doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

JUDr. David Zámek

 

 

Hledání optimálních přístupů k účinné prevenci začínajících řidičů

 

 

        Tato studie si klade za cíl nalézt a zmapovat strukturu poznatků a přístupů k poněkud užší oblasti dopravně bezpečnostní prevence, která se týká v současné době u nás velmi  akcentovaného problému, který je možno označit ve zcela nedávném období jako neoprávněně opomíjený a současně i nedostatečně reflektovaný v oblasti právní úpravy zasahující do sledované oblasti zkoumání. Jedná se tedy o sice zúžený problém, který  však  plně zapadá do strukturálního pojetí dopravně bezpečnostní činnosti.

    Studie se tedy zabývá problémem prevence v užším kontextu, zejména specifickým dopravním chováním a projevy, které představují bezprostřední manifestaci problému na povrchu vývojové kontinuity. Jedná se o vývojové struktury jednání, vztahů, dynamických vazeb, které jsou již bezprostředně viditelné a které je  možno z řady signálních projevů   modelově  očekávat v daleko větším rozsahu [1].                                

    V úvodu stati je třeba se alespoň dílčím způsobem zabývat teorií prevence s ujasněním jejího konkrétního uplatnění s cílem očekávané účinnosti. Praxe potvrzuje, že prevence není pouze metodou, opatřením. Prevence by měla představovat specifický proces, který ústí do nového, účinného a v mnohých případech zcela odlišného řešení daného problému. Předpokladem je proces dlouhodobý, vycházející jednoznačně z preventivní diagnostiky stavu. V tomto případě potom prevence není pouhým termínem a prostředkem.

    Velmi frekventovaným pojetím prevence je však její zúžení na aktuální pojetí. Tady lze v plné míře souhlasit s Řezníčkem, který aktuální pojetí prevence spojuje s vnějším, každodenním vnímáním bezprostředních projevů, kterými se daný problém navenek demonstruje, aktualizuje. V tomto pojetí je potom prevence skutečně jen systémové opatření, metoda, prostředek, který užívá určitá věda nebo oblast[2].

    Co je tedy nutno učinit, aby byla prevence uplatňována i jako proces ? Preventivní řešení problému musí vycházet z preventivní diagnostiky stavu, tedy v našem případě určitého specifického stavu dopravně bezpečnostní situace, charakterizované určitým hypotetickým výsledkem, který určitá skupina účastníků silničního provozu bude negativním způsobem ovlivňovat a formovat. Preventivní diagnostika stavu prováděná v několika kontrolních rovinách může být základem preventivního procesu, který nemusí být pochopitelně zužován výhradně na ohlašovaný problém, nýbrž může být paralelně uplatňován v řadě dopravně bezpečnostních preventivních  projektů.

    Dostáváme se k charakterizování preventivnosti, která konkretizuje a zásadním způsobem otevírá možnosti, v našem případě dopravně bezpečnostní policejní praxi :

*      je to řešení, které vychází z  mechanismu negativního vývoje,[3] který umožňuje, jako hypotéza pro konkrétní případ diagnostikovat výchozí stav,

*      tento mechanismus (negativního vývoje) a z něj vycházející preventivní diagnostika určuje, co je a co není vývojově podstatné z daného problému,

*      preventivnost předpokládá komunikaci a interakci mezi aktuálními a vývojově

podstatnými dominantami v konkrétní oblasti bezpečnosti silničního provozu a zúženě v konkrétní dopravně bezpečnostní situaci,

*      preventivní řešení jsou potom založena na systémovém přístupu v dopravně bezpečnostní praxi (tedy v posunu od teorie) .

 

    Tímto teoretickým úvodem stati je současně vymezen i následný přístup ke zkoumané problematice preventivního přístupu k významné skupině řidičů s krátkým obdobím řidičské praxe.

     Uvedený problém celosvětově vychází důsledně z mechanismu negativního vývoje ve smyslu vysokého procenta dopravní nehodovosti této významné skupiny řidičů.  Zkoumání optimálního, bezpečného začlenění řidičů s krátkou dobou řidičské praxe do silničního provozu bylo vždy úzce spojováno s problematikou celoživotního systému dopravní výchovy s hlavním akcentem na účinný systém výuky a výcviku řidičů silničních motorových vozidel a tomuto systému byla přičítána největší část viny za dopravní nehodovost této skupiny řidičů. Z tohoto důvodu byla do značné míry přenášena zodpovědnost za výsledek prvního období řidičské praxe na výcviková zařízení, tedy autoškoly.

