Mgr. Bc. Jan Dalecký

SOUČASNÁ PROBLEMATIKA MULTIKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ A PČR

                                                          

1. MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ[1] A MULTIKULTURISMUS

       Je výrazem pro situaci, kdy se v rámci jednoho území setkávají dvě nebo více kultur. Snad každá země má své národnostní problémy a své migranty, cizince, uprchlíky, azylanty apod., jak bylo uvedeno  a rozebráno v počátku mé přednášky, kdy jsem udělal průlom EVROPOU.

Současnost lze proto více než jindy oprávněně nazývat érou FAKTICKÉHO MULTIKULTURALISMU

 

MULTIKULTURALISMUS lze chápat několika odlišnými pohledy. Jde o stav KOEXISTENCE různých kultur, o proces jejich vzájemného ovlivňování, o vědeckou teorii zabývající se těmito stavy a procesy a o společenský cíl – vybudování fungující multikulturní /resp. interkulturní či pluralitní/ společnosti.

     Kultury v rámci jednoho území se stále více rozrůzňují, migrace /pohyb obyvatel uvnitř státu nebo mezi státy/ do západoevropských zemí zesiluje a podle odborných předpovědí bude růst i nadále. Co si kdysi bylo vzdálené, je nyní v sousedství, čím jsme se nemuseli zabývat, je nyní aktuálním problémem.

     Na státní úrovni musí být vyřešen problém zajištění základních socioekonomických potřeb cizinců, ale i menšin.

     Důležitou součástí této reakce jsou postoje jednotlivých státních institucí, kam patří i Policie ČR, protože ti mnohdy představují první kontakt „ těch druhých s námi“. Zejména na Policii ČR jsou v této souvislosti kladeny zvláštní požadavky - zajistit ochranu práv a bezpečnost cizinců a menšin na našem území a sjednat dodržování zákonnosti v komunitách. Ti se mnohdy řídí svými vlastními kulturními pravidly, které nemusejí být vždy v souladu se zákonným pořádkem České republiky. Porozumění situaci multikulturalismu a znalost odlišností jednotlivých kultur /např. romská kultura, židovská kultura apod/ a možnosti jednání v zátěžových situacích může napomoci předcházet konfliktům nebo jejich vyhrocení, více předvídat a lépe komunikovat. Policie ČR musí zvládnout velmi dobře a citlivě navazovat kontakt  v romské komunitě, aby se předcházelo neočekávaným situacím.

                                                           

     Pro policisty je důležitá dovednost umět navázat a udržet kontakty uvnitř menšinové komunity /překonání nedůvěry, trpělivost, pravdivé informování, v žádném případě se nepovyšovat, při rozhodování být nestraní a dodržovat zákony a pravidla chování, v době služby ale i mimo služby konverzovat dle možností s lidmi v komunitě. Častý kontakt a komunikace v menšinové komunitě prohlubuje důvěru mezi jednotlivými stranami a je podmínkou k  úspěchu s touto komunitou pracovat. Nejdůležitější je vlastní komunikace.

 

     Obtíže při navazování kontaktu lze formulovat takto: Příslušníci menšiny se snaží ovlivňovat témata konverzace tak, aby se vyhnuli otázkám týkajících se případné trestné činnosti a nebo porušování pravidel chování. Někdy může být problém i v jazykové bariéře, jde o vysvětlení jednotlivých pojmů a jejich význam. Též nelze opomenout kulturní odlišnosti, shromažďování většího počtu osob v bytě, živější diskuse, velmi častá gestikulace, pořádání velkých svatebních hostin, velká účast na pohřbech apod.

 

     Dále je nutné využívat místní zastupitelstva, která dobře znají místní situaci a mohou přijímat vhodné postupy ve spolupráci s Policií ČR.

 

       I stát by měl věnovat větší pozornost menšinám, ne pouze formou sociálních dávek. Měl by zajistit  jejich vzdělání, předškolní výchovu-zejména zdokonalovat se v českém jazyce, neboť špatná mluva vede k tomu, že většina dětí končí ve speciálních školách, kdy nestačí  přednášenému učivu. To spatřuji jako jednu z nejdůležitějších věci pomoci menšinám.

