JUDr. David Zámek

Quo Vadis AKT

 

Úvod

            V úvodu je nutno uvést, že tato stať je dílčím výstupem z výzkumného úkolu fakulty bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“ a to dílčího projektu pod názvem „Hromadné akce“, kde jsem vedoucím řešitelského týmu.

            Konfliktní situace, které vzniknou je třeba především zvládat za pomoci prostředků komunikace.“ Tato zásada se však zdá být obtížně realizovatelná. Zejména síly určené k nasazení v uzavřeném útvaru s cílenými taktickými úkoly spočívajícími od ochrany prostoru až po vyklízení ulic a náměstí mohou těžce vybočit z dynamických procesů vůči davu lidí, aby se pustily do verbálního dialogu. 

            Pro ucelenost tohoto článku je nutné také vymezit základní pojmy a to zejména „Veřejný pořádek“, který je souhrnem společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními i neprávními normativními systémy, jejichž zachovávání je významné pro zajištění klidného a bezporuchového chodu společnosti. [1], „Bezpečnostní situací[2] se rozumí aktuální stav vnitřního pořádku a bezpečnosti v teritoriu, „Bezpečnostním opatřením“[3], je opatření prováděné odpovědnými subjekty a subjekty s nimi spolupracujícími k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, „Policejním opatřením“[4] je opatření prováděné policií k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

 

Antikonfliktní týmy v ČR

            Tzv. antikonfliktní tým (AKT)[5] jsou novou formou preventivního působení policie k předcházení protiprávnímu jednání při akcích s účastí většího počtu osob spojených s riziky narušení veřejného pořádku.

            Ačkoliv se může zdát, že vznik týmů je reakcí na mediální kampaň proti způsobu vedení zásahu proti účastníkům technoparty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku v roce 2005, není tomu tak. V této době se již vrcholný management policie seznamoval s fungováním obdobných týmů v Německu, kde se metodika fungování těchto týmů formovala od roku 1999. Inspirací byl 2.útvar pohotovostní pořádkové policie v Berlíně, nejen z toho důvodu, že berlínská policie patří k evropské špičce. Původní návrh inspirovat se fungováním krizových brigád ve Francii se ukázal jako nevýhodný vzhledem k jinému vymezení pravomocí policie.

Zřízení antikonfliktních týmů v České republice doporučil ve své hodnotící zprávě i veřejný ochránce práv – ombudsman JUDr. Otakar Motejl. Policii vytkl především nedostatečnou dokumentaci protiprávního jednání při rizikových akcích. Konkrétní závěr zprávy týkající se policejní akce na Tachovsku zněl, že zákrok byl sice zákonný, ale nepřiměřený[6]. Ustanovení tří pilotních antikonfliktních týmů v České republice umožnil rozkaz policejního prezidenta číslo 54/2006.

Česká republika je v současné Evropě druhou zemí, kde tyto preventivní policejní skupiny působí. Nejprve jimi v ČR disponovaly tři krajské policejní Správy - Severočeská /Ústí nad Labem/, Severomoravská /Ostrava/ a Západočeská /Plzeň/. Výběr krajů nebyl náhodný, každý z nich má zkušenosti s konflikty  a střety s veřejností. Na území Severočeského a Západočeského kraje byly pořádány technopárty, Severomoravský kraj má zkušenosti s radikálními, především fotbalovými, fanoušky /hooligans/. Nyní jsou do projektu zařazeny i ostatní Správy krajů Policie ČR.

 

Současné úkoly antikonflikních týmů

Od 1.7.2007 též došlo rozkazem policejního prezidenta ke změně některých standardů policejních postupů při služebních opatření proti větším skupinám osob. Základem reformy této policejní taktiky je zejména prevence v rámci preventivně taktických opatření. Snahou je nenechat vyhrotit rizikovou situaci do takové míry, ve které by bylo třeba povolat pořádkové jednotky. Až doposud byla při policejním zásahu na masových akcích nejčastěji používána taktika pomalu postupující rojnice speciálních pořádkových jednotek - „těžkooděnců“. Jejich úkolem bylo demonstrací síly zabránit vzniku násilí, např. oddělit od sebe skupinky znepřátelených sportovních fanoušků, vytipovat nejagresivnější jedince a oddělit je od davu.

