JUDr. Martin Bohman

 

MANAGEMENT KVALITY – TEORETICKÁ VÝCHODISKA

 

ÚVOD

Nelze přehlédnout významné procesy posledních let, které nastaly po skončení studené války s rozpadem bipolárního geopolitického uspořádání světa, jež mohutně s přelomem tisíciletí akcelerují a mají podstatný dopad na oblast zajišťování vnitřní bezpečnosti států.

I nadále zůstává nejvýznamnějším a nejpodstatnějším referenčním objektem bezpečnosti, tedy jednotky, na jejímž základě a v jejíž prospěch je zajišťována bezpečnost a také tvořena bezpečnostní politika, národní stát. Není však již jediným objektem. Do popředí stále častěji vystupují i další sice nestátní nebo nadstátní, mimostátní, ale pro fungování státu velmi podstatné objekty.

To si vynucuje nové nahlížení na agendu vnitřní bezpečnosti. Její součástí je změna jak státobezpečnostního systému, tak i přizvání nových aktérů, kteří na zajišťování bezpečnosti budou rovněž efektivně participovat. Vystupují nám tak do popředí dvě témata, která provázejí vývoj v této oblasti v posledním období. Za prvé jde o neudržitelnost státního monopolu na bezpečnost a za druhé o nutnou reformu bezpečnostního sektoru. Z toho lze vyvodit, že 21. století se bude vyznačovat stále větším akcentem a prosazováním participačního modelu bezpečnostních systémů.

 

Mezi další referenční objekty můžeme zařadit především člověka – občana, jež je v koncepci „human security“ považován za dominující entitu (human-centrated)[1] a tedy i základní referenční jednotku bezpečnosti[2]. Tento koncept je rozvíjen zejména na půdě Organizace spojených národů[3] (OSN) a Evropské unie[4] (EU). Exportem určitých lidskoprávních standardů do zemí třetího světa, včetně ekonomických a humanitárních intervencí, se tato koncepce především snaží o zdůraznění nevojenských zdrojů nestability a bezpečnostních rizik pro člověka a stát. Ze zkušeností posledních let pak vyplývají nejpalčivější oblasti zájmu koncepce human security. Aktuálně jsou rozpracovávány otázky ochrany ohrožených a sociálně slabých či vyloučených skupin v období válečných konfliktů i v období poválečné stabilizace, problematika „dětských vojáků“, kontroly ručních zbraní a min a další. Jde tedy o témata, která patří do druhého pilíře politiky EU a zmiňujeme se o tomto v jedné z následujících kapitol.

Mezi další referenční objekty (jako podskupiny v rámci human security) lze dále řadit významné hodnoty (ochranu lidských práv, ochranu práv národnostních a etnických menšin a dalších minoritních sociálních skupin, aj.), životní prostředí (tj. enviromentální stránka bezpečnosti), důležité objekty (komunikační a dopravní infrastruktura, IT systémy, konkétní významné komodity), ale také mezinárodní organizace či nestátní subjekty.    

Zvyšující se počet referenčních objektů, které je třeba chránit, sebou nese analogicky i navyšující se kvantitativní a kvalitativní nároky na zajištění bezpečnosti. Již nevystačíme s koncepcí bezpečnosti, která bere striktně v potaz pouze vnitřní a vnější rizika, která jsou navíc pokrývána výhradně státem, resp. jeho mocenskými orgány (zejm. vojenského charakteru – tzv. „hard-security“)[5].

Tato konstrukce v souvislosti s oslabováním národního státu a současně nárůstem vlivu transnacionálních aktérů bezpečnosti, globalizací ekonomiky, celoplošnými enviromentálními hrozbami se stává neudržitelnou a zákonitě dochází k procesu zvanému reforma bezpečnostního sektoru.[6] Tato rozšířená koncepce bezpečnosti (Extended Concept of Security) odstraňuje monopolní postavení státu a jeho institucí k zajišťování bezpečnosti. A je charakterizována ději jako je „pluralizace“ (či „privatizace“, „fragmentace“) oblasti vnitřní bezpečnosti[7]. Jinak tomu totiž ani při nutné expanzi bezpečnostní oblasti na dimenzi globální i regionální, ekonomickou, lidskoprávní, sociální či enviromentální být nemůže. Jak již bylo naznačeno, k tomuto procesu dochází jak směrem „nahoru“ k organizacím s nadnárodní působností, tak „dolů“, tedy k samosprávám, různým komunitám, nevládním organizacím a občanům samotným.

