doc. PhDr.Kamil Pavlíček, CSc.

 

 

Defenzivní a kooperativní způsob jízdy výrazně zvyšuje bezpečnost silniční dopravy

 

 

 

      V období intenzivního rozvoje silniční nákladní dopravy i hromadné dopravy osob se celosvětově usilovně hledá účinný lék na zvyšování bezpečnosti silničního provozu, respektive na účinné snižování silniční dopravní nehodovosti. Tato daň za zvyšování přepravní kapacity zboží i osob se stává čím dál tím více obtížně řešitelným společenským problémem a jednou z hlavních otázek vnitřní i mezinárodní, potažmo evropské bezpečnosti.

    Statistiky se pečlivě věnují dopravní nehodovosti kamionové a autobusové dopravy, jejím příčinám a následkům. Právní úpravy v řadě států Evropské unie přijímají zákonná ustanovení, která si kladou za cíl vytvoření účinné regulace a omezení jízdy těchto vozidel i jednání jejich profesionálních řidičů. Pro respektování přijatých zákonných opatření jsou trvale zkvalitňovány a vybavovány bezpečnostní sbory, které se silniční nákladní i osobní dopravě speciálně věnují a to jak v rámci prevence, tak i represe. Přesto dopravní nehodovost těchto vozidel a jejich řidičů trvale plní vysílací čas televize i stránky odborného tisku, nákladní vozidla jsou na dálnicích zaháněna do jednoho jízdního pruhu a tam trvale držena za cenu vysokých sankcí při porušení těchto ustanovení. Tak trochu to připomíná držení indiánů v rezervacích.

    Vedle těchto právních norem a policejních akcí jsou neustále konstruovány účinné technické, lépe řečeno elektronické prostředky a to mobilní i stabilní, které slouží k dokumentování přestupků profesionálních řidičů a potažmo i dopravců. V řadě států se řidič i dopravci dělí o některé dopravní přestupky společně rovným dílem.

    Otázka však zní. Opravdu tato opatření jsou dostatečně účinná a vyložené náklady přináší kýžený efekt ? A skutečně již není další cesta nebo možnosti ?  Pokud někdo řekne že nikoli, nemá tak úplně pravdu.

    V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století profesor Západoberlínské university, dopravní pedagog a psycholog Gerhard MUNSCH přichází s průlomovou myšlenkou. Na zvyšování bezpečnosti silničního provozu a na snižování dopravní nehodovosti musí mít rozhodující podíl samotný řidič. Munsch vytváří základní pedagogickou koncepci, které dal název "Defenzivní nauka", od které se odvozuje defenzivní způsob jízdy. K jeho vypěstování musí být u řidiče utvářeno pozitivní dopravní chování spojené se správně aplikovaným právním vědomím.

    Podívejme se tedy, co se pod pojmem defenzivní jízda chápe, jaký má další vývoj a co se od její aplikace dá očekávat.

     Defenzivní jízda je jízda  obranná. Z hlediska bezpečnosti se jedná o obrannou taktiku, obranný způsob jízdy.  Ten spočívá jednak ve využívání možností stranit se ostatních vozidel, současně však i zabránění ostatním vozidlům přiblížit se, pohybovat se v naší nebezpečné blízkosti, tedy především v uplatnění techniky řízení vozidla. Vedle techniky řízení je však neméně důležitý tzv. smysl pro partnerství, schopnost rozeznat možné jednání našich partnerů v silničním provozu a to nejen motorových vozidel.

       Platí zde dvě hlavní pravidla :

1)   Vždy předem počítat s možnými chybami ostatních účastníků silničního provozu

      se kterými se v dopravních situacích partnersky setkáváme.

2)   Vyvarovat se vlastních řidičských chyb.

     Tato pravidla předkládaná v obecné rovině  Munsch dále rozpracoval do deseti osvědčených defenzivních zásad, která platí v nezměněné podobě i dnes a lze je velmi dobře demonstrovat na praktických příkladech. Při jejich uvedení se pokusíme o praktickou aplikaci, která je pro současnou náročnou každodenní dopravní situaci typická. Munsch je ještě dále pojmenovává a zařazuje jako určité techniky obrany a zábrany.

1.  Nepřibližovat se k ostatním vozidlům (technika respektování).

     Můžeme hovořit o základní zásadě bezpečnosti v provozu. Každý řidič by měl promýšlet a přímo si uvědoměle vytvářet manévrovací prostor, tedy volný prostor kolem sebe, zejména však před sebou, aby při vzniku kritické situace mohl s vozidlem provést úhybný manévr (náhlá změna směru), okamžitá potřeba snížení rychlosti či zastavení, atd. To platí jak v dálničním provozu, tak i ve městech a obcích, byť je tam často možnost vytvoření volného prostoru výrazně omezena.