Blízká přítomnost policejních složek jednotně oblečených v černých protiúderových kompletech, může paradoxně zvyšovat úzkost shromážděných osob. Např. při účasti na demonstraci může člověk obklopený kordonem policistů mnohem snadněji propadnout panice v případě, že se poklidný průběh demonstrace změní. Úzkost též vyvolává frustraci a pocit, že jednou je vnímán jako účastník demonstrace a je tedy pravděpodobné, že ponese následky situace, kterou sám nevyvolal,  na níž nemá sebemenší podíl.[7]

Metodika, postupy a standardy policejní taktiky při masových akcích jsou v prostředí též ovlivněny principy community policing. Znamená to, že i zde se klade důraz především na prevenci protiprávního jednání a na užší spolupráci mezi občanem a policistou. Cílem této spolupráce je snaha zapůsobit především na zatím „nerozhodnuté“ jedince, aby se nenechali strhnout davem ke zkratkovitému chování.

Spojovacím můstkem mezi policií (pořádkovou jednotkou) a účastníky akcí jsou právě antikonfliktní týmy.

Úkoly AKT:

*      dostatečně jasným způsobem prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání osob

*      členové týmu intenzivně vysvětlují smysl a účel příslušných policejních opatření a v případě potřeby diskutují s občany i o blízkých oblastech problémů

*      členové AKT upozorňují účastníky akce nebo shromáždění na zákonné povinnosti policie v případě spáchání protiprávního jednání

Členové AKT se orientují na cílové skupiny účastníků akce nebo shromáždění, na místní obyvatelstvo, diváky a na zástupce sdělovacích prostředků. Pro komunikaci s médii dostali členové AKT oprávnění sdělovat nejzákladnější informace.

 

Cíle působení antikonfliktních týmů

K hromadnému odtlumenému chování vesměs nedochází spontánně. Takové chování bývá vyprovokováno těmi, kteří vidí příležitost skrýt se v anonymitě davu a spontánně, bez zábran uvolňovat své vlastní tenze, agresivní sklony, skrývané tendence a nepřátelství.

Skupina nemusí být organizovaná, může se sjednotit až na demonstraci, sportovním utkání, hudební produkci. Nejrozšířenější případy takto vyprovokovaného vyústění sociálních akcí hromadné povahy jsou projevy hromadného chování při :

*      demonstracích - nejčastější podobou je pochod, zejména extremistů. Je třeba zmínit tzv. streetparty. Je to forma mobilní demonstrace, kdy je pochod spojen s poslechem hudby.

*      Sportovním diváctví - „fanouškové“ především fotbalových a hokejových klubů využívají střetnutí svého klubu s protivníkem jako situační pozadí k uvolňování svých agresivních tendencí.

*      Masové hudební produkce - hudba může působit jako katalyzátor hromadného chování. Např. tzv. techno-party mají za úkol účastníky nabudit a excitovat. Především mladistvé účastníky přitahuje možnost uvolnění svých potřeb i jinými než hudebními prostředky - alkoholem, drogami[8].

Další extrémní situace, při kterých AKT působí, mohou být např. blokace Greenpeace, komunikace se squattery  (obyvatelé opuštěných domů bez placení nájemného), při živelních pohromách, evakuacích.  Jsou to akce, kde lze očekávat emocionální vybuzení a odpor skupiny osob, kdy případný zákrok policie by mohl vést k nepochopení činnosti policie u veřejnosti.

Neméně důležitým cílem AKT je „nedráždit“ a neznepokojovat účastníky masové akce tím, že pořádková jednotka „těžkooděnců“ bude na dohled. Agresivitu davu proti uniformám členové AKT snižují tím, že na první pohled nevypadají jako policisté. Mají na sobě reflexní vestu žluté barvy - na přední straně napravo s označením ANTIKONFLIKTNÍ TÝM, nalevo s nápisem POLICIE a osobním číslem. Na zadní straně nahoře je umístěno číselné označení, uprostřed nápis ANTIKONFLIKTNÍ TÝM a ve spodní části označení POLICIE. Nejvhodnější je, když jsou policisté pod vestou v civilním oblečení.