Stát zůstává i nadále dominantním či spíše primárním poskytovatelem bezpečnosti, v současné době je však nucen využít i další zdroje (subjekty), které jsou schopny a ochotny na bezpečnosti participovat, navíc v mnoha případech efektivněji a ekonomičtěji.[8]

 

To je také důvod, kvůli kterému dochází k procesu transformace policejních sborů a pluralizaci sektoru bezpečnosti (tzv. corporate social responsibility).

O nutnosti reformy veřejného bezpečnostního sektoru (tedy policejních sborů a potažmo zpravodajských služeb, vězeňské služby atd.) není třeba pochybovat a směr, kterým by se taková reforma měla ubírat je naznačena v příslušných rezolucích EU. Reformy policejních sborů již proběhly v řadě evropských zemí (např. Rakousko, Německo, Velká Británie). Všechny přitom vycházejí z podobných faktů. Mezi ně patří: nárůst kvalifikované trestné činnosti, vznik, resp. zintenzivnění nových forem kriminality, spojených zejména s mezinárodním terorizmem a organizovaným zločinem, klesající důvěra občanů v policii.

Z těchto důvodů je tedy nutné nastavit nové standardy pro fungování moderního a efektivního policejního sboru, který bude schopen pružně reagovat na aktuální změny a potřeby v oblasti zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, zároveň však bude vstřícný k občanům.

Jako jedna z možných metod, která se ve vztahu k těmto požadovaným kriteriím prokázala jako aplikovatelná a vedoucí ke zkvalitňování služeb police je cesta zavádění managementu kvality. Jako v řadě dalších policejních sborů se i vedení Ministerstva vnitra ČR[9] a Policie ČR rozhodlo pro dynamický model Excellence EFQM, který je etablovaným nástrojem řízení jakosti již v celé řadě sborů zemí Evropské unie.

Realizace projektu Phare „Zavádění modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do Policie České republiky“[10] byla zahájena koncem roku 2002 a trvala dva roky. Výstupem této etapy bylo zavedení modelu Excellence EFQM do Policie ČR.

V roce 2004, bylo provedeno sebehodnocení na 14 pilotních útvarech Policie ČR (okresní ředitelství, krajské správy, oblastní ředitelství cizinecké policie, obvodní oddělení, celorepublikové útvary). Z tohoto sebehodnocení vyšlo 5 priorit (kultura organizace, manažerské vzdělávání, vlastnictví procesů, komunikace, motivace), na které by se měla policie zaměřit.

V roce 2005 proběhlo sebehodnocení na všech správách krajů a celorepublikových útvarech.[11] Nad rámec tohoto rozkazu provedly sebehodnocení až na úroveň okresních ředitelství také Severní Čechy a Severní Morava. V následujících dvou letech probíhala realizace přijatých akčních plánů a vyhodnocování získaných zkušeností a poznatků. V roce 2007 bylo také Správě Středočeského kraje předáno nejvyšší ocenění za řízení kvality – Národní cena za jakost.

Rok 2008 pak přinesl celoplošné zavedení sebehodnotících zpráv do Policie ČR, a to na úrovni Policejního prezidia, krajských správ a okresních správ, čímž došlo k identifikování klíčových oblastí pro zlepšení organizace a činnosti Policie ČR.

Aktivity související se zaváděním modelu do praxe měl na starosti zprvu Tým podpory kvality, posléze kanceláře podpory kvality na jednotlivých správách PČR a Policejním prezidiu ČR. Od 1. září 2008 tyto činnosti zajišťuje oddělení strategického plánování a řízení kvality pod kanceláří policejního prezidenta.  

Výslednou přidanou hodnotou aplikace modelu má být kromě zvýšení efektivnosti policie také prohloubení transparentnosti sboru, zvýšení pocitu bezpečí občanů a také zlepšení image Policie ČR, tedy hodnoty, které jsou klíčové ve vztahu policie vůči občanům - zákazníkům. Dosažení takovýchto cílů však nelze realizovat bez kvalitního, motivovaného a spokojeného personálu, lidských zdrojů organizace, tedy Policie ČR. 

