JUDr. David Zámek

 

Historický vývoj shromažďovacího práva na území České republiky II.

 

            V úvodu je nutno uvést, že tento článek je součástí vstupní studie, která byla zpracována pro následný dílčí výstup z výzkumného úkolu Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“, a to dílčího projektu pod názvem „Hromadné akce“.

           

            V prvním díle jsem předložil k prostudování zákon č. 135 ř. z., o právu shromažďovacím ze dne 15. listopadu 1867 ve znění doplňků a novel, který byl sice několikrát pozměněn ale de facto byl zrušen až zákonem č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních ze dne 12. července 1951. Tento shromažďovací zákon byl tedy platný téměř 84 let,  a to tedy ještě mnoho let po zhroucení Rakousko-Uherské monarchie v roce 1918, platný byl i v době Protektorátu Čechy a Morava a „přežil“ také krátké období po únoru 1948.

            Po únoru 1948 se Česká republika na dlouhých 40 let stala zemí bez demokratických zásad a svobod a v té souvislosti bylo také upraveno shromažďovací právo. V této části historické exkurze shromažďovacího práva předkládám k prostudování zákon č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organisacích a shromážděních ze dne 12. července 1951, který, jak jsem již zmínil, zrušil do té doby platný shromažďovací zákon, přijatý v dobách Habsburské monarchie.

            Ve znění zákona č. 68/1951 Sb. jsou mnohokrát zmíněna „jakási“ demokratická práva, ale na druhou stranu hned v prvním § tohoto zákona se také dočteme o lidově demokratickém zřízení a výstavbě socialismu. Posouzení dle mého názoru zcela jasné kontradikce, však nechám na zvážení. Z tohoto zákona také jednoznačně vyplývá, že jestliže se chtěli občané naší země nadále „svobodně“ shromažďovat, tak muselo být dle § 6 shromáždění ve shodě se zájmy  pracujícího lidu, což vzhledem k historickému poznání pouze dokresluje to, že zákon č. 68/1951 nebyl jednoznačně zákonem, který by upravoval svobodné shromažďovací právo, jak jej známe dnes.

 

 

zákon č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organisacích a shromážděních

ze dne 12. července 1951

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Dobrovolné organisace

 

§ 1

 

            K uplatnění svých demokratických práv a tím k upevnění lidově demokratického zřízení a k podpoře úsilí o výstavbu socialismu sdružuje se lid v dobrovolných organisacích, zejména v jednotné odborové organisaci, v organisaci žen, v organisaci mládeže, v jednotné lidové tělovýchovné a sportovní organisaci, v kulturních, technických a vědeckých sdruženích. [1]

 

§ 2

 

            (1) Úkoly dobrovolné organisace (dále jen "organisace") a způsob, jak je plnění těchto úkolů zajištěno, určuje její organisační řád, který obsahuje dále zejména údaje o názvu organisace a jejím sídle, obvodu činnosti a vnitřním uspořádání.

 

            (2) Ke vzniku organisace je třeba schválení organisačního řádu. Organisační řád schvaluje okresní národní výbor anebo vybraný městský národní výbor sídla organisace, pokud obvod činnosti nepřesahuje obvod města; přesahuje-li vytčený obvod činnosti organisace území okresu anebo neshoduje-li se organizační řád se schváleným vzorným organizačním řádem, schvaluje organizační řád krajský národní výbor. Přesahuje-li vytčený obvod činnosti organisace území kraje, schvaluje organisační řád ministerstvo vnitra. [2]

 

 

§ 3

 

            (1) Členství v organisacích je dobrovolné; členem organisace se může v mezích organisačního řádu stát každý, kdo svou účastí může přispět k splnění jejích úkolů.

 

            (2) Zásadou výstavby organisací je demokratický centralismus. K usnesení stačí většina hlasů, menšina se podrobuje většině; přijatá usnesení jsou závazná pro všechny. Členové volí demokraticky funkcionáře organisace.

 

            (3) Složky organisace řeší své zvláštní úkoly samostatně v souladu s usneseními vyššího orgánu; sdružené organisace řeší v souladu s usneseními vrcholného orgánu úkoly, k jejichž plnění se sdružily.[3]

 

§ 4

 

            (1) Stát pečuje o rozvoj organisací, vytváří příznivé podmínky pro jejich činnost a růst a dbá, aby život v nich se vyvíjel v souladu s ústavou a se zásadami lidově demokratického zřízení.

