JUDr. David Zámek

doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

 

 

Společnost Národů a bezpečnost silničního provozu

(neznámé stránky historie)

 

 

    Jestliže dnes náročným způsobem řešíme bezpečnost silničního provozu, tedy škálou výzkumů, legislativních úprav, cestou norem a směrnic Evropské unie a uplatňováním smluvních dokumentů EHK OSN i rezolucí Evropských konferencí ministrů dopravy, je dobré si připomenout i základy vzniku těchto mezinárodních institucí a především jejich neopomenutelných výsledků. Tedy jakýsi "Návrat ke kořenům" a užitečný pohled zpět. Neboť úroveň oboru tvoří i jeho historie, kterou jsme však někdy zcela úmyslně, ale často i neúmyslně zapomněli.

    Jedním z těchto, dnes zcela bílých míst, je i úloha meziválečné Společnosti Národů, která byla založena po skončení první světové války na základě výsledků pařížské mírové konference. K jejímu faktickému vytvoření došlo dne 28.června 1919, tedy v den, kdy byla podepsána Versailleská mírová smlouva. Úkolem této nové mezinárodní organizace byla především demilitarizace, udržení světového míru a prevence před dalšími válečnými konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického vyjednávání.[1]   

    Nejvyšší orgán Společnosti národů představovala Rada společnosti národů, která postupně v následujících letech zřizovala řadu pracovních expertních komisí, které se zabývaly aktuálními mezinárodními problémy z různých oblastí fungování organizované mezinárodní společnosti. Pro otázky bezpečnosti silničního provozu a silniční dopravy to byla Poradní a technická komise pro komunikace a transit[2] u které byl utvořen Stálý výbor pro silniční jízdu (Comité permanent de la circulation routiére).

    Obě uvedené korporace byly Radou pověřeny přípravou studií a materiálů pro mezinárodní úpravu dopravních otázek. Stálý výbor pro silniční jízdu se výhradně zabýval rozvojem a problémy narůstající motorizace (automobilismu) a silniční jízdy. A právě tento výbor připravil návrhy pro Evropskou konferenci konanou v Ženevě v roce 1931.

 

Ženeva 1931

    16. března 1931 byla svolána do Ženevy,  generálním tajemníkem Společnosti Národů Evropská konference o jízdě silniční, která byla 30.března téhož roku ukončena přijetím a podepsáním některých dohod a úmluv, z nichž nejaktuálnější byla Úmluva o unifikaci silniční signalizace, která měla významný dopad na naši tehdejší novelizaci právní úpravy silničního provozu.[3] Pro silniční dopravu však byla neméně významné i projednávání návrhu Úmluvy o mezinárodní úpravě obchodní automobilní dopravy.[4]

 

Úmluva o silniční signalizaci

    byla přijata zástupci 20 zúčastněných států, s výjimkou Anglie a Irska. U těchto dvou států k podepsání úmluvy nedošlo a evropské symboliky dopravního značení jsme se u Anglie dočkali až po roce 1968 (po ratifikaci Vídeňských úmluv OSN) a Irsko se přizpůsobilo (upustilo od dopravního značení podle vzoru USA) až na samém začátku 21.století.      

    Zúčastněné státy se zavázaly, že podle této úmluvy na svém území zavedou jednotnou mezinárodní signalizaci a to zřizováním nových silničních dopravních značek  a současně i  obnovou stávajících. Úplné nahrazení signálů (tedy značek), které se neshodovaly s mezinárodními, potom muselo být závazně provedeno nejpozději do pěti let, počínaje dnem platnosti úmluvy.

  

    Poprvé od zavedení silničních dopravních značek došlo k jejich rozdělení do jednotlivých skupin a to na :

*       Signály (značky) pro nebezpečí.

*       Signály (značky) obsahující naprosté příkazy :

A) Signály vyznačující zákaz.

B) Signály vyznačující povinnost, kterou je nutno provést.

*       Signály (značky) obsahující prostý údaj.

