnost brala jako povinnost státu postarat se o jejich životní bytí.                                                        

  K migraci docházelo již od roku 1945 v menší a větší míře, dalo by se říci v různých vlnách. Největší migrace byla v 60. a 70. letech. Někdy šlo i o migraci řízenou zejména v období, kdy stál v čele státu Gustav Husák. V této době docházelo k likvidaci celých romských osad, zejména na východě Slovenska a Romové byli násilně přestěhováváni do ČR. Forem migrace bylo více /návštěvy rodin, pracovní činnost, osoby z výkonu trestu zůstávaly v ČR apod./. Dochází k dalšímu problému a to přelidňování bytů, je horší hygiena, rizika nemocí a samotná sociální patologie.

7. SUBETNICKÉ ČLENĚNÍ ROMŮ[10]

     V současné době žije v České republice podle odhadů 250 až 300 tisíc Romů, kteří se dělí do pěti subetnických skupin:

Slovenští Romové

Maďarští Romové

Čeští  Romové

Olašští Romové

Moravští Romové

 

     Nejpočetnější skupinou jsou Romové Slovenští a to 65 – 70 % celkové populace v ČR. Jejich nejčastější profesí bylo kovářství, hudebnictví, výrobci nepálených cihel, pálení vápna a dřevěného uhlí, výroba provazů, kartáčů, práce na polí u sedláků, pomocné a nádenické práce a žebrota, někteří i jako handlíři koní.  Zavádějící termín Slovenští Romové se objevuje  v roce 1993 se zákonem o nabývání a pozbývání státního občanství ČR. Na jazykovém základě se rod- nebo skupina Romů dělí na „VICHODŇÁRA a ZAPADŇÁRA“.

 

     Olašští Romové jsou potomci kočovných skupin a v 19. Století přicházejí z Rumunska do střední Evropy. Jejich zdroj obživy byl zejména v handlířství koní, drobné krádeže po vesnicích, ženy většinou věštily a vykládaly z rukou. Zde je možné uvádět dva rody a to KALDERAŠI – kotláři a LOVÁRIOVÉ – konští handlíři. Tyto rody jsou označováni za bílé CIKÁNY. Jde o 10 -15 % populace.

                                                        

MORAVŠTÍ ROMOVÉ mají kořeny  z dob Marie Terezie a v součastné době se z tohoto rodu rekrutuje největší počet vysokoškolsky vzdělaných Romů a udávají směr romské populace.

 

     Rod je  široké Romské společenství kam patří  kromě nejbližších  příbuzných i tety, strýcové, bratranci, sestřenice obou rodičů, prarodičů a jejich děti. Do rozšířené rodiny patří příbuzné osoby z otcovy a matčiny strany v rozsahu čtyř až pěti  žijících generací Rodinné povinnosti jsou poskytnout jídlo, přístřeší i na neomezenou dobu a jakoukoliv pomoc při potřebách života. Romská příbuzenská rodina- rod je tvořena rozsáhlým útvarem, kterému se říká FAJTA.  Fajta  svým členům poskytuje rozsáhlou solidární síť a sociální jistotu, na kterou se dá u Romů spolehnout zejména v případě nouze, či jakýchkoliv těžkostí.

      V tradiční rodině se tradovaly kulturní a etnické normy. Rodina žila pohromadě v blízkém, doslova těsném fyzickém kontaktu, při němž se posiloval zvláštní druh mimoverbálního dorozumění – intuitivní komunikace. V rodinné pospolitosti měl každý své místo, každý znal přesně svůj statut a svou roli. Věděl, co smí a co nesmí.

NARUŠENÍ STRUKTURY ROMSKÉ SPOLEČNOSTI   

     Proměna životního stylu, jako nový způsob oblékání a obživy neznamená pro romskou kulturu, která je velice adaptabilní a flexibilní, téměř žádné nebezpečí. Zatímco změny nebo zánik vztahů a norem, které udržovaly pevný řád v romské komunitě, mohou vést k vážnému ohrožení existence romské rodiny a samotných Romů. Společenské změny ke konci 20. století jsou globální a týkají se všech kultur. Působí na ně nátlak modernity a ideologie pokroku, konzumních vzorů, odmítání tradic. Mladí lidé kritizují své rodiče, jejich životní styl, jejich řeč, odmítají jejich zkušenosti.

     Romové často přestávají být pány situace a pouze reagují na okolí. Vnitřní oslabení komunity a život na pokraji společnosti vyvolávají váhavost, výtržnosti, agresivitu. Nezbývá místo na rozvoj kultury a společnosti.

 

VZTAH ROMU A GADŽŮ

     Uzavíráním se do malých celků mizí prostor pro vzájemné sdílení a předávání vlastní kultury. Převzetí české kultury je pro Romy velmi problematické. Prostřednictvím institucí byl Romům předkládán životní způsob gadžovské populace jako vzor. Na otázku: Proč je mezi Romy tolik prostitutek, velice často zní odpověď. Naučily se to od gadžů – bílých. Tato odpovědnost je zjednodušením skutečnosti a svalováním zodpovědnosti na někoho jiného. Je ale bohužel velice pravdivá.