 

MANAGEMENT KVALITY

Vznik a vývoj managementu kvality

Nárůst kvalitativních i kvantitativních nároků společnosti v průběhu posledních desetiletí sebou nesl nutné nároky na jejich uspokojování, tedy na výrobu a služby a s tím i ruku v ruce na manažerské přístupy. Bylo totiž zapotřebí reagovat na fakt, že s nárůstem produktivity práce přicházelo i odcizování pracovníků vůči zákazníkům. Jako jedna z cest vedoucích k odstranění tohoto nežádoucího fenoménu začalo být prosazováno implementování péče o jakost do jak manažerských, tak i výkonných činností.

Jak uvádí VEBER,[12] hovoříme-li o kvalitě výrobků a služeb, musí být zároveň naplněny následující nezbytné atributy:

1.      Bezvadnost,

2.      Kvalitativní parametry,

3.      Stabilita.

 

      Bezvadnost – u tohoto atributu se předpokládá, že má-li být služba (výrobek) považována za kvalitní, nemůže mít jakékoli vady nebo nedostatky. Nefungující či nekompletní služba znamená základní nedostatek , který zákazník většinou odhalí, což je signálem neschopnosti poskytovatele služby splnit základní požadavky na jimi poskytovaný produkt.

Nelze samozřejmě předpokládat a také garantovat absolutní bezvadnost služby (výrobku), nicméně s urychlující se modernizací pracovního procesu se v posledních letech navyšují a zpřísňují i kritéria přijatelnosti vadných dodávek. Tato hranice se posunula v řádech, a to od procent k promilím, resp. k miliontinám.

         Kvalitativní parametry – které lze rozdělit do dvou kategorií, a sice: 1) je spojen s vlastním produktem, službou a týká se jeho bezprostředních vlastností, tedy to, co je zákazníkovi předkládáno – parametry samotného produktu; 2) je spojen s doprovodnými službami při a po prodeji, dodávce a týká se např. předvedení služby, podrobného návodu k jejímu užití, servis atd., tedy to, co jak onu službu zákazníkovi dodáváme, viz obrázek.

            Stabilita – v do značné míry turbulentním prostředí je nezbytným a významným prvkem kvality služby také stabilita jakosti, kdy zákazník očekává, že dodávaná služba bude mít vyrovnanou a dobrou kvalitu, a to navíc s minimem odchylek, tedy zmetků či pochybení. Tento atribut lze zajistit buď důslednou výstupní kontrolou, což je však relativně drahý nástroj a nebo implementací kvality přímo do služby během její příprava, resp. provádění. V takových případech hovoříme o řízení jakosti, popř. systému řízení jakosti QMS – Quality Management Systém.

 

Obrázek: Kvalita produktu i doprovodných služeb[13]

 

co dáváme -

špatný produkt

kvalitní služba

špatný produkt

špatná služba

kvalitní produkt

kvalitní služba

kvalitní produkt

špatná služba

                  +               +             jak dáváme             - 

 

            Vývojové tendence managementu kvality šly ruku v ruce s proměnami organizace výroby, resp. poskytování služeb. A tak lze vývoj přístupů ke kvalitativnímu managementu rozdělit do čtyř základních etap:

1. Šlo o řemeslnou výrobu – poskytnutí služby, kdy zhotovitel zajišťoval jak samotnou výrobu - výkon, navíc povětšinou zakázkově, pro určitého zákazníka, tak i odpovídal za kvalitu procesů a konečný výsledek díla.

2. Souvisí se zaváděním průmyslové výroby, tedy dělbu pracovních procesů mezi více pracovníků, což mělo za následek rozmělnění pracovních úkonů do řady dílčích specializovaných činností a také roztříštění odpovědnosti jednotlivých pracovníků za celkový výsledek. Přímá vazba mezi zhotovitelem a zákazníkem byla ztracena. Bylo proto zapotřebí přijít s novými postupy na kontrolu kvality produktu (majitel firmy, sekční vedoucí, mistři apod., později specializovaní kontroloři jakosti). Toto období lze situovat do prvních dekád 20. století.

3. Tato etapa bere v potaz fakt, že byť sebelepší kontrolor není s to zajistit takovou jakost služby, jako zajistí samotný zhotovitel. Specializované kontrolní funkce jsou proto vnímány jako prvek, který zajišťuje oddělení vadného produktu od těch vyhovujících, nikoli však jako garant úplné či nejvyšší možné jakosti.