   

    Úmluva (její text) byla doplněna vyobrazením a popisem jednotlivých značek spolu s taxativně nebo fakultativně stanovenými barvami. Tím se rozumělo, že pokud bylo u kategorie značek umožněno užít volitelnou barevnost, musela být zvolená barevnost dodržena  u všech těchto značek ve stejné zemi.

    Mezi nově přijatými mezinárodními značkami byla pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu bezesporu nejdůležitějším přínosem značka "Přednostní jízdy", zahrnutá do kategorie signálů pro nebezpečí. Tento signál má tvar trojúhelníku "s hrotem dolů , který udává řidiči, že má dáti přednost vozidlům, která jedou na cestě, na kterou právě vjíždí". Tento signál se umisťuje ve vhodné vzdálenosti, určené podle okolností.

   Zajímavou skutečností této úmluvy bylo, že se nezabývala značkami, umístěnými v bezprostřední blízkosti železničních přejezdů (kříž Svatého Ondřeje), na které se ustanovení Úmluvy nevztahovalo.

   Úmluvu o silniční signalizaci podepsaly tyto státy :

 Německo, Belgie, Dánsko, Gdansko (svobodné město, dnes Gdaňsk v Polsku), Francie, Lucembursko, Polsko, Švýcarsko, Československo a Jugoslávie. 

 

Úmluva o mezinárodní úpravě obchodní dopravy automobilní,  

    byla prvním mezinárodním pokusem o otevření podmínek pro tuto dopravu mezi jednotlivými, především mezi evropskými státy. Tato Úmluva však byla zatím pouze první vlaštovkou a tedy minimem, které doporučovalo, aby sousedící státy mezi sebou uzavíraly bilaterální úmluvy na vysoce liberálních zásadách. Dále potom je úmluvou vysloveno přání, aby Společnost Národů poskytovala své služby těm státům, které by se na ni obrátily s přáním sjednat tyto bilaterální smlouvy.  

 

    Konference však přispěla ještě jedním významným mezinárodním počinem a to v oblasti prevence bezpečnosti silničního provozu a to ve formě tzv. přání. Jednalo se o Návrh přání o poučování školní mládeže.

   Konference pokládala za vysoce žádoucí, aby vlády ve všech zemích zajistily příslušnou formou postačující poučení dětí a mládeže o nebezpečích silnice a o prostředcích, jak jim čelit.

 

    Toto poučení by se přitom vztahovalo i na předepsané signály a znamení sloužící provozu. Toto přijaté přání skutečně odstartovalo v řadě států zapracování dopravní výchovy do školních osnov a to jak ve formě samostatného vyučovacího předmětu (např.v Holandsku) anebo jako závazných učebních témat do předmětů jakým byla např. občanská nauka nebo kreslení (silničních dopravních značek). Příkladem může být Reformní školství v tehdejším Československu.

 

Ženeva 1933 - Zasedání stálého výboru pro silniční jízdu

    Pro další vývoj mezinárodní právní úpravy bezpečnosti silničního provozu mělo, dá se říci rozhodující význam zasedání Stálého výboru pro silniční jízdu dne 29.května 1933 v Ženevě, které řešilo otázky, vzešlé z výsledků jednání přijatých Evropskou konferencí, deklarovaných jako :

*       přání přijaté Evropskou konferencí ohledně světelné signalizace,

*       přání přijaté Evropskou konferencí o kodifikaci znamení dávaných dopravními

strážníky a řidiči vozidel.

 

Problematika světelné signalizace na křižovatkách, osvětlení tramvajových nástupních ostrůvků (refýží - z fr.refuge) a označení přikázaných směrů jízdy byla konferencí hodnocena jako důležitý, avšak současně jako velmi složitý problém. Přesto  bylo usnesení zasedání stálého výboru velmi moderní a perspektivní s těmito závěry :

*       křižovatky mohou být řízeny světelnou signalizací prováděnou barvami červenou, zelenou a žlutou, nebo pouze dvěma z nich, nelze však použít jiných než schválených barev, aby nedocházelo k nepochopení signalizace vzhledem k potřebám mezinárodního ujednocení,

*       červená barva znamená zákaz jízdy, zelená volnou jízdu a žlutá barva má být barvou pomocnou,

*       v té době (tedy 1933) však zkušenosti s řízením provozu světelnou signalizací nepokročily do té míry, aby bylo možno jednoznačně preferovat pouze jeden systém z mnoha tehdy existujících[5].

 

Pokyny policistů při řízení provozu a řidičů vozidel při změně směru jízdy

    Po studiu současného stavu regulace a řízení silničního provozu byla Společností Národů konstatována a zjišťována nejednotnost v jednotlivých členských státech. Bylo doporučeno, aby mezinárodní úprava těchto otázek byla provedena neodkladně a Stálému výboru bylo uloženo, aby za základ mezinárodního řešení byl použit návrh, který byl předložen na Evropské konferenci v r.1931.

   V uvedeném období byl vedle aktuálního problému ručního řízení křižovatek dopravními policisty a strážníky, rovněž otevřen problém signalizace vozidel při změně směru jízdy. Ani zde se v tomto roce nedospělo k ujednocení. Přitom např. v tehdejším Československu se tento problém řešil několika způsoby :

*       ručním nastavením šipky umístěné za předním sklem vozidla,

*       pohybem šipky umístěné vně vozidla pomocí páčky na přístrojové desce,

*       šipka špičkou kolmo vzhůru - přímý směr jízdy,

*       šipka špičkou ukazující vlevo nebo vpravo - odbočení tímto směrem,

*       červená světla umístěná na přídních blatnících - zapnutím levého nebo pravého světla při odbočení, nesvítící světla -  přímý směr jízdy,

*       směrovky v podobě elektrických světelných šipek, umístěných na pravé a levé straně karoserie, při zapnutí se šipka vysunula,

*       ukázání směru rukou řidiče - vysunutí ruky z vozidla, podle umístění volantu na levé či pravé straně se směr jízdy na opačnou stranu než je umístěno řízení, ukazoval ohnutím paže přes střechu vozidla.  

 

Z uvedené ukázky obsahu jednání Stálého výboru pro silniční jízdu je zřejmé, že od třicátých let 20. století byla Společností Národů věnována otázkám regulace a bezpečnosti silničního provozu stálá pozornost, směřující k postupné harmonizaci a ujednocení právní úpravy uvedené dopravně bezpečnostní problematiky ve všech členských státech. Toto aktivní úsilí však bylo násilně přerušeno 2.světovou válkou. Znovu bylo obnoveno až po válce, již v nové, nástupnické organizaci, Organizaci spojených národů (OSN).

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]/  Zakládajícími zeměmi Společnosti národů byly vítězné státy Dohody a jejich spojenci, včetně Československa. Zajímavým faktem je, že členem Společnosti národů nebyly nikdy USA, neboť jejich Kongres neratifikoval základní dokument kterým byl Pakt Společnosti národů. Sídlem Společnosti národů se stala Ženeva. Společnost národů s nástupem fašismu a s vystoupením některých států z této organizace (Německo, Itálie, Japonsko), ztrácela postupně svůj vliv a s počátkem druhé světové války ztratila svůj význam úplně. K jejímu formálnímu rozpuštění však došlo až po válce, v dubnu 1946, po vzniku nové, nástupnické celosvětové organizace, Organizace spojených národů, OSN.  

[2]/  Commission consultative et technique des communications et du transit

[3]/  V souvislosti s mezinárodními smluvními dokumenty Společnosti národů byl dne 26.března 1935 vydán zákon č.81/1935 Sb.zák. a nař., o jízdě motorovými vozidly. Krátce na to bylo vydáno vládní nařízení č.203/1935 Sb. zák. a nař., kterým se zákon prováděl.

[4]/  Dalšími dvěma podepsanými dokumenty byla Dohoda mezi celními úřady za účelem usnadnění vyřizování neodbavených nebo ztracených triptyků a Mezinárodní úmluva o fiskálním režimu týkajícího se cizozemských automobilních vozidel. 

[5]/  Například semafor se dvěma nebo již třemi světly, jejich vodorovné nebo svislé umístění, atd.