JUDr. Josef Hrudka

 

Přísahy a sliby II.

 

Tento díl dvoudílné teoretická studie, týkající se přísah a slibů „příslušníků veřejných bezpečnostních sborů“, má ambice za pomoci rozvinutí horizontální a vertikální roviny zkoumaní a jejich vzájemného propojení (rovinu horizontální představuje exkurz do legislativní úpravy sousedních zemí a rovinu vertikální krátký historický exkurz od roku 2007 do roku 187..) zobecnit obsah služebních přísah a slibů s uvedením jistých anomálií, které naše historie přinesla.

Díl prvý se zabýval vymezením právní reglementace a konsekvence služebního slibu v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a upozorňoval na explikační a aplikační problémy spojené s vyvozováním právní odpovědnosti spojené s porušením služebního slibu, ve vztahu k propuštění ze služebního poměru.

 

Přísahy a sliby – historický exkurz

 

Text přísahy c. k. četníků (důstojníků i mužstva) z roku 187..

Přísahám slavně Bohu všemohoucímu, jeho Apoštolskému Veličenství nejjasnějšímu knížeti a pánu Františkovi Josefovi Prvnímu, z boží milosti císaři Rakouskému, králi Českému atd. atd., Apoštolskému králi Uherskému, a schváleným zákonům vlasti věrnost a oddanost.

Přísahám, že chci povinnosti zvláště vyznačené, které na mne jakožto c. k. četníka (důstojníka četnického) v příčině služby pro zachování veřejné bezpečnosti, pořádku a pokoje dle instrukce k tomu se vztahující náležejí, a povinnosti, které na mne jako na vojáka náležejí dle zákonů a předpisů vojenských, svědomitě plniti, přitom vždy jen dobré služby Jeho Veličenství a státu na zřeteli míti, zákonů, jakož i příkazů, které mne dojdou od úřadů k tomu ustanovených, od mých představených a vyšších, ochotně poslušen býti, a tajemství služební věrně zachovávati.

Čehož mi dopomáhej Bůh![1]

 

Text přísahy členů sboru četnictva státu československého z roku 1923

Přísahám při všem, co jest mi svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budu republice Československé a její vládě věren a oddán, že budu jejich zákonů a nařízení mně nadřízených úřadů a svých představených ochotně poslušen, že budu přísně zachovávati úřední tajemství, a že při svém konání budu mít vždycky jen zájem služby a prospěch republiky Československé na zřeteli.

 Přísahám, že povinnosti četníka (četnického důstojníka), jež jsou nebo budou zákony a nařízeními nebo rozkazy mých představených pro zachování veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti stanoveny a povinnosti vojína, jež mně zákony a předpisy vojenskými jsou nebo budou uloženy a jež jsem vojenskou přísahou na sebe vzal, budu svědomitě a nestranně plniti.

 Tak přísahám![2]

Text služební přísahy pro příslušníky SNB z roku 1945

Přísahám při všem, co jest mi svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budu vždy věren a oddán Československé republice, jejímu presidentu a vládě, že budu jejich zákony a nařízení mně nadřízených činitelů a rozkazů svých velitelů ochotně poslušen, že budu přísně zachovávati úřední tajemství, a že při svém jednání budu mít vždycky na zřeteli jen zájem služby, prospěch Československé republiky a jejího lidu.

 Přísahám, že povinnosti strážce národní bezpečnosti, jež jsou nebo budou mi zákony a nařízeními nebo rozkazy mých představených pro zachování veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti stanoveny a povinnosti vojína, jež mně zákony a předpisy vojenskými jsou nebo budou uloženy a jež jsem vojenskou přísahou na sebe vzal, budu svědomitě a nestranně plniti.

Tak přísahám![3]

 

Text služební přísahy pro příslušníky SNB z roku 1949

Já, občan lidově demokratické republiky Československé, přísahám, že budu vždy čestným, statečným, ukázněným a bdělým příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, budu přísně zachovávat a střežit služební a státní tajemství a bezpodmínečně plnit uložené mi povinnosti a rozkazy svých velitelů a nadřízených.

