Mgr. Václav Valenta, Ph.D.

 

Otázky a odpovědi – řidičské oprávnění na přívěs

 

 

 

Otázka řidiče:

Úspěšně jsem získal řidičská oprávnění skupin BE+C. Potřeboval jsem je na to, abych mohl za JEEP připojit přívěs a odvézt na něm loď. V autoškole mi řekli, že tato oprávnění na převoz lodi na přívěsu za autem stačí, ovšem potom jsem se dozvěděl, že podle zákona to není možné. Můžete mi prosím napsat, jak to tedy vlastně je? Pokud mohu poprosit i za ostatní čtenáře, mohl byste nám osvětlit, co na jaká připojení za vůz potřebujeme za řidičská oprávnění?

 

Odpověď:

      Vzhledem k tomu, že Váš dotaz není konkrétní, protože neobsahuje informace o konstrukční rychlosti tažného vozidla, hmotnosti lodě ani přívěsu, musím odpovědět obecně a k tomu mi nezbývá než citovat ustanovení § 81 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v  němž je mimo jiné uvedeno cit.:

4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

a)      motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 2, 3 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b)      traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

c)      jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

 

(6) Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 8 a 9 (řidičská oprávnění skupin D a D1, pozn. autora), jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

 

(10) Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c).

 

K vysvětlení této problematiky je důležité stanovisko odboru dopravně správního a BESIP ministerstva dopravy č.120/2006-160-LEG/1, ze dne 16.10.2006 v němž se krom jiného uvádí :  Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje podle § 81 odst. 10 zákona o silničním provozu k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c). Po převedení do normálního jazyka to znamená následující. V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. Odkaz na odstavec 4 písmeno c) v cit. ustanovení je nutno chápat tak, že v případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.

            Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav. Předně se jedná o technické podmínky vztahující se k tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané omezení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde platí § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz. Je zde dáno, že okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o traktory). Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250 kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg hmotnosti soupravy. Jde zde samozřejmě o extrémní případy.

            Uvedená úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům Evropských společenství (tj. Směrnici 91/439/EHS)

Doufám, že takto koncipovaná odpověď na Váš dotaz je dostatečně srozumitelná a vnese trochu světla do této, řidiči často diskutované otázky.