JUDr. Libor Kovárník, Ph.D.

Vojenská policie

 

Místo, úkoly a poslání Vojenské policie(dále jen VP)

 

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

V čele VP  stojí Náčelník Vojenská policie, který je přímo podřízen ministru obrany ČR.

VP byla zřízena  21. ledna 1991. Její  činnost upravuje zákon . Zároveň se  řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány interními normativními akty Ministerstva obrany ČR.

 

            Vojenská policie se:

           

            podílí se na zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech i mezi vojáky na veřejnosti;

            odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti;

            působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán  a šetří přestupky vojáků;

            pátrá po vojácích a vojenském materiálu nebo dalších věcech v majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany ČR;

            podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany ČR;

            podílí se na ochraně utajovaných skutečností;

            dohlíží na bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil a na bezpečnost provozu ostatních dopravních prostředků ve vojenských objektech;

            řídí provoz vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích;

            vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil;

            vede evidenci vozidel ozbrojených sil a schvaluje jejich technickou způsobilost;

            vede evidenci a statistiky potřebné k plnění svých úkolů;

            zajišťuje ochranu důležitých vojenských objektů;

            plní úkoly policejní ochrany a doprovodu určených osob, vojenského materiálu a vojenských dopravních letadel vyčleněných pro přepravu ústavních činitelů nebo určených      osob;

            plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

 

 Úkoly Vojenské policie při použití sil a prostředků Armády České republiky za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu stanoví Ministerstvo obrany.

 

 Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon  nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.

 

 

Působnost, organizace a řízení Vojenské policie

 

            VP se podílí na zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech i mezi vojáky na veřejnosti; odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti; působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán  a šetří přestupky vojáků; pátrá po vojácích a vojenském materiálu nebo dalších věcech v majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany ČR; podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany ČR; podílí se na ochraně utajovaných skutečností; dohlíží na bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil a na bezpečnost provozu ostatních dopravních prostředků ve vojenských objektech; řídí provoz vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích; vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil; vede evidenci vozidel ozbrojených sil a schvaluje jejich technickou způsobilost; vede evidenci a statistiky potřebné k plnění svých úkolů; zajišťuje ochranu důležitých vojenských objektů; plní úkoly policejní ochrany a doprovodu určených osob, vojenského materiálu a vojenských dopravních letadel vyčleněných pro přepravu ústavních činitelů nebo určených osob; plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

           

Vnitřně se VP člení na:

            službu odhalování a dokumentace trestné činnosti

            dopravní, pořádkovou a ochrannou službu

 

VP má i specializovaná pracoviště dle odborných činností:

            pracoviště kriminalistické techniky a expertíz ;

            analyticko informační pracoviště;

            automatizace řízení;

            pracoviště pro výběr, výchovu a vzdělávání vojenských policistů;

            logistické zabezpečení.

 

VP je organizována na územním principu. Na tomto základu je VP organizačně členěna takto:

a)        s celorepublikovou působ

            Hlavní velitelství Vojenské policie

            Útvar speciálních operací Vojenské policie

            Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha,

 

b)        s územní působností:

            Velitelství Vojenské policie Tábor,

            Velitelství Vojenské policie Stará Boleslav,

            Velitelství Vojenské policie Olomouc.

 

Velitelé územních velitelství a velitel Útvaru speciálních operací jsou přímo podřízeni náčelníkovi Vojenské policie v Praze.

Expozitury Vojenské policie jsou rozmístěny u většiny útvarů Armády České republiky a Vojenští policisté působí také u kontingentů AČR v zahraničních mírových misích.

 

VP působí i zahraničí na těchto místech:

            Kuvajt

            Afghánistán

            Bosna a Herzegovina

            Chorvatsko

            Kosovo

            Irák

 

            Profesionální přípravu vojenských policistů pro výkon základních rotmistrovských, praporčických a důstojnických funkcí zajišťuje Odborná škola Vojenské policie Vojenské akademie ve Vyškově. Aktivně se také podílí na přípravě vojenských policistů před jejich vysláním do jednotek mírových misí v zahraničí.

           

 

Povinnosti a oprávnění příslušníka Vojenské policie

 

Povinnosti příslušníka Vojenské policie 

 

Při plnění úkolů Vojenské policie je vojenský policista povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a aby zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu plněného úkolu.

 

Pokud to okolnosti plněného úkolu dovolují, je vojenský policista při plnění úkolů spojených se zásahem do práv nebo svobod osob, povinen poučit tyto osoby o jejich právech; v opačném případě je poučí dodatečně.

 

Vojenský policista je povinen, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav nebo není pod vlivem léků nebo jiných látek, které snižují jeho schopnost jednat, provést i v době mimo službu služební zákrok, popřípadě vyrozumět nejbližší útvar Vojenské policie nebo nejbližší útvar policejního sboru, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.

