JUDr. Martin Bohman

Vývoj „policejní hustoty“ ve vybraných státech světa v období let 1990 – 2008

 

V souvislosti s reformou Policie České republiky často zaznívá v laické, ale i odborné veřejnosti názor, že česká policie disponuje hypertrofovaným početním stavem lidských zdrojů. Zároveň však nejen Policie ČR, ale v podstatě všechny policejní sbory na světě, musí čelit jednak vzrůstajícímu nápadu kvalifikované trestné činnosti včetně hrozby terorizmu a zároveň se snažit být běžným poctivým občanům nablízku při zvládání každodenního narušování veřejného pořádku a přispívat tak k jejich pocitu bezpečí. Je zhruba 45 tisíc příslušníků policie na 10 milionový národ hodně nebo málo?[1] A jak jsme na tom v mezinárodním srovnání? Máme opravdu příliš početnou policii?

  

Z kraje tohoto pojednání je nutno předznamenat, že získávání relevantních informací k počtu příslušníků (zaměstnanců) v policejně bezpečnostních sborech v jakékoli zemi je poměrně složitý úkol. O to větší oříšek je potom zkompletovat smysluplnou komparativní studii mezi několika státy. Problematické je zejména rozlišná organizace bezpečnostních sborů (na státní policii, četnictvo, obecní policejní sbory, uniformované a neuniformované složky, zpravodajské služby atd.).

Přesto se Evropskému institutu pro prevenci kriminality a její kontrolu (HEUNI), při OSN podařilo nashromáždit v rámci „Přehledu OSN o trendech zločinu a činnosti systémů trestní justice za období 1990-1994“ unikátní relevantní informace z téměř všech evropských zemí, které jsou členy OSN, dále z některých bývalých zemí SSSR, z USA a Kanady. Celkem se do projektu zapojilo 39 zemí světa.

Jak z těchto dat, tak i z dalších studií bylo možno následně sestavit komparační tabulku (viz: tabulka č. 1), která vystihuje policejní hustotu (něm. Polizeidichte, angl. police density, resp. ratio of police to citizens) hned dvěma používanými metodami.

Po patnácti letech od uskutečnění tohoto zajímavého počinu na tuto studii navázal o poznání subtilnější projekt, který byl proveden v rámci sestavování publikace Policejní sbory v zemích EU: Inspirace pro Českou republiku,[2] která se stala podpůrným materiálem reformy Policie České republiky. Na tomto projektu spolupracoval také odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Národní jednotka Europolu PP ČR a v neposlední řadě také odbor bezpečnostní politiky MZV ČR.

Nejprve si však uveďme něco k použité metodologii výpočtů policejní hustoty v jednotlivých státech.

Informace o policejní hustotě lze získat v podstatě ve dvojí podobě. Řada výzkumů[3] a autorů[4] preferuje vyjádření hodnoty policejní hustoty počtem zaměstnanců policie na 100 000 obyvatel dané země. Ten lze vypočítat následovně:

r = p/o x 100 000, přičemž

r… je počet policistů na 100 tisíc obyvatel nebo též policejní hustota,

p… je počet policistů daného územního celku (státu),

o… je počet obyvatel daného územního celku (státu).

Takto vypočítaný koeficient vyjadřuje policejní hustotu v číselné i lexikální jednotě smyslu slova. Čím je totiž vyšší r, tím je též vyšší i policejní hustota a naopak.

Druhou možností je vyjádřit číselný poměr mezi počtem obyvatel a počtem policistů na daném území.[5] Z takového údaje nám potom vyjde, kolik obyvatel připadá na jednoho policistu. To lze matematicky vyjádřit následovně:

p = o/p, přičemž

p… je počet obyvatel, který připadá na jednoho policistu,

o… je počet obyvatel daného územního celku (státu),

p… je počet policistů daného územního celku (státu).

    Tabulka č. 1: Počty policistů a „policejní hustota“ ve světě (počty jsou uváděny pro období 1. poloviny 90. let 20. století)[6]

Stát/jiný územní celek

Počet policistů

Počet obyvatel

na 1 policistu  (p)

Počet policistů na 100 tis. obyv. (r)

Austrálie

71 500

238

420

Belgie

32 500

307

344

Česká republika

45 800

227

440

ČSR[7]

85 000*

158

630

Dánsko

13 600

378

236

Finsko

11 800

424

233

Francie

       227 000

277

394

Lichtenštejnsko

                59

491

203

Lucembursko

           1 100

466

289

Irsko

11 000

318

304

Itálie

       280 000

342

488

Kanada

56 800

476

214

Německo

       260 000

320

320

Nizozemí

40 000

351

256

Norsko

10 100

420

234

Portugalsko

43 500

239

440

Rakousko

29 000

325

362

Rusko

    1 800 000

82

1224

Řecko

40 000

258

379

Španělsko

       187 000

250

477

Švédsko

27 000

319

310

Švýcarsko

14 300

465

205

Turecko

       108 000

523

190

USA

       715 000 (?)