                                      

8. ŠKOLSTVÍ A ROMOVÉ 

    Největší problém Romů je, že část romské školní mládeže pravidelně nechodí do školy a snaží se pod různými záminkami školu zanedbávat. Rodiče jsou k jejich chování benevolentní a v mnoha případech jdou v jejich šlépějích, neboť ani oni pravidelně do školy nechodili. Odpovědnost za výuku dětí je velice malá. Pokud rodiče nezajistí jejich pravidelné docházení do školy, stát je bezbranný a pouze preventivní činnost v tomto případě se míjí účinkem. V tomto případě by musel stát sankcionovat romské rodiny, nebo je krátit na sociálních dávkách,  tak jak tomu je v jiných vyspělých zemích v Evropě, čímž by dosáhl toho, že děcka by zdárně absolvovala základní školní docházku a jejich uplatnění na trhu práce by bylo podstatně větší. Dále je nutné děti navštěvující 1 -5 třídu každodenně pravidelně připravovat na výuku, učit je a kontrolovat zda plní zadané úkoly školy. Toto je jedna z cest jak romské děti dostat v budoucnu do pracovního procesu, nebo je dále vzdělávat.

     Většina Romů má problém zařadit se do společnosti. Velké množství tvoří analfabeti i přesto, že prošli pomocnou školou,[11] dnes jde o školy speciální. Velké procento je závislé na různých psychotropních látkách, alkoholu, gamblerství, krádežích a podvodech. Značné množství romských dětí vyrůstá a je vychováváno v různých sociálních zařízeních a dětských domovech. U dětí se projevuje vysoká kriminalita. Největší problém je v tom, že nastupují do prvních tříd a neumí česky, tímto ztrácejí kontakt s majoritní společností dětí a dostávají se do speciálních tříd, kde zaostávají. Až 90% Romů je nezaměstnaných a pobírají pod nejrůznějšími záminkami veškeré dostupné sociální dávky a ztrácí motivaci pracovat. Neplatí nájemné, devastují byty, ubytovny. Velice často dochází k egocentrismu, kdy ROMOVÉ se zajímají pouze o svoji komunitu a ostatní majoritní většinu nenávidí. Romové pociťují diskriminaci ze strany gadžů – majoritní společnosti, naproti tomu společnost namítá, že Romové nedodržují základní pravidla a společenské normy. Možným řešením je multikulturní výchova a spolupráce, chápat a respektovat jinou než vlastní kulturu. Zejména odstranit jazykovou bariéru.

P R O B L É M Y :

     Ze strany některých Romů

*      nízká vzdělanost, nízká profesní kvalifikace, vysoká nezaměstnanost, problémy s bydlením, migrace, etnocentrismus, užívání a distribuce drog, jiné morální hodnoty, kulturní odlišnost.

     Ze strany velké části české společnosti  -  majority:

*      etnocentrismus, pocit nadřazenosti, diskriminace, hostinní chování, zneužívání dominantního postavení, zneužívání nevzdělanosti a bezradnosti, poukazují na jejich trestnou činnost, velké procento romských osob ve výkonu trestu apod. [1] Porovnej ,základní informace o menšinách a seznam literatury k tématu Multikulturní výchova pro příslušníky Policie České republiky a pracovníky MV,Praha MV, 2005

[2] viz.Český statistický úřad, stav zpracování k 25.2.2002,

Budilová L.,Hirt T., a kol., Policista v multikulturním prostředí MVČR Praha 2005

[3]  Porovnej, Dufková I., a kol., Policie mezi kulturami, manuál pro studenty, Praha 2007, Vyšší policejní škola MV v Praze

[4] Porovnej, Dalecký J., a kol., Navázání kontaktu policisty ČR v Romské komunitě, výukový manuál, Střední policejní škola MV  v Praze, Praha 2004

[5] Budilová L., Hirt T., a kol., Policista v multikulturním prostředí MV ČR Praha 2005

[6] Porovnej, Základní informace o menšinách a seznam literatury k tématu, Multikulturní výchova pro příslušníky Policie České republiky a pracovníky MV, Praha MV 2005

[7] Zákon č.274/1958 Sb. o trvalém usídlení kočujících osob

[8] Lichva, pro její označení se požívá i slovenský ekvivalent – úžera

Porovnej Budilová L.., Hirt T., a kol., Policista v multikulturním prostředí MV ČR Praha 2005

[9] Gadža – Romové tak oslovují osoby z majoritní společnosti

 

[10] Budilová L., Hirt T., a kol., Policista v multikulturním prostředí MV ČR Praha 2005

[11] Pomocná škola- tento institut byl nahrazen školou speciální po vstupu do EU v květnu roce 2005