    Tento přístup ke zkoumanému problému je však do jisté míry jednostranný, neboť nepracuje s dalšími rovinami pohledu, které jsou však neméně důležité, neboť mají přímou vazbu k vlastnímu procesu počáteční řidičské praxe a silničnímu provozu v jeho komplexním pojetí, do něhož je zkoumaná skupina včleněna a vyvíjí se přímo v jeho působení[4].  

     Především se velmi málo věnuje problému vlastního průběhu, obsahové struktury a účinnosti úvodní části řidičské praxe, která má své teoretické pohledy a zákonitosti, které nelze přehlédnout a které mají na toto nové, samostatné období řidičské činnosti významný vliv.

 

Optimalizace počátečního období řidičské praxe

     Tuto rovinu zkoumání lze poměrně dobře definovat a zobecnit, bez zřetele k dalším pohledům na problémy, jakými je osobnost řidiče, jeho chování a motivace, věková skupina, řízená vozidla, dopravní nehodovost, právní úprava, policejní dohled a preventivní metody a prostředky, kterým se budeme věnovat v další části statě. 

    Vlastní úvodní část řidičské praxe je pro zdokonalování řidičských dovedností po získání každé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění zcela nezbytná. Jedná se ve značné míře o sebevzdělávací proces, který po získání řidičského oprávnění zapsaného v řidičském průkazu probíhá v reálném silničním provozu a dopravním prostředí. Pro eliminaci nebezpečných dopravně bezpečnostních situací v této úvodní fázi procesu  praxe je třeba z hlediska řidiče i společnosti vytvářet a dodržovat tyto základní obecně formulované podmínky :

a)   intenzitu a nepřetržitost,

b)   všestrannost podmínek silničního provozu,

c)   vysokou míru bezpečnosti [5].

 

ad a)  Řidičská praxe má být po získání řidičského oprávnění dostatečně intenzívní a nepřetržitá. Konkrétně se jedná o najíždění kilometrů bez výrazných časových přestávek. Intenzita řidičské praxe tedy spočívá v přiměřené četnosti a délce jízd, nepřetržitost potom ne v delší než čtrnáctidenní přestávce v řízení vozidla. Pravidlem pro počáteční řidičskou praxi je vysoká intenzita  (četnost) jízd v prvním roce po získání řidičského oprávnění a její průběh bez delšího časového přerušení[6].     

ad b)   Pro hodnotnou, všestrannou  počáteční řidičskou praxi jsou neméně důležité podmínky, ve kterých je tato praxe rozvíjena. Aby byla bohatá na rozdílné dopravní situace, nezužovaná pouze na jednoduché dopravní prostředí, aby obsahovala všechna roční období se všemi,  pro ně typickými projevy počasí, aby se odbývala v denní i noční době.  Je rovněž důležité, aby průběh praxe respektoval pedagogickou zásadu postupu od jednoduššího ke složitějšímu dopravnímu prostředí. Totéž by mělo platit i o výkonnosti vozidel. Praxe na více typech vozidel vede k požadovanému a užitečnému rozvoji adaptability.

 

ad c)   Požadované úrovně bezpečnosti počáteční řidičské praxe, ať již jedno, nebo dvouleté, je možno dosáhnout především

*      uvědomělým dopravním chováním úzce spojeného s vysokou úrovní právního vědomí,

*      doplňující kondiční výukou a výcvikem,

*      účinnou právní úpravou tohoto rizikového období,

*      cíleným dohledem (především dopravní služby policie).

    

    Velkým problémem se stále větší naléhavostí se stává úroveň uvědomělého dopravního chování a právního vědomí začínajících držitelů řidičského oprávnění v kritickém počátečním období jejich řidičské praxe. Tím není řečeno, že daný problém nespadá i do dalších, již delších časových úseků řidičské praxe. naléhavým se však v počátku praxe stává proto, že řidič je „novým“ dopravním prostředím v roli aktivního účastníka silničního provozu atakován. Je v něm formován, utvářen a to jak v rámci své inividuální praxe, působením ostatních účastníků provozu, nabídkou zvyšování úrovně řidičských dovedností v rámci kondičního výcviku, právní úpravou a orgány působícími v rámci dohledu na silniční provoz.