357

280

Velká Británie

       186 000

397

318

Æ zemí EU

 

 

341

*Vysvětlivky: Pouze ilustrativně představuje počet příslušníků Veřejné bezpečnosti (VB) a Státní bezpečnosti (StB) kolem roku 1953.

 

Nejvyšší hodnoty, co do počtu policistů na 100 tisíc obyvatel, tedy počátkem 90. let minulého století vykazovala Ruská federace (1224), vysokými hodnotami se vykazovaly i další postkomunistické státy (jako Chorvatsko, Kazachstán, pobaltské státy i Česká republika), ale i některé periferní státy jihozápadní Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko). Naopak nízká čísla najdeme u skandinávských států, Kanady, Lichtenštejnska, Švýcarska a kupodivu i Moldavska či Rumunska). Nejnižší je hodnota u Turecka (190).

Z uvedeného vyplývá, že interpretace číselných hodnot policejní hustoty není jednoznačným vodítkem, podle kterého lze určit ráz toho kterého státu, resp. jeho policejněbezpečnostního aparátu. MUSIL, J. zmiňuje[8] několik aspektů, které mohou ovlivnit výklad prostých číselných hodnot:

1.    Interpretace policejní hustoty jako péče státu o bezpečnost občanů – v tomto paternalistickém přístupu je tedy vyšší koeficient hodnocen jako předpoklad lepšího zajištění vnitřní bezpečnosti státu.

2.     Dalším hlediskem může být souhrn finančních prostředků, které je nutné na zaplacení policie vynaložit – tedy kolika občany je placen jeden policista (v průměru spotřebují mzdové náklady až 80% rozpočtu policejního sboru).

3.    Dalším parametrem, na který může policejní hustota poukázat je efektivnost či produktivita práce policie, kterou však lze vyhodnocovat až v návaznosti na další ukazatele (počet zpracovávaných případů trestné činnosti, objasněných trestných činů atd.)

4.    A posledním zmiňovaným kritériem je akcent politický, který vystihuje snahu demokratického právního státu o co možná nejnižší ingerenci do práv a svobod občanů, do politického života, ekonomiky atd. S tímto požadavkem minimalizace represivních zásahů státu a tedy i policie do soukromí občana se jeví jako optimální udržovat počty bezpečnostních orgánů jen na takové úrovni, kdy jsou schopny zajišťovat pouze specifické, nezastupitelné úkoly (zejm. ochrana proti kriminalitě).[9] V tomto světle se jeví státy s vysokou policejní hustotou jako všeobjímající, nedemokratické s hypertrofovanou výkonnou mocí státu, přecházející v některých případech do státu policejního, totalitního.

 

Od doby, kdy byla provedena uváděná studie však uplynulo relativně mnoho času (15 let), což se obzvláště v tolik turbulentním prostředí, jakým je oblast vnitřní bezpečnosti státu, projeví výrazným způsobem.

Výrazný vliv na bezpečnostní prostředí a návazně bezpečnostní systémy jednotlivých států měla na přelomu 20. a 21. století zejména globalizace veškerých procesů – zejm. v oblasti informačních technologií, finančních trhů, ale i kriminálních struktur. Nelze opomenout také integrační procesy, zejména v rámci Evropy a nezbytné je zmínit také hrozbu mezinárodního terorizmu, která stojí za významnými proměnami policejněbezpečnostních aparátů jednotlivých států zejména po roce 2001[10] a 2004,[11] resp. 2005.[12]

Tak můžeme na základě těchto skutečností pozorovat od počátku 21. století trend vzrůstajícího počtu příslušníků policie, a to zejména ve státech západní Evropy, jako je tomu např. v:[13] 

 

*      Německu (viz tabulka č. 2),

rok

1995

2002

2004

2006

počet příslušníků[14]

226

247

247

250

 

*      Španělsku (viz tabulka č. 3),

rok

2001

2003

2005

2006

počet příslušníků

183

189

204

210

 

*      Francii (viz tabulka č. 4),

rok

2001

2003

2005

2006

počet příslušníků

232

233

235

242

 

*      Anglii a Walesu (viz tabulka č. 5).

rok

1995

2002

2004

2006

počet příslušníků

127

130

139

141

 

Pro úplnost je však třeba dodat, že naopak existují státy (Estonsko, Lotyšsko, Rumunsko či Severní Irsko), které ve stejném období své policejní sbory zeštíhlují, a to v průměru o 1 – 3 % ročně.