4. V průběhu této etapy je již plně respektováno pravidlo, že za jakostní výstupy v průběhu jednotlivých fází pracovního procesu primárně odpovídá jejich konkrétní zhotovitel. A tak projektant odpovídá za bezchybné technické a funkční řešení projektu, pracovník obchodního oddělení odpovídá za odbyt, zásobování odpovídá za dodání kvalitních vstupních produktů atd. O této etapě lze poprvé hovořit od 80. let 20. století, kdy také mj. začínají být aplikovány, a to zejména ve Spojených státech amerických, univerzální standardy jakosti v podobě norem ISO 9000.    

 

Současné přístupy v oblasti řízení kvality

 

Za poslední zhruba čtyři desetiletí se vyvinula a ustálila celá řada přístupů managementu kvality. Odlišují se mezi sebou zejména svým obsahovým zaměřením. Některé přístupy byly navíc vyvinuty přímo na vybrané aplikační obory (viz obrázek).

 

Obrázek: Přístupy k řízení jakosti[14]

Přístupy k řízení jakosti

 

V zásadě lze přístupy managementu kvality dělit do dvou základních kategorií:[15]

1.    systémové přístupy,

2.    nesystémové přístupy.

 

Ad 1) Přičemž systémové přístupy, tzv. systémy řízení jakosti, tedy QMS (Quality Management Systems) se dělí na:

a)     systémové přístupy (většinou aplikovatelné na konkrétní odvětví) jako jsou např. GMP, GLP či HCCP,

b)     soubor norem ISO 9000, popř. oborové přístupy (VDA 6.1, QS 9000, AQAP aj.

 

Mezi nejstarší ze systémových přístupů managementu kvality patří GMP (Good Manufacturing Practice), tedy zásady správné výrobní praxe. Tento přístup je do značné míry zaměřen na výrobu farmak, ale nejenom ve smyslu jejich výroby, ale i skladování, přepravu a distribuci. Smyslem je uzpůsobit veškeré procesy od výroby léku až po konečný odběr, resp. užití tak, aby byla zajištěna maximální možná vhodnost farmaka pro pacienta.

Správná laboratorní praxe - GLP (Good Laboratory Practice) jak napovídá již název, tento přístup stanoví doporučení pro zajištění jakosti ve zkušebních laboratořích. Od roku 2000 se tyto standardy odrážejí v mezinárodní normě ISO 17 025.

Systém kritických bodů - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je v podstatě systémovým přístupem v oblasti potravinářství.[16]

Normy ISO 9000 mají svůj prapůvod v zajišťování jakosti v takových procesech, jako byla zbrojní výroby, výroba komponentů do jaderných elektráren či kosmické programy. Tyto poznatky byly následně zkoncentrovány a zobecněny do nejlepších doporučení praxe pro garanci jakosti a začaly být aplikovány od roku 1987 jako univerzální nástroj pro uplatňování a realizaci systémů managementu jakosti v organizacích v podstatě všech odvětví a velikostí.

Vedle obecných principů obsažených v souboru norem ISO lze nalézt i specifické oborové přístupy k zajištění jakosti, které do obecného rámce vnáší vybrané zvláštní požadavky daného odvětví, např. v oblasti automobilové výroby[17] či v rámci struktur NATO.

 

Ad 2) Mezi nesystémové přístupy, které lze, s ohledem na okolnosti jejich vývoje a postupného utváření, označit za určitou modifikaci  QMS, patří TQM (Total Quality Management), které se dále dělí na:

a)     kodifikované přístupy (MBNA, EFQM, národní ceny jakosti apod.),

b)     nekodifikované přístupy (Deming, Juran, Ishikawa).

 

Přístupy komplexního řízení kvality – TQM (Total Quality Management)[18] začaly být využívány od přelomu 60. a 70. let minulého století. S jejich aplikací začali nejprve v Japonsku a postupem doby také ve Spojených státech a zemích západní Evropy. Specifikem těchto přístupů a zároveň jejich odlišností od systémových přístupů je fakt, že zprvu nebyly nijak kodifikované. Tyto přístupy nebyly striktními normami či předpisy, ale spíše jakousi názorovou platformou či doporučeními svých zakladatelů, nestorů managementu kvality (K. Ishikawa, J. Juran a další). Postupem času se tyto přístupy za přispění dalších osobností v oblasti managementu kvality (např. M. J. Feigenbauma či P. Grosby) a obohacení teorie o poznatky firem z praxe dále rozvíjeli a zdokonalovaly. S touto kvalitativní změnou v konceptu TQM přichází i jejich kodifikace, a to v podobě kritérií pro udělování ceny za jakost.