2.  Zkrátit čas bezprostředního přiblížení se k ostatním účastníkům provozu (technika vzdálení se).

     Pod názvem této zásady se skrývá problém bezpečného předjíždění popř. míjení se vozidel.  Vozidla se k sobě přibližují při souběžné jízdě při předjížděcím manévru na krátkou boční vzdálenost, kterou ovlivňuje především šířka jízdního pruhu. "Zkrátit čas bezprostředního přiblížení" znamená požadavek, aby předjíždění proběhlo co nejrychleji, aby byl rozdíl rychlosti předjíždějícího a předjížděného vozidla co nejvyšší. Vozidla jedou vedle sebe co nejkratší dobu. Po dokončení rychlého předjížděcího manévru se vozidla od sebe vzdálí, čímž se sníží riziko ohrožení obou, nebo i několika předjížděných vozidel.

    Tato popisovaná zásada je v mnoha evropských státech důsledně akceptována a to tak, že má v různé podobě své místo v právní úpravě. Tak např. ve Španělskou je v průběhu předjížděcího manévru povoleno překročit v daném úseku nejvyšší dovolenou rychlost.  V Německu je přímo stanovena rozdílová rychlost nejméně 20 km/h mezi předjíždějícím a předjížděným vozidlem. V našich podmínkách by měl skončit známý nešvar, kdy se ve stoupání předjíždí dva kamiony, z nichž jeden jede rychlostí 75 a druhý 78 km/h. Vozidla tak jedou vedle sebe neúměrně dlouho a omezují plynulost provozu. Navzájem se ohrožují jízdou v těsné blízkosti.

    Vysoce nebezpečným jednáním je i zrychlování předjížděného vozidla s cílem přerušit druhému vozidlu jeho předjížděcí manévr.

3.  Z partnerského manévrování učinit sólo manévr bez porušení bezpečnosti provozu (technika izolace).

     Jedná se o situace, v nichž např. jednotliví účastníci provádějí nutný jízdní manévr, např. objetí překážky s dostatečným odstupem, tedy jednotlivě. Klasickým příkladem je zimní jízda na zledovatělém nebo zasněženém povrchu, kdy vozidlo může bezprostředně ohrozit další, jedoucí v těsném závěsu. Totéž se týká jízdy v mlze nebo za silného deště.    

 4.  Dát zřetelně a jednoznačně na vědomí své úmysly (technika demonstrace).

     Do názvu této zásady bychom mohli zařadit ještě termín "včas". V současném hustém provozu je včasné demonstrování svého úmyslu velmi důležité, neboť poskytuje dalším účastníkům, našim partnerům v provozu tolik potřebnou časovou lhůtu na správné a bezpečné reagování. K oznámení našich úmyslů slouží především ukazatele změny směru jízdy a rozhodný projev, kterým může být např. jasně vyjádřená změna směru jízdy nebo i pokyn rukou. Naopak, nejednoznačným zůstává např. znamení dávané světelnou houkačkou, o kterém nelze jednoznačně říci zda znamená vzdání se přednosti v jízdě, nebo naopak signál znamenající zrychlený průjezd křižovatkou, či pokyn pro zrychlení vozidlu jedoucímu před námi.   

5.  Kontakt s řidiči kteří porušují pravidla provozu a ohrožují jeho bezpečnost (technika komunikace).

    Protože hovoříme o defenzivním způsobu jízdy, určitě zde nebudeme doporučovat agresivní reakce na setkání s touto skupinou účastníků silničního provozu.

 

Tato skupina řidičů se však dělí na řidiče,

*       kteří ohrožují bezpečnost provozu z nepozornosti, nesoustředění, tedy neúmyslně; ty je možno upozornit signalizací nebo gesty na chybu, které se dopustili;

*       kteří nemají dostatečnou řidičskou praxi a např. jízdní manévr nezvládají pro chybějící dovednosti a řidičskou praxi; jako typický příklad můžeme uvést couvání, parkování, jízdu v pruzích, rozjezd na křižovatkách, zpomalování plynulosti provozu;

*       kteří se chovají agresivně a současně riskují; jsou to řidiči, kteří porušují pravidla nejhrubším způsobem; v rámci defenzívní jízdy často bezpečnost závisí na řidiči,

který se vzdá přednosti v jízdě, uvolní jízdní pruh, přeruší předjížděcí manévr, atd.