 

Celkový pohled a možnost komparace nám nabízí následující tabulka (tabulka č. 6), která nám vyjadřuje jednak policejní hustotu v počtu policistů na 100 tisíc obyvatel a jednak v počtu policistů na 1 kilometr čtvereční.

 

Tabulka č. 6: Policejní hustota ve světě (údaje jsou aktuální pro rok 2008)[15]

stát

počet policistů na 100 tis. obyv.

počet policistů na 1 km2

Bulharsko

346

0,23

ČR

442

0,58

Dánsko

203

0,26

Estonsko

243

0,07

Finsko

211

0,28

Francie

378

0,40

Irsko

306

0,20

Itálie

498

0,95

Litva

334

0,17

Lotyšsko

357

0,13

Maďarsko

440

0,47

Německo

50/322

0,11/0,57

Nizozemsko

337

1,33

Polsko

311

0,38

Portugalsko

424

0,48

Rakousko

332

0,78

Rumunsko

286

0,26

Řecko

455

0,38

Slovensko

363

0,40

Slovinsko

443

0,44

Spojené království

268/466

0,94/1,64

Španělsko

434

0,38

Švédsko

278

0,06

 

Obecně lze říci, že nízká policejní hustota je v severněji položených zemích, což je ovlivněno geografickými, klimatickými a následně demografickými podmínkami. Naopak státy v jižní části Evropy disponují největší policejní hustotou. Jistými výjimkami v tomto smyslu je Spojené království a Nizozemsko, které se mohou pochlubit nejvyšší policejní hustotou na km2 v celé Evropě. Česká republika je v těchto ukazatelích disponuje pátou nejvyšší hustotou (z 23 dotazovaných států Evropské unie), a to jak v počtu policistů na 100 tisíc obyvatel (442), tak i v počtu policistů na 1 km2 (0,58). Hodnoty policejní hustoty v ČR v počtu policistů na 100 tisíc obyvatel přitom dosahují podobných hodnot jako je tomu např. v Maďarsku, Slovinsku či Španělsku; co se týká počtu policistů na 1 km2 stojí naše republika po boku Německa, Portugalska či Maďarska.

 

Pro úplnost dodejme, že na bezpečnosti státu se pochopitelně podílí i další bezpečnostní orgány (např. obecní, resp. městská policie, kde je jen v naší zemi zaměstnáno okolo 7 tisíc zaměstnanců, vězeňská a justiční stráž, zpravodajské služby, vojenské policie, v určených případech armáda apod.), které kdyby byly do počtu bezpečnostních pracovníků započítány, pak takováto „hustota bezpečnostních pracovníků“ by oproti hustotě policejní v některých případech i násobně vzrostla.

Samostatnou kapitolu by zde mohly představovat privátní bezpečnostní služby, jejichž počty jsou v řadě zemí vyšší než u veřejných bezpečnostních sborů. V ČR jde cca o 55 tisíc zaměstnanců, což představuje v indexu vysokou hodnotu 529 pracovníků soukromých bezpečnostních služeb (SBS) na 100 tisíc obyvatel (tj. o 89 více než policistů).

Zajímavým momentem je zjištění, že byť se od počátku 90. let 20. století až po současnost setkáváme ve většině států se stále (byť mírně) vzrůstající kriminalitou (viz graf č. 1), jejíž některé formy jsou obzvláště znepokojující a pro společnost značně nebezpečné (organizovaný zločin, obchod s drogami, násilná trestná činnost, terorizmus), nelze konstatovat, že plošně dochází ve státech EU (až na vybrané policejní sbory západní Evropy, viz výše) a už vůbec ne Evropy jako takové k nějakému enormnímu nárůstu početních stavů v rámci policejních sborů.

 

Vysvětlením může být jednak nárůst nestátních policejních bezpečnostních subjektů (zejm. městské policie a privátní bezpečnostní služby), jednak snaha policií po odbřemenění se od tzv. nepolicejních činností a v neposlední řadě, a to zejména v postkomunistických zemích, vůle státní správy po zeštíhlování veřejného aparátu včetně policie.