I když existuje mnoho pojetí TQM, již ze samotného názvu lze poukázat na stěžejní body tohoto přístupu:

*      Total (komplexní, totální, úplný) vyjadřuje zapojení všech pracovníků organizace do procesů souvisejících s aplikací řízení kvality,

*      Quality (kvality, jakost, prvotřídnost) má dvě roviny, a to jednak v oblasti maximálního uspokojení zákazníka a jeho očekávání, tak po stránce kvality nejen samotného výrobku či služby, ale veškerých činností a procesů, které poskytování produktu provází,

*      Management (management, řízení) ve smyslu jak strategického, taktického a operativního managementu, tak i z pohledu základních manažerských aktivit, jakými jsou plánování, motivace, vedení, kontrola atd.

Mezi typické rysy TQM řadíme následujících šest prvků:[19]

1.     leadership (vedení a řízení),

2.     orientace na zákazníka,

3.     zaměření na trvalé zlepšování,

4.     důraz na prevenci,

5.     procesní přístup,

6.     bezvadnost jako samozřejmost.

Mezi nejstarší projekty tohoto druhu patří např. Demingova cena jakosti či Národní cena Malcolma Baldrige.[20] Tradice těchto cen se počátkem 90. Let 20. Století dostává z Japonska a USA i na půdu starého kontinentu, a sice v podobě Evropské ceny za jakost (The European Quality Award – EQA), jejíž kritéria a principy hodnocení vytvořila Evropská nadace pro management kvality (European Foundation for Quality management – EFQM).[21]

Hovoříme-li o praktické aplikaci TQM, pak nelze opomenout úzkou vazbu TQM se souborem norem ISO, jejichž důsledné uplatňování je vhodným, ne-li nezbytným východiskem pro následnou aplikaci TQM (viz obrázek).

Obrázek: Grafické vyjádření vzájemného vztahu norem ISO a TQM[22]

Obr. 3.10: Vztah ISO 9001 a TQM

1.2 Struktura norem managementu kvality

 

Normy ISO 9000 jsou mezinárodními standardy zaměřenými na kvalitu zboží a služeb. Pro potřeby této práce je stěžejní problematika kvality služeb. Proto si na tomto místě nejprve definujme službu:

„Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, nikoli hmotný statek (výrobek).“[23]

 

Dalším významným pojmem je také spolehlivost a kvalita služby, která je definována normou ČSN IEC 60 050-191 definována jako:

„Souhrnná vlastnost určující stupeň uspokojení uživatele (externího zákazníka) služby. Jakost služby je charakterizována kombinovanými aspekty zajištěnosti služby, provozovatelnosti služby, spolehlivosti služby, bezpečnosti služby a ostatních činitelů specifikovaných pro každou službu.“[24]

 

Dílčí vlastnosti jakosti služby a jejich vzájemné vztahy jsou pak znázorněny na následujícím obrázku:

Spolehlivost a jakost služeb dle normy ČSN IEC 60 050-191

Pojmy%20vlastností%20jpeg

Přičemž pod jednotlivými vlastnostmi jakosti služby rozumíme:

*      zajištěnost služby - schopnost organizace poskytovat službu a pomáhat při jejím využívání,

*      provozovatelností služby - schopnost organizace zabezpečit úspěšné a snadné využití služby uživatelem,

*      spolehlivost služby - schopnost poskytnutí služby na požádání uživatele a její trvalé zabezpečení po požadovanou dobu ve specifikovaných tolerancích a jiných daných podmínkách; Spolehlivost služby lze dále rozdělit na pohotovost, nepřetržitost a integritu služby,

*      pohotovost služby - představuje schopnost poskytnutí služby ve specifických tolerancích a jiných daných podmínkách, je-li vyžádána uživatelem. Tato vlastnost je závislá na vlastnostech objektu, jehož prostřednictvím se služba poskytuje,

*      nepřetržitost služby - představuje schopnost již získanou službu dále poskytovat v daných podmínkách po požadovanou dobu,

*      integrita služby - vyjadřuje schopnost poskytnout již získanou službu bez mimořádných zhoršení, tj. ve stálé jakosti,

*      bezpečnost služby - je souhrnný termín, který vyjadřuje schopnost poskytnout kvalitní službu bez ohrožení zdraví a majetku,

*      objekt - je definován jako obslužný systém,

*       vlastnosti objektu - přispívají k zabezpečení spolehlivosti služby a její integrity; jsou to zejména jeho způsobilost a spolehlivost,