 Přísahám, že budu do posledního dechu věren a oddán Československé republice, jejímu lidu, lidově-demokratickému zřízení a jejím zákonům, presidentu republiky a vládě.

Přísahám, že budu bránit vždy a všude, mužně a neochvějně, nešetře své krve ani života, bezpečnost státu, bezpečnost všech jeho občanů, lidově demokratické zřízení a revoluční vymoženosti pracujícího lidu, vedeného dělnickou třídou k socialismu.

Jestliže poruším slavnostní přísahu, nechť mne postihne tvrdý trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.

Tak přísahám![4]

 

Text služební přísahy pro příslušníky SNB z roku 1961

Já, občan Československé socialistické republiky, přísahám věrnost své vlasti, presidentu, vládě a všemu pracujícímu lidu, vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu vždy statečným, čestným a ukázněným příslušníkem bezpečnostního sboru ministerstva vnitra, že budu zachovávat státní a služební tajemství a neustále zdokonalovat své politické a odborné vědomosti. Všechny úkoly uložené zákony, řády a rozkazy budu plnit důsledně a iniciativně. Přísně budu střežit socialistickou zákonnost, chránit výsledky socialistického budování, životy a zdraví občanů, veřejný pořádek, majetek lidu a socialistické vymoženosti pracujících.

Přísahám, že budu vždy rozhodně bojovat proti nepřátelům své vlasti, nepřátelům Sovětského svazu i ostatních socialistických zemí.

Slibuji, že jsem připraven vynaložit všechny své schopnosti a nasadit i život v boji za zájmy Československé socialistické republiky, za vítězství míru a komunismu.

Tak přísahám![5]

 

Text služební přísahy pro příslušníky SNB z roku 1971

Já, příslušník Sboru národní bezpečnosti, slavnostně přísahám věrnost své socialistické vlasti - Československé socialistické republice, dělnické třídě a všemu pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu čestným, statečným a ukázněným příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, že budu neochvějně chránit socialistické společenské a státní zřízení, zákonná práva občanů a veřejný pořádek.

Budu zdokonalovat svou politickou připravenost na základě marxismu-leninismu, úroveň svého všeobecného i odborného vzdělání a dbát o svou bezúhonnost. Přísně budu střežit státní a služební tajemství.

Budu vždy rozhodně bojovat proti nepřátelům své socialistické vlasti, nepřátelům Svazu sovětských socialistických republik a ostatních spojeneckých socialistických zemí. Budu střežit přátelství a upevňovat spolupráci s lidem Svazu sovětských socialistických republik a ostatních spojeneckých socialistických zemí a bojový svazek s jejich ozbrojenými bezpečnostními sbory.

Vynaložím všechny své síly a schopnosti a jsem připraven nasadit i život v boji za zájmy Československé socialistické republiky a při plnění jejích internacionálních závazků, v boji za vítězství míru a komunismu.

Tak přísahám![6]

 

Text služební přísahy příslušníků SNB z roku 1990

Já, příslušník Sboru národní bezpečnosti, slavnostně prohlašuji, že budu věrný Československé socialistické republice.

Budu čestným, statečným a ukázněným příslušníkem Sboru národní bezpečnosti. Při plnění svých služebních povinností se budu řídit ústavou a zákony a budu chránit ústavní zřízení Československé socialistické republiky, práva občanů a veřejný pořádek. K tomu jsem připraven vynaložit všechny své síly i schopnosti a nasadit i svůj život.

Tak přísahám![7]

 

Text služební přísahy policistů Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie z roku 1991

Slavnostně prohlašuji, že budu věrný České a Slovenské Federativní republice.

Budu čestným, statečným a ukázněným policistou. Při plnění všech služebních povinností se budu řídit ústavou a zákony a budu chránit ústavní zřízení České a Slovenské Federativní Republiky, práva občanů a vnitřní pořádek.

K tomu jsem připraven vynaložit všechny své síly i schopnosti a nasadit i svůj život.