 

Na úplný závěr dodejme, že tato stať měla ambici se soustředit výhradně na problematiku policejní hustoty. Hlubší pojetí tématu obsahuje publikace Policejní sbory v zemích EU: Inspirace pro Českou republiku, která zachycuje i související témata jako je penzum oprávnění a povinností jednotlivých policejních sborů a částečně i efektivitu jednotlivých policií.

 

 

Literatura

BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: M ČR, 2009. 232 s.

FROLÍK, J. Špión vypovídá. Praha: Orbis Praha, 1990.

MUSIL, J. „Policejní hustota“ v mezinárodním srovnání. Kriminalistika, 1994, roč. 27, č. 3, s. 215-226

NOVÁK, F. Finské bezpečnostní služby. Security magazín, 2004, roč. 11, č. 60, s. 33.

OSMANČÍK, O. Institucionální kontrola kriminality v mezinárodním srovnání. Kriminalistika, 1999, roč. 32, č. 2, s. 143-152.

ZÁMEK, D. Služba pořádkové policie a projekt Community policing. In Bezpečnostní teorie a praxe 1/2007. Praha: PA ČR, 2007, s. 45-50.

komparační studie Evropského institutu pro prevenci kriminality a její kontrolu (HEUNI), při OSN – „Zločin a trestní justice v Evropě a Severní Americe v letech 1990-1994“, jejíž výsledky byly publikovány v roce 1998

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

http://ec.europa.eu/eurostat/

 

 [1] Blíže např.: ZÁMEK, D. Služba pořádkové policie a projekt Community policing. In Bezpečnostní teorie a praxe 1/2007. Praha: PA ČR, 2007, s. 47-48.

[2] Viz: BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: M ČR, 2009. 232 s.

[3] Např. komparační studie Evropského institutu pro prevenci kriminality a její kontrolu (HEUNI), při OSN – „Zločin a trestní justice v Evropě a Severní Americe v letech 1990-1994“, jejíž výsledky byly publikovány v roce 1998. Blíže viz: OSMANČÍK, O. Institucionální kontrola kriminality v mezinárodním srovnání. Kriminalistika, 1999, roč. 32, č. 2, s. 143-152.

[4] Blíže např. viz: ZOUBEK, V. Postmoderní problémy lidských práv a globální společnost,s. 284-286,

NOVÁK, F. Finské bezpečnostní služby. Security magazín, 2004, roč. 11, č. 60, s. 33.

[5] Tato alternativa aplikována viz: MUSIL, J. „Policejní hustota“ v mezinárodním srovnání. Kriminalistika, 1994, roč. 27, č. 3, s. 215-226.

[6]Zdroj: MUSIL, J. Ibid, s. 223. OSMANČÍK, O. Ibid, s. 144. NOVÁK, F. Ibid, s. 33.

[7] Zdroj: FROLÍK, J. Špión vypovídá. Praha: Orbis Praha, 1990.s. 14-15.

[8] viz: MUSIL, J. „Policejní hustota“ v mezinárodním srovnání. Kriminalistika, 1994, roč. 27, č. 3, s. 215-226.

[9] Viz. Reforma Policie ČR a s tím související „odbřemeňování“ sboru od tzv. „nepolicejních činností“.

[10] 11. září 2001 ve Spojených státech teroristé unesli 4 dopravní letadla. Dvěma narazili do budov World Trade Center v New Yorku, jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu, jedno se zřítilo v Pensylvánii. Celkem zahynulo přibližně 3000 lidí.

[11] 11. března 2004 se staly madridské příměstské vlaky terčem teroristického útoku,při němž zahynulo 191 lidí a 1800 dalších bylo zraněno. K útoku se přihlásila Al-Káida.

[12] 7. července 2005 došlo v Londýně k sérii teroristických bombových útoků, při nichž zahynulo na 50 lidí a asi 700 jich bylo zraněno.

[13] Zdroj: viz studie k publikaci Policejní sbory v zemích EU: Inspirace pro Českou republiku, resp.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

 

[14] Jedná se o počet příslušníků státní policie a četnictva, popř. odpovídajícího ekvivalentu státní či zemské policie. Počty jsou uváděny v tisících, při zaokrouhlení na celé tisíce.

[15] Zdroj: BOHMAN, M., KRULÍK, O. Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku. Praha: M ČR, 2009. 232 s.

 

[16] Zdroj: Eurostat