Vzhledem k tomu, že jde o neozbrojené nechráněné policisty, kteří se nemají jak bránit, je nutné, aby byli vyškoleni rozpoznat, kdy jim hrozí nebezpečí. Pro tento případ ohrožení jsou vybaveni vysílačkami a přivolají na pomoc pořádkové jednotky.

 

Způsob řízení antikonfliktních týmů

O nasazení AKT rozhoduje koordinátor. Když je vyslání týmu schváleno, stanoví se jeho členové. Počet povolaných členů závisí na velikosti akce. Na místě samotné akce je AKT zařazen rozkazem velitele akce, tým podléhá jednotnému velení - velitel velí, AKT jedná. AKT je nasazen před začátkem akce.

Příslušný řídící člen týmu má přímou návaznost na velící štáb policejní akce. Je nutné zajistit informační proud. Ve znalosti co možná nejpodrobnějších informací je největší síla AKT. Aby usměrňování davu bylo efektivní, je třeba před nasazením týmu podrobně seznámit jeho členy s právním stavem a bezpečnostními riziky akce či shromáždění. AKT musí vědět, kdo je organizátor akce, kdo její konání povolil, za jakých podmínek, jaká je charakteristika účastníků.

Je nutná spolupráce s organizátorem akce - kterému je vysvětlena činnost AKT a limity akce nastavené zákonem - tedy podmínky, kdy policie nebude zasahovat. Zároveň jsou vytyčeny situace, při kterých policie bude nucena zasáhnout.

Členové týmu nikoho nezatýkají, jejich úkolem je sledovat chování lidí a vytypovávat problémové jedince. Tyto konfliktní jedince se pak snaží asertivně  přesvědčit, aby svého chování zanechali. 

Příslušný řídící člen AKT spolupracuje s velitelem pořádkové jednotky. Zajišťuje potřebná opatření k tomu, aby členové týmu při svém nasazení byli v bezpečí. Členům týmu předává nové poznatky a informace o vývoji bezpečnostní situace ( zpětná vazba ).

     

 

Profil policisty zařazeného do antikonfliktního týmu Policie ČR

Členy antikonfliktního týmu netvoří speciálně vyčlenění policisté. Naopak jsou to řadoví policisté z praxe - vesměs členové služby pořádkové a železniční policie, jimž se činnost v antikonfliktním týmu počítá jako běžný výkon služby. Doba trvání služebního poměru uchazeče o výběrové řízení k přijetí do AKT musí být minimálně dva roky. Uchazeč o členství v AKT písemně žádá.

Činnost v AKT je dobrovolná, to znamená z vlastní vůle a zájmu. Ale existují určitá osobnostní specifika, která by měl každý člen týmu splňovat.

Jde především o tyto vlastnosti:

● dobrou fyzickou a duševní kondici

● emoční a sociální zralost

● schopnost naslouchat druhým (empatie)

● schopnost komunikovat s lidmi různého postavení a vzdělání               

● schopnost přesvědčovat - být psycholog i diplomat

● trpělivost

● schopnost oslovit dav i jednotlivce – verbální obratnost

● vysoká míra sebeovládání - odolnost vůči tlaku okolí

● schopnost vyrovnávat se s dvojznačnými situacemi a nejistotou

Bezproblémová pověst člena AKT, přirozená inteligence a pohotové, variabilní myšlení je samozřejmostí, rovněž i výborný zdravotní, fyzický a psychický stav.  Vítána je znalost alespoň jednoho světového jazyka. Všichni členové AKT též absolvovali týdenní specializační kurz ve Střední policejní škole v Brně. Účastník kurzu získá osvědčení o absolutoriu. Obsahem kurzu je nejen psychologická příprava (psychologie davu, problematika stresu, zvládání zátěže, .. ), výuka verbální i neverbální komunikace - např. vedení nedirektivního rozhovoru, ale i práce s moderními spojovacími prostředky. Neméně důležité jsou informace o právní problematice ochrany majetku a dodržování veřejného pořádku. Pozornost je věnována i problematice extremismu levicovému i pravicovému, rasismu a druhům rizikových skupin. Výuka probíhá interaktivním způsobem - tj. umožňující vzájemnou komunikaci. Lektory jsou zkušení kolegové - specialisté z praxe.