Tak přísahám![8]

Text služební přísahy policistů Policie České republiky z roku 1992

Slibuji, že budu čestným, statečným a ukázněným příslušníkem Policie České republiky. Své síly a schopnosti vynaložím ve prospěch společnosti tak, abych chránil práva občanů, veřejný pořádek a bezpečnost a ústavní zřízení České republiky, a to i s nasazením vlastního života. Při plnění svých služebních povinností se budu vždy řídit ústavou a zákony a v souladu s nimi i rozkazy a pokyny svých nadřízených.

Tak přísahám![9]

 

Text služebního slibu policistů Policie České republiky z roku 2007

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.[10]

 

Přísahy a sliby – legislativa sousedních zemí

 

Slovenská republika

Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tak prisahám! [11]

 

Polská republika

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.[12]

Já, občan Polské republiky, vědom si povinností policisty, kterých se ujímám, slibuji: věrně sloužit Národu, chránit právní řád ustanovený Konstitucí Polské republiky, střežit bezpečnost státu a jeho občanů a to i s nasazením života. Při výkonu svěřených mi úkolů, slibuji pilně dodržovat zákony, zachovat věrnost konstitučním orgánům Polské republiky, dodržovat služební disciplínu a plnit rozkazy a příkazy nadřízených. Slibuji střežit státní a služební tajemství, a také cti, důstojnosti a dobrého jména služby a dodržovat zásady profesní etiky.

 

Svobodný stát Bavorsko

Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Frei-staates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. Der Eid kann auch mit der Beteuerung geleistet werden: „So wahr mir Gott helfe“.[13]

Přísahám věrnost Ústavě Spolkové republiky Německo a ústavě Svobodného státu Bavorsko, poslušnost zákonům a svědomité plnění svých úředních povinností.

Přísaha může být také doplněna přáním: “K tomu mi napomáhej bůh“.

 

Svobodný stát Sasko

Ich schwöre, dass ich mein Amt nach besten Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde. Der Eid kann auch mit der Beteuerung geleistet werde:„ So wahr mir Gott helfe“. [14]

Přísahám, že můj úřad budu vykonávat dle mého nejlepšího vědomí a možností, budu dbát a hájit ústavu a právo a spravedlnost budu vykonávat vůči všem.“ Přísaha může být také doplněna přáním:“ K tomu mi napomáhej bůh“.

 

Rakouská republika

Ich gelobe, dass ich die Gesetze der Republik Österreich befolgen und alle mit meinem Amte verbundenen Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen werde.[15]

Slibuji, že budu dodržovat zákony Rakouské republiky a všechny povinnosti, které jsou spojeny s mým úřadem, budu vykonávat věrně a svědomitě.

 

Obsah přísah a slibů

Slib obecně je aktem, kdy jeden subjekt ujišťuje (slovně, písemně či jinak) druhý, že se v budoucnu zachová určitým způsobem, něco vykoná něčeho se zdrží apod. Přísaha byla ještě v nedávné historii chápana jako zvlášť závažný a slavnostní slib. Tento úzus, vzhledem k slibujícímu subjektu, zřejmě potvrzuje i skutečnost, že v případě člena pomocné stráže veřejné bezpečnosti a pracovníka inspekce veřejného pořádku, na rozdíl od příslušníka SNB (viz vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 76/1971 Sb., o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku) se skládal pouze slib a nikoli přísaha. Osobně se domnívám, ačkoli nejsem lingvistik, že význam těchto slov postupně splynul a slovo přísaha, mající poněkud archaický přídech[16], je postupně nahrazováno slovem slib (a to i beze ztráty vážnosti). Ve všech zde uvedených příkladech historického exkurzu byl tento akt nazván přísahou až do roku 2007, kdy se stal slibem.[17] V legislativě sousedních států evropské unie je tento akt nazván slibem v Polsku a Rakousku, přísahou[18] ve Slovenské republice a Sasku, svobodný stát Bavorsko nazývá toto ustanovení přísahou a slibem. Dle mého soudu důvodem tohoto dvoj-jediného pregnantního pojmenování je skutečnost, že v tomto státě je na zvážení každého slibujícího úředníka, zdali použije v závěru tohoto aktu dovětek „a k tomu mi dopomáhej bůh“.[19] Použitím dovětku „a k tomu mi dopomáhej bůh“ se slib stává přísahou, kdy tímto dovětkem slibující nejen prosí o hospodinovu mnohostrannou pomoc, ale zároveň dotvrzuje závaznost svých slov svědectvím vyšší bytosti a současně přijímá trest boží v případě svého pochybení.