*      způsobilost objektu - objekt je považován tehdy za způsobilý, pokud umožní bezprostředně realizaci projeveného zájmu o poskytnutí služby; splnění tohoto požadavku závisí na počtu zájemců o poskytovanou službu a na počtu obslužných míst (kanálů), které pro poskytnutí služby jsou k dispozici,

*      způsobilost - představuje schopnost objektu plnit požadavky na služby s danými kvantitativními charakteristikami při daných vnitřních podmínkách,

*      spolehlivost - je souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují: bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištění údržby,

*      pohotovost - je definována schopností objektu být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější prostředky,

*      bezporuchovost - je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách a v daném časovém intervalu,

*      Udržovatelnost - je schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo vrátit se do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v předepsaných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky,

*      Zajištění údržby - závisí na schopnosti organizace poskytující údržbářské (servisní) služby zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údržbu podle dané koncepce údržby.

 

Normy ISO vyjadřují požadavky a doporučení pro systém managementu kvality. V České republice jsou stanoveny v této oblasti čtyři základní mezinárodně platné normy (standardy), které poskytují návod k vypracování a uplatnění systému řízení kvality a dále tzv. podpůrné normy. Normy nejsou specifické pro určitý druh produktů, dají se tudíž uplatnit ve všech oborech výroby a služeb.

Jedná se o tyto normy ISO 9000:

*      ČSN EN ISO 9000:2000 - uvádí zásady a základy managementu kvality, popisuje, čeho se tato řada norem týká a uvádí základní definice termínů pro použití v organizaci,

*      ČSN EN ISO 9001:2000 - uvádí požadavky na systémy managementu kvality pro případ, kdy je nutné prokázat, že organizace je způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy,

*      ČSN EN ISO 9004:2000 - poskytuje návod pro zavedení systému managementu kvality, který překračuje požadavky ISO 9001 a umožňuje organizaci účinně plnit a předvídat očekávání zákazníků,

*      ISO 19011 - poskytuje návod pro plánování a provádění auditů kvality.

Revize norem ISO 9000 z roku 2000 vychází z osmi zásad managementu kvality (viz obrázek) a sice:

*      Zaměření na zákazníka,

*      Vedení,

*      Zapojení zaměstnanců,

*      Procesní přístup,

*      Systémově orientovaný přístup k řízení,

*      Neustálé zlepšování,

*      Přístup k rozhodování zakládající se na faktech,

*      Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy.[25]

 

Obrázek: Grafické znázornění zásad managementu, ze kterých vchází soubor norem ISO 9000[26]

ISO-9000

 

*      Podpůrné normy – jde o normy ISO 10 000, které se vyvinuly 90. letech minulého století, za účelem rozvoje některých prvků systému kvality a vybraných norem, které rozvádějí přístupy managementu kvality ve specifických podmínkách.[27]

 

Literatura:

BOHMAN, M. Změny v konceptu vnitřní bezpečnosti a jejich reflexe občanskou společností. In Sborník z konference „Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti“. Praha: UK, 2006. s.51-65.

HENDRICKSON, D., KARKOSZKA, A. The Challenges of Security Sector Reform. In: Sipri Yearbook. Oxford: Oxford University Press, 2002 UNDP: Human Development Report. United Nations, 1994

HUŇÁT, A. Zavádění Modelu Excelence EFQM do Policie České republiky. Praha: Česká společnost pro jakost, 2003.

NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Quality management. Praha: Management Press, 2002.

NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J. TOŠENOVSKÝ, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Managemnt Press, 2005.

VEBER, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2004.

VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Legislativa, systémy, metody praxe. Praha: Managament Press, 2006.

A Human Security Doctrine for Europe, The Barcelona Report of the Study Group on Europe´s Security Capabilities. 2004

Sborník z konference „Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti“, pořádané na Policení akademii ČR, 26. 5. 2005. Praha: UK, 2006.

Projekt Phare CZ01/IB/JH/04 „Zavádění modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do Policie České republiky“

Koncepce bezpečnostního systému ČR, 2004

Rozkaz PP č. 100/2004

ČSN IEC 60 050-191

http://www.citellus.cz/akademicke-aktivity/prednasky/koncepce-rizeni-kvality-a-cestovni-ruch/20-Iso-9000

http://www.businessinfo.cz/

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/kvalita-jakost/zabezpecovani-jakosti-ve-smyslu-tqm/1000513/43055/

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/198320-sluzba

 [1] Na rozdíl od vestfálského chápání bezpečnosti, v jejímž středu stál národní stát (state/territory-centrated).