    Tento atak na osobnost řidiče není vždy pouze pozitivní, uplatňuje se zde celá řada asociálních, negativních, agresivních prvků jednání ostatních účastníků provozu, což může v případě určitých osobnostních rysů a temperamentálních vlastností nebezpečně formovat řidičův vývoj právě v počátečním, velmi citlivém období praxe. V tomto období se tedy utváří a formují především postoje řidiče k silničnímu provozu a k jeho účastníkům.  Tyto postoje jsou velmi důležité pro nastavení úrovně bezpečnosti v této počáteční fázi řidičské praxe a lze hierarchicky konstatovat, že jsou do značné míry nejdůležitější, neboť jsou zakomponovány v přímém projevu chování řidiče v provozu.  

       Bezpečnost praxe je však do značné míry přece jen ovlivňována i úrovní řidičských vědomostí a dovedností, tedy již zmíněnou řidičskou výukou a výcvikem v autoškole. Pozitivním přístupem k praxi je uvědomění si vlastních řidičských nedostatků a potřeby řízené praxe. Tu lze získat rovněž v autoškolách nebo v dalších výcvikových zařízeních, nap. na autodromech.

    Tato řízená praxe je pokládána za velmi významný bezpečnostní prvek a to nejen v jejím počátečním stadiu[7].  

     Dostáváme se k problému úpravy právních norem a k jejich aplikaci ve vztahu k právní ochraně nových držitelů řidičských oprávnění v počáteční fázi řidičské praxe.  

K tomto zajištění právní ochrany přistupuje různým způsobem řada států a to nejen v Evropě. Je však třeba konstatovat, že cílená skupina řidičů právní opatření nevnímá jako svoji ochranu, ale jako omezující ustanovení zákona a nerovnost v rámci dané právní úpravy. Cílem těchto opatření je však vysoké zajištění ochrany této skupiny řidičů v období obtížného a nebezpečného,  samostatného získávání řidičské praxe.

    Posledním bodem, který je nutno nastínit, je problematika cíleného dohledu na danou skupinu. Cílený dohled lze zajistit jednak v rámci základních i speciálních   kontrol a dopravně bezpečnostních akcí Policií ČR, jednak v rámci oprávnění obecní a městské policie.  Cílený dohled lze provádět velmi dobře v těch státech, které mají ve své právní úpravě zakotvena ustanovení, která policii v rámci dohledu umožnují zjišťovat přestupky, které jsou pro tuto skupinu řidičů specifické. Současně lze velmi dobře sledovat a kontrolovat vozidla příslušným způsobem označená jako vozidla řidičů s krátkou praxí[8].  

    Kdybychom se vrátili k řadě již zpracovaných výzkumů, které se zabývají problémem dopravní nehodovosti[9] ve vztahu k řidičské praxi, zjistíme, že výsledky potvrzují obecně hypotézu - čím větší délka řidičské praxe, tím nižší účast při dopravních nehodách. Jiná je situace u míry zavinění dopravních nehod. Nejvyšší míru nehodovosti mají řidiči s praxí 1 - 2 let a 3 - 4 let. [10]/   

    Výsledky i v současném období (na základě statistiky silničních dopravních nehod)

zřetelně ukazují, že je nutno se prevencí ve vztahu k bezpečnému zajištění tohoto rizikového období, znovu s novými přístupy vážně zabývat.

 

Proces prevence ve vztahu k dopravní nehodovosti začínajících řidičů

    Proces prevence v rámci dopravně bezpečnostní činnosti je vždy směřován do oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu, tedy k maximálnímu snižování dopravní nehodovosti a to zejména následků silničních dopravních nehod. Problém začínajících řidičů spočívá především v konečném negativním výsledku jejich dopravního chování, tedy v dopravní nehodovosti, která je vysoká a velmi často se vyznačuje nejtěžšími následky[11].

    Jestliže se tedy budeme věnovat procesu prevence směřované k dané skupině řidičů a snažit se o nalezení účinných metod a prostředků k jejímu naplnění, je nutno  tento problém zkoumat z několika významných hledisek, která se pokusíme krátce nastínit :

*      věk začínajících řidičů ,

*      skupiny a podskupiny řidičských oprávnění,

*      specifické projevy dopravního chování,

*      cílené metody a prostředky v rámci právní úpravy.