Přestože se v obsahu přísah a slibů vždy určitým způsobem odrážely společenské poměry dané doby, lze jejich obsah rozčlenit a zároveň zobecnit do následujících základních, vzájemně se prolínajících, obsahových prvků (viz tabulka):

1)   Upřímnost přísahy a slibu - užitím slov např. v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, při všem co jest mi svato, na své svědomí a čest ujišťuje slibující druhé o upřímnosti a váze svých úmyslů, kdy se zaručuje vlastní osobou a její ctí.

2)   Důraz na morálně volní vlastnosti - nejčastěji jde o slib být čestným, statečným a ukázněným[20], ale i např. mužným, rozhodným a neochvějným; jde tedy o kladení důrazu na ty morálně-volní vlastnosti, které jsou a byly neodmyslitelně spjaty s profesí příslušníků bezpečnostních sborů.[21]

3)   Věrnost a oddanost čemu -  nejčastěji republice, vládě, ale i bohu či císaři; jde o vyjádření vztahu (těsného spojení) mezi podřízeným a nadřízeným subjektem, kdy podřízený subjekt dává jasně najevo svoji ochotu dodržovat závazky vůči subjektu nadřízenému.

4)   Obecná povinnost dodržovat – ústavu, zákony, obecně závazné předpisy, ale i instrukce a rozkazy; jde o obecnou povinnost vyjadřující jak základní princip právního státu, tedy vázanost státu právem (tzv. „princip sebeomezení státní moci“), tak základní požadavek kladený na příslušníka, kdy příslušník vzhledem ke své profesi, musí disponovat vyšší úrovní právního vědomí a jednat vždy v souladu s právními normami. Povinnost plnit rozkazy je základní povinností příslušníků bezpečnostních sborů, kde jsou jasné vztahy subordinace a superiority, pravomoci a zodpovědnosti, a jasné komunikační toky.

5)   Chráněné zájmy a hodnoty – nejčastěji veřejný pořádek, bezpečnost a práva občanů, ale v sedmdesátých a osmdesátých letech i např. socialistická zákonnost, výsledky socialistického budování, socialistic. vymoženosti pracujících, přátelství a spolupráce s lidem SSSR a ostatních socialistických zemí a bojový svazek s jejich ozbrojenými bezpečnostními sbory, vítězství míru a komunismu; jde o základní zájmy a hodnoty, konkrétní doby, k jejichž ochraně bezpečnostní sbor sloužil.

6)   Explicitně vyzdvihnutá povinnost – nejčastěji povinnost zachovávat služební tajemství (mlčenlivost), nestrannost, ale i např. neohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru či zdokonalování své politické připravenosti na základě marxismu-leninismu; jedná se o výslovné vyzdvihnutí konkrétní povinnosti, na kterou je v daném společenském období kladen důraz.

7)   „Suprema ratio“ při ochraně zájmů – jde o nejvyšší mez nasazení vlastních sil, vyjádřené nejčastěji slovy „i s nasazením života“, ale i poněkud nevhodně zvolenou formulací „nešetře své krve ani života“ či „nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život“. Jde o povinnost vyplývající ze zákona pouze implicitně, kdy příslušníci patří do okruhu osob, kteří jsou povinni tzv. snášet nebezpečí.[22] Zároveň je možné říci, že dikce služebních přísah a slibů, posouvá morálně etické uvědomění si vyššího postavení osobní cti nad hodnotou vlastního života do roviny normativní.