Nabízí se otázka, zda-li členové AKT nejsou vlastně specifickým druhem policejních vyjednavačů. Určité prvky jsou v jejich práci bezesporu společné - kreativní činnost v mezích zákona, dovednost improvizace a osvědčené technicko - taktické postupy v krizových situacích. Nutností je též vědět předem základní informace o situaci, do které je policista vyslán. Veškeré jednání těchto policistů musí přesvědčit o tom, že jejich konání není hrozbou nebo represí, ale pomocí. Shodná je i úzká spolupráce s ostatními složkami policie.

Veřejnosti je málo známá skutečnost, že policejní vyjednavači též pracují v týmech. Vyjednávání někdy trvá i několik hodin, a jedinec by maximální soustředění na vývoj a řešení situace takto dlouhou dobu nezvládl.

V čem se tedy tyto týmy liší? Především v odborné přípravě. Policejní vyjednavač musí absolvovat dvoustupňový kurz krizového vyjednávání. Jeho platnost je dva roky, poté se druhý stupeň výcviku opakuje. Další odlišností je větší „všestrannost“ členů AKT. Nepůsobí jen jako vyjednavači, ale do určité míry i jako pořadatelé rizikové akce - informují o průběhu akce a o tom, jak je zajištěna bezpečnost občanů. Informační servis doplňují např. letáčky pro cizince s upozorněním, jaký prostor je pro akci vyhrazený. Při živelných katastrofách poskytují informace o postupu policie, jaká bude koordinace se zdravotníky a hasiči a obecně se snaží zmírnit stres občanů v psychicky vyhrocené situaci.

 

Antikonfliktní týmy ve Spolkové republice Německo

            V historii německé policie lze najít činnost skupiny 47 která byla jakousi diskusní jednotkou působící již v době studentských nepokojů v roce 1968.

Berlínská policie vytvořila zvláštní koncepci policejní činnosti v rámci všeobecné komunikace s veřejností, tzv. AHA!-Konzept.[9] Označení tvoří začáteční písmena slov Aufmerkkamheit /Pozor/, Hilfe /Pomoc/, Appell /Výzva/. Tato koncepce vznikla v roce 1999 v Berlíně. Jde o využití principů community policing v praxi. Součástí tohoto konceptu je ustanovení berlínského antikonfliktního týmu - jehož oficiální název je Anti-Konflikt-Team,[10] s běžně používanou zkratkou AKT.

V berlínském AKT pracuje 220 policejních úředníků s různými služebními kompetencemi. Členové německého AKT jsou díky svému oblečení nezaměnitelní. Přes tradiční policejní uniformu mají oblečenou neonově žlutou vestu. Vlevo na prsou je černý nápis AHA!. Na zádech je označení Anti-Konflikt-Team. Vše doplňuje policejní černá basebalová čepice se žlutým nápisem POLIZEI. Nemají žádný policejní ochranný oděv a nejsou ozbrojeni.

AKT si na pomoc ve zvláštních případech zvou i jiné spolkové země Německa. Činnost AKT tedy není vázána jen na Berlín. Z akcí, při kterých zasahoval AKT lze např. jmenovat řešení situace v souvislosti s železničním transportem „Castor“- bezpečnostní kontejner pro transport vyhořelých palivových článků - do meziskladu v Gorlebenu. Jen pro zajímavost - při této cestě ze severofrancouzského La Hague bylo využito více než 7000 policistů.

Další působením AKT byl summit G8 v roce 2007 v baltském Heiligendammu. Tradičním nasazením AKT jsou proslulé berlínské Love Parade, či oslavy 1. máje. Již skoro dvacet let němečtí policisté v tuto dobu řeší neonacistické pochody a anarchistické demonstrace proti nim.