 

Vojenský policista není povinen provést služební zákrok, jestliže:

a) k jeho vykonání nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a jestliže povaha služebního zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje,

 

b) tomu brání důležitý zájem služby.

 

Vojenský policista není povinen provést služební zákrok při výkonu služby z důvodu důležitého zájmu služby, jestliže provádí nebo zajišťuje

a) pátrací činnost při bezprostředním pronásledování pachatele trestné činnosti,

 

b) služební zákrok pod jednotným velením,

 

c) ochranu důležitého vojenského materiálu nebo vojenského objektu,

 

d) úkoly, jejichž nedokončení by mělo vážnější důsledky než neprovedení nového zákroku nezbytného k odstranění bezprostředního ohrožení.

 

 Při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 je vojenský policista povinen provést služební zákrok nebo jiné opatření nezbytné k odstranění bezprostředního ohrožení, dovolují-li to okolnosti případu, jestliže je ohrožen vyšší zájem než zájem chráněný úkolem, který plní.

 

 Vojenský policista je povinen, dovolují-li to okolnosti případu, zabezpečit vyrozumění příslušného útvaru Vojenské policie nebo nejbližšího útvaru Policie České republiky.

 

Vojenský policista je povinen při plnění úkolů prokázat svou příslušnost k Vojenské policii, pokud to povaha a okolnosti plněného úkolu dovolují.

 

Příslušnost k Vojenské policii prokazuje vojenský policista vojenským stejnokrojem se zevním označením VOJENSKÁ POLICIE (VP) s identifikačním číslem nebo průkazem vojenského policisty s evidenčním číslem (dále jen "služební průkaz") nebo ústním prohlášením "Vojenská policie". Dopravní prostředky používané Vojenskou policií mají označení VOJENSKÁ POLICIE nebo VOJENSKÁ DOPRAVNÍ POLICIE.

 

 Ústním prohlášením "Vojenská policie" prokazuje vojenský policista svou příslušnost k Vojenské policii pouze ve výjimečných případech, kdy okolnosti plněného úkolu neumožňují tuto příslušnost prokázat vojenským stejnokrojem nebo služebním průkazem. Vojenským stejnokrojem nebo služebním průkazem se vojenský policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti plněného úkolu dovolí.

 

Vojenský policista je povinen poskytnout každému na jeho žádost pomoc v rozsahu úkolů Vojenské policie.

 

Vojenský policista je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů Vojenské policie nebo v souvislosti s nimi, a které v zájmu zabezpečení úkolů Vojenské policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami.

 

Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit vojenského policistu ministr obrany.

 

Oprávnění příslušníka Vojenské policie

 

Oprávnění požadovat vysvětlení

 

Vojenský policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od vojáka, který může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ho vyzvat, aby se ihned nebo ve stanovenou dobu dostavil na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení.

 

Každý voják je povinen požadavku nebo výzvě podle 1 vyhovět.

 

Vysvětlení může odepřít pouze voják, který by tím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželovi nebo druhu, jakož i jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní, způsobil nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

 

Vysvětlení se nesmí požadovat od vojáka, který by tím porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.

 

 Vojenský policista je povinen předem vojáka poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 3 a 4.

 

 Nevyhoví-li voják bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předveden k sepsání protokolu o podání vysvětlení.

 

 O předvedení vojáka sepíše vojenský policista úřední záznam.

 

Ustanovení odstavců 1, 2, 3, 4, 5 a 7 se obdobně vztahují i na osoby uvedené výše. Odmítnou-li tyto osoby podat potřebné vysvětlení, je vojenský policista oprávněn je předvést na nejbližší útvar policejního sboru. Nevyužije-li vojenský policista tohoto oprávnění, je povinen osoby uvedené výše ihned propustit.

 

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

 

Prokázání totožnosti znamená prokázání jména, příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu a u vojáka též prokázání příslušnosti k vojenskému útvaru.

 

Vojenský policista je oprávněn vyzvat:

a) každého vojáka,

b) osoby uvedené výše, aby prokázali svoji totožnost; ti jsou povinni výzvě vyhovět.

 

 Odmítne-li voják prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti k prokázání své totožnosti, je vojenský policista oprávněn vojáka předvést k vykonání služebních úkonů ke zjištění jeho totožnosti. Po zjištění totožnosti vojenský policista vojáka propustí, nebrání-li tomu zákonné důvody.

 

Nemůže-li vojenský policista totožnost předvedeného vojáka zjistit na základě sdělených údajů ani v evidencích obyvatel, je oprávněn vyzvat vojáka, aby strpěl provedení nezbytných služebních úkonů, jako je snímání daktyloskopických otisků, pořizování obrazových záznamů, zevní měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení. Měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení provádí osoba stejného pohlaví nebo lékař.