 

Zajímavým a ojedinělým obsahovým prvkem, uvedeném v textu služební přísahy pro příslušníky SNB z roku 1949, je určité stvrzení společenského odsouzení jejího porušení spojené se vznikem sekundární odpovědnosti, jak právní tak morální, vyjádřené slovy „Jestliže poruším slavnostní přísahu, nechť mne postihne tvrdý trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.“

Poněkud anomálním, a to z vícero důvodů, je do obsahové studie nezařazený text slibu veřejných zaměstnanců z tzv. doby nesvobody „Protektorátu Čechy a Morava“. Slib tehdy skládaly všechny osoby ustanovené a nově nastupující ve veřejné službě nebo veřejné funkci. Text slibu zněl:

Ich gelobe, dem Führer des Grossdeutschen Reiches, Adolf Hitler, als dem Schutzherrn des Protektorates Böhmen und Mähren Gehorsam zu leisten, die Belange des  Grossdeutschen Reiches zum Wohle des  Protektorates Böhmen und Mähren zu fördern, die Anordnungen des Oberhauptes und der Regierung des Protektorates Böhmen und Mähren zu befolgen, die Gesetze zu beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

 Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy Velkoněmecké říše k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati a své úřední povinnosti svědomitě zastávati.[23]

Pro úplnost této teoretické studie je nezbytné uvést, že v případech textu přísah a slibů Rakouska a svobodných států Bavorska a Saska se jedná o instituty obsažené v zákonech o státní službě, který upravuje právní poměry všech státních úředníků, ke kterým kromě policistů patří i např. soudci, státní zástupci a další jménem státu jednající osoby. Proto tyto instituty mají v těchto normách tak obecnou podobu a neobsahují např. povinnost nasadit i svůj život při ochraně státních zájmů. Naše republika je v aproximaci těchto právních norem takříkajíc na půl cesty, kdy koexistuje služební poměr příslušníků všech bezpečnostních sborů ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, právní poměry vojáků z povolání zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu v zákoně č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) s předpokládanou účinností od 1. ledna 2012.[24]

 

Literatura

MACEK, P., UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 – 1918). 1 vyd. Praha : Themis, 1997. s. 140.  ISBN 80-85821-52-4

Věstník Sboru národní bezpečnosti, roč. 1945, č. 1-2.

Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

Zákon č. 74/1990 Sb., kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.

Zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zák. č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků sboru národní bezpečnosti, ve znění zák. č. 63/1983 Sb. a zák. č. 74/1990 Sb.

Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

Zákon č. 3/1998 Z.z. zo 17. februára 1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policiji.

Bayerisches Beamtengesetz - bavorský zákon o státní službě.

Sächsische Beamtengesetz – saský zákon o státní službě.

Oesterreichische Beamtengesetz – rakouský zákon o státní službě.

Dekret státního prezidenta č. 83/1940 Sb., o slibu členů vlády, veřejných zaměstnanců a jiných orgánů veřejné správy.

Vyhláška ministra vnitra č. 30/1945 Sb., o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.

Vyhláška ministra vnitra č. 35/1961 Sb., o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních vzorů a důvody pro jejich.

Výnos ministra vnitra č. 47.446/13-1923 z 13. 7. 1923.

Nařízení ministra vnitra č. 171/1949 Sb., jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propouštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

www.katolik.cz

www.minv.sk

www.ris.bka.gv.at

www.stmf.bayern.de

www.umwelt-online.eu

 


 

    upřímnost

přísahy a slibu

   důraz na

morálně volní  

   vlastnosti

    věrnost a  

    oddanost

      

   obecná

  povinnost

  dodržovat 

 chráněné zájmy a hodnoty

     Explicitně

    vyzdvihnutá  

      povinnost

 Suprema   

     ratio

187..

přísahám bohu všemohoucímu;

 

bohu;

císaři;

zákonům;

státu;

zákony;

předpisy;

instrukce;

příkazy;

veřejná bezpečnost;

veřejný pořádek;

pokoj;

 

zachovávat věrně

služební tajemství;

svědomité plnění povinností;

 

1923

při všem co jest mi svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením;

