JUDr. Jan Kuržeja

JUDr. David Zámek

 

Analýza legislativních nástrojů k odčerpávání výnosů z trestné činnosti – Litevská republika II.

 

Úvod

Tato druhá část analytické studie navazuje na výzkumný projekt programu „Bezpečnostní výzkum“ VD20072010B19.

Předpokládáme, že některé právní skutečnosti, možnosti, instituty, náhledy, případně i závěry jsou v daném kontextu nové, které teoreticky jsou upraveny kontinentální legislativou, částečně se vychází i z upraveného obyčejového práva. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a některým komplikacím při výkladu práva, je zde snaha o analýzu legislativních nástrojů dle stávající tamní právní úpravy.  Musíme také upozornit, že v rámci neoficiálního překladu z litevštiny do anglického jazyka a následně překladem do českého jazyka mohlo dojít k určitému „šumu“a tím k určitým nepřesnostem zejména v právní terminologii. Za tyto skutečnosti se předem omlouváme a doufáme, že tyto nepřesnosti nebudou mít vliv v náhledu na danou problematiku.    

 

Kriminalizace praní peněz

Se zavedením nového trestního řádu v roce 2003 byla přehodnocena kriminalizace praní peněz. Praní peněz je nyní kriminalizováno podle článku 216 pojednávajícím o „Legalizaci peněz nebo majetku získaného kriminálním způsobem“ a podle článku 189 o „Získání nebo realizaci majetku získaného z trestné činnosti“. Čl. 216 byl následně v roce 2004 novelizován s novým zněním „s vědomím, že peníze nebo majetek byl získán kriminálním způsobem“ přidaným v odstavci 1.

 

Článek 216 trestního řádu „Legalizace praní peněz nebo majetku získaného kriminálním způsobem“ zní:

1. „Jakákoli osoba, která provádí finanční operace s vlastními penězi nebo penězi a majetkem jiné osoby nebo s částí z nich a která ví, že takovéto peníze nebo majetek je získaný kriminálním způsobem, uzavírá dohody, používá je v ekonomické nebo komerční aktivitě nebo provede podvodné prohlášení, že tyto pocházejí z legální činnosti, za účelem skrytí nebo legitimizace těchto výtěžků, bude potrestána vězením na obdobu až 7 let“.

2. „Právnické osoby jsou také odpovědné za akty specifikované v odstavci 1 tohoto článku“.

 

Článek 189 trestního řádu „Získání nebo realizace majetku získaného z trestné činnosti“ zní:

1. Jakákoli osoba, která získá, používá nebo realizuje majetek s vědomím, že tento majetek byl získán kriminálním způsobem, bude potrestána pokutou nebo omezením svobody nebo uvězněním na dobu až 2 let.

2. Jakákoli osoba, která získá, používá nebo realizuje majetek velké hodnoty s vědomím, že tento majetek byl získán kriminálním způsobem, bude potrestán pokutou nebo vězením na dobu až 4 let.

3. Jakákoli osoba, která získá, používá nebo realizuje majetek malé hodnoty s vědomím, že tento majetek byl získán kriminálním způsobem, páchá trestný čin a bude potrestána veřejnými úkoly nebo pokutou nebo vězením.

4. Právnické osoby jsou také odpovědné za akty specifikované v části 1 a 2 tohoto článku.

 

Definici praní peněz je možno také nalézt v AML zákoně, v článku 2, odst. 7, kde praní peněz je následující chování pokud je pácháno úmyslně:

1) Konverze nebo transfer majetku s vědomím, že takovýto majetek pochází z kriminální činnosti za účelem skrytí nebo zahlazení nezákonného původu majetku nebo pomoc jakékoli osobě, která je zapojena               do páchání takovéto činnosti pro vyhnutí se právním důsledkům takovéto akce.

2) Skrytí nebo zahlazení skutečné povahy, zdroje, místa, pohybu, práv s respektem na vlastnictví majetku s vědomím, že takovýto majetek pochází z kriminální činnosti.

3) Získání, držení nebo používání majetku s vědomím v době přijetí!transferu, že takovýto majetek pochází z kriminální činnosti.

4) Příprava, pokus spáchat, napomáhání a navádění k páchání jakýchkoli takovýchto aktivit uvedených v pod-odstavcích 1-3 tohoto odstavce.

 

Praní peněz je nyní autonomním přestupkem a předběžné nebo průvodní odsouzení za predikovaný přestupek není již více požadavek jak tomu bylo v minulosti. Bylo vysvětlováno, že ačkoli závěrečné odsouzení dosažené v roce 2005 zahrnovalo také odsouzení za predikovaný přestupek, soud objasnil ve své argumentaci, že těžký důkaz pro existenci výtěžků generujících kriminalitu může být přinesen jinými prostředky než je odsouzení.

 Články 216 a 189 odráží „celo-kriminální přístup“, mluvící o „penězích nebo majetku získaném kriminálním způsobem“ (čl. 216) a „majetku získaném z kriminální činnosti“ (čl. 189). Proto všechny kriminální přestupky, které generují peníze nebo majetek v prvním případě a majetek v druhém případě, může být posuzováno jako praní peněz. Jak bylo potvrzeno litevskými orgány, litevský trestní řád stanovuje pro kriminalizaci mechanismy ve vztahu ke každému z 20 „stanovených kategorií přestupků“ – viz tabulka přestupků.

Litevské orgány dále vysvětlily, že odvolávání na majetek „získaný kriminálním způsobem“ v obou článcích zahrnuje všechny kriminální přestupky, i když jsou spáchány v jiné zemi. Proto praní peněz je v Litvě trestné, i když přisouzený přestupek byl spáchán v zahraničí. 

Právnické osoby být mohou trestně odpovědné jak podle čl. 189, tak i 216 a mohou být sankcionovány pokutou, dočasným omezením činností (včetně uzavření provozoven) nebo likvidací (články 43, 47, 52 a 53 trestního řádu).

Litva má několik forem odpovědnosti. Zatímco trestní odpovědnost právnické osoby zamezuje správní odpovědnost pro stejné akty vzhledem k principu ne bis in idem, na druhé straně trestní odpovědnost nezabraňuje občanskou odpovědnost právnické osoby. V průběhu trestního jednání mohou být předkládány občanské požadavky (články 109 – 117 trestního řádu). Trestní odpovědnost právnické osoby také nevylučuje trestní odpovědnost fyzických osob, které páchali trestný čin nebo napomáhali v páchání trestného činu (článek 20, odst. 4 trestního řádu).

 

Konfiskace, zmrazení a zadržení výtěžků z kriminality

Všeobecný režim „konfiskace majetku“ je upraven čl. 72 trestního řádu.

1.   Konfiskace majetku je povinné nekompenzované vzetí do držení státního majetku drženého jakýmkoli způsobem obviněným, jeho komplicem nebo jinými osobami, který byl prohlášen propadlým.

2. Konfiskace majetku je uplatňována s ohledem na majetek používaný jako nástroj nebo prostředek ke spáchání trestného činu nebo který je získán jako výsledek trestného činu. Soud musí nařídit povinnou konfiskaci:

a)   Peněz nebo jiného majetku mající materiální hodnotu, která byla doručena obviněnému nebo jeho komplici za účelem spáchání trestného činu.

b)    Peněz nebo jiného majetku mající materiální hodnotu, která byla použita při spáchání trestného činu.

c)   Peněz nebo jiného majetku mající materiální hodnotu, která byla získána pomocí trestného činu.

3. Majetek transferovaný na jinou fyzickou osobu nebo právnické osoby může být konfiskován bez ohledu na to, zda trestní stíhání je proti zmíněné osobě vedeno, jestliže majetek jim byl doručen za účelem spáchání trestného činu.

4. Majetek, který byl transferován na jiné fyzické nebo právnické osoby může být předmětem konfiskace bez ohledu na fakt, zda osoba, která doručila majetek, je trestně odpovědná, jestliže tato osoba musela vědět a mohla vědět, že tento majetek může být použito při páchání vážného nebo velmi vážného trestného činu.

5. V případě že majetek, který je předmětem konfiskace, byl ukryt, použit nebo prodán, patří třetí straně nebo není dostupný pro zabrání z jakéhokoli jiného důvodu, soud vyžaduje od obžalovaného, jeho kompliců nebo jiných osob, které jsou uvedeny v odst. 2 až 4 článku 72, sumu peněz ekvivalentní k hodnotě majetku, který je předmětem konfiskace.

6. Mladiství mohou být předmětem povinné konfiskace majetku pouze v případech definovaných odst. 2 nebo 3 tohoto článku.

7. Při vynesení rozsudku o konfiskaci majetku musí soud specifikovat články pro předmět konfiskace nebo uvést peněžní hodnotu, která má být konfiskována.“

 

Konfiskace je uplatnitelná také na majetek transferovaný na jinou fyzickou nebo právnické osoby, jestliže při získání majetku věděly nebo musely vědět a mohly vědět, že majetek, peníze nebo hodnotné věci získané těmito penězi byly získány pomocí trestného činu. Tato formulace je velmi transparentní, neboť dovoluje konfiskovat výnosy, které byly transferovány pod jménem třetích osob. Navíc, morální element je zcela flexibilní a dovoluje odvodit znalost třetích osob z pohledu skutečných okolností.

Konfiskace je v principu založena na odsouzení. Poté co to bylo řečeno, odst. 3 a 4 obsahují odvolání na odpovědnost osoby za původ kriminálních výnosů. Tyto dva odstavce se zdají, že rozlišují mezi prvním a druhým stupněm původce: v obou případech není odpovědnost původce požadována pro uplatnění konfiskace, ale péče věnovaná litevským legislátorem vzbudila některé obavy, zda může být schéma případu praní peněz určeno pro předstírání skutečného beneficiáta nebo původce. Litevské orgány vysvětlily, že se připouští, aby stejná pravila byla uplatňována pro jakýkoli počet „zprostředkovatelů“.

Čl. 72 odst. 2 stanovuje konfiskaci majetku, ale také nástroje pro ni použité a nástroje, které jsou používány pro páchání přestupku jak je to požadováno. Konfiskace je uplatňována bez omezení na nástroje, které byly použity pro spáchání trestného činu a na výnosy pocházející z kriminality. Konfiskace peněz nebo majetku použity ve smyslu spáchání trestného činu na základě odst. 2 pol. 1 („peníze nebo majetek, který má materiální hodnotu, která byla předána obžalovanému nebo jeho komplici za účelem spáchání trestného činu“), se někdy zdá být obtížně uplatnitelná v praxi.

Konfiskace ekvivalentní hodnoty je poskytnuta v čl. 72 odst. 5 a je uplatnitelná, když majetek byl ukryt, použit nebo prodán, patří třetím stranám nebo není k dispozici pro konfiskaci z jakékoli jiného důvodu. Ustanovení je dostatečně široké, aby pokrylo všechny často nastávající problémy (konkrétně, který byl ukryt nebo nemůže být repatriován).

 

Dočasné omezení majetkových práv

Do nového trestního řádu, který vstoupil v platnost v roce 2003, bylo vloženo nové ustanovení „Dočasné omezení majetkových práv“ (čl. 151), který zní:

1. S ohledem na zajištění občanského požadavku nebo podobně konfiskovaného majetku, může být rozhodnutím prokurátora uloženo dočasné omezení majetkových práv podezřelé osoby nebo fyzické osoby, která držela majetek přijatý nebo získaný kriminálním způsobem. Dočasné omezení majetkových práv může být uloženo spolu se zadržením nebo pátráním nebo odděleno od nich.

2.  Jakékoli omezení majetkového práva právnické osoby může být uloženo:

a)     V zájmu zajištění, aby možná konfiskace majetku v případech stanovených článkem 72 trestního řádu republiky Litva (konfiskace majetku).

b)     V zájmu zajištění občanského požadavku, jestliže existuje dostatečný důvod pro vznesení občanské akce proti právnické osobě.

3.      Majetek osoby pro kterou dočasné omezení majetkových práv je ukládáno, bude obviněna v přítomnosti osob uvedených v odst.4 článku 145 trestního řádu. Všechen majetek zahrnut do obvinění musí být přítomným osobám předložen. V seznamu obviněného majetku musí  být množství předmětů obviněných a jejich individuální rysy. Dočasné omezení majetkových práv, podle seznamu zřízeného zákony republiky Litvy, to nemůže zahrnovat předměty, které jsou nutné pro podezřelého, členy jeho rodiny nebo osoby na něm závislé.

4.      Majetek, na který je dočasné omezení majetkového práva ukládáno, bude s ohledem na diskreci prokurátora svěřen /převeden do péče zástupce organizaci domovní údržby nebo obecní instituci, nebo majiteli majetku nebo jeho příbuznému, kdy zmíněným osobám musí být vysvětleno, že jsou odpovědné podle článku 246 trestního řádu za promarnění tohoto majetku nebo jeho zatajení. Pro tento účel je pořizováno písemné prohlášení. V případě nutnosti jim tento majetek může být odňat. V případě, že je dočasné omezení uloženo na bankovní depozity, všechny transakce, na které se dočasné omezení vztahuje, jsou zastaveny pokud rozhodnutí o dočasném omezení majetkových práv nestanovuje jinak.

5. Osoba, pro kterou dočasné omezení majetkových práv bylo uloženo, je oprávněna se odvolat proti tomuto rozhodnutí prokurátora k před-procesnímu vyšetřujícímu soudci. Takovéto odvolání musí být vyšetřujícím soudcem přezkoumáno během tří dnů od přijetí odvolání. Proti rozhodnutí vyšetřujícího soudce je možno se znovu odvolat k vyššímu soudu, jehož rozhodnutí bude konečné a není předmětem odvolání.

6.  Rozhodnutí prokurátora o dočasném omezení majetkových práv nemůže být na delší dobu než šest měsíců. Toto období může být prodlouženo, ale ne na víc než dvě období tří měsíců. Proti odmítnutí vyšetřujícího soudce neprodloužit dočasné omezení majetkových práv je možno se odvolat podle postupu stanoveném v článku 65 trestního řádu. Poté co je případ předán soudu, rozhodnutí týkající se uložení dočasného omezení majetkového práva nebo prodloužení jeho doby je posuzováno soudem ke kterému případ patří. Proti rozhodnutí soudu je možno se znovu odvolat v souladu s postupem stanoveným v části X tohoto trestního řádu.

7. Počet prodloužení dočasného omezení majetkového práva v případech zahrnujících vážnou nebo velmi vážnou kriminalitu, nebo když se podezřelý skrývá, není předmětem žádných limitů.

8. Dočasné omezení majetkových práv se zrušuje rozhodnutím prokurátora nebo soudním příkazem, když toto opatření přestane být nutností.

 

Čl. 151 zavádí moderní systém dočasných opatření, které adresují několik praktických záležitostí (bezpečné uchování, mechanismy odvolání, atd.). Tento druh mechanismů je zcela flexibilní a dovoluje projednávat také nedotknutelné výnosy, včetně investicí, akcií v joint stock společnosti atd., ačkoli bylo připuštěno na místě, že existují omezené zkušenosti s kriminálními výnosy konvertovanými do finančních produktů nebo investicí. Dočasné omezení majetkových práv je aplikovatelné nejen pro zajištění provedení občanského požadavku, ale také pro zajištění soudní konfiskace. Ustanovení podle tohoto článku jsou dočasně omezena na dobu až šesti měsíců, obnovitelnou dvakrát pokaždé na 3 měsíce (tj. celkově 12 měsíců). Během před-procesní fáze je opatření přijato prokurátorem a prodlouženo soudcem. Během procesu je opatření přijato a prodlouženo soudem.  

Opatření během před-procesního vyšetřování, podle čl. 151, nejsou předmětem časového období v případě vážné nebo velmi vážné kriminality, nebo když se osoba skrývá podle článku 11 trestního řádu, kdy „vážný trestný čin“ je trestný čin stíhaný zákonem s maximálním postihem více než šest let vězení. Proto, co se týče článku 216 o „Legalizaci peněz nebo majetku získaného kriminálním způsobem“, tato ustanovení nejsou předmětem maximálního časového limitu (postih je až 6 let vězení), ale článku 189 o „Nabytí nebo realizace majetku získaného kriminální činností“, na což se tento limit vztahuje, neboť sankce jsou mnohem nižší. Podle čl.250, odst.4 a 5, který jedná o financování terorismu, je FT stejně tak „vážný trestný čin“  (5 až 10 let a respektive 10 až 20 let).

Aplikace čl. 151 může být pouze provedena ve spojení s otevřením formálního před-procesního vyšetřování. Opatření, zmrazení a zadržení mohou být uplatněna v tomto rámci bez předchozího uvědomění podezřelého.

Když se podíváme na pravomoci a prostředky law enforcement a FIU, FCIS má pravomoc zadržet na 48 transakci podle LPML (čl. 7 pol. 1, odst. 1). Hlásící entity mají navíc podle LPML (čl. 9) povinnost zdržet transakce v případě podezření na praní peněz. Během této doby 48 hodin musí FCIS rozhodnout, zda je podezření podložené a zda dočasná opatření podle trestního řádu musí být uplatněna. Časový limit začíná běžet od přijetí zprávy zaslané povinnou entitou, když se snaží vyhnout praktickým potížím vyplývající z nedostatku plně počítačově zpracovávaných kanálů hlášení. FCIS má všeobecný přístup k širokému rozsahu informací.

 

Evropská legislativní regulace

Poté co Litva vstoupila do EU v květnu 2004, uplatňuje regulaci práva ES/EU. V principu jsou evropské regulace přímo aplikovatelné v evropských národních systémech bez potřeby domácí legislativy pro implementaci. Na finančních institucích je proto požadováno, aby přímo uplatnily tyto regulace a co se týče seznamů EU, když jsou zveřejněna nová jména, finanční instituce, které identifikují zákazníka, který je na seznamu, by měly okamžitě účet zmrazit. Fondy musí být zmraženy bez předchozího uvědomění osob, kterých se to týká. Proti rozhodnutí o zmrazení výnosů přijatého na základě rezolucí ES, je možno podat odvolání k evropskému soudu.

Jak bylo řečeno, Litva přijala specifická opatření vztahující se na přistoupení k EU. Podle zákona o uplatňování ekonomických a jiných sankcí (22. 4. 2004 čís. 2160), instituce odpovědné pro uplatňování finančních sankcí musí aplikovat požadavky stanovené v EU směrnicích a vládních výnosech republiky Litva, kdy druhé jmenované jsou přijímány pro uplatnění dalších právních aktů EU.

30. 12. 2004 vláda přijala rozhodnutí „O schválení rozvrhu nařízení supervize uplatňování mezinárodních sankcí“ :

 

*      Ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo ekonomiky, celní služba a komise dohledu nad pojišťovnami dostaly odpovědnost za dohled uplatňování ekonomických sankcí v jejich respektivních  oblastech.

*      FCIS dostala pravomoc kontrolovat a shromažďovat údaje o uplatňování finančních sankcí proti entitám, na které se tato povinnost vztahuje.

*      Několika vládním orgánům a ministerstvům byla dána odpovědnost uplatňovat a dohlížet na uplatňování politických, komunikačních a veřejných sankcí.

*      Ministerstvo zahraničních věcí dostalo odpovědnost za koordinaci uplatňování mezinárodních sankcí.

 

Konkrétní opatření, která měla být přijata, byla přijímána ve dvou fázích. První fáze vedla v roce 2003 k rozšíření mechanismu hlášení podezřelých transakcí FT. Seznam kritérií pro identifikaci podezřelých transakcí byl novelizován ve stejnou dobu s přidáním identifikace klienta nebo jeho zástupce (pokud je transakce prováděna zástupcem), údaje identifikace beneficiáta entity korespondují s údaji v seznamech předaných odpovědnými institucemi cizích států nebo mezinárodními organizacemi o osobách spojených s kriminálními aktivitami.

Druhá fáze byla obsažena v přistoupení do EU. Ale povinnost zmrazit fondy bez zdržení – ačkoli tato povinnost již existovala v EU legislativě, byla explicitně specifikována nedávným nařízením ředitele FCIS „Schválením instrukcí o supervizi FCIS pod ministerstvem vnitra“. Nařízení (čís. 96-V) má datum 9. 11. 2005. Implementace mezinárodních sankcí bude stanovena a novelizována rozhodnutími vlády republiky Litva a regulacemi EU, přímo uplatňované v republice Litva. Osoby jsou povinny uplatňovat finanční sankce a provádět akce popsané v rozhodnutích vlády republiky Litva o uplatňování mezinárodních sankcí a v regulacích EU o mezinárodních sankcích a výjimkách jejich uplatnění.

Litva se ve významném rozsahu spoléhá na mechanismy EU. Rovněž uplatnila rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1267 a jejího nástupce rezoluce pod Radou  EU (ES) směrnice čís. 881/2002, která stanovuje opatření proti Al-Kaida a Talibanu. Tato směrnice EU má přímou sílu zákona v Litvě a požaduje zmrazení fondů a ekonomických zdrojů patřících osobám označených výborem sankcí OSN a uvedenými ve směrnici a zakazuje uvolňovat fondy nebo ekonomické zdroje pro takto uvedené osoby. Tyto seznamy jsou pravidelně novelizovány EU a v tomto bodě je požadováno, aby výnosy byly zmraženy. Dohled je v Litvě v principu zajištěn určením FCIS jako odpovědné agentury pro zajišťování, aby byla přijata potřebná opatření zmražení. Kodex správních postihů od roku 2004 stanovuje specifické sankce v případě neplnění požadavků patřících do mezinárodních CFT sankcí. Čl.187–12 uvažuje o pokutě LTL 500 až 50 000. Navíc, stejně tak od roku 2004 trestní řád zahrnuje čl. 123-1 o „Porušení mezinárodních sankcí“ a stanovuje sankci až 5 let vězení pro odpovědnost právnických osob. Litevské orgány uvedly, že tyto sankce mohou být uplatněny v případě neplnění buď národní legislativy, nebo požadavků EU (evropská legislativa za součást domácí legislativy).

Seznam EU je stejný jako seznam OSN osob a je vypracováván po jednání výboru sankcí OSN. V Litvě není časové zdržení poté co je seznam EU vytvořen, žádné další směrnice nejsou vydávány. Tudíž v tomto bodě mohou být sankce uplatňovány ze seznamu EU.

Jak bylo řečeno dříve, od roku 2004 má FCIS speciální odpovědnost na operativní úrovni a ministerstvo zahraničních věcí jako celkový koordinátor. Seznamy byly zaslány FCIS u jedné příležitosti sekční supervize  samo-regulujících organizací pro určité DNFBP, ale žádné kroky nebyly podniknuty pro ujištění, že konečný uživatel obdržel seznam. Litevské orgány mají za to, že informace jsou dostupné a finanční (a jiné) instituce mají všeobecnou povinnost kontrolovat websites.

Při návštěvě ministerstva zahraničních věcí bylo řečeno, že mají v úmyslu publikovat EU seznamy na jejich webové stránce. Bylo by to poprvé, kdy by takové seznamy byly publikovány v Litvě. Ve stejnou dobu podle LPML (čl. 6) dostalo Oddělení bezpečnosti státu odpovědnost shromažďovat zpravodajství vztahující se k FT a k výměně informací s povinnými entitami, včetně identifikace pro FT.

Hlásící povinnost ve vztahu k uvedeným osobám ne seznamu stanovená nařízením z listopadu 2005 doplňuje ustanovení LPML. Dřívější stanovuje povinnost hlásit FCIS během 48 hodin jakékoli výnosy zablokované z vlastní iniciativy entit, zatímco pozdější ukládá povinnost hlásit FCIS během 3 hodin všechny podezřelé transakce (zahrnuje to ty, které se vztahují k uvedeným osobám). Dále je sledován obvyklý postup o dočasných opatřeních podle iniciativy FCIS (zmražení na 48 hodin hlásící entitou v případě hlášené transakce, uplatnění provizorních opatření na základě trestního řádu po FCIS iniciativě, atd.). Dosud byla uplatněna opatření proti jedné osobě nenacházející se v Litvě, údajně uvedené jako mající spojení s Bin Ladinem. Opatření zmražení byla aplikována po zprávě podané FIU v roce 2005 (další zdroje uvedly, že jméno zjištěno během inspekce). V době návštěvy na místě byl účet stále zmražen (asi USD 15 000), ačkoli jak se ukázalo, osoba byla chybně předmětem opatření (nejednalo se o uvedenou osobu). Podle hodnotitelů to byla jediná zpráva, kterou FCIS přijala. Oddělení bezpečnosti státu shromažďovalo informace o několika dalších podezřelých osobách entitách.

Povinnost zmrazit výnosy teroristů a teroristických entit v EU pomocí Společného postoje Rady 2001/930/CFSP (Společná zahraniční a bezpečnostní politika) a 2001/931/CFSP. Výsledkem je směrnice EU 2580/2001. Vyžaduje zmražení všech fondů a ekonomických zdrojů patřících osobám uvedených ve směrnici zakazující zakládání nebo uvolňování fondů a ekonomických zdrojů pro benefit těchto osob a entit. Litevské orgány uvažují, že seznam je „samo-vykonávající“.

Pravomoc pro určování osob nebo entit spočívá na Radě EU. Každý členský stát stejně jako třetí strana mohou navrhnout jména pro tento seznam. Rada na návrh z „Clearing House“ zřizuje, novelizuje a přehodnocuje osoby, skupiny a entity mající své kořeny, hlavní aktivity a cíle v rámci EU (vnitřní záležitosti EU). Je to uvedeno v příloze ke společnému postoji 2001/931/CFSP, kde je označeno hvězdičkou to, co není pokryto opatřeními zmražení, ale pouze zvýšenou policejní a soudní spoluprací členských států. Národní legislativa je žádána, aby projednávala tyto vnitřní záležitosti EU[1].

Litva si ponechává svoji kapacitu ohlásit rozhodnutí podle směrnice své vlastní vlády v případech, ve kterých Rada (Evropy) nejednala a neučinila předmětem společného postoje nebo společné akce, nebo kde mezinárodní sankce jsou namířeny proti vnitřním záležitostem EU. Stejné platí pro rezoluce OSN.

Formální postupy odstranění ze seznamu podle mechanismů EU existují. Evropská komise může novelizovat seznam osob na základě determinace Radou bezpečnosti OSN nebo výborem sankcí (článek 7). V 1373 (ES) čís. 2580/2001 je stanoveno, že kompetentní orgány každého členského státu mohou udělit specifické oprávnění po konzultacích s jinými členskými státy a Komisí (článek 6). V praxi, proto osoba přející si mít zmražený fond odmražený v Litvě, by musela vzít tuto záležitost do FCIS, která by se pak obrátila na ministerstvo zahraničních věcí, které, pokud bude uspokojeno, vezme tento případ do Komise anebo OSN. Stejný postup by se uplatňoval u osob nebo entit postižených zmražením po verifikaci, že osoba není určenou osobou vzhledem k tomu, že Litva nemá vlastní mechanismus zařazování a vyzařování ze seznamu. Tyto postupy nejsou veřejně známy a neexistuje odvolávání se na tyto záležitosti.

        

Orgány dohledu nad dodržováním zákonnosti (law enforcement) a jiné kompetentní orgány – rámec pro vyšetřování a stíhání přestupků a pro konfiskaci a zmražení

 

Jak bylo poukázáno v předcházejících kapitolách této zprávy, FCIS je jasně určena být vedoucí agenturou pro záležitosti spojené s ML. Je také odpovědná za ML vyšetřování. Podle současné distribuce odpovědností pokud ne v právních záležitostech, aspoň v praxi, tato kompetence vyšetřování ML je výlučná. Policie není a sama to nepovažuje za nutné zajímat se o ML. FCIS proto jedná jako litevská FIU stejně jako vyšetřující orgán.

Oddělení bezpečnosti státu (SSD) je odpovědné za vyšetřování FT jak z vlastní iniciativy nebo následně po zprávách nebo informacích jí předaných nebo zaslaných FCIS.

Sdílí tuto odpovědnost s litevskou kriminální policií (policejní oddělení pod ministerstvem vnitra). Oddělení bezpečnosti státu má – podle litevských orgánů a zákona o národní bezpečnosti, celkovou vedoucí úlohu.

Poté co je před-procesní vyšetřování ML (FCIS) nebo FT (SSD) formálně zahájeno, je stanoven prokurátor. Prokuratura může delegovat vyšetřování orgánu nejvíce kompetentnímu projednávat případ nebo provádí vyšetřování sama (pomocí oddělení před-procesního vyšetřování). Prokurátor v každém případě dohlíží na vyšetřování. Případy, pojednávající o korupci a organizované kriminalitě, jsou projednávány na prokuratuře oddělením pro korupci a organizovaný zločin. Je divné, proč je policie vyloučena nebo sama se vylučuje z oblasti praní peněz. Režim prevence a FIU práce tradičně dovolují odhalit transakce, které přicházejí formou poznatkové činnosti a hlášení od různých zainteresovaných identit, zatímco policie v průběhu provádění svých vlastních vyšetřování kriminálních aktivit, které generují významné výnosy, může také získat vnitřní náhled do této problematiky a řešit ji.  V současné době a i přes důležitost určitých typů hlavních výnosů generujících kriminální aktivity, které nejsou v rámci kompetence FCIS, může pouze policie s finanční dimenzí těchto kriminálních aktivit. V tomto kontextu je otázkou, zda FCIS, i přes svoje vlastní vyšetřovací kompetence, je to nejlepší místo pro projednávání všech případů. Zvláště v případech, kdy kriminální skupiny mají určité konekce (komplice) struktury spojené s finančním nebo obchodním světem a kde jsou peníze přepírány pravidelně, je obtížné pro FCIS zahájit vyšetřování od nuly bez zpravodajství nebo znalosti takové skupiny a bez celkového obrazu problémů spojených s přisuzovaným přestupkem.

Co se týče speciálních vyšetřovacích technik, včetně kontrolovaných zásilek, je třeba rozlišovat dvě fáze. Jedna fáze je tzv. „operativní fáze“, která je regulovaná zákonem o operativních aktivitách z roku 2002. Tato fáze zahrnuje podle čl. 3 „veřejné a skryté zpravodajské aktivity operativními entitami prováděná v souladu s postupem stanoveným tímto zákonem“. Operativní entity jsou uvedeny ve stejném článku a zahrnují (seznam není omezený). Jedná se o Druhé oddělení operativních služeb pod ministerstvem národní obrany, Služba vyšetřování finanční kriminality pod ministerstvem vnitra, Oddělení celní služby pod ministerstvem financí, Oddělení policie pod ministerstvem vnitra, Speciální služba vyšetřování, Oddělení ochrany VIP pod ministerstvem vnitra, Oddělení bezpečnosti státu, Služba ochrany státních hranic pod ministerstvem vnitra. Zákon stanovuje následující metody vyšetřování:

*      Skryté monitorování poštovních balíků, dokumentační balíky, peněžních příkazů a spojených dokumentů, telegrafické a jiné komunikace, pošty stejně jako používání technických prostředků (čl.10); žádost podaná vyšetřovatelem s označením několika podrobností je schvalována ředitelem agentury, pak předána generálnímu prokurátorovi nebo jeho zástupci, který ji pak předává pro konečné schválení soudci krajského soudu. Opatření mohou být aplikována na dobu 3 měsíců, která je prodloužitelná na neomezený počet prodloužení (ale ne více než 3 měsíce pokaždé).

*      Skryté vstupování do rezidenčních a ne-rezidenčních zařízení, transportních vozidel a jejich prohlídka, dočasné zadržení  dokladů, zadržení materiálů, surových materiálů a výrobních vzorků a dalších předmětů bez oznámení jejich zadržení (čl.11).

*      Simulace kriminálního aktu (čl.12) - trvání není definitivní a závěrečný souhlas je dán prokurátorem.

*      Kontrola transportu (včetně přeshraničního) -  vyžaduje souhlas prokurátora.

 

V principu je získaná informace utajena a použita pro účely zpravodajství. Čl. 17 však stanovuje možnosti deklasifikace informace a její využití jako důkazu v kriminálním případě nebo pro jiné účely „v případech určených zákony“. Vyžaduje to, aby spis obsahoval doklad potvrzující, že operativní aktivity byly uplatněny podle zákona. Přípustnost jako důkaz je zkoumána soudcem.

Druhá fáze je před-procesní fáze regulovaná trestním řádem, že důkaz včetně ML a FT případů, je většinou shromažďován během operativní fáze podle zákona o operativních aktivitách.

Z pohovorů prováděných na místě se zdá, že FCIS má dostatečné prostředky a přístup k různým zdrojům informací. Široké pravomoci vyplývají ze zákona o FCIS (přímý přístup k dokumentaci a informacím držených povinnými entitami) a trestního řádu (co se týče před-procesního vyšetřování). FCIS  a další operativní agentury mají také povinnost shromažďovat zpravodajství a informace na základě zákona o operativní činnosti (v některých případech používáním skrytých technik vyšetřování). Pořizování svědeckých výpovědí je stanoveno trestním řádem, který také obsahuje opatření pro ochranu takovýchto osob a spolupracovníků justice v některých případech.

 

Závěr

Základem právní úpravy je Zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu jsou především mezinárodní závazky Litevské republiky, které vycházejí z mezinárodních smluv „Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, přijatá z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku dne 8. listopadu 1990 k níž Litevská republika přistoupila“ a „Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, přijatá z iniciativy Organizace spojených národů v New Yorku dne 9. 12. 1999, kterou Litevská republika ratifikovala“.

Z členství v Evropské unii „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. 10. 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (AML)“, „Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. 8. 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a stanovení technických kritérií pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a o výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře“, „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. 10. 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící“, a „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. 11. 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků“.

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou realizována v oblasti trestněprávní a v oblasti autonomních přestupků. Právní rámec proti praní peněz (Anti-money laundering (dále jen „AML“) je kriminalizováno trestním kodexem podle čl. 216 o legalizaci peněz nebo majetku získaného kriminálním způsobem a článku 189 o získání nebo realizaci majetku pocházejícího z trestné činnosti. Litva přijala celo-kriminální přístup a s prvním odsouzením za uvedený delikt bylo akceptováno, že se jedná „autonomní přestupek“.

Posledně uvedeným zákonem byla provedena zejména harmonizace s  platným právem EU, současně však byla řešena i možnost užití opatření proti praní peněz i pro oblast boje proti financování terorismu. Dále bylo přesněji specifikováno a doplněno určení subjektů, které podléhají režimu tohoto zákona, a bylo řešeno i zapojení dalších orgánů do kontroly jeho dodržování.

Současný právní stav je v souladu s ústavním a právním pořádkem Litevské republiky, nesplňuje však některé nové požadavky evropského a mezinárodního práva.

  [1] Dne 9. 2. 2006 přijala vláda výnos čís. 137 o opatřeních uplatňování mezinárodních sankcí zaměřených na vnitřní záležitosti EU (osoby a entity). Seznam vnitřních záležitostí EU (osoby a entity) týkající se finančních sankcí, je připojen k výnosu. Ve vztahu k akci jménem jiných jurisdikcí, vládní výnos Litvy čís. 1411 ze dne 6. září 2006 stanovuje takovouto akci. Podle výnosu je transakce považována za podezřelou, jestliže údaje klienta nebo jeho zástupce korespondují s údaji v seznamu předloženým odpovědnými institucemi cizích států.