 

Nezjistí-li vojenský policista totožnost vojáka do 24 hodin od předvedení, je povinen ho propustit.

 

Odmítnou-li nebo nemohou-li osoby uvedené výše prokázat svoji totožnost, je vojenský policista oprávněn je předvést na nejbližší útvar policejního sboru.

 

O předvedení sepíše vojenský policista úřední záznam.

 

 

Zajištění

 

Vojenský policista je oprávněn zajistit vojáka, který

a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život nebo zdraví nebo život nebo zdraví jiných osob anebo majetek a po výzvě od takového jednání neupustí,

 

b) se pokusil při předvedení o útěk,

 

c) byl přistižen při páchání trestného činu nebo přestupku anebo je z takového jednání důvodně podezřelý, jsou-li tu konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo mařit řádné objasnění věci,

 

d) se neoprávněně zdržuje mimo útvar nebo místo služebního přidělení.

 

 Pominou-li důvody zajištění, je vojenský policista povinen zajištěného vojáka ihned propustit.

 

Voják může být zajištěn jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

 

O zajištění vojáka je vojenský policista povinen neprodleně vyrozumět jeho velitele.

 

O zajištění vojáka sepíše vojenský policista úřední záznam.

 

Umísťování zajištěných vojáků do cel předběžného zajištění

 

 Vojenský policista je oprávněn zajištěného vojáka umístit do cely předběžného zajištění, zřízené pro tento účel ve věznici vojenského útvaru (dále jen "cela").

 

Před umístěním do cely odebere vojenský policista vojákovi věci, kterými by mohl ohrozit své zdraví nebo život anebo zdraví nebo život jiné osoby. Pro odebrání zdravotních pomůcek, jejichž odnětí způsobuje psychickou nebo fyzickou újmu, musí být zvláštní důvod. Vojenský policista sepíše seznam odebraných věcí, který podepíše spolu s vojákem umísťovaným do cely. Při propuštění vojáka z cely mu odebrané věci vrátí proti podpisu.

 

Do cel se vždy umísťují odděleně

 

a) muži a ženy,

 

b) zajištění, u nichž lze předpokládat, že proti nim bude vedeno společné trestní řízení nebo jejich trestní věci spolu souvisejí,

 

c) ti, kteří se chovají agresivně.

 

Vojáka, který je zjevně pod vlivem alkoholických nápojů, léků nebo jiných návykových látek, lze umístit do cely jen tehdy, pokud lékař po provedeném vyšetření neshledá důvody pro jeho umístění do zdravotnického zařízení nebo pokud po provedeném ošetření již nebude důvod pro jeho přijetí do zdravotnického zařízení.

 

Zjistí-li vojenský policista, že voják, který má být umístěn v cele, je zraněn nebo upozorní-li voják na svou závažnější chorobu anebo je důvodné podezření, že tento voják takovou chorobou trpí, zajistí jeho lékařské ošetření a vyžádá vyjádření lékaře, zda voják může být umístěn v cele.

 

Cela musí být hygienicky nezávadná a musí odpovídat účelu. V cele nesmějí být předměty, které by mohly být zneužity k ohrožení života a zdraví umístěného vojáka nebo vojenského policisty.

 

Nemá-li voják dostatečný oděv nebo má-li oděv hygienicky závadný, zapůjčí mu oděv vojenský útvar, u kterého je cela zřízena.

 

Oprávnění k použití jiných prostředků proti vojákům chovajícím se násilně

 

Vojákovi, který se chová násilně nebo ničí majetek nebo se pokouší o útěk, po marné výzvě, aby od takového jednání upustil, může být omezena možnost volného pohybu připoutáním pouty k pevně zabudovanému předmětu, a to způsobem, který nebude snižovat jeho lidskou důstojnost.

 

 Omezení volného pohybu může trvat pouze po dobu, než voják od násilného chování upustí nebo než bude umístěn v cele, nejdéle však 2 hodiny; přitom musí být vojákovi umožněna poloha vsedě.

 

Oprávnění odebrat zbraň

 

Vojenský policista je oprávněn se přesvědčit, zda předváděná nebo zajištěná osoba nemá u sebe zbraň   , jíž by mohla ohrozit svůj život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby, a odebrat ji.

 

Odebranou zbraň  je vojenský policista povinen při propuštění předvedené nebo zajištěné osoby vrátit proti podpisu. Brání-li zákonné důvody odebranou zbraň vrátit, vystaví vojenský policista potvrzení o odebrání zbraně.

 

Oprávnění k zastavování a prohlídce dopravních prostředků

 

Vojenský policista je oprávněn zastavit a prohlížet vozidla řízená vojáky a vozidla ozbrojených sil.