 

republice;

vládě;

zákony;

nařízení;

rozkazy;

veřejný pořádek;

klid;

bezpečnost;

zachovávat přísně

úřední tajemství;

svědom. a nestranné

plnění povinností;

 

1945

při všem co jest mi svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením;

 

republice;

prezidentu;

vládě;

zákony;

nařízení;

rozkazy;

veřejný pořádek;

klid;

bezpečnost;

zachovávat přísně

úřední tajemství;

svědom. a nestranné plnění povinností;

 

1949

 

čestnost;

statečnost;

ukázněnost;

bdělost;

mužnost;

neochvějnost;

republice;

lidu;

lid. dem. zřízení;

zákonům;

prezidentu;

vládě;

povinnosti;

rozkazy;

bezpečnost státu;

bezpečnost občanů;

lidově demokratické zřízení;

revoluční vymoženosti pracujícího lidu;

zachovávat a střežit přísně služební a státní tajemství;

do posledního

dechu, nešetře své krve ani života;

1961

 

čestnost;

statečnost;

ukázněnost;

důslednost;

iniciativnost;

přísnost;

rozhodnost;

 

 

vlasti;

prezidentu;

vládě;

pracujícímu lidu

vedenému KSČ;

zákony;

řády;

rozkazy;

socialistická zákonnost;

výsledky socialist. budování;

životy a zdraví občanů;

veřejný pořádek;

majetek lidu;

soc. vymoženosti pracujících;

boj proti nepřátelům vlasti, SSSR a ostatních soc. zemí;

zájmy ČSSR;

vítězství míru a komunismu;

zachovávat služební a státní tajemství;

zdokonalovat politické a odborné vědomosti;

nasazení života;

1971

 

čestnost;

statečnost;

ukázněnost;

neochvějnost;

rozhodnost;

socialistic. vlasti;

dělnické třídě;

pracujícímu lidu

vedenému KSČ;

 

socialistické státní zřízení;

zákonná práva občanů;

veřejný pořádek;

boj proti nepřátelům soc. vlasti, SSSR a ostatních soc. zemí;

přátelství a spolupráce s lidem SSSR a ostatních soc. zemí a bojový svazek s jejich ozbrojenými bezpečnostními sbory;

zájmy ČSSR;

vítězství míru a komunismu;

střežit přísně státní a služební tajemství; zdokonalovat svou politickou připravenost na základě marxismu-leninismu a úroveň všeobecného a odborného vzdělání;

bezúhonnost;

nasazení života;

1990

 

čestnost;

statečnost;

ukázněnost;

republice;

 

ústavu;

zákony;

ústavní zřízení;

práva občanů;

veřejný pořádek;

 

nasazení života;

1991

 

čestnost;

statečnost;

ukázněnost;

republice;

 

ústavu;

zákony;

ústavní zřízení;

práva občanů;

vnitřní pořádek;

 

nasazení života;

1992

 

čestnost;

statečnost;

ukázněnost;

 

ústavu;

zákony;

rozkazy;

pokyny;

prospěch společnosti;

ústavní zřízení;

práva občanů;

veřejný pořádek a bezpečnost;

 

nasazení života;

2007

na svou čest a svědomí;

 

 

právní a služební předpisy;

rozkazy;

zájmy České republiky;

nestrannost;

nezneužití služeb. postavení;

neohrožení dobré pověsti bezp. sboru,

řádné a svědomité plnění povinností;

neváhat nasadit i vlastní život;

SVK

 

čestnost;

statečnost;

disciplinovanost;

republice;

ústavu;

ústav. zákony;

zákony;

obecně závaz. předpisy;

práva občanů;

bezpečnost;

veřejný pořádek;

 

nasazení života;

PL

 

pilnost;

národu;

konstitučním  orgánům PL;

zákony;

rozkazy;

příkazy;

právní řád;

bezpečnost státu a občanů;

dodržování služeb. disciplíny;

střežit státní a služ. tajemství, čest, důstojnost a dobré

jméno služby; dodržovat zásady profesní etiky;

nasazení života;

D

Bav.