 

            (2) Tuto péči provádějí národní výbory; řídí ji, pokud jde o obecné otázky činnosti organisací, ministerstvo vnitra, jinak ústřední úřady příslušné podle úkolů organisací. [4]

 

§ 5

 

            Za organisace podle tohoto zákona se prohlašují Revoluční odborové hnutí, Jednotné svazy zemědělců, Československý svaz mládeže, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý svaz žen, Československá obec sokolská a Československý Červený kříž. Ministerstvo vnitra může prohlásit další organisace (spolky) vzniklé před 1. říjnem 1951 za organisace podle tohoto zákona. [5]

 

Shromáždění

 

§ 6

 

            Ve shodě se zájmy pracujícího lidu je občanům zaručen výkon shromažďovacího práva, pokud se jím neohrožuje lidově demokratické zřízení nebo veřejný pokoj a řád.

 

§ 7

 

            Svolavatelé shromáždění a členové jeho předsednictva se starají o udržení pořádku ve shromáždění; každý jeho účastník je povinen dbát jejich pořádkových pokynů.

 

§ 8

Společné ustanovení

 

            Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohodě se zúčastněnými členy vlády vydal podrobné předpisy k provedení tohoto zákona.

 

Přechodná ustanovení

 

§ 9

 

            (1) Spolky vzniklé před 1. říjnem 1951 (dále jen "spolky"), které vyvíjejí svou činnost ve shodě se zájmy pracujícího lidu, se mohou přeměnit v organisace nebo do nich včlenit; spolek se může přeměnit též v jiný vhodný útvar nebo do něho včlenit. Způsob přeměny nebo včlenění spolků, jakož i zánik zbylých spolků a způsob, jak bude naloženo s jejich majetkem, upraví ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady obecným právním předpisem.

 

            (2) K rozchodu spolku stačí usnesení představenstva (výboru).

 

§ 10

 

            (1) Až do své přeměny, včlenění nebo zániku vykonávají spolky nadále svou činnost podle dosavadních stanov; finanční opatření, přesahující rámec běžné správy, mohou činit jen po předchozím souhlasu krajského národního výboru nebo orgánu, který krajský národní výbor k tomu zmocní.

 

            (2) Okresní národní výbory ukládají spolkům povinnost, aby předkládaly informace potřebné k posouzení jejich činnosti.

 

Závěrečná ustanovení

 

§ 11

 

            Opatření učiněná před 1. říjnem 1951 ve shodě s tímto zákonem se považují za učiněná podle zákona.

 

§ 12

 

Zrušují se:

 

            1. zákon č. 134/1867 ř. z. , o spolčovacím právu, a zákon č. 135/1867 ř. z. , o shromažďovacím právu, ve znění pozdějších předpisů;

 

            2. nařízení uherského ministra vnitra ve věcech práva spolčovacího a shromažďovacího, zejména nařízení č. 216/1848 B. M.,č. 128/1868 B. M., č. 1394/1873 pres. B. M., č. 773/1874 B. M., č. 1508/1875 B. M., č. 766/1898 B. M. a č. 7430/1913 B. M., ve znění pozdějších předpisů a

 

            3. ustanovení zákona č. 145/1947 Sb. , o organisaci zemědělců republiky Československé, pokud odporují tomuto zákonu.

 

§ 13

 

            Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1951; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

 

Gottwald v. r.

 

Dr. John v. r.

 

Zápotocký v. r.

 

Nosek v. r.

 

Použité prameny:

zákon. č.  135/1867 ř. z., o právu shromažďovacím.

zákon č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních

zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím ve znění doplňků a novel

DALECKÝ  J., FILÁK A., CHMELA  Z., ZÁMEK D., Vybrané problémy služby pořádkové policie, Praha: PA ČR  2009, ISBN 978-80-7251-303-1

DALECKÝ  J., CHMELA  Z., ZÁMEK D., Základy právní úpravy činnosti služby pořádkové policie, Praha: PA ČR  2009, ISBN978-80-7251-315-4

MACEK  P., ZÁMEK D., Policie a hromadná narušení veřejného pořádku, Praha: PA ČR 2007, ISBN978-80-7251-264-5

BÍLEK P., Demokratický právní stát ve světle práva na bezpečnost, Praha: JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D. 2004, ISBN 80-239-3851-7

 

 


---

 [1]Podle zákona č. 74/1973 Sb. se ustanovení nevztahuje na odborové organizace.

 

[2]Podle zákona č. 74/1973 Sb. se ustanovení nevztahuje na odborové organizace.

 

[3]Podle zákona č. 74/1973 Sb. se ustanovení nevztahuje na odborové organizace.

 

[4]Podle zákona č. 74/1973 Sb. se ustanovení nevztahuje na odborové organizace.

 

[5]Podle zákona č. 74/1973 Sb. se ustanovení nevztahuje na odborové organizace.