 

Vojenský policista je oprávněn zastavit a prohlížet všechny dopravní prostředky ve vojenských objektech a všechny dopravní prostředky při vjíždění do vojenských objektů nebo vyjíždění z nich.

 

Prohlídkou dopravních prostředků nesmí být sledován jiný zájem, než který je uveden v zákoně.

 

Oprávnění při provozu vozidel ozbrojených sil

 

Vojenská policie objasňuje dopravní nehody vozidel ozbrojených sil ve vojenských objektech, u kterých není nutno konat vyšetřování.

 

 Při zastavování vozidel na pozemních komunikacích v souvislosti s řízením provozu vozidel ozbrojených sil má vojenský policista stejná práva jako příslušníci Policie České republiky. 

 

Oprávnění zakázat vstup na určená místa

 

Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů podle tohoto zákona, je vojenský policista oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval.

 

Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob

 

Při zajišťování bezpečnosti chráněných osob, kterým je podle zvláštních právních předpisů a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, poskytována osobní ochrana, je vojenský policista, který plní úkoly při ochraně uvedených osob, oprávněn provést prohlídku osob, zavazadel, věcí a dopravních prostředků nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby.

 

Prohlídku osob je vojenský policista oprávněn provést pouze tehdy, jestliže tyto osoby na jeho výzvu uvedený prostor ihned neopustí nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Prohlídku osoby provádí osoba stejného pohlaví.

 

K prohlídce objektů musí mít policista svolení vlastníka nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je vojenský policista oprávněn vykonat prohlídku jen tehdy, je-li důvodné podezření, že z objektu by měl být proveden útok na bezpečnost chráněné osoby.

 

Prohlídka objektu, zavazadel, věcí a dopravních prostředků nesmí sledovat jiný zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby.

 

Oprávnění při objasňování přestupků spáchaných vojáky

 

Vojenský policista je při objasňování jednání vojáků, které má znaky přestupku podle zvláštního právního předpisu,   oprávněn vyžadovat

a) orientační dechovou zkoušku,

 

b) lékařské vyšetření včetně odběru krve a moče ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky,

 

c) odborná vyjádření, 

 

d) výpis z evidence Rejstříku trestů v případech, ve kterých by předchozí trestní postih mohl vést k posouzení skutku jako trestného činu.

 

Vojenský policista je dále oprávněn provádět ohledání místa, kde došlo k jednání, které má znaky přestupku, ohledání věci mající vztah k jednání, které má znaky přestupku, a v souvislosti s tím zjišťovat a zajišťovat stopy.

 

Uvedenému úkonu je voják povinen se podrobit, jen není-li to spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

Vojenský policista je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci, tuto věc vojákovi odejmout, lze-li mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána  .

 

Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

 

O odnětí věci sepíše vojenský policista úřední záznam a vojákovi vystaví potvrzení o odnětí věci.

 

Není-li v řízení o přestupku vysloveno propadnutí nebo zabrání věci, je vojenský policista povinen věc neprodleně vrátit, pokud ji nepostoupil veliteli.

 

Oprávnění k používání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky

 

Vojenská policie je oprávněna při plnění svých úkolů  používat nástrahové prostředky a zabezpečovací techniku.

 

 

Součinnost a spolupráce s ostatními bezpečnostními službami

 

Příslušníci VP se ve spolupráci s orgány velení a ostatními bezpečnostními sbory ČR podílí na policejním zabezpečení významných vojenských akcí na území ČR.

 

Největší prostor při vzájemné součinnosti a spolupráci existuje mezi VP a PČR. Spolupráce a koordinovaný postup se projevuje při předcházení protiprávnímu jednání a při odhalování pachatelů tohoto jednání a pachatelů trestných činů a přestupků, při pátrání po hledaných osobách a věcech, při realizaci praktického výkonu služby pořádkových a dopravních služeb obou policií, při zajišťování doprovodů vojenských delegací, návštěv a při přesunech vojenské techniky, při součinnostních kontrolách vozidel na pozemních komunikacích, při zajišťování bezpečnosti, pokoje a pořádku při mimořádných akcích a událostí s účastí příslušníků AČR (např. při evakuace obyvatelstva apod.). Důležitá je i součinnost při odhalování trestných činů a přestupků a zjišťování jejich pachatelů ve vztahu k armádě a vytváření společných pracovních týmů při řešení a dokumentování závažných trestných činů a mimořádných událostí. Spolupráce je možná i vhodná při objasňování a dokumentování závažných trestných činů a mimořádných událostí, kdy je potřebné vytvořit společné pracovní týmy.

 

Podle ustanovení zákona  VP zabezpečuje a provádí osobní ochranu ministra obrany. Zároveň se podílí společným výkonem služby na zabezpečování ochrany významných zahraničních vojenských hodnostářů při jejich pobytu na našem území.