První masové výtržnosti se odehrály v roce 1987 na svobodném západě tehdy ještě rozdělného města: poté, co policie ukončila pouliční slavnosti v chudé čtvrti Kreuzbergu obývané především cizinci, vypukly těžké srážky.[11]

Největší střet policie s výtržníky německá metropole zažila v roce 1989, tehdy bylo zraněno 335 policistů. Německá policie si z toho vzala ponaučení a pozměnila organizační strukturu zásahu. Instalovala více kamer na monitoraci a dokumentaci protiprávního jednání. Přestupek se natočí na video a počká se, až se dav rozejde. Jasně identifikovaný původce, který se dopustil trestného činu je sledován a zatčen při nejvhodnějším okamžiku, nejčastěji až při odchodu. Pro výtržníka tak do davu nejde několik „těžkooděnců“, a nejsou tím tedy ohrožena práva ostatních klidných účastníků akce.

 

Závěr

V současné době se zdá, že AKT jsou již nedílnou součástí policejně-bezpečnostních opatření. Zda jsem ale odpověděl na otázku zda je potřebné mít AKT, zda není možné zvládnout bezpečnostní opatření bez AKT, když empirický výzkum v rámci v úvodu zmíněného vědecko-výzkumného úkolu  ukazuje, že se respondenti převážně přiklánějí k represi a tvrdším postihům, si nejsem zcela jistý.  

Může nám k tomu podat také odpověď současné názor pracovníků z AKT německé policie, který je dosti ambivalentí. Na jedné straně je práce na místě posuzována jako velmi úspěšná, na druhé straně náklady na výcvik a spotřeba rezerv na jednu nebo dvě opatření za rok zpochybňují její efektivnost. Stále více se pochybuje o smysluplnosti tohoto pro nás zcela nového prostředku.

 

Použitá literatura:

 

*      MACEK, P., a kol. Pořádková činnost policie – obecná část, druhé upravené vydání, Praka: Police History 2008 87 s. ISBN 978-80-86477-45-9

*      MACEK, P., ZÁMEK, D. Policie a hromadná narušení veřejného pořádku,1 vyd. Praha: PA ČR v Praze 2007, 110 s. ISBN 978-80-7251-264-5

*      MIKŠÍK, O. Hromadné psychické jevy, Psychologie hromadného chování, 1. vydání Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005. s.269, ISBN 80-246-0930-4

*      LEHNER, Milan. Síly služby pořádkové policie: bakalářská práce. Praha 200835 s. Policejní akademie ČR. Vedoucí práce David Zámek

*      ZÁMEK, D. Policie a hromadná narušení veřejného pořádku v systému vysokoškolské přípravy policistů, In. Úloha policejně bezpečnostních disciplín v systému vysokoškolské přípravy policistů, Praha: Police History, 2006 s.74-76.  ISBN  80-86477-34-7

*      ZÁMEK, D. K aspektům hromadného narušování veřejného pořádku v současnosti In. Služba pořádkové a dopravní policie na Prahu 21. století Praha: Police History 2005 s. 88-93. ISBN 80-86477-30-4

 

 [1] MACEK P., a kol. Pořádková činnost policie, druhé doplněné vydání, Praha: Police History 2008, s.21, 

[2] Závazný pokyn policejního prezidenta č. 121/2003, čl. 2 písm. a), kterým se stanový postup Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s pořádáním shromáždění nebo jiných akcí s účastí většího počtu osob

[3] tamtéž  čl. 2 písm. b).

[4] tamtéž čl. 2 písm. c).

[5] MACEK. P., ZÁMEK. D. Policie a Hromadné narušení veřejného pořádku, PA ČR Praha 2007 s.23

  

 

[6] http://www.novinky.cz/clanek/76742-policejni-zakrok-na-czechteku-je-znovu-otevren.html

[7] MIKŠÍK, O.: Hromadné psychické jevy - psychologie hromadného chování, 1.vydání, Praha: 2005, s. 184

 

[8] ZÁMEK, D., Blažejovský, M., Návykové látky na hromadných akcích,  Bezpečnostní teorie & praxe, č. 3, s.119-124 

   dále také

ZÁMEK, D., Blažejovský, M., llegal drugs in mass gatherings, http://edoc2.iuscrim.mpg.de/display.epl?mode=doc&id=6987&col=29&grp=17

[9] http://www.berlin.de/polizei/praevention/aha/

[10] http://www.berlin.de/polizei/praevention/antikonflikt/

[11] http://mostecky.denik.cz/ze­_sveta/nemecko_demonstrace_20070502.html