6.   Nestat se pro ostatní účastníky provozu překážkou (technika pohotovosti).

    Překážkou se pro ostatní vozidla můžeme stát hned z několika stále platných důvodů. Jednak svým způsobem jízdy, což lze dobře ovlivnit, jednak poruchou vozidla, kde je situace po určitou dobu komplikovanější. Pomalý způsob jízdy se opět promítá v řadě právních úprav takových států jakými je Německo, Anglie ale také Polsko, aj. V případě omezování rychleji jedoucích vozidel vzniká povinnost umožnit těmto vozidlům bezpečné předjetí, popř. jsou takoví řidiči trestáni finanční pokutou spojenou s připsáním bodů v rámci bodového systému.

    Při poruše, kdy je vozidlo nepojízdné, je povinností zřetelně a v dostatečné, zákonem stanovené vzdálenosti na tuto situaci ostatní řidiče upozornit.

7.  Zviditelnit se pro ostatní (technika kontrastu).

    Tato zásada dnes představuje osvědčené a právně zakotvené ustanovení o povinném celoročním svícení všech vozidel a to nejen za snížené viditelnosti. Toto ustanovení dnes platí ve většině států Evropské unie.

8.   Připravenost na nesprávné dopravní chování řidičů na určitých a místech (technika předvídavosti).

    Čím dál tím více se hovoří o tzv."nehodových místech a úsecích".  Podle statistiky nehod lze snadno vysledovat místa a úseky na kterých dochází k vysokému počtu silničních dopravních nehod. Tyto nehody vznikají na základě nesprávného jednání řidičů a to z různých příčin. Např. na nepřehledných úsecích, v nebezpečném klesání, na nepřehledných křižovatkách, atd. Na těchto místech musí být řidič připraven na chybné jednání ostatních řidičů a musí počítat s jejich chybnou reakcí.

    Jsou to úseky, kdy lze chybné jednání ostatních řidičů předvídat a kalkulovat s ním.

 9.  Ovlivňovat svým chováním plynulost provozu . 

      Spatřujeme zde  apel na plynulý způsob jízdy, bez zbytečného zrychlování i zpomalování. Respektování nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku,  zpravidla zajistí řidiči jízdu na zelené světlo, tedy bez zastavování na křižovatkách. 

10.  Tvorba rezerv řidičských schopností.

      Ty tvoří postupné získávání řidičské praxe. Jedná se o souhrn zkušeností, dovedností a správně vyřešených dopravních situací.

       Defenzivní jízda se však dále vyvíjí a to za přispění českých dopravních psychologů Jiřího HOSKOVCE a Jiřího ŠTIKARA. Jejich příspěvek rozvíjí základní koncepci pod názvem kooperativní jízda. Tato koncepce již přesahuje rámec individuálního jednání, a zasahuje do jednání více řidičů v rámci společné dopravní situace. Řidič se tedy pouze nestraní ostatních v rámci vlastní bezpečnosti, ale aktivně kooperuje s dalšími řidiči v rámci zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu i zrychlení průjezdu dalších vozidel. Tedy nejsou mu lhostejné dopravní problémy jiných řidičů na společné dopravní cestě.

     Jako některé příklady lze uvést :

-  přibrždění pro poskytnutí manévrovacího prostoru jinému vozidlu,

-  poskytnutí potřebných informací jinému řidiči (verbálně, nebo obvyklými světelnými

   nebo zvukovými signály,

-  upozornění vzadu jedoucímu řidiči předsignálem před vlastním bržděním,

-  "zipování", kooperativní způsob střídavého dávání přednosti z důvodu zachování

   plynulé jízdy dvou jízdních proudů vozidel - příklad dnes již zákonného ustanovení

   vzniklého na základě kooperativního zvyklostního jednání.  

    

   Řada kooperativních podnětů z oblasti silničního provozu sloužila a stále slouží jako zdroj legislativní inspirace při tvorbě nových potřebných zákonných norem.

    Krátký nástin defenzivních a kooperativních zásad ukazuje na vysokou předvídavost při tvorbě představeného systému. Uvedené zásady jsou aktuální dnes jako včera. Řada z nich se stala základem pro potřebná ustanovení právní úpravy v jednotlivých státech. Defenzivní způsob jízdy a nově i kooperativní projekt dalších přístupů ke vzájemnému partnerskému jednání, dává každému řidiči do rukou možnost přispět svým defenzivním dopravním chováním ke zvyšování dopravní bezpečnosti a to bez zvláštního vybavení a technických prostředků. Stačí se pouze uvedeným desaterem a dalšími příklady důsledně řídit a uplatňovat jej v každodenní řidičské praxi.