 

 

ústavě D;

ústavě Bavorska;

zákony;

 

svědomité plnění úředních povinností;

 

D Sas.

dle nejlepšího vědomí;

 

 

ústavu;

ústava;

právo a spravedlnost;

implicitně nestrannost;

 

A

 

 

 

zákony;

 

 

věrné a svědomité vykonávání všech povinností;

 

 

 

Legenda: SVK – Slovenská republika; PL – Polská republika; D Bav. – Svobodný stát Bavorsko (spolková země Spolkové republiky Německo); D Sas. – Svobodný stát                

                Sasko (spolková země Spolkové republiky Německo); A – Republika Rakousko.[1] MACEK, P., UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 – 1918). 1 vyd. Praha : Themis,  1997. s. 140.  ISBN 80-85821-52-4

[2] Výnos ministra vnitra č. 47.446/13-1923 z 13. 7. 1923.

[3] Věstník Sboru národní bezpečnosti, roč. 1945, č. 1-2.

[4] Nařízení ministra vnitra č. 171/1949 Sb., jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propouštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

[5] Vyhláška ministra vnitra č. 35/1961 Sb., o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra.

[6] Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

[7] Zákon č. 74/1990 Sb., kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.

[8] Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

[9]  Zákon  č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

[10] Zákon Parlamentu České republiky č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

[11] Zákon č. 3/1998 Z.z., zo 17. februára 1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

[12] Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.o Policiji Art. 27.

[13] Bayerisches Beamtengesetz - bavorský zákon o státní službě.

[14] Sächsische Beamtengesetz - saský zákon o státní službě.

[15] Oesterreichische Beamtengesetz – rakouský zákon o státní službě. 

[16] Etimologicky je slovo přísaha zřejmě odvozeno od liturgického aktu při sahání na kříž. V liturgii patří přísaha mezi tzv. „svátostiny“ což jsou symbolické liturgické úkony, kterými se na způsob svátosti naznačují účinky, zvláštně duchovní, jichž se dosahuje na prosby církve. U svátostin se předpokládá posvěcující milost (boží). Přísahající chválí Boží moudrost a prosí o boží pomoc. Více viz http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2944.

[17] Zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007.

[18] Linie přísah Slovenské republiky a České republiky je téměř totožná (první rozdělení v roce 1939 do roku 1945) až do roku 1992, kdy došlo k definitivnímu zániku Československa. Slovenská republika i nadále tento akt nazývá přísahou.

[19] Dovětek v identickém znění je eventuální součástí přísahy ve Svobodném státě Sasko, v obdobném znění „Čehož mi dopomáhej Bůh!“ byl použit i v textu přísahy c. k. četníků (důstojníků i mužstva) z roku 187.. Dodnes tyto dovětky používá celá řada evropských států.

[20] Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje příslušníkovi za projevení osobní statečnosti nebo za splnění zvlášť významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností udělit kázeňskou odměnu služební medaili, jejichž druhy a vzory a důvody pro jejich udělení upravuje Vyhláška Ministerstva vnitra č. 433/2004 Sb., jde např. o medaile za statečnost, za věrnost, za zásluhy o bezpečnost.

[21] V této části statě jde o souhrnný název pro pojmenování fyzických osob vykonávajících službu ve sborech plnících bezpečnostní úkoly, niko-li pouze fyzických osob, jejichž služební poměr upravuje zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

[22] Na rozdíl od dalších fyzických osob, jejichž pracovní poměr upravuje zák. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kdy § 106 odst. 2 upravující práva a povinnosti zaměstnance, dává zaměstnanci možnost odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

[23] Dekret státního prezidenta č. 83/1940 Sb., o slibu členů vlády, veřejných zaměstnanců a jiných orgánů veřejné správy. Zrušen Vyhláškou ministra vnitra č. 30/1945 Sb., o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.

[24] Mezi několik ustanovení tohoto zákona, která nabyla účinnosti již dnem 28. 5. 2002, patří i § 34 obsahující služební slib, který zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby se budu řídit ústavními zákony, dalšími zákony, právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě a nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance."