JUDr. David Zámek

 

Historický vývoj shromažďovacího práva na území České republiky III.

 

 

            V úvodu je nutno uvést, že tento článek je součástí vstupní studie která byla zpracována pro následný dílčí výstup z výzkumného úkolu Fakulty bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“ a to dílčího projektu pod názvem „Hromadné akce“.

           

            Po tzv. vítězném únoru 1948 se Česká republika na dlouhých 40 stala zemí bez demokratických zásad a svobod a v té souvislosti bylo také upraveno shromažďovací právo. V této části historické exkurze shromažďovacího práva předkládám k prostudování vyhlášku ministra vnitra č. 320/1951. Tato vyhláška přímo reaguje na § 8 zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organisacích a shromážděních ze dne 12. července 1951          v němž je ministr vnitra zmocněn, aby v dohodě se zúčastněnými členy vlády vydal podrobné předpisy k provedení tohoto zákona.

            Znění této vyhlášky, které de facto upravuje zákon č. 68/1951 Sb., zcela zřetelně ukazuje, jak to poúnorový režim myslel „vážně“ s právy a svobodami občanů naší země.

            Přestože komunistický režim samu kategorii lidských práv de facto neuznával, respektive ji vykládal způsobem zcela cizím její původní ideji, a byl odstraněn teprve  před dvaceti lety, tak dnes již vnímáme lidská práva, ať již obsažená v Listině či mezinárodních dokumentech, jako zcela samozřejmá[1]. Právě toto však přináší rizika, neboť občané jestliže necítí, že jsou ohroženi nebo, že se jim děje konkrétní křivda, tak se o svá práva přiliž nezajímají a právě proto je třeba nutné, jak jsem již v prvním díle zmínil, zabývat se historickým pohledem na shromažďovací právo, a to právě pro poučení se z minulosti.

 

 

 

320/1951 Ú.l.

 

VYHLÁŠKA

 

ministra vnitra ze dne 29. září 1951 o dobrovolných organisacích a shromážděních.

 

Změna: 156/1957 Ú.l.

 

Ministr vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 8 a § 9 odst. 1 zákona č. 68/1951 Sb. , o dobrovolných organisacích a shromážděních:

 

Dobrovolné organisace.

 

§ 1

 

            Pracující lid se sdružuje v dobrovolných organizacích (dále jen "organisace") k činné účasti na všestranném rozvoji svých společenských a kulturních zájmů, aby tím pomáhal uskutečnit přechod od kapitalismu k socialismu v nerozborné jednotě dělníků, rolníků a pracující inteligence.

 

§ 2

 

            (1) Úkoly organisace a způsob, jak je jejich plnění zajištěno, určuje organizační řád.

 

            (2) Organisační řád obsahuje dále zejména:

            údaje o názvu, sídle a obvodu činnosti organisace,

 

            základní ustanovení o členství, právech a povinnostech členů, jejich přijímání a o zániku členství,

 

            ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení vrcholného orgánu (výroční schůze, sjezdu delegátů a pod.),

 

            ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení řídícího orgánu (představenstva, výboru a pod.), a o činnosti kontrolujících orgánů,

 

            ustanovení o finančním hospodaření organisace,

 

            ustanovení o tom, kdo jedná jménem organisace,

 

            ustanovení o způsobu, jakým budou dávána členům oznámení na vědomí,

 

            ustanovení o usnášení změn organisačního řádu,

 

            ustanovení o řešení sporů uvnitř organisace a

 

            ustanovení o zániku organisace a o tom, jak bude při zániku naloženo s majetkem organisace,

 

            (3) U organisací se složkami upravuje organisační řád vznik, změnu a zánik místní, závodní nebo jiné složky.

 

§ 3

 

            Návrh organisačního řádu se předkládá krajskému národnímu výboru k schválení ve třech stejnopisech; schvaluje-li organisační řád ministerstvo vnitra, předkládá se pět stejnopisů návrhu.

 

§ 4

 

            (1) Krajský národní výbor (ministerstvo vnitra) vydá o schválení organisačního řádu organisace nebo její složky listinu, v níž uvede název organisace (složky organisace) a její sídlo. Přivoliti k zřízení složky organisace lze též s poukazem na organisační řád, kterým se organisace řídí.

 

            (2) Údaje o organisacích a jejich složkách, zejména o názvu,sídle a o tom, kdo jménem organisace (složky) jedná, vede v evidenci okresní národní výbor, v jehož obvodu má organisace (složka) své sídlo. V Praze vede evidenci ústřední národní výbor. Národní výbor, který vede evidenci, vydává též osvědčení o právních poměrech organisace nebo její složky.

 

§ 5

 

            (1) Základním úkolem při přeměně nebo včlenění spolků vzniklých před 1. říjnem 1951 (dále jen "spolky") v organisace, je podchytit budovatelské úsilí pracujících mas a přesvědčováním členstvo získat pro činnou práci v organisacích.

 

            (2) Spolky, jejichž poslání a struktura umožňují, aby byly přeměněny v organisace, mohou se usnést na organisačním řádu, který předloží k schválení. Spolky, jejichž úkoly již některá organisace plní, mohou se v dohodě s ní v tuto organisaci včlenit. Spolek se může též včlenit do lidového družstva nebo do jiného útvaru nebo se v něj přeměnit (na příklad spolky náboženské se mohou včlenit přímo do organisační složky náboženské společnosti, spolky podpůrné do podpůrného fondu a pod.).

 

            (3) Okresní národní výbor může rozpustit spolek, když dojde k přesvědčení, že jeho existence výstavbě socialismu nepomáhá nebo ji dokonce brzdí. Při tom učiní opatření o majetku spolku, a to aniž by byl vázán jeho stanovami. Patří-li k majetku spolku nemovitost, nutno v rozhodnutí uvést přesné označení této nemovitosti a jejího nabyvatele.

 

            (4) Okresní národní výbor může též činit opatření, aby zánik spolku byl oznámen v tisku nebo jiným způsobem.

 

Shromáždění.

 

§ 6

 

            Stát lidové demokracie rozšiřuje shromažďovací svobodu pracujícího lidu na míru, která za kapitalismu nebyla nikdy možná. Péče o shromáždění však vyžaduje, aby národní výbory věděly o jejich konání.

 

§ 7

 

            Lidové slavnosti a manifestace, jakož i shromáždění, která pořádají veřejní činitelé, lze zásadně konat bez ohlášení.

 

§ 8

 

            Organisace mohou bez hlášení pořádat schůze v místnostech přístupné členům a zvaným hostům. Chce-li organisace pořádat v místnosti veřejnou schůzi, ohlásí to týden předem odboru pro vnitřní věci rady okresního národního výboru s udáním programu, místa a doby schůze. Odbor pro vnitřní věci rady okresního národního výboru může organisaci udělit obecné povolení, aby až do dalšího opatření konala veřejné schůze bez ohlášení.

 

§ 9

 

            Spolky ( § 5 odst. 1 ) mohou bez hlášení pořádat schůze, které jsou přístupné jejich členům.

 

§ 10

 

            V ostatních případech lze pořádat shromáždění, ohlásí-li se týden předem okresnímu národnímu výboru s udáním programu shromáždění a místa a doby jeho konání. Není však třeba hlásit shromáždění věřících v kostele nebo v jiné modlitebně, slouží-li výhradně bohoslužebním úkonům, dále procesí, pouti, svatební průvody, pohřby a jiné průvody, sloužící k výkonu náboženského vyznání, dějí-li se obvyklým způsobem.

 

§ 11

 

            Odbor pro vnitřní věci rady okresního národního výboru může vyjmout některá shromáždění z ohlašovací povinnosti; může však také pro některá shromáždění, která lze jinak konat bez ohlášení, uložit povinnost, aby byla ve stanovené lhůtě předem hlášena s udáním programu, místa a doby konání odboru pro vnitřní věci rady okresního národního výboru.

 

§ 12

 

            Nedotčen zůstává § 5 zákona č. 56/1950 Sb. , o provozu na veřejných silnicích, podle něhož je pořádání podniků na veřejných silnicích a v jejich sousedství třeba povolení, jestliže by provozem těchto podniků mohla býti ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

 

§ 13

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1951.

 

Ministr:

 

Nosek v.r. v.r.

 

 

 

Použité prameny:

zákon. č.  135/1867 ř. z., o právu shromažďovacím.

zákon č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních

zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím ve znění doplňků a novel

vyhláška ministra vnitra č. 320/1951 Ú.l. ze dne 29. září 1951 o dobrovolných organisacích a shromážděních

DALECKÝ  J., FILÁK A., CHMELA  Z., ZÁMEK D., Vybrané problémy služby pořádkové policie, Praha: PA ČR  2009, ISBN 978-80-7251-303-1

DALECKÝ  J., CHMELA  Z., ZÁMEK D., Základy právní úpravy činnosti služby pořádkové policie, Praha: PA ČR  2009, ISBN978-80-7251-315-4

MACEK  P., ZÁMEK D., Policie a hromadná narušení veřejného pořádku, Praha: PA ČR 2007, ISBN978-80-7251-264-5

BÍLEK P., Demokratický právní stát ve světle práva na bezpečnost, Praha: JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D. 2004, ISBN 80-239-3851-7

 

 

 [1] srovnej: BÍLEK P., Demokratický právní stát ve světle práva na bezpečnost, Praha 2004 s. 101