   

    Věková hranice ve které může žadatel získat řidičské oprávnění k řízení některé ze skupin a podskupin silničních motorových vozidel je stanovena právní normou, která v našem případě vychází z ustanovení Směrnice Rady Evropského společenství[12]. Uvedená směrnice ve svém článu č.6 stanovila minimální věkové podmínky pro získání řidičských oprávnění. Směrnice je pro hledání optimálního (a současně realistického) procesu cílené prevence, zajímavá zejména tím, že reaguje na vzestup dopravní nehodovosti mladistvých řidičů motocyklů (tedy kategorie A) a preventivním přístupem tento problém ošetřuje zvýšením předepsané věkové hranice. Svým ustanovením tak preventivním a pozitivním způsobem zasahuje do právní úpravy všech členských i vstupujících států Evropské unie[13].  Tento preventivní přístup se dále odráží i v právní odpovědnosti této významné, ohrožující ale také ohrožené skupiny řidičů, která se stává skupinou řidičů zletilých. ,

    Sledujeme tedy trend zvyšování věkové hranice u skupin řidičů, kteří řídí velmi výkonná a rychlá vozidla, v popisovaném přístupu se jedná o výkonné motocykly. Přesto zde zůstává početná skupina mladistvých řidičů, tedy řidičů motorových vozidel, která umožňují aktivní vstup do silničního dopravního prostředí se všemi jeho nástrahami a riziky. Musíme předem konstatovat, že se zde v podstatě nejedná o zvyšování věkové hranice z důvodu nezvládnutí řízení u těchto vozidel, ale podstata problému spočívá v nedostatečném věku pro utváření potřebné zásoby řidičských zkušeností a utváření a formování řidičských postojů s akcentem na právní vědomí[14].   

     Vycházíme-li ze skutečnosti, že většina mladých žadatelů o řidičská oprávnění využívá k jeho získání nejnižší možnou věkovou hranici[15]/, musí nás nutně zajímat i další skupiny a podskupiny řidiských oprávnění, zejména potom skupina B, tedy osobní automobily s maximálně 8 sedadly navíc k sedadlu řidiče [16]/. Je zajímavé, že zde se preventivní přístup směrnice zatím neprojevil a to především ne ve vztahu k výkonu motorového vozidla.  Zde můžeme hypoteticky uvažovat o možné novelizaci směrnice, která by preventivně omezila skupinu B z hlediska výkonu, obsahu a maximální rychlosti vozidla. Nelze nevidět řadu zaviněných dopravních nehod řidičů s krátkým obdobím řidičské praxe a s nejtěžšími následky,  spáchaných se špičkově výkonnými vozidly. Vozidla s rychlostními limity kolem 250 Km/h a s výkonovou hranicí 200 kW by mohla být v budoucnu  (tak jako je tomu u skupiny A), řízena řidiči, kteří dosáhli minimálně 21 let věku a mají již dvouletou praxi v řízení vozidel skupiny B. Tato dvouletá praxe by potom byla pro tato výkonná vozidla povinná při každém získání řidičského oprávnění skupiny B nad 21 let věku.

    Tato hypotetická úvaha, která je však ve svém obsahu doplněním směrnice o  ochranu  začínajících řidičů v další rizikové skupině s vysokou účastí i zaviněním dopravních nehod, může být krokem k jisté precizaci v problematice stanovení bezpečnější věkové hranice.  

 

Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění jsou z hlediska procesu prevence významným přínosem a to v přímé vazbě na stanovené věkové hranice a na problematiku průběhu a obsahu výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění.  Zde je nutno říci, že počáteční období získávání řidičské praxe (ať se již jedná o 1 nebo 2 roky) je vždy spojeno s větším či menším rizikem, i když se jedná o rozšiřující výuku a výcvik  a žadatel je již držitelem některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.  

    Je tedy každý držitel nové, další skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, v dané krátké časové lhůtě své řidičské praxe, znovu řidičem s krátkou dobou praxe, nebo, jak je často používáno - řidičem začátečníkem.

 

Použitá literatura:

BRÁZDA, J. Fenomén silniční dopravní nehody. 1.vyd. Praha : POLICE HISTORY, 2008. ISBN 978-80-86477-44-2

FELCAN, M. TALLO, A.Vplyv architektúry inteligentného dopravného systému na bezpečnosť cestnej premávky In: Policajná teória a prax = Police Theory and Practice : Akadémie PZ v Bratislave. Roč. 13, č. 2 (2005), s. 3-19. ISSN 1335-1370

FELCAN, M. Bezpečnosť cestnej dopravy v dopravnej politike Európskej únie Bratislava : Akadémia PZ, 2002. 94 s.