 

     Znovu se pokusit náborovat příslušníky etnických menšin k Policii ČR a tím snížit potřebná rizika a lépe spolupracovat s multikulturním prostředím a lehčeji navazovat kontakt zejména v romské komunitě. Obdobně to platí i pro další žijící menšiny v ČR. Vlastní komunita je bude respektovat, příslušníci menšin také mohou pomoci řešit určité problémy vyplývající z neznalosti jazyka, napomůžou i k odstranění překážek ve vzájemné komunikaci a řešení problémů.                                                         -

 

2. MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ A POLICIE ČR[2]

 

     Mnoho faktorů v současné společnosti ČR nasvědčuje tomu, že je zapotřebí v celém systému vzdělávání klást stále větší důraz na zařazení takových témat a užívání takových metod, které budou působit antirasisticky a ve prospěch multikulturní chápavosti a tolerance.

     Podle statistik MV ČR a PP ČR počet rasově motivovaných trestných činů stále výrazně stoupá, ale dle vyjádření zmocněnce vlády pro lidská práva se rasismus daří stále více potírat. Stále častěji jde o případy takzvaného skrytého rasismu a nacionalismu, který se projevuje latentní nenávistí vůči jiné rase či národu – a to nejen u veřejností, ale i mezi policisty. Proti takové situaci je nutné efektivně zakročovat.

     Existence multikulturní společnosti tak s sebou nese fakt, že pracovníci Policie ČR se setkávají ve své praxi nejen s občany ČR, ale  stále častěji s občany menšin a jiných národností./Romové, Ukrajinci,Slováci, Vietnamci, Číňané,Bulhaři, Rusové, apod./.

Policisté proto musejí být schopni pracovat v souladu nejen s principem vázanosti zákonem, ale i s principem etnické neutrality.

 

PRINCIP VÁZANOSTI ZÁKONEM -  veškerá činnost policie a výkon jejich pravomoci se musí opírat o Ústavu ČR a platné zákony a musí se odehrávat v jeho mezích. Toto platí obecně ve vztahu k občanům ČR i ve vztahu k cizincům a k menšinám na území ČR.

 

PRINCIP ETNICKÉ NEUTRALITY – Policie ČR je policií státu, který vychází z občanského principu, tedy rovnosti všech, bez ohledu na etnickou, jazykovou, rasovou, národnostní a náboženskou příslušnost osob. Z této skutečnosti vyplývá, že v tomto ohledu musí policisté při výkonu své pravomoci zachovávat neutrální stanovisko.

 

     Pro běžnou praxi každého policisty je proto nezbytné získat alespoň základní přehled a orientaci v problematice – získat přehled o možnostech statutárního postavení a podmínek pobytu cizinců a menšin na území ČR, seznámit se s legislativní úpravou související s danou  problematikou apod. Policisté by měli dbát, aby byli maximálně seznámeni s teoretickou i praktickou stránkou policejní práce s příslušníky menšin a cizinci na území ČR.

                                                       

3. ROLE POLICIE VE VZTAHU K MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOSTI

 

*      ROLE OCHRANNÁ – Policie je povinna při své činnosti chránit oprávněné zájmy příslušníků celé společnosti, tedy všech občanů ČR /tedy i menšin a cizinců na území ČR/.

 

*      ROLE SANKČNÍ – Policie je povinna při své činnosti postihovat veškeré protiprávní jednání, ať jsou pachateli občané ČR, příslušníci menšin, či cizinci na území ČR. Vychází u principu rovnosti před zákonem.

 

*      ROLE REPREZENTAČNÍ – Policie by měla důstojně plnit roli „prvního kontaktního státního orgánu“.Tato role nevyplývá ze zákona, ale z podstaty policejní práce, která má ve své základní podobě terénní povahu. Vnímání policie příslušníky menšin a cizinci na území ČR pak výrazně ovlivňuje jejich vztah ke státu jako celku.

 

*      ROLE INFORMAČNÍ – podobně jako v předchozím bodě vyplývá tato role z podstaty práce policie. Policie se často setkává s problémy, které nespadají do její kompetence, podávání informací nemá policie v popisu práce, ale není v rozporu se zákonem. Ale tím, že informace podává, stává se službou a je dobře ze strany občanů, menšin a cizinců hodnocena.

 

*      ROLE PREVENTIVNÍ -  Policie by měla nejen svou kvalitní práci, ale i svou přítomností a připraveností, plnit obecnou preventivní roli. Svou preventivní úlohu ve společnosti může naplňovat i vhodnou mediální prezentací a propagační činností.

 

ORGÁNY MV ČR participující na problematice:

 

1/ Ministerstvo vnitra ČR

   Odbor bezpečnostní politiky ČR

   Odbor vzdělávání a správy policejního školství

   Odbor personální                                                 

   Odbor prevence kriminality

   Odbor tisku a public relations

   Odbor azylové a migrační politiky

   Policejní akademie ČR

   Vyšší policejní školy MV, střední policejní školy MV a instituty

 2/ Policejní prezídium ČR

 3/ Koordinační a poradní orgány MV ČR

4/  Pracovní skupina Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro oblast MV a PČR

5/ Komise MV pro integraci cizinců a rozvoj vztahů mezi komunitami

 

 

KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ

KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ, vznikající ze součinnosti plánů integračních politik jednotlivých ministerstev. Přestože byla v nedávné době gesce za koordinaci této koncepce převedena z Ministerstva vnitra ČR /v jeho rámci bylo agendou integrace cizinců pověřeno oddělení integrace cizinců odboru azylové a migrační politiky/ na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

                                                                                       

4. NÁRODNÍ STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČR  VE VZTAHU K NÁRODNOSTNÍM MENŠINÁM                               

 

     Základním koncepčním materiálem, který se dotýká problematiky vztahu minorit a Policie  ČR, ne právě NÁRODNÍ STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČR VE VZTAHU K NÁRODNOSTNÍM MENŠINÁM. Tato strategie byla vzata na vědomí vládou ČR – USNESENÍM č. 85 ze dne 22.ledna 2003.

     Prosazuje principy moderní policejní práce v etnicky a národnostně různorodé společnosti. Jejím záměrem je vytvořit mechanismy, které by Policii ČR umožnily efektivní práci ve vztahu k menšinám.

     Strategie byla inspirována transformačními procesy, které v zemích EU během několika posledních let doprovázely změnu postoje k problematice rasové rovnosti a spolupráce s minoritními komunitami. Nezanedbatelnou okolností vzniku STRATEGIE je i vstup ČR do EU a požadavky a závazky, které z přijetí do UNIE pro práci Policie ČR ve vztahu k ochraně menšin vyplývají. Největší zkušenosti a udávání tónu v UNII je HOLANDSKO. Zejména jejich program by bylo vhodné využívat zejména v naší ČR. Sám jsem se v době stáže přesvědčil, že multikulturní společnost v Holandsku je na velmi vysoké úrovni, dle mého názoru je v EVROPĚ vrcholem. Oblast multikultury  v Holandsku již vlastně vychovává čtvrtou generaci a pouze cca 2% osob ze společnosti jako celku vybočují. Osobně se domnívám, že není třeba vymýšlet další nové a nové programy v ČR, ale využít zaběhnuté a vyzkoušené programy z Holandska, a ty v naší ČR aplikovat.

 

VÝZNAM STRATEGIE v ČR:

-Reaguje na rizika a výzvy, jež etnicky a národnostně pestrá společnost klade na státní správu a práci policejních sborů.

- Reaguje na zvýšený příliv cizinců, migrantů a žadatelů o azyl do ČR, je příspěvkem k aktivní imigrační politice.

-Je odpovědí na společenskou objednávku strategického dokumentu týkajícího se policejní práce ve vztahu k etnickým a národnostním menšinám.                                                        

-Je příspěvkem k integraci romské komunity v ČR.

-Reaguje na výzvy mezinárodních organizací požadující zapojení členů etnických  a národnostních menšin do práce policejních sborů.

 

STRATEGIE se soustřeďuje na tyto cíle:

Vytvoření institucionálního rámce preventivních policejních aktivit zejména na místní úrovni, v duchu „COMMUNITY  POLICING“.

-Zařazení problematiky práce ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám do celoživotního vzdělávání policistů.

-Vytvoření mechanismů pro zaměstnávání příslušníků národnostních menšin u Policie ČR.

-Uplatňování antidiskriminačních postupů v policejní práci.

- Omezení rizika zaměstnávání policistů s xenofobní nebo rasistickou hodnotovou orientací.

- Realizování reprezentativního výzkumu, který by zmapoval problematiku vztahu Policie ČR a etnických a národnostních menšin ve společnosti a který by napomohl identifikaci problémových oblastí vztahu Policie ČR k národnostním a etnickým menšinám.

-Podpora aktivního přístupu Policie ČR k řešení a předcházení problémů spojených s životem menšinových komunit

                                           

 VE SVÝCH ZÁMĚRECH SE STRATEGIE VZTAHUJE NA:

-příslušníky národnostních menšin a etnických menšin v ČR

- Ve Vztahu k národnostním menšinám v ČR je STRATEGIE cílena především na příslušníky ROMSKÉ komunity

 Navrhované mechanismy podle potřeby nevylučují uplatnění na problematiku týkající se jakékoli národnostní menšiny v ČR v současné i budoucí, neboť k tradičně a dlouhodobě žijícím příslušníkům bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské a ukrajinské národnostní menšiny v České republice jistě budou postupně přibývat příslušníci dalších národnostních menšin, jejichž postavení bude odpovídat dikci zák. č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

 

CIZINCE VE VŠECH ZÁKONEM DEFINOVANÝCH POBYTOVÝCH REŽIMECH:

- cizince, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR

- cizince, kteří jsou účastníky řízení o udělení azylu

- cizince, kterým byl na území ČR udělen azyl

- cizince s vízem za účelem strpění pobytu

- cizince s vízem za účelem dočasné ochrany

- cizince pobývající na území ČR krátkodobě jako turisté

                                                        

5. CÍLOVOU SKUPINOU STRATEGIE JSOU PŘÍSLUŠNÍCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY[3]

 

     Strategie vytváří předpoklady, aby příslušníci Policie ČR v dostatečné míře disponovali dovednostmi pro policejní práci v multikulturní společnosti, navrhuje mechanismy a opatření pro komunikaci s minoritami, hledá cesty, jak do policejní práce příslušníků národnostních menšin zapojit. Jak o tom svědčí zkušenosti policejních sborů v západní Evropě, ani v České republice do budoucna nevystačíme pouze s pojetím policie jako represivního orgánu. Dosavadní zkušenosti upozorňují na potřebu pozitivního, proaktivního přístupu založeného na prevenci. Ten umožňuje předcházet možným konfliktům a dobrými vztahy s komunitou přispívá k budování a upevňování důvěry v policii a k ochotě s ní spolupracovat.

STRATEGIE navrhuje //na základě zahraničních poznatků o problematice policejní práce ve vztahu k menšinovým komunitám a při respektování specifik české právní, společenské a institucionální reality/ zavedení mechanismů a opatření, které by podpořily zárodky strukturálních a organizačních změn v práci Policie ČR v předmětné oblasti a které by byly orientovány pojetím policejní práce jako služby veřejnosti.

 

 KONKRÉTNÍ UPLATNĚNÍ STRATEGIE:

-zřízení funkce styčného důstojníka pro problematiku menšin

-zavedení institutu asistent policie

-zřízení pracovního týmu pro potírání lichvy//ÚŽERA//

-realizace přípravných kurzů pro vstup do Policie ČR určených příslušníkům menšin

-posílení aktivit vzdělávacího typu k dané problematice, a to i na systémové úrovni

-VPŠ Pardubice vyučuje v operativních kurzech problematiku multikultury  

-VPŠ Praha Hrdlořezy proškolila ve spolupráci s Nizozemským helsinským výborem v letech 2002 -2005  - 15 učitelů a instruktorů školení školních policejních středisek v dané problematice.

 

     Přes všechna provedená opatření a vládou ČR přijatá  S T R A T E G I E usnesením pod č. 85 ze dne 22. ledna 2003 jsou ČEŠI nejhorší v EVROPĚ ve vztahu k ROMŮM.

     Téměř polovině Čechů by bylo nepříjemné, kdyby měli za souseda Roma. Takový odpor k romské menšině už v Evropské unii panuje pouze v Itálii. Ukázal to průzkum EUROBAROMETR zveřejněný dne 1. července 2008.

     V České republice odpovědělo kladně 47 % dotázaných na otázku, zda by jim bylo NEPŘÍJEMNÉ mít ROMA jako souseda. Záporně odpovědělo 9% což je naopak nejméně ze všech 27 zemí EVROPSKÉ UNIE.

     Naopak v POLSKU //58%// A ŠVÉDSKU //52%// odpověděla více jak polovina dotázaných, že mít za souseda ROMA, by pro ně žádnou nepříjemnost nepředstavovala.[4]

                                                           

                [1]  Porovnat, Budilová L., Hirt T., a kol. Policista v multikulturním prostředí MV ČR Praha 2005

[2] Dufkova I. A kol., Policie mezi kulturami, Vyšší policejní a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Praha 2007

[3]  Dufková I., a kol., Policie mezi kulturami, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Praha 2007, str.90-95.

[4]  viz. Internet- Eurobarometr dne 1.července 2008