JUDr. David Zámek

 

Řidičský průkaz na zkoušku

 

    Účinnost  novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a novely zákona 200/1990 Sb. o přestupcích, v polovině roku 2006 byla v plném slova smyslu průlomem do tradičního dopravního chování většiny účastníků silničního provozu.  Proto je dobré se po čase k této otázce vrátit z historického pohledu i když velice nedávného se na tuto problematikou podívat očima roku 2006. Nové pojetí právní úpravy se dotklo všech skupin, tedy chodců i řidičů nemotorových a motorových vozidel a i jezdců na zvířeti. Možnost uložení zákazu činnosti, tedy v našem případě zákazu  řízení motorových vozidel jak za přidělení 12 ti bodů, tak i za vážné a nebezpečné dopravní přestupky[1] vyvolalo především u řidičů silničních motorových vozidel tolik požadovanou pozitivní změnu v jejich dopravním chování. Tato změna samozřejmě nenastala dobrovolně, ale byla způsobena preventivním tlakem, který působí osvědčeným způsobem. Sbíráním bodů, na jejichž konci je odevzdání řidičského průkazu a dále také obavami ze spáchání přestupku, který může být spolehlivě prokázán řadou již funkčních dokumentačních a měřících systémů, jejichž vývoj jde netušenou rychlostí kupředu. Řada z nich, jak je výše uvedeno, je řešena stejným způsobem aniž by bylo vyčerpáno pachatelovo "bodové konto".    Tento preventivní legislativní tlak již přinesl očekávané konkrétní a měřitelné výsledky. Česká republika se dostala za rok 2006 pod tisíc obětí silničních dopravních nehod.  K tomu  beze sporu zásadním způsobem přispěly půlroční obavy z nových zákonů a potom jejich půlroční fungování.

   Tím by jsme ale nechtěli zdaleka tvrdit, že současná právní úprava, která si klade za cíl pomoci svými dopady opět přesvědčit účastníky silničního provozu o tom, že znovu platí pravidla silničního provozu, je dokonalá a bez chyb. To ani náhodou, má jich celou řadu a již dnes je dobrá vůle na jejich opravy, úpravy nebo odstranění. Účelem této statě není jejich vyjmenování a popisování.  Spíše ale úvaha nad dalšími možnostmi, které se nabízejí a mohly by doplnit a zabezpečit možná navrhovaná zlepšení. V současném vývoji, který je dynamický a stále se zrychlující, by bylo bláhové si myslet, že je moderní společnost schopna v této, vytvořit na dlouhá léta neměnnou právní úpravu. Dopady jakékoliv právní normy jsou efektivní pouze tehdy, jestliže je zde patrná reakce na palčivé problémy, které se v dané oblasti vyskytují, nebo se vyvíjí.

    Jestliže se chceme zabývat problémem, kterým je bezpečný průběh prvního období řidičské praxe, tedy "začínajícími" řidiči, je třeba konstatovat, že nejde o nový fenomén.

     Dopravní nehodovost začátečníků a problém bezpečného nabývání řidičské praxe v prvních letech řízení vozidla byla vždy poznamenávána tragédiemi ve smyslu ztráty především mladých lidských životů. Nešlo a nejde však pouze o prostou řidičskou nezkušenost, která podlehne jízdním vlastnostem vozidel nebo nástrahám silniční dopravní cesty.  Působí tu přeceňování vlastních psychofyziologických schopností stejně jako neodolatelná touha po veřejné demonstraci odvahy a hrdinství, opojení z rychlosti, soutěživost a bohužel, také časté projevy agrese. Řízení motorových vozidel je dnes zcela běžným projevem životního stylu, který však v sobě nenese pouze pozitivní prvky.

    Ponecháme stranou celou škálu dalších problémů a budeme se věnovat problematice preventivní péče o naše začátečníky, které bychom rádi dostali pod větší ochranu zákona právě v nejcitlivějším období, kdy se po získání řidičského oprávnění již zcela samostatně začleňují do skutečného silničního provozu. Otázka, kterou si však musíme nutně položit zní, kde je ono největší nebezpečí, které na začínající řidiče číhá ?  Jaké jsou to příčiny, které způsobují nejčastěji jejich dopravní přestupky a dopravní nehody s těmi nejtěžšími následky ?

    Domníváme se, že lze jako příčinu vyloučit neznalost zákona. Pravidla silničního provozu již dnes nejsou porušována z jejich neznalosti, ale z jejich cíleného obcházení a to z řady důvodů. Záměrně neuvádím nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti i když je hlavní příčinou dopravní nehodovosti. V určitých podmínkách je totiž tato rychlost rovněž nepřiměřená, neboť vždy nelze postihnout okamžitou dopravní situaci nebo stav silniční komunikace.

    Fenomén rychlosti však ovlivňuje začínající řidiče zásadním způsobem, zejména, pokud jej nabízí samo vozidlo, které řídí a to svými výkony a svádivými jízdními vlastnostmi. Zde má místo termín "životní styl", pro který je rychlost a nemusí to být pouze rychlost vozidla, zcela zásadní vlastností[2].         

    Hledání přiměřené míry dočasného "ochranného" omezení této významné skupiny řidičů silničních motorových vozidel můžeme vysledovat především v zahraničí, kde si uvedená nebezpečí a ztráty u mladé generace[3] velmi dobře uvědomují a poměrně úspěšně je řeší v rámci vlastní právní úpravy. Jestliže budeme hovořit o této skupině řidičů, je třeba ji vymezit nejprve ze dvou hledisek :

 

1)  z délky řidičské praxe,

2)  ze skupin a podskupin řidičských oprávnění.

   

Ad. 1)  Délkou řidičské praxe rozumíme dobu, po kterou jsou řidiči držiteli řidičského oprávnění zapsaného v řidičském průkazu. Za dobu "držení" řidičského oprávnění, po kterou by měl řidič podléhat zvláštnímu omezení jeho řidičské činnosti jsou zpravidla označovány dva roky, bez ohledu na to jaké množství kilometrů má nový řidič ujeto.  

Ad. 2)   U skupin a podskupin řidičských oprávnění je možno stanovit  počátek řidičské praxi buďto pouze od získání prvního řidičského oprávnění, např. skupiny B, nebo vždy od získání dalších řidičských oprávnění, např. skupiny C a D. To znamená, že je možno omezení řidičské činnosti stanovit pro řidiče opakovaně, vždy při získání dalšího řidičského oprávnění.     

 

    Za jeden z dalších problémů je možno pokládat samotnou formu a způsob určitého "ochranného" omezení nového řidičského oprávnění a to nejen vůči samotnému řidiči v období stanovené počáteční řidičské praxe, ale i jako ochranu pro ostatní účastníky provozu, před jeho chybným nebo nepřiměřeným dopravním chováním.

    Pro tuto ochranu se nabízí hned několik možností, které uvádíme a které skutečně používají ve své právní úpravě některé evropské státy. Jde za:

            a)   ve stanoveném počátečním období řidičské praxe je řidiči přidělen nebo odebrán násobek  bodů za spáchaný přestupek proti ustanovení pravidel provozu,  než  řidiči s delší řidičskou praxí.  

            b)   řidičům v počátečním období řidičské praxe je omezena nejvyšší dovolená rychlost na dálnicích nebo silnicích pro motorová vozidla. Jimi řízená vozidla jsou výrazně označena číslem, které na toto rychlostní omezení upozorňuje orgány dohlížející na silniční provoz. Např. ze 130 km/h na 100 km/h, v případě vyšších rychlostí, např. 160 km/h na 130 km/h. Tímto směrem postupuje např. Francie, která omezuje rychlost "začátečníkům" na období 1 roku na 90 km/h na všech typech rychlostních komunikací. Jimi řízená vozidla jsou označena výraznou devadesátkou v černě ohraničeném kruhu.

            c)    noví řidiči získávají na určité časové období (zpravidla na jeden až dva roky) řidičský průkaz s omezením. Tyto řidičské průkazy jsou vystavovány především v severských státech, především v Norsku[4], ale i v řadě států USA. Omezení spočívá např. v zákazu jízdy v zimních podmínkách, v noci, na dálnici, apod. Po určitém období, zpravidla 1 roku řidič nastupuje znovu do výcviku v podmínkách, ve kterých je řízení vozidla zakázáno. Po absolvování kurzu je řidič již pouze učitelem autoškoly přezkoušen a je mu doporučeno vystavení neomezeného řidičského průkazu.

            d)    řidičům je na stanovené časové období počáteční řidičské praxe (zpravidla na období dvou let) vystaven řidičský průkaz na zkoušku.  Tento řidičský průkaz je uplatňován v řadě států, pro nás je zajímavé, že jej mají ve své právní úpravě zakotvený naši sousedé, tj. Slovensko, Rakousko a Německo. Smyslem tohoto preventivního opatření je zvýšení bezpečnosti nových řidičů vůči sobě i ostatním účastníkům provozu. Omezení a ochranná opatření jsou zakomponována do časového období platnosti tohoto zkušebního řidičského průkazu. U všech uvedených států je toto zkušební období dvouleté. V této zkušební době se řidič nesmí dopustit závažného dopravního přestupku nebo trestného činu. V opačném případě je řidiči ukládáno zpravidla absolvování doškolovacího kurzu ve výcvikovém zařízení, psychologický přezkum nebo přezkoušení řidiče zkušebním komisařem.      

 

 

 

Uplatnění systému řidičského průkazu na zkoušku bez rozdílu jeho formy v Evropě

(ANO/NE)

Stát

 

Belgie

NE

Dánsko

NE

Estonsko

ANO

Finsko

ANO

Francie

ANO

Irská republika

NE

Česká republika

NE

Lotyšsko

ANO

Lucembursko

ANO

Maďarsko

ANO

Nizozemí

NE

Norsko

ANO

Portugalsko

ANO

Rakousko

ANO

Severní Irsko

ANO

Slovensko

ANO

Slovinsko

ANO

SRN

ANO

Španělsko

ANO

Švédsko

ANO

Velká Británie

ANO

 

    Podívejme se na podmínky stanovené pro řidičské  průkazy na zkoušku uplatňované v uvedených státech :

Slovensko

    Slovenský zákon č. 315/1996 Sb. o premávke na pozemných komunikáciách ve svém třetím oddílu v §§ 72 a 73 hovoří o vodičském oprávneniu na zkušobnú lehotu. Přímo se zde uvádí, že první řidičské oprávnění se uděluje na dvouletou zkušební dobu. Ta počíná dnem vydání řidičského průkazu. Zajímavé je, že zkušební doba je stanovena na každé další řidičské oprávnění, které řidič získává například rozšiřujícím výcvikem. Po uplynutí zkušební doby se potom řidiči vydává nový řidičský průkaz.

 

Odebrání řidičského oprávnění ve zkušební lhůtě

    Pokud řidič v průběhu zkušební doby spáchal trestný čin v souvislosti s řízením motorového vozidla, nebo dva přestupky porušením povinnosti z ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, okresní dopravní inspektorát rozhodne o účasti tohoto řidiče na doškolovacím kurzu ve výcvikovém zařízení (v autoškole). Pokud řidič po účasti na tomto kurzu opět spáchá trestný čin nebo dva dopravní přestupky, okresní dopravní inspektorát rozhodne o vykonání nové zkoušky z řízení motorových vozidel.

    Pokud držitel řidičského oprávnění na zkušební dobu nepředloží potvrzení o absolvování doškolovacího kurzu nebo zkoušky z řízení motorového vozidla, nebo tuto zkoušku úspěšně nesložil ani po jejím opakování, okresní dopravní inspektorát rozhodne o odebrání řidičského průkazu. Opětovné získání řidičského oprávnění je podmíněno splněním všech zákonem stanovených podmínek včetně nového řidičského výcviku a následných zkoušek.

 

Rakousko

    Řidičský průkaz na zkoušku (řidičské oprávnění pro začátečníky) je upraveno v zákonem o řidičských průkazech (Fůrerscheingesetz)[5].

    Zkušební doba je dvouletá a vztahuje se na každého řidiče, kterému bylo uděleno řidičské oprávnění skupin A, B, C1, C a D a který dosud nebyl držitelem žádného řidičského oprávnění. Nezapisuje se do řidičského průkazu.

    Pokud se řidič-začátečník v období zkušební lhůty dopustil taxativně vyjmenovaného protiprávního jednání, přestupku nebo trestného činu, musí se povinně podrobit doplňujícímu školení.

*      útěk, ujetí z místa dopravní nehody

*      jízda nedovoleným směrem (např. jízda v protisměru na jednosměrné silnici)

*      nebezpečné, ohrožující předjíždění

*      nedbání zákazu předjíždění stanoveném dopravními značkami

*      nedání přednosti v jízdě

*      nerespektování pokynu "Stůj" dávaného policistou, nebo červeným světlem

signalizačního zařízení

*       jízda v nesprávném jízdním pruhu dálnice nebo silnice pro motorová vozidla

(jízda v protisměru)

*       překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více než 20 km/h

*       překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o více než 40 km/h

*       usmrcení z nedbalosti

*       ublížení na zdraví z nedbalosti .

Alkohol a řízení vozidla ve zkušební době

    Během zkušební doby může řidič řídit silniční motorové vozidlo za podmínky, že obsah alkoholu v krvi je nejvýše 0,1 % . Při porušení tohoto ustanovení musí řidič absolvovat rovněž doplňující školení.

 

Uložení doplňujícího školení

     Toto školení současně prodlužuje  dvouletou zkušební dobu  o další rok.  Prodloužení zkušební doby se zapisuje do řidičského průkazu. Pokud se řidič dopustí některého z výše uvedených protiprávních jednání ve třetím prodloužení zkušební doby, je mu řidičský průkaz odebrán. 

Obsah doplňujícího školení

    Stanoví se podle toho, pro jakou problémovou skupinu řidičů je školení určeno. Např. pro řidiče náchylné k požívání alkoholických nápojů nebo návykových látek, nebo pro řidiče s častým porušováním pravidel silničního provozu, atd. Poplatek za školení hradí řidič a jeho výše je stanovena podle toho, zda se jedná o skupinové nebo individuální školení ( 38 nebo 109 Euro).

Cíl, který je v Rakousku tímto opatřením sledován, spočívá v potírání a snižování rizik způsobovaných mladými, začínajícími řidiči.

   

Německá spolková republika

    Řidičské oprávnění se i v Německu uděluje poprvé na zkoušku, přičemž tato zkušební doba trvá opět, jako v  obou předchozích popisovaných  státech na dva roky[6]. Pokud se řidič během této zkušební doby dopustí trestného činu nebo přestupku, který spadá do bodového systému a je tedy zapisován do ústředního dopravního registru, jsou vůči řidiči vyvozována následující opatření :

   1)    povinná účast na nástavbovém semináři, jehož délka je závislá na závažnosti

          řidičova provinění,

   2)    písemné upozornění  řidiče na povinnou účast v období dvou měsíců na

          psychologickém poučení, pokud se řidič po absolvování předchozího semináře

          během zkušební doby opět dopustil dalšího závažného protiprávního jednání,

   3)    a konečně odnětí řidičského průkazu, pokud se řidič ve zkušební době po

          uplynutí dvou měsíců dopustil dalšího nebezpečného a velmi závažného

          protiprávního jednání v souvislosti se řízením vozidla, nebo dvou dalších,

          méně závažných přestupků.

   Zkušební doba se prodlužuje o dva roky, jestliže byla nařízena účast řidiče na nástavbovém semináři.

 

Nástavbový seminář

    Jedná se o kurz o sedmi zaměstnáních po 135 minutách s počtem 6 až 12 účastníků. Jeho obsahem je diskuse o protiprávním jednání účastníků semináře v silničním provozu a  praktická jízdní zkouška (nelze zapomínat, že se jedná o řidiče s malou praxí). Zcela specifické semináře jsou pořádány pro řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

 

Česká republika

   Nemá řidičský průkaz na zkušební období. Tento problém je však, jako mnohé další, předmětem odborných diskusí a posouzení všech pro a proti. Co bychom mohli k problému říci ?

   Dopravní nehodovost začínajících řidičů a to všech skupin řidičského oprávnění je vysoká.  Proto by bylo možno v první fázi novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích uvažovat alespoň o úpravách v rámci bodového systému. Asi v tom smyslu, že za taxativně vyjmenované závažné přestupky, které jsou i dnes bodově hodnoceny, obdrží řidiči s praxí do dvou let dvojnásobek bodů. Tímto opatřením by bylo možno např. úspěšně zajistit větší bezpečnost provozu při možném zvýšení rychlosti na některých dálničních úsecích.

   Dalším přínosem by mohlo být zavedení řidičských průkazů na zkoušku u řidičů z profese, především u skupin a podskupin C1, C a D1, D.

   Nelze však neupozornit na zvýšené nároky na administrativu, vznikající z těchto možných právních úprav. Současně však, v době vysoké úrovně elektronizace těchto agend, můžeme hovořit o rychlém řešení v rámci programového vybavení příslušných odborů obcí s rozšířenou působností, krajů a resortů.

 

 

Věk řidiče

Počet zaviněných dopravních nehod

 

%

Do 18 let

243

0,2

18 -20

8212

7,1

21 – 24

14013

12,1

25 – 34

37337

32,1

35 – 44

24286

20,9

45 – 54

15890

13,7

55 – 64

10728

9,2

> 64

5517

4,7

Zdroj: ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia Policie České republiky

       Závěrem je možné opět konstatovat, že bezpečnost silničního provozu je obor, který se trvale  vyvíjí a pomáhá úspěšně, na vysoké úrovni, udržovat požadovanou mobilitu společnosti.

 

Prameny a literatura:

ROTH, A. R. Freistaat Bayern, Bayerische Landeszentrale für politische, Bildungsarbeit, München 2002

BOCKLET, R. Das Regierungssystem des Freistaates Bayern, Verleg Ernst Vogel, München 2001

www.polizei.bayern.de

www.polizei.baden-vürtenberg.de 

[2] Nezabýváme se zde např. alkoholem a návykovými látkami, které sem jistě také patří, rychlost však vnímáme jako většinový problém.

[3] Hovoříme o mladých řidičích, neboť řidičů, kteří získávají řidičské oprávnění ve středním věku je dnes již velmi malé procento.

 

[4]  Známé jako Norský dvoustupňový model.

[5] FeV – Verordnung über die Zulassung von Personnen zum Strassenverkehr

[6] viz § 2a zákona o silničním provozu (Strassenverkehrsgesetz), podrobnosti v §§ 32-39 nařízení o připuštění osob k silničnímu provozu (Verordnung ůber die Zulassung von Personen zum Straseverkehr).