ISBN 80-8054-241-4

FELCAN, M. Dokumentovanie miesta cestnej dopravnej nehody Bratislava : Akadémia PZ, 2003. 112 s. ISBN 80-8054-285-6

FELCAN, M. Výučba v predmete Teória a prax riadenia služby dopravnej polície na Akadémii PZ v Bratislave In: Desať rokov Katedry spoločenskovedných disciplín Akadémie PZ : Zborník odborných prác. Bratislava : Akadémia PZ, 2002. s. 92-96.  ISBN 80-8054-270-8.

PAVLÍČEK, K. ZÁMEK, D. Trial Driving Licence http://edoc2.iuscrim.mpg.de/display.epl?mode=doc&id=7009&col=29&grp=17

 

 [1]/   Např. komparativním porovnáváním s vývojem a zkušenostmi v zahraničí .

[2] ŘEZNÍČEK, M. Prevence a její aplikace v oblasti resocializace sociálně patologických jevů. In Diagnóza, prognóza a resocializace skupin mládeže ohrožených sociálně negativním vývojem. Praha :

Policejní akademie ČR, 1999, s.49.

[3]  Jedná se o negativní vývoj dopravní nehodovosti a neadekvátní dopravní chování vzhledem ke konkrétní dopravní situaci.

[4]/  blíže PAVLÍČEK, K. Řidiči začátečníci a dopravní nehodovost. Autoškola, 1993 roč.1, č.1, s.12.

[5]/  srovnej KOPECKÝ,Z., PAVLÍČEK, K. Dopravně bezpečnostní činnost policie. Zvláštní část. 3.rozšířené vyd. Praha: PA ČR, 1998. 235 s., s.112. ISBN 80-85981-83-1

[6]/  pro tuto roční časovou lhůtu hovoří i právní úprava některých států Evropy, které omezují rychlostní limity mimo obec pro držitele řidičských oprávnění v délce kratší než 1 nebo 2 roky na 70 - 90 km/h., spojené s výrazným označením jejich vozidel číslicí stanoveného limitu (např. Estonsko, Lucembursko, Francie, Itálie, Chorvatsko, Portugalsko).

[7]/  Tato kondiční výuka je také často využívána při delší časové přestávce v řízení vozidla a to u starších lidí a zejména u žen, které v řízení dlouhodobě spoléhali na svého partnera.

[8]/  viz odkaz č.5.

[9] /  BRÁZDA, J. Fenomén silniční dopravní nehody. 1.vyd. Praha : POLICE HISTORY, 2008.s.22

 

[10]/   CVRČEK, J. Příčiny dopravních nehod v silniční městské dopravě z hlediska lidského činitele.

 Praha : ÚSMD - výzkumný úkol v-12-89, 1989, 72 s., s.38-39.. 

[11]/ K dopravní nehodovosti začínajících řidičů byla již zpracována řada zejména dopravně psychologických výzkumů s prakticky jednoznačným, zobecněným výsledkem. Mladí řidiči od 16-20 let věku mají vysoké procento nehod v porovnání s ostatními věkovými skupinami a 2x více nehod než řidiči nejstarší skupiny, tj. po 50 letech věku. Např. HOSKOVEC, J., ŠTIKAR, J. Dopravní výchova mládeže.2.vyd. Praha : BESIP, 1967. 111.s. s.9 -16.

[12]/   Směrnice Rady ES z 29.července 1991, o řidičských průkazech společenství, ve znění pozdějších předpisů.

[13]/  Především posunuje kategorii A na 18 let, tedy řidiči této kategorie jsou při získání řidičského oprávnění této kategorie již zletilí (ne tedy jako v předchozí právní úpravě od 17 let věku) a jde ještě dále, kdy možnost získání řidičskéhooprávnění k řízení motocyklu o výkonu nad 25 kW posunuje až na hranici 21 let. 

[14]/   Jestliže ztotožňujeme držitele řidičských oprávnění s počáteční řidičskou praxí s řidiči nejnižších možných věkových skupin pro jejich získání, vycházíme ze současné situace a věku žadatelů o řidičské oprávnění, kdy kolem 80 % žadatelů spadá do 25 let věku.

[15]/   Uvedené konstatování je poplatné současnému vývoji společnosti, kdy je automobil zcela dostupným dopravním prostředkem nejširším vrstvám a to jak z hlediska příjmů  tak i věku.

[16]/   Dále pak s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 3 500 kg a v kombinaci s přívěsem s maximální povolenou hmotností do 750 kg.