[2] Blíže např.: HENDRICKSON, D., KARKOSZKA, A. The Challenges of Security Sector Reform. In: Sipri Yearbook. Oxford: Oxford University Press, 2002 či Koncepce bezpečnostního systému ČR, 2004 aj.

[3] Blíže např.: UNDP: Human Development Report. United Nations, 1994

[4] Blíže např.: A Human Security Doctrine for Europe, The Barcelona Report of the Study Group on Europe´s Security Capabilities. 2004

[5] Blíže např.: Sborník z konference „Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti“, pořádané na Policení akademii ČR, 26. 5. 2005. Praha: UK, 2006.

[6] Tento termín („Security Sector“, resp. „Security Sector Reform“) byl poprvé použit C. Shortem v roce 1997. Je souhrnem ozbrojených sil, policie, zpravodajských služeb aj. speciálních bezpečnostních složek v kontextu jejich vztahů k řídícím a kontrolním mechanizmům, v interakci s občanskou společností.

[7] Viz: BOHMAN, M. Změny v konceptu vnitřní bezpečnosti a jejich reflexe občanskou společností. In Sborník z konference „Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti“. Praha: UK, 2006. s.51-65.

[8] Blíže např.: HENDRICKSON, D., KARKOSZKA, A. The Challenges of Security Sector Reform. In: Sipri Yearbook. Oxford: Oxford University Press, 2002; BRZOSKA, M. The Concept of Security Sector Reform. Brief 15, BICC, 6/2000, s. 6-12 aj.

[9] Jde zároveň i o reakci na rezoluci č. 458 program Národní politiky podpory jakosti, kterou přijala vláda České republiky v květnu 2000.

[10] Projekt Phare CZ01/IB/JH/04 „Zavádění modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do Policie České republiky“ byl v podstatě pokračováním projektu Phare CZ 98/IB/JH/02 „Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro českou policii - program odborného vzdělávání pro příslušníky policie a pracovníky Ministerstva vnitra“, v jehož rámci byl na Okresním ředitelství Policie ČR v Jindřichově Hradci pilotně vyzkoušen model EFQM řízení kvality.

[11] Podle rozkazu PP č. 100/2004.

[12] VEBER, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2004. s. 11.

[13] Viz: VEBER, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2004. s. 12.

[14] Zdroj: http://www.businessinfo.cz/

[15] Je akceptováno dělení podle: VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Legislativa, systémy, metody praxe. Praha: Managament Press, 2006. s. 61.

[16] V České republice jsou nezbytné podmínky k provozování potravinářských závodů upraveny i legislativně, a sice v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, resp. ve vyhlášce MZ č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby.

[17] Jako příklad lze uvést přístupy k zajištění jakosti u výrobců automobilů ve Spolkové republice Německo (tzv. doporučení VDA) či výrobců automobilů ve Spojených státech (QS 9000). Sjednocení těchto dvou norem pak obsahuje norma ISO/TS 16 949.

[18] Blíže: NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J. TOŠENOVSKÝ, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Managemnt Press, 2005;  VEBER, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2004. s. 14-16.

[19] Blíže k výkladu jednotlivých rysů TQM viz: VEBER, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2004. s. 126-147; popř. VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Legislativa, systémy, metody praxe. Praha: Managament Press, 2006. s. 221-225.

[20] Tedy Malcolm Baldrige national Award – MBNA.

[21] Blíže: NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Quality management. Praha: Management Press, 2002.

[22] Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/kvalita-jakost/zabezpecovani-jakosti-ve-smyslu-tqm/1000513/43055/

[23] Viz: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/198320-sluzba

[24] Viz definice spolehlivosti a jakosti služby podle ČSN IEC 60 050-191.

[25] Viz: HUŇÁT, A. Zavádění Modelu Excelence EFQM do Policie České republiky. Praha: Česká společnost pro jakost, 2003.

[26] Zdroj: http://www.citellus.cz/akademicke-aktivity/prednasky/koncepce-rizeni-kvality-a-cestovni-ruch/20-Iso-9000

[27] Viz: VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Legislativa, systémy, metody praxe. Praha: Managament Press, 